a°' mm. ALRMA ARSCHE IV019. C 0 II R A IV T. M a a u (1 a s; PUBLICATIE. BURGEMEESTER e» WETHOUDEREN deb Stad ALKMAAR. Gezien Z. AI. besluit van den 21s'en Maart 1828 (Staatsblad n°. 6.) Rondende reglementaire bepalingen tot invoering der Wet op de Schutterijen van den ll'len April 1827, (Staatsblad n°. 17), in ver band gebragt met art. 6, 7, 8 en 9, van gezegde Wet; Gezien de dispositie van den Heer Staatsraad, Gouverneur der Pro vincie Noord-Holland, dd. 11 April 1828 nó. (Prov. blad n°. 41), omtrent de executie der Wet op de Schutterijen Roepen bij deze op, alle Manspersonen, ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie, welke op den Eersten Januarij 184(1hun 25ste jaar zijn ingetreden, en alzoo diegenen, welke in den jare 1821 zijn gebo ren, alsmede de zoodanigen, welke ofschoon in andere gemeenten ingeschreven, sedert de laatste inschrijving binnen deze Stad zijn ko men wonen, en op den pom Jannarij 11. hun 34ste jaar nog niet heb ben voleindigd, en alzoo geboren zijn in de jaren 1820 tot en met 1812 ingesloten; de vreemdelingen van denzelfden Ouderdom, die sedert de laatste inschrijving in de termen gevallen zijn, om, vol gens art. 2 der wet van 11 April 1827, als ingezetenen te worden be schouwd, benevens de gepasporteerde militairen, welke zich tot dus verre niet ter inschrijving voor de Schutterij hebben gepresenteerd, ten einde zich in de daartoe gereed gemaakte registers te doen in schrijven tevens te kennen gevende Dat de inschrijving zal beginnen den IS'1"» Mei aanstaande, en ge heel zal moeten zijn afgeloopen den Eersten Junij daaraanvolgende, terwijl in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, voor de in schrijving zal worden gevaceerd, van af den 15den Mei 1846, op Alaandag en Donderdag van iedere week(met uitzondering van He melvaartsdag) tot aan den eersten Junij aanstaande, telken dage van 's namiddags 5 tot 7 ure. En ten einde voor te komen, dat iemand, in de termen der in schrijving vallende, zich door onwetenheid aan pligtverzuim schub dig make, heeft het Gemeentebestuur noodig geoordeeld, een ieder bekend te maken met, en te herinneren aan de navolgende, bij de Wet van 11 April 1827, (Staatsblad n°. 17) gemaakte bepalingen. Dat een iegelijk, zonder onderscheid, of hij mogt vermeenen al of niet onder de bij de wet vrijgestelden of uitgeslotenen te behoo- ren, verpligt is, zich voor de Schutterij te doen inschrijven, Dat zij, die in meer dan eene gemeente hun verblijf houden, of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot de inschrijving verpligt zullen zijn binnen die gemeentewaar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is, en bijaldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende, of a,11 een rustende Schutterij bestaat, zich te doen inschrijven in die gemeente, alwaar zij voor de personeele belasting zijn aangeslagen, en de ambtenaren in die gemeente, al waar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden. Dat degenen, die van hunne juiste ouderdom geen voldoend bewijs geven naar het omdcel van het Plaatselijk bestuur zullen worden ingeschreven onverminderd de bevoegdheid van de inge- schrevenen, om van hunne juisten ouderdom nader te doen blüken. En dat eindelijk zij, die bevonden worden zich niet vóór den Isien Junij te hebben doen inschrijven, door het Plaatselijk bestuur zullen worden ingeschreven, en in eene geldboete verwezen, terwijl zij daarenboven zonder loting bij de Schutterij zullen worden inge lijfd, indien het zal blijken, dat er tijdens de verzuimde inschrij ving geene rede tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestond. Burgemeester cn Wethouderen vermanen tevens ieder Ingezeten dezer Stad en Jurisdictie, dien het aangaat; om zich tijdig van een geboorte Extract te voorzien: waardoor zich ieder van zijnen juisten ouderdom kan verzekeren en hetwelk bij de inschrijving zal moeten worden vertoond, alsmede om zich ter behoorlijker tijd tot de in schrijving aantemelden, ten einde de straf, wegens nalatigheid vast gesteld voortekomen. Alkmaar, den 8stl'n Mei 18411. Burgemeester en Wethouderen voornoemd, F. C. W. DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie ran dezelren De DIEU FONTEIN YERSCIIÜIR. KENNISGEVING. S C II U T T E R IJ. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, Gezien hebbende het 7('e artikel van Z. M. besluit van den 7den September 1828, houdende reglementaire bepalingen, tot invoering der Wet op de Schutterijen, van den llden April 1827, luidende als volgt: n De gehuwden en weduwnaars, één of meer kinderen hebbende (die bij de oprigting der Schutterij, in het jaar 1828, of in later jaren voor den Schutterlijken dienst ingeschrevendoch als zoodanig niet tot den dienst geroepen zijn) door sterfgeval of anderzins in i) de termen vallende oin in de eerste klasse (die der ongehuwden of weduwnaars zonder kinderen) te worden overgebragt, zullen, vóór de eerstvolgende jaarlijksche inschrijving, bij publicatie worden opgeroepen, om daarvan kennis te geven stall het Plaatselijk bestuur, Wanneer «leze kennisgeving mogt worden verzuimd, en do na- i) lalige, ten gevolge Van dit verzuim, niet bij de Schutterij is in- gelijfd geworden, zal deswege door het Plaatselijk bestuur proces- verbaal opgemaakt, en aan de bevoegde Reglbank toegezonden li worden ten einde de strafbepaling, bij art. 1 der wet van 6 Alaart ii 1818, op de nalaligen toetepassen Roepeu bij deze op, alle zoodanige Inwoners dezer Stad en Juris* dictie, welke in de jaren 1841, tot en met 1845, voor de Schutler- lijkc dienst zijn ingeschreven en die alstoen hebben bewezenge huwd of weduwnaar, met kind of kinderen te zijn, doch sedert dien tijd, door het overlijden van vrouw of kinderen, zijn geworden weduwnaar zonder kinderen, om te compareren in een der vertrek ken van het Stadhuisop Alaandag of Dingsdagden 25 of 26sl"> Alei aanstaandetusschen 5 en 7 ure des namiddagsten einde al daar van zoodanig overlijden kennis te geven, opdat daarvan be hoorlijke aanteekening kunne geschieden. Burgemeester en Wethouderen brengen voorts ter kennisse van do daarbij belanghebbenden, dat zij, die naar aanleiding van art. 2d en 85 der Wet op de Schutterijvan 11 April 1827, en Z. M. besluit van 18 November 1831, n°. 30, op grond van 34jarige ou derdom, of lOjarige dienst bij de Schutterij, mogten vermeenen regt op ontslag verkregen te hebben, en daarvan zouden verlangen ge bruik te maken, zich schriftelijk kunnen aanmelden ter Secretarie dezer Stad, vóór den 9den Junij aanstaande, met overlegging van bewijsstukken, waardoor het regt op het gereclameerde ontslag vol doende bewezen wordt. Alkmaar, den 8sten Mei 1846, Burgemeester en Wethouderen voornoemd. F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van deselven Db DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. BINNENLANDSCIIE BEBIGTEN. Alkmaar den 6den Mei. In het belang der lijdende menschheid achten wij het voor wen* schelijk, zoodanige oogljders, wier blindheid door cataract (of zoo genoemde graauwe staar) veroorzaakt is, te herinneren, dat de maan den Mei en Junij voor de verrigting der cataract-operatie het meest geschikte tijdperk des jaars zijn; weshalve wij vermeenen, hun te mogen aanraden, zich te dien einde bij tijds aan te melden bij dr» W. Jlendrikss.directeur van het geneeskundig etablisseioent Zui derburg, nabij 's Gravenhage, in welke inrigting afzonderlijke en al- lerdoehnaligste beschikkingen voor pacienten van deze soort gemaakt zijn, en tevens een lokaal voor de verpleging van onvermogende oog lijders aanwezig is. Zoodanige aanmeldingen kunnen bovendien ge schieden te Amsterdam, op de Heerengracht, boek der Hartestraat, alwaar dr. Uendriktz. eiken maandag raadplegende lijders ten dienste staat. liet liefdadig doel, waarmede wij hel bovenstaande ter kennis bren gen van het publiek, doet ons hopen, dat de overige dagbladen, in ziende, van line groot gewigt deze kennisgeving voor zoo vele vaak hulpelooze lijders is, volgaarne tot de versprélding daarvan zullen willen medewerken. GronCour) De zesde algerneene vergadering der Nederlandsche Yereeni* ging tot afschaffing van Sterken Drankzal worden gehouden Ie Amsterdam op den 13den Alei e. k. Er zal o. a. worden voorgesteld, het traktaadje n°. 3 te herdrukken; door de zorg van het hoofdbe stuur maandelijks eene courant ter bevordering van de zaak der af schaffing uit te gevenen de algerneene vergadering telken jare in eene der hoofdsteden van de provinciën naar te bepalen volgorde te houden. (Gron. Cour) EEN GOEDE BAAD AAN ALLE NEDERLANDERS. Groot is nog, trots alle wetten en policie-maatregelen, het getal be delaars langs straten en wegen. Iedereen klaagt hierover en de welgezinde zien het met droefheid. Iutosschen staat het slechts aan de ingezetenen zelve, aan dit ongelukkig verschijnsel een einde te maken; want, als men niet langer geeft, houdt bet vragen van zelfs op. ii Hoe onbarmhartig" zegt gij welligt; neen, het is juist barmhar tigheid en medelijden, dat mij dus doet spreken; of meent gij, dat gij die ongelnkkigen helpt met uwe aalmoezen, dat gij hunne armoe de daarmede geneest Het is verre af. Zoo lang de bedelaar aal moezen ontvangt, zal hij deze gemakkelijke kostwinning verkiezen: boven den moeijelijker of minder voordeeligen arbeid; want het be drag van hetgeen bij dagelijks ontvangt gaat dikwijls het loon van den vlijtigen werkman te boven. iiAlaar," zegt gij, 11 hij kan geen werk vinden," ook hierin be driegt gij u meestal. Hij zoekt het niet, en daarom vindt hij niet, of, bij vindt niet juist dien arbeid, welke hem bevalt en maakt er zich af, met het lamme en in Holland zoo gewone a dat is mijn werk niet." In Duitschland, bij voorbeeld kent menigeen meer dan één be- 1 roept daar vindt gij den ambachtsman wiens beroep stil staat, 's wiuj Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Alaandagvoor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. i i i JliULT De Prijs der Advertentwn van 1 tot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35centen zegelrfc'gt voor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1