dnehre'r,rn,je;rJ)irk opet en Aai,je de ,w- j*»™, Me' aanstaandetnssohen 5 en 7 ure des namiddagten einde al daar van zoodanig overlijden kennis Ie geven, opdat daarvan be- iio'>rtijl:p aanfoplipnin# kuntie ^esehïeden. Burgemeester en Wethoiidereu brengen voorts Ier kennisse van de daarbij belanghebbenden dat zij, die naar aanleiding van art. 2-> en 8.) der Wet p de Schutterijvan II April 1827 en Z M besluit van 18 November 18.31. 30, „p grond van 34jarige on derdon, of 10jarige dienst bij de Schutterij, n.oglen vermeen™ regl or> ontslag verkregen Ie hebben, en daarvan zonden Verlangen gé hrutk te maken, zich schriftelijk kunnen aanmelden Ier Secretarie dezer Stad, vóór den 9<l™ Junij aanslaande, met overleegino- Van bewijsstukkenwaardoor het regt op het gereclameerde ontslag vol doende bewezen wordt. Alkmaar, den 8s,en Mei 1840 Burgemeester en Wethonrleren roomoetnd F. C. W. 1)11 U IJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie ran dezrlren !)e Dl EU EONTEIN VEI1SCHUIR. KBWMISC, KFjftG. B tJ R G EME ESTER en AV ET 11 OU DE II S der Stap ALKMAAR brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad dat 1 bet Kohier der Personeele Belasting 4e suppletoir, dienst 1845/40 op den 13-irn Mei 1840. door den lieer Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard, en op beden door j A" aan f,en Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad ter invordering is oiergegeven. j Ieder Ingezeten, welke daarbij 'belang heeft, wordt alzoo ver- I maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk aeld te geven i ten einde alle geregtelijke vervolgingen, Welke uit' nalatigheid zou- j den voortvloeijen, te ontgaan. Alkmaar, den 16Jcn Mei 1840. Burgemeester en Wcthonderen voornoeidd E. C. YV DRU IJVESÏ EIJN, Ter Ordonnantie rnn dezrlren, De DIEU FONTEIN VERSG11U1R. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot iVoord-Hol- landsch Kanaalvan den 8 tot den 14 Mei 1840. De IJ stroomkap. J. J Betering, Koning Willem II, kapt. II B Lof mg, Admiraal de Bnijter kapt. D. YV. van Eopen Straat Baly, kapt. G. Muller, Maria, kapt. S, Voenslra, Generaal Listkapt. G. Sand MM/Wwhrt tapi.j lngerman, alle ^v. Bal. Pontificatio ll'wa.^"d.re- Oeslifani en Liner.kapt. A. Olsenbeide v. Aneona Bantel,^kapt. D G. Juul v. Triest. La Bueno Roebelle, kapt. G. Radef- siehv. Odessa. Messenger, kapt. J. Moore, Chance, kapt. C. Davis en Catharina Hannah, kapt. T. YVatznn, alle 3 v. Sunderland. Emma kapt. M N. Lindegaard v. Hammerfest. Triden, kapt. 0. Larsen v Arenrlahl. JD. Carolina, kapt. L. Ellofsen v. Ostrisoer. Hor,sens Jhndekaj.t. M S. Bjoness en Lenigheden, kapt. A. Olsen, beide v. Drammen en alle naar Amsterdam. Speculation, kapt. H. Thus van Drammen „aar Purine,ende. tVeê,lands Indien, kapt. J. Delclisur n. Canton. Hong Kong. kapt. D. Smit n. Batavia. Sophia Maria, lapt J. Andresen en Astrea, kapt. J. A. de Lang, beide Suriname. Corndtakaj>t. F 1). Fokkes n. Marseille. Prins Oscarkapt A F Langgren n. Golienburg. Venus, kapt. L. C. Komen n. Koppenhagen en alle v Ymsterdam. Albertinekapt. J. H. Deddes v. Spijkerboor naar Archangel. J rntvc j i/ i °"'ie droefhe,d> ons jongste Zoontje FRANS, oud 14 maanden, aan kinkhoest en bijkomende stuipen Antwerpen, F. F. Z E E V EN 32 }!c' 1S4a H. ZEEVEN, geb. ENGELS. I1LYV ELIJKS-PROCLAMATIENgedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 