A°' 1846. COURANT* f M a a a d a 2; 8 J u u ij. BEKENDMAKING. BEKENDMAKING. De HOOGE RAAD DER NEDERLANDEN. Deze Courant eiken Maandag, uitgegeven. wordt eens in de week en wel voor de Prijs van 6 Centen De Prijs der Advertenti0n van 1 tol 5 re gels is één Guldenen voor eiken regel nieer 20 Centen behalve 35 centen zegelrfgt voor elke plaatsing. O AANBESTEDING. p Woensdag den 17'11*11 Junij 184(5, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur der Provincie Noord-Holland, of bij afwezen, door een der Leden van de Gedeputeerde Staten in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Gouverriements gebouw in de St. Jansstraat te Haarlem, worden aanbesteed Is. flel bouwen van eene NIEUWE KERK voor de Hervormde Gemeente te Holijsloot. 2°. Het bouwen van een HL1S tot vergrooting van de Pastorij der Hervormde Gemeente te ff ijk aan Zee. Deze aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken waarop deze aanbestedingen zullen plaats hebben, zullen ter lezing liggen boven en behalven aan het Gouvernements gebouw te Haarlemin de voornaamste Logementen en Koffijhuizen, als te Amsterdam, in het ff apen van Medemblik op den Dam, in het Vosje, achter de oude beurs, in de Beerenbijt buiten de Utrechtsche poort en bij P. J. Colenbrander Logementhouder in de Bel, op den hoek van de Haarlemmerdijk; te Haarlem, in de Kroon, in het Noord- liollandsche Koffijhuisin de halve Maan en bij Thijssen, Xoffijhuis- houder op de groote Markt; te Alkmaar, in de Toelast, in den Burg en in het ff apen van Haarlem; Ie Hoorn, in het Onafgemaakte Schip en den Doelen; te Edam, in het Heeren- Logementte Purmerende, bij Frikke; te Monnickendamin den Doelen; te Nieuwediep bij de Erven J. Boven en bij Ihnen; te Sliedrecht, bij de weduwe J. van der flies; te Buiksloot, bij fuik en Sitterte Naarden bij Jurrissen; te Muiden, bij P. Amersfoort-, te Holijsloot en te Wijk aan Zee, bij Kerkvoogden en te Ransdorp op het Raadhuis. Zullende vier dagen vóór de aanbesteding en alzoo op Zaturdag den 13de" Junij aanstaande door de zorg van den Heer Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, de noodige aanwijzing worden gedaan en in middels zoo bij Z.W.E.G. als bij Kerkvoogden te Holijsloot en te ff ijk aan Zee, de verlangde inlichtingen te bekomen zijn. Hut PROVINCIAAL GEREGTSHOF VAN NOORD-HOLLAND. Gezien het requisitoir van den Heer Prokureur-Generaalbetrek kelijk het daarstellen der Kamer van Vaeantie, gedurende de maan den Julij eri Augustus 184(5; Gezien art. 18 der Wet op de Regterlijke Organistatie en het be leid der Justitie, mitsgaders de artikelen II, 12, 13, 14 en 15 van het Reglement betreffende de wijze van Eedsaflegging der onderschei dene Regterlijke Ambtenaren enz., goedgekeurd bij Zijner Majesteits besluit van den 14''Rn September 1838 (Staatsblad n°. 3(5); Heeft na voorafgaande beraadslaging goedgevonden te bepalen dit de Kamer van Vakantie voor dit loopende jaar zal bestaan, ge durende de maand Julij, uit de Heeren M™. ffillem Daniel Cramer, Vice-President, Antonins Zacharias HanloHendrik Anton Cornell's Chais van Buren Jan FabiasGerrit Schimmelpenninck Jsz., lllein- dert ff'iardi Beekman en Hendrik Constantijn Hoofd Graafland, Ra den; en, gedurende de maand Augustus, uit de Heeren Mrs. Pieter ffillem Provo Kluit,President, Antonins Zacharias Hanlo, Jean Marie van MaanenJan Jacob Pieter van HerzeeleGerrit Schim melpennick Jsz., Hendrik Constantijn Hooft Graafland en Michel Ilenrij GodefroiRaden. Voorts dat deze Kamer hare Zittingen zal houden driemalen in iedere week, en wel op Dingsdag, Woensdag en Donderdag, des voormiddags ten 9J Ure, zijnde de laatste van die dagen bestemd tot behandeling van Burgerlijke Regtszaken, en de beide andere tot afdoening van Strafzaken. Eindelijk dat een afschrift van deze Ordonnantie aan den neer Procureur-Generaal zal worden uitgereikt, met verzoek om daaraan de noodige publiciteit te geven. Gedaan in de algemeene Vergadering van het Provinciaal Geregts- hof can Noord - Holland gehouden te Amsterdam, den vijftienden April 1846. Gezien door ons Procureur-Generaal (get.) PROVO KLUIT, President, bij voornoemd HofIn kennis van (get.) UIJTWERF STERLING. (get.) De BORDES Griffier. Gehoord het requisitoir van den Heer Procureur-Generaal, betrek kelijk het daarstellen en Zitting houden der Kamer, voor welke de Zaken, gedurende de Vakantie, van den 1 Julij tot den 31. Augustus dezes jaars 1846, zullen moeten worden gebragt; Gelet op art. 17 en 18 der Wet op de Zamenstelling van de Reg terlijke magt en het beleid der Justitie, mitsgaders op art. 11. en volgende van het Koninklijk besluit van den 14. September 1838. (Staatsblad n°. 36.) Heeft, (na voorgaande deliberatie) goedgevonden te bepalen, zoo als bepaald wordt bij deze, dat de Kamer van Vakantie in dit jaar - beurtelings zal worden gepresideerd door de Heeren Mrs. ffillem j Boudctcjn Donker Kurtius van Tienhoven en Johannes op den lioojf President en Vice-President respectivelijk van den lloogen Raad, en voorts bestaan uit de Heeren IVl". David ff estenberg, Cornells Rein hard faillant, Hugo Gevers, Adriaan Gillis Spoor, Jnukli. Jacob Pe trus Yvo Diert van Melissant, Edzardt Rcini van ffe!deren Baron Rengers en Benedictus van den felden, Raden in den Hoogen Itaad Dat deze Kamer hare teregtzitlingen zal houden tweemaal tet «eek, des voormiddags ten Elf ure; en wel Op Vrijdag en Saturdag, den 3. en 4. Julij. Op Maandag en Dingsdag, den 6. en 7. dito. Op Wijdag en Saturdag, den 17. en 18. dito. Op Maandag en Dingsdag, den 20. en 21. dito. Op Vrijdag en Saturdag, den 31. Julij en 1. Augustus. Op Maandag en Dingsdag, den 3. en 4. Augustus. Op Vrijdag en Saturdag, den 14. en 15. dito. Op Maandag en Dingsdag, den 17. en 18. dito, en op Vrijdag en Saturdag, den 28. en 29. dito. Zullende de Kamer van Strafzaken na de Vakantie hare Zittingen weder beginnen op Dingsdag den eersten September, en de Kamer voor de burgerlijke Zaken op Woensdag den tweeden dier Maand. En za! een afschrift dezer aan den Heer Procureur-Generaal wor den ter hand gesteld, ten einde hieraan de noodige publiciteit te geven. Gedaan in eene algemeene Vergadering van den noogen Raad den 28. Mei 1846. (get.) W. B. DONKER CURTIUS van TIENIIOVEN. Gezien door mij Procureur-Generaal In kennisse van mij Griffier bij den Hoogen Raad (get. A. B It 0 C X. (get.) G. A. G. van MAANEN. BURGEMEESTER en WETIIOUDEREN der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de onder n°. 37, 38, 39 en 40 van tabel n°. XIV der wet van 21 Mei 1819, aangeduide Patentplig- tige Slijters, Tappers, Kroeg- en Koffijhuishouders binnen hunne stad, dat de klassificatie wegens hunnen aanslag in het regt van Patent door het Collegie van Zetters thans afgeloopen zijnde, zij hunne Patenten ter Secretarie dezer Stad, te beginnen met Dings dag den 9den Junij eerstkomende, kunnen afhalen t 'gen oveTgi'te van het des wege door den Heer Ontvanger der belastingen ingegeven reeu en vertooning der bewijzen, dat zij hunnen aanslag over het afgeloopen dienstjaar geheel en voor het loopende dienstjaar voor de helft hebben voldaan. Wordende de belanghebbenden tevens herinnerd datzonder het bezit van zoodanig Patent, de wet niet veroorlooft een der hierbo ven genoemde beroepen te mogen uitoefenen. Alkmaar, den 6den Junij 1846. Burgemeester en ffethouderen voornoemd F. C. W. DR D 1JVESTETJN, Ter Ordonnantie ran dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. KENNISGEVING. BURGEM E ESTER en AVETIIOUDERS der Stad AL KM A A R, brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Staddat het Kohier der Patenten, vierde kwartaal, dienst 1845-1846, op den 28slen Mei 1846door den Heer StaatsraadGouverneur van de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard, en op heden door H. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. leder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zou den voortvloeijen, te ontgaan. Alkmaar, den 6cJe" Junij 1846. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BINNENLANBSCIIE BERIGTEN. Alkmaar den 5den Junij. Wij lezen in de Stoom Post, het volgende: Naaewkeurige naleving van Ministerieele Verordeningen Aangenaam was het ieder weldenkend Nederlander, te vernemen, dat de heer Burgemeester van A vereest, in Overijssel, met waren Nederlandschen zin dourgloeid deszelfs pogingen had aangewend, om Nederlanders aan hei werk te helpen; dientengevolge ontbood ZEd. Aelitb., op hun daartoe gedaan verzoek 24 arbeiders, alle in Waardenburg, (provincie Gelderland) woonachtig, ten einde aan da Dedemsvaart, in de Veenen te werken. De goede menschen togen nu, met volle hoop en vergezeld van de gelukwenschen hunner medeingezetenen, daar henen, na alles wat zij konden ontberen te gelde te hebben gemaakt, om de verre reis, zonder andere gemeenten onkosten te veroorzaken, goed te ma-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1