V WAGENDIENST KENNISGEVING. S C II IJ T T E R IJ. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, Gezien hebbende hel 7,le artikel van Z. M. besluit van den 7den September 1828, houdende reglementaire bepalingen, tot invoering der Wet op de Schutterijen, van den ll<ten April 1827, luidende als volgt n 11e gehuwden pn weduwnaars, één of meer kinderen hebbende (die bij de oprigting der Schutterij, in het jaar 1828, of in later jaren voor den Schutterlijken dienst ingeschrevendoeh als zoodanig niet tot den dienst geroepen zijn) door sterfgeval of anderzins in de termen Vallende om in de eerste klasse (die der ongéhuwden of weduwnaars zonder kinderen) te worden overgebrngt, zullen, vóór de eerstvolgende jaarlijksche inschrijving, bij publicatie Worden opgeroepen om daarvan kennis te geven aan het Plaatselijk bestuur. Wanneer deze kennisgeving nrogt worden verzuimd, en de na- latigeten gevolge van dit verzuim, niet bij de Schutterij is in- gelijfd geworden, zal deswege door het Plaatselijk bestuur proces- verbaal opgemaakten aan de bevoegde Regt'bank toegezonden worden, ten einde de strafbepaling, bij art. 1 der wet van 6 Maart 1818, op de nalatigen toetepassen Roepeu bij deze op, alle zoodanige Inwoners dezer Stad en Juris dictie, welke in de jaren 1841, tot en met 1845, voor de Sehutter- lijke dienst zijn ingeschreven, en die alstoen hebben bewezen, ge huwd of weduwnaar, met kind of kinderen te zijn, doch sedert dien tijd, door het overlijden van vrouw of kinderen, zjjn geworden weduwnaar zonder kinderen, om te compareren in een der vertrek ken van het Stadhuis, op Maandag of Dingsdagden 25 of 26stcn Mei aanstaandetusschen 5 en 7 ure des namiddagsten einde al daar van zoodanig overlijden kennis te geven, opdat duarvan be hoorlijke aanteekening kunne gesehieden. Burgemeester en Wethouderen brengen voorts ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, dat zij, die naar aanleiding van art. 20 ert 85 der Wet op de Schutterij, van 11 April 1827, en Z. M. besluit van 18 November 1831, n°. 30, op grond van 34jarige ou derdom, of lOjarige dienst bij de Schutterij, mogten vermeenen regt op ontslag verkregen te hebben, en daarvan zouden verlangen ge bruik te maken, zich schriftelijk kunnen aanmelden ter Secretarie dezer Stad, vóór den 9'1™ Junij aanstaande, met overlegging van bewijsstukken, waardoor het regt op het gereclameerde ontslag vol doende bewezen wordt. Alkmaar, den 8sten Mei 1840., Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W. D RUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven 3e LIEU FONTEIN VERSCIIUIR. WAARSCHUWING. De OFFICIER VAN JUSTITIE te ALKMAAR maakt hierbij bekend dat, blijkens beslissing van lleeren Raden en Generaal-Meesteren van de Munt, in deze Stad in omloop zijn tweederlei vrtlsche vijfentibinlig cents-stukken waarvan de eend soort 3,200 Ned. wigtjes weegt in plaats van 4,230 Ned. wigtjes. zijnde liet wettigegewigt, terwijl deze beslaat uit geicoon tin; en dat de andere soort 3,47° Ned. wigtjes weegt en te zanten gesteld is uil koperzink, tin met eenige sporen van kwik. Reide zijn gegoten in een vorm, vervaardigd op een echt vijfentwin tig cents-stuk van het jaar 1826. Alkmaar, 21 Mei 1846. De Officier van Justitie roornd., G. van LEEUWEN. geldlade in de tapperij, neemt het geld er uit; steekt dood op zijn gemak een sigaartje aan, en verwijderd zich al neuriënd r Mijn vader hrid een Ezel, Een Ezel, zoo als gij, 3e goede tapster wachtte in het oneindige, maar moest het ein delijk opgeven, en de vaten wel een oogenblik verlaten om zoo spoe dig mogelijk kurken te zoeken en de vaten te digten. Boven ko mende, en den toestand harer geldlade ziende, bemerkt zij welk geheim zij geleerd en welke les zij ontvangen heeft. AmstCour) Men leest in la Belgique Musicale: De vreemde dagbladen ma ken gewag eener zonderlinge uitvindingwaarin de muzijk eene hoofdrol speelt; het is een muziekaal bed, op hetwelk de meest ver moeide mensch zich ter naauweriiood heeft nedergelegd, of hij wordt als in de elynseesohe velden overgevoerd. Dit beddoor eene Bo- heemsclien werkman uitgevonden, is zoodanig zamengesteld, dat, met Behulp van een verborgen mechanisinus, de drukking van het ligchaam op hetzelve een heerlijk motief van Aubert doet hooren hetwelk lang genoeg aanhoudt, om den mensch, die het minst tot slapen genegen is, zachtkens te doen insluimeren. Aan het hoofden einde is eene wijzerplaat, van welke men den wijzer op het uur zet, op hetwelk men gewekt wil worden en op het bepaalde uur speelt het bed een' marsch van Spontini met trommen en bazuinen die een geraas maken, sterk genoeg, om de schoone slaapster in het bosch te wekken. Dit bed zal alzoo eene onwaardeerbare uitvinding zijnzoowel voor hendie moeijelijk den slaap vattenals voor lien, die al te vast slapen. GronCour.) Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 22 tot den 28 Mei 1846. Nassau, kapt. L. Dninfjer, Philips van Alarnixkapt. E. van Duijn, Cornells Houtman, kapt. J. II. Rotman Cornelia llenriette, kapt. J. Schat en Koning Willem II, kapt. A. Roquette, alle 5 v. Batavia. Van Speykkapt. D. Visser v. Suriname. Herald, kapt. J. Pollin v. Baltimore. Alida, kapt. J. Haasnoot v. Havanah. Noy Somheit, kapt. J. Uuun v. Smirna. St. Jaqueskapt. J. Ie l'ere v. Celte. Brittania, kapt. T. Thomson, Ebcnezer, kapt. J. Mills, Shincliffe, kapt. S. Brine, Elisabeth, kapt. J. Smith, William, kapt. T. NichelsonLoyally, kapt. T. Smit en Moore, kapt. W. Buil, alle 7 v. Sunderl^. Brough- ton, kapt. R. Story, Supply, kapt. S. Dawson, Albion, kapt. R. Sin clair, Triton, kapt. R. Jl. Tanger en Margaretha Hanriette, kapt. 11. Willem, alle 5 v. Newcastle. Mary Jane, kapt. G. Coats Worth v. Seaham. Der Lauxer, kapt. P. B. Rieke v. Koningsbergen. Ocke- Una, kapt. J. Wiers v. Stege. Procidentia, kapt. R. C. Agerup. Prins Oscar, kapt. 11. C. Agerup, loreenigenkapt. B. P. Baarsen, Anne Cristine, kapt. J. J. Gjersoe, Ensle Sostre, kapt. A. L. Giers h Maria Oletta, kapt. A. P. Beijlegaard, Eeninghedcnkapt. J. C. Muller, Den 17-''" Mei, kapt. N. Nielson, Sara Margaretha kapt. K. Svendsen en Andreas og Carolina, kapt. N. A. Nielson, de 10 laatste van bram men eo alle n. Amsterdam. Catharina kapt. J. II. Duinljer v. Liver pool n. Alkmr. Grevin de Karen Wedelkapt. C. F. Snrendsen, Oce- anetkapt. M. Arnesen, Vennerne, kapt. P. A. Steenfeld Constantie kapt. H. J. Boug, Argo, kapt. J. B. Lijdersen, Foreeningen, kapt. P. Thomassen eo Forsigtighedenkapt. P. Olsen, alle 7 v. Drammen n. Pin mei'd. Amphitritekapt. K. J. de Jong, Doctrina et Amititia kapt. H. Vilerias, Staatsraad Baud, kapt. J. II. Seepe, Clara Henri- ette, kapt. P. II. Willers, Koning der Nederlanden, kapt. J. W. Ret- gers, Prins Hendrik, kapt. P. Huidekooper, Doggersbank, kapt. P. Kerkhoven Admiraal Jan Everts, kapt. C. P. Kuiper en Prins Veld maarschalk, kapt. M. van Velthoven, alle 9 n. Batavia. Competitor, kapt. A. Cowie n. Konstantinopolen. Laurina, kapt. S. Cacace 11. Na pels. Wilmina, kapt. L. N. Baas 11. Livorno. Stedfast, kapt. 0. E. Smith n. London. Paramaribokapt. J. C. Topper n. Archangel en alle v. Amsterdam. Anna Wilhelminakapt. J. Noess v. Purmereud naar Drammen. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der Advertenticn van 1 gels is ét;n Gulden, en voor eiken regel meer ^0 Centëübehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. BUITENLANDSCIIE BEBIGTEN. De GaZette de Mons klaagt, dat afgeregtbeid der dieven in Belgie tegenwoordig alle denkbeeld te boven gaat, en geeft er onder an deren het volgende staaltje van Aan een bierhuis verschijnt een onbekende, die voorgeeft bezitter te zijn van een geheim, om Faro a la Minute te maken, dat is, om alle soorten van bieren om het even goede of slechte kwaliteiten in een oogwenk in het heerlijkste Faro-bier te herscheppen. De tapster vraagt hem, hoe duur hij zijn geheim verkoopt. Ik verkoop bet niet. is zijn antwoord, ik wil het volgaarne 0111 niet mededee- len, ga slechts met mij naar uwen kelder, ik zal het u leeren. TUSSCHEN ALKMAAR EN EG MOND AAN DEN HOEF, beginnende den 30sten Mei 1846 des Zondags, Maandags, Woensdags en Zaturdags. Uren van Vertrek. VAN ALKMAAR. Des Voormiddags ten 11§ ure. n Namiddags 4 VAN EGMOND AAN DE\ IIOEF. Des Namiddags ten 3 ure. Avonds een uur voor het slui ten der Poort te Alkmaar. Zaturdags. VAN EGMOND AAN DEN IIOEF. I VAN ALKMAAR. Des Morgens ten 9 ure. Des Namiddags ten 3 ure. Zullende er des Zondags, 's morgens ten 8J ure, een extra Wagen van Egmond aan den Hoef rijden, welke des avonds ten 9j ure we der terug gaat. De vertrek- en aankomstplaalsen zijn bij W. THIES1NG, in het Dit gebeurt, daar plaatst bij de vrouw op hare hurken tusschen twee vaten, uit welke bij de kurken haalt, haar tevens gelastende 0111 het wegloopen van het bier te voorkomeneen ieder der spons- gaten een vinger te houden, zoodat de vrouw, wier beide handen hiermede bezet zijn, zich niet kan verroeren of de beide vaten loo- pen ledig. Dit bezorgt, zegt hij, dat hem nog eenige kleinigheden tot liet verrigten der operatie ontbreken, maar hij zal ze wel zelf van hoven halen. Verzekerd, dat de tapster hem niet kan volgen, wandelt bij hierop rustig «aar boven, maakt zich meester van dé

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1