17 Mei 1840. Eerste Gebod. Isaac van Hersfeldwonende te Rotterdam en Mariana Sanders, wonende te Alkmaar. Dirk ran der Markt, wonende te Akersloot en Maria Makkes, wo nende te Alkmaar. Tweede Gebod. Hendrik Bossert en Johanna Blom. Nicolaas Goes en Mario Broers. Fredrik Hendrik Mejroos en Helena Mnrgaretha la Chambre Johannes Martimu Petrolic en Maria Bollinger. allen te Alkmaar woonachtig. Petrus Antonius Schnaps, wonende te Alkmaar en Anna Maria Laa- venwonende te Hoorn, oud 7 maanden. Geertje Slinger, Eohtgenonte van Jan Sweenis, oud /4 jaren. Anna Maria Mnrgaretha, dochtertje van Hendricus Petrus van Th,el en Christ,,,a Johanna Rigter, oud ruim 2 maanden. etrns Be/nas oud *+0 jaren. V NEDER LANDSCI1E ALGEMEENE LEVENSVERZEKERING- COMPAGNIE. De Dirietie adverteert: Di'VVi'tden U Mei e- k' en conform art. 13 der Statuten de BALANCE der Compagnie gesloten op ultimo December jr r""r T 'i' Aclieh""dcrs zal ter visie liggen ten haren Kantore op de Kloveniersburgwal en hoek van het Rusland n° 99 Zon- mi Feestdagen^' 10' m""dd^S 1 u,e' uitgezonderd 2°. Dat ten gevolge van gerezene geschillen met het meerendeel der Aandeelhouders over het aangevraagd fonrnissement voor als Ho rnet kunnen worden ontvangende op 1° Mei 1840 vervallene Zet maanden van de LIJFRENTEN met die Compagnie gecontracteerd, zoomede d.e vaste Interessen en Uitdeelingen van al de Klassen der onderlinge oplopende Lijfrenten; zullende nader worden bekendge maakt, Wanneer een en ander zal worden voldaan. Namens de Directie voornoemd, Amsterdam, A. L. KROOK van HARPEN., den Zo April 1846. S. WILDSCHUT I 'directeuren. V De ondergeteekende, voorbeen Bierbrouwer in de hrnuwerii bet Fortuin alhier, maakt door deze, aan zijne geëerde Land- en Sladgenooten bekend, dat hij tans, ZIJNE BROUWERIJ De BURG beeft geplaatst aan de Bierkade aan het Noord -Hollandsche Kanaal' «e Alkmaar en berigt levens, dat hij van heden af, een be«rin zal maken met het Rroutcen van allerhande soorten van HIER Hij be. veelt zich in aandenken var, het Publiek, en zal steeds trachten door activiteit en naauwgézetheid het Vertrouwen waardig te maken het welk «gn overleden Vader J. CI. WITTE zoo vele jaren genoten heeft. zal cp hem ten allen tijde, verkrijgbaar zijn, ZÖEf YVATER ten naasten prijs. Alkmaar, 12 Mei 1840. C. M. WITTE ,,el 3"e de,el der nieuwe Mengelingen (Utrecht 1835) in octa vo, en een Dichtbundel, aanvangende, met de kunst der Poezii" ,n groot octavo van Mr. W Bilderdjjk, zijn, vóór eenige weken, ter bezorging afgegevendoel, niet Ier aangewezen plaatsen ontvan gen en dus vermoedelijk verkeerd besteld. Degeen, die, ten gevol ge daarvan, thans in het bezit dier boekdeelen is, wordt, beléefde- ,,fe üitgenoodigd, die bij de Erven STERCK Stads Courantiersters, !e laten bezorgen. Df "fUenameln der °"der het voorregt van Boedelbeschrijving aanvaarde Nalatenschap van wijlen den Heer HER M ANUS MUI IER i" leven Broodhakker gewoond hebbende te Alkmaar,' en aldaar' overleden den fide» Jul,, 1845, roepen hij deze de bekende en on be- kende Schuldei.sellers van dezelve Nalatenschap op, tegen Vriid.