B I, K E N D M A K I N G. ken. Bij hiittne aankomst aldaar, werden zij evenwel bitter te leur geste'd. Men had hun niet noodig, want men had Buitenlanders vooral 11 aN.iver anen genoegt Ier nederged 1*11 k 1 lieerden dezë mënscheii terug naar hunne woon plaats, alwaar vrouwen en kinderen de met zweet verdiende winst van man en vader eerstdaags te gemoet zagen armer dan vóór hun vertrek. (Vervolgen Slbthierna.) Gepasseerde Schepen door Alkmoor, langs het Groot iVoord-Hol- landsch Kanaal, van den 29 Möi tot den 4 Juuij 184(7. Itis, kapt. W. B. Derks en Jupiter, kapt. J. K. de Jong, beide V. Batavia. Superior, kapt. T. Maedonald van Sunderland en Adjutor, kapt. A. W. Gjersoe v. Drammen en alle 4 n. Amst. Ëmanuël, kapt. P Nielsen en iXort Lysetkapt. C. J. Arbo, beide v. Drammen en Ernst Julie, kapt. j. H. Vos v. Biga en alle 3 n. Purm. Doro thea, kapt. E. D. Dekker, Generaal van den Bosch, kapt. A. Plokken, De Goede Verwachting, kapt. T. H. Zijlstra, Rnnbenhaabt, kapt. A. S. de Rouge, Triton, kapt. H. Olie en President Verkouteren, kapt. S. Hoekstra, alle 6 n. Batavia. De Ge&usterskapt. T. