voortduring een weldadige» invloed bleef uitoefenen. De uitgaven, bijna geheel veroorzaakt door het drukken en verspreiden van doel matige volksboekjes, bedroegen 1(?00, welke gehpel gedekt zou den worden door de inkomsten, welke ook Z. K. ll. prins Frederik en verseheiden ministers door belangrijke giften gestijfd hadden. In deze zitting der vereeniging weiden verscheiden besluiten genomen, welke de strekking hadden om de uitgebreide werkzaamheden op gemakkelijker en spoediger wijze Ie doen plaats hebben. Ook be sloot men lot de uitgave van eene maandeiijksche Matigheids^Courant. Met buitenlandsche soortgelijke genootschappen slaat de vereeni ging in vriendschappelijke betrekking. Zoo was eeo der leden als afgevaardigde der Nederlandsche vereeniging Verleden jaar te Berlijn allerhartelijkst ontvangen, door de algemeene vergadering van alle Duilsche matigheids-genootschappenterwijl er thans weder eene vriendschappelijke uitnoodiging uit Stokholni werd voorgelezen, me de onderteekend door den beroemden Berzelius, tot het zenden van eenige afgevaardigden van onzentwege naar eene algemeene verga dering der Zweedsche, Deensche en Noordsolie matigheids-genoot schappen, welke in dezen zomer in die hoofdstad zal plaats hebben. {/Hg. Ilandelsbl.) Bij koninklijk besluit van den 12den dezer, is bepaald, dal de groote of zout-hanng-vissoherij voor het tegenwoordige jaar 184(7 zal mogen worden aangevangen op den tienden Junij eerstkomende, en dat mitsdien de netten voor het eerst zullen mogen worden uil- geworpen, om in volle zee haring Ie vissehen in den avond van genoemden tienden Junij. {/Hg. Ilandelsbl.) Dézer dagen heeft het bestuur van het genootschap Natüra ArtIs Magistiia alhier, eeile belangrijke verbetering gebragt in de verlich ting van den tuin nabij den hoofdingang. Daartoe is, met afwijking der oude verlichtingsmiddeleii, het Hallo-gas gebezigd, vervat in blanuwe kristallen gashouders, die in lantaarns zijn geplaatst, welke zoowel bij den dag, wat den vorm betreft, als des avonds, wat het licht aanbelangt, eene heerlijke uitwerking doen; waartoe ook de wijze van plaatsing der lantaarns, staande op Sierlijke ijzeren kolom men, gedeeltelijk rondom den vijver van den tuin het hare bijdraagt. De zameiistelliug van de lantaarns en de verdeeling van den licht stroom in dezelven is van dien aard, dat zelfs de felste wind geene de minste stoornis in de rustige ontwikkeling van het zuivere en krachtige Hallo-gaslicht te weeg brengt. Men verneemt, dat deze rijke verlichting in Natura Aims Magistra, nog verder uitgebreid zal worden; zijnde bereids twaalf lantaarns daarvan geplaatst. {/Hg. Ilandelsbl.) Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 15 tot den 21 Mei 1846. Barend Willem, kapt. J. Riekels; Helena, kapt. W. Blom; Prinses Sophia, kapt. N. Matzen, Veronica, kapt. G. GroenewoudJavaan, kapt. P. C. Filers en Dicky Sam, kapt. J. Pouker, alle 6 v. Batavia. Surinamekapt. R. van der Meij en Nicolaas Witzen, kapt. J. F. Lange beide v. Suriname. Rufas Soiilekapt. W. Jordan v. Newjork. New Worla, kapt. J. Growell v. Wilmington. Magdalenakapt. II. Timnis v. Venetiën. Allersma, kapt. R. W. Vos v. Triest, friends, kapt. J. Guthbartson Robert Mary, kapt. T. Wheat ley en Apollo, kapt. T, Mowbray alle 3 v. Sunderl. Robertkapt. G. Gray en Harriettkapt. J. Clarck. beide v. Newcastle. Ellis Brown, kapt. G. Jsbisler en Spright-j ly heide v. Londen. Ingeborg, kapt. J. H. Êckmnn; Mercuriuskapt. M. Eekman en Juno, kapt. A. Ackenvall alle 3 v. Cristianstnd. Kleine j flans. kap). J. C. Langhemrich v. Windau. Cntharina Maria, kapt. I 1'. Korf V. ISiga. Jacoutine. kapt. II. C. Schut v. Dantzig. Delphin kapt. N. S. Beek v. Dramine. Kroonstad, kapt. J. W. Muller v. Arendahl, alle naar Amsterdam, Mary Ann, kapt. J. Cunliam v. Londen en Ca roline, kapt. J. IIowes v. Jarmonth, beide n. Alkmaar. De Jonge Tnm- tnink, kapt. P. J. Bakker v. Sleftin n Spijkerb. Anna IVilhelmina, kapt. J. Noess v. Drammen n. Pnnner. Zeeland, kapt. J. Norel; Imme- gonda Sara Clasina, kapt. H. Zoetelief; Petrus, kapt. A, Sfokvliet, Anna Maria Henrietta, kapt. 11. F. Zijlstra en Christina Agatha, kapt. P. Lap. alle 5 n. Batavia. Vr. Johanna, kapt. J. van der Meijde en Twee Gebroeders, kapt. A. Riedijk, beide n. Triest. De Fr. Catharina, kapt. J. Veusler n. Livorno. De Jonge Reintje, kapt. II. L. Draijer en Elsje, kapt. 11. II. Potjer, beide n. Bordeaux. Prins Hendrik, kapt, II. Smit en Polios, kapt. J. C. Radeloff, beide n. Archangel en alle v. Amst. Mary Ann kapt. J. Cunliam n. London. Caroline, kapt. J. Howes, n. Jarmonth, beide v. Alkra. Amphitritckapt. C. Clirislo- pbelsen en Speculation, kapt. II Thus, beide v. Purmer. n. Drammen. UUWELIJKS-PROCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 24 Mei 1846. Eerste Gebod. Hendrik Casparus Krijt en Tmrnctje Romijn. Philippns Wilhelmus Mothee, weduwnaar van A a fie .Plas en Catha rina Brouwer. Antonie Bokma, weduwnaar van Dirkje Vervoren en Johanna Ca tharina Honig. allen le Alkmaar woonachtig. George Michiel Bergeon, wonende te Egmond-Binnen en Anna Stam, wonende te Alkmaar. Tweede Gebod. Isaac van TIersfeldwonende te Botterdam en Mariana Sanders, wonende te Alkmaar. Dirk van der Markt, wonende te Akersloot en Maria Makkes, wo nende te Alkmaar. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 18 tot den 23 Mei 1846. Petrus Gerardus, zoontje van Johannes Jacobus van Halen en Neel- tje Trenre. Johannes Gerardus, zoontje van Cornells Mooijen en Hillegonda Opperdoes Schenk. Hendrik Willem, zoontje van Hen drik Hnlsmuller en Alida ten Broek. Dirk Willem, zoontje van >b. Pieter Binkhorst van Oudearspel en in Koedijk en Vrouwe Louisa Wilhelmina Uilenhage de Mist. Arend, zoontje van Pieter van Diggelen en Johanna Elisabeth Barneveld Makkes. Bernardus zoontje van .Inhan Hendrik Volmer en Maartje Hens. Jan zoon' tje van Jan Seherpenhuijzen en Geertrui Rustige. Sophia', doch tertje van Wouter Willem Mnurik en Anna de Vries. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 18 tot den 23 Mei 1846. Simon Eerie Wit zenhuizen, oud 59 jaren. Petrus Johannes, zoonlje van Johannes Jacobus van Balen en Neeltje Treure, oud 3 jaren en 8 maanden. Meindert Posthumus oud 45 jaren en 9 maanden. Jan, zoontje van Pieter Boules en Maartje IJfs, oud 9 maanden. Nicolaas Jacobus zoontje van Maarten Jelmers en Catharina Stam, oud 10 maanden. STADS BANK va* LEENING te ALKMAAR Verkooping op Donderdag den 18den J nnij 1846, der PANDEN, beleend gedurende de maanden Januarij, Felirunrij en Maart 1845. Welke goederen daags te voren te zien zullen zijn, ingang in het Huis in de Choorstraat wijk A, N". 407, van des voofmiddags 10 tot des namiddags 2 Ure. Van heden af kan de beleCning van gemelde Panden vernieuwd worden, of de afdoening der Rente geschieden, behoudens de be paling der hertauxatie van de beleensom, op de bedoelde l'andert voorgeschoten. De laatste dagen ter vernieuwing van Beleening Zijn bepaald, op Maandag den 8sten en Dingsdag den 9ll<<n Junij e. k. V Op Zaturdag den 30*'™ Mei 1846, des voormiddags le Elf ure, zal men, aan de Singel builen de Bergerpoort te Alkmaar, verkoo ping houden van eenige vierkante VLETTEN, zoo goed als nieuw, geschikt om te modderen in kleine slooten. "Kgl Op Donderdag den 11. Junij 1846, zal men te Alkmaar, in het Locaal van Openbare Verkoopingen, in publieke vei- gtfflb ling te koop aanbieden: Eenige MEUBELEN, HUISRAAD en INBOEDEL. De goederen worden van heden af aangenomen. V' De genenwelke eene vordering mogten hebbenten laste van den Heer J. S. MARCUS, laatstelijk gewoond hebbende te Ber gen, worden verzocht daarvan, vóór den 15J™ Junij eerstkomende, schriftelijkemaar tevens specejieke opgave te doen ten huize van zijn' gemagtigde te Alkmaar, den ondergeteekende. J. W. WE STER MAN. De ondergeteekende, voorheen Bierbrouwer in de broutverij het Fortuin alhier, maakt door deze, aan zijne geëerde Land- en Stadgenooten bekend, dat hij tans, ZIJNE BROUWERIJ De BVRG, heeft geplaatst aan de Bierkade aan liet Noord-Hollandsche Kanaal te Alkmaar, en berigt levens, dat hij van heden af, een begin zal maken met het Brouwen van allerhande soorten van BIER. Bij be veelt zich in aandenken van het Publiek, en zal steeds trachten door activiteit Cn naauwgezetheid het vertrouwen waardig te maken, het welk zijn overleden Vader J. C. WITTE, Zoo vele jaren genoten heeft- Ook zal bij hem ten allen tijde, verkrijgbaar zijn, ZOET WATER, ten naasten prijs. Alkmaar, 12 Mei 1846. C. M. WITTE. Be ondergeteekende zich gevestigd hebbende in de BROOD- BAKKERIJ van Cs. KONING, in het Fnidsen wijk C N° 346, neemt de vrijheid zulks door deze aan zijne geëerde Stadgenooten bekend te maken, en zich in hunne gunst aan te bevelen; beloovende hij alles te zullen aanwenden, wat tot eene prompte en solide bedie- ning vereischt wordt. J*- S I E U W E R T S, S z. V Daar ik ondergeteekende, op heden mijne Affaire in TABAK, SIGAREN, SAUIF, KOFFIJ en THEE, geopend heb, zoo neem ik bij deze de vrijheid, mij in de achting mijner geachte Stadgenooten aan te bevelenhopende door eene prompte bediening mij UEds. gunst en recommandatie waardig te maken. J. MULLER, Alkmaar, Schapensteeg, wijk B, N<>. 260. De ondergeteekende zijne Affaire in TABAK, SNUIF, SIGAREN KOFFIJ, THEE en KRUIDENIERSWAREN overgedaan hebbende aan den Heer N. GOES, bedankt bij deze zijne geëerde begunstigers eii beveelt zijnen opvolger in derzelver gunst nederig aan. Alkmaar, 24 Mei 1846. A. GEE L. Be ondergeteekende eigenaar geworden zijnde van bovenstaan? de AFFAIRE van den Heer A. GEEL, beveelt zich nederig in do gunst van zijne geachte Stadgenooten aan, belovende alles te zullen aanwenden om zich ieders vertrouwen en gunst waardig te maken. Alkmaar, 24 Mei 1846.- N. GOES. Ten huize van D. M. HARTEVELD, zal gedurende de Pinkster dagen, MUZIEK plaats hebben, afgewisseld door ZANG. Bij vonnis der Arrondissements-Regtbank te Alkmaar van den 29slen Jannarij 1846, is het tusschen ARNOLBINA GEERTRUIDA LOM- MERT; zonder beroep wonende te Alkmaar, en BEUREND IIARMS DIRKS, mr. Smid laatstelijk te Alkmaar woonachtig, doch wiens te genwoordige woon- en verblijfplaats is onbekend, beslaande huwe lijk, door echtscheiding verklaard te zijii ontbonden, ten deze is kosteloos geprocedeerd. Voor Extract. J. C. VONK, proknreur. van A. Te Alkmaar, bij de Erven STERCK, in de Achterdamwijk Cn°. 589, '"Uittil Ilaü

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 2