-m den 29» «i Mei 1846, des vourdemiddags te Elf ure, ten 'kantore van den Notaris J. SCUOEHIJIZEN, te Alkmaar, ten einde aan hnn Re kening en Verantwoording van hun beheer afteleggen, en, wanneer geen verzet plaats heeft de Schuldvorderingen te voldoen, voor zoo verre het bedrag der Nalatenschap toereikende zal zijn Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 11 tot den 10 Mei 1840. dochtertje van Theodorus Porlegies en Grietje Winder. Alida Jo hanna Elisabethdochtertje van Everhardus Wilhelmus Kloet en Ali da Helena Don nee. - Anna Lodovica Henrietta Johanna Meinardina dochtertje van Jacobns Laurent,us van Ishoven en Jacoba Meinardina bmmstede. Cornells, zoontje van Jan Smit en Engie Dirks. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van"d^ 11 tot den 10 Mei 1840. ^/jJa van Straten, weduwe van Hermanus Antonius Boers, oud ruim 7o jaren. Jan, zoontje van Jan Jonker et, Johanna Geertruidi Havik oud c,rea l4 jaren. Hendrik, zoontje van Hendrik van Koot en Antje P,eters Boerman, oud 10 maanden.- Cornells, zoon tje van K aas Broertjes en wijlen Maartje Termaat, oud ruim 7 maan- Maria, dochtertje van Joannes Moerbeek en Teunisje Wijker, NUS WTRSe;E°I !srF29,'e"April m«, voor den Notaris ADRIA- NU. LIJ,US de LYNGE in tegenwoordigheid van getuigen teAlk- maar verleden, beho rlijk °eregistreerd en de hoeren HERMANUS ioSlEF HENDRIK COSTER, boekhandelaar, wonende beide te Alkmaar "ene Vennootschap, voor een onbepaalde,, tijd, aangevangen den e'ers'én Januari, 1840 en behoudens elks bevoegdheid om dezelve te allen tijde zes maanden te voren optezeggen aangeo-aan onrtnr <l„ fl .,n BEHSAStS COSTES ZOON* hoUlgJL handel, met alles wat daartoe behoort, mitsgaders de boekdrtikkerii en daaraan verwante binderij; met bepaling wijders, dat dezelve Ven nootschap zal gevest,gd zijn le Alkmaar, dat elk der Vennooten de leekemng der firma zal hebben, zonder dat die zal kunnen worden gebezigd ter zake van het opnemen of uitleenen van gelden, het diseompteren van handelpapier, het aangaan van borgto<rien of an dere verpliglingen van dergeljjken bezwarenden aard, waartoe de ge- „leenschappehjke toestemming en medewerking en derhalve de hü- zondere onderteekening van elk der Vennooten zal worden vereischt. V 1!!J.A' 3" °P i":', Verdronkenöordalwaar in de laat ste Loterijen de volgende PRIJZEN gelrokken zijn, als: Op No. 10099, een Prijs van f 50,000. a No. 19508, een 25,000. ■I N". 18007, een 25,000 en op No. 17829, een 5,000. tvÏvc °nr taa^laa"de 15)9,16 Lo,erÖ Wf'derom HEELE en GEDEEL- van ^°TEN, zoo in Huur als in Koop, te bekomen. 'C1' v'mnis der Arrondi'ssnmenls - Reglbank te Alkmaar van JACOB SCHOnTf d isITR,JNTJE huisvrouw van JAl/JIl SCHONIE, zonder beroep wonende te Alkmaar, van denzel. yen haren man met wien zij op den 14den December 1827 te Hoorn ,s gehuwdverklaard te zijn gescheiden van tafel, bed en bijwoning ten deze is kosteloos geprocedeerd Voor Extract j J. C. VONK, Prokureur - ®!1 VOT,ni,se der Arrondissemenfs-Regtbank te Alknmr 23»ten April 1846 in zake van AUDA de N1JS, hu svronw van P TER WILDEB0ER, v.an beroep werkster, won^de ,e Alkmaar «h eischeresse tegen haren man Pieter Wildebocr voornoemd, zonder beroep, mede te Alkmaar woonachtig, als gedaagde, bij verstek ge wezen, oehoorbjk geregistreerd en beleekend is het huwelii! tos schei, gezegde A li da de N ijs en Pieter Wildeboer beslaan bobbende' ontbonden verklaard. Voor Exfraet Ten deze is kosleloo geprocedeerd J. H. GRAM, Procureur le Alkmaar, bij de Erven jan A. STERCK, in de Acbterdam, vnjkC, no. 589,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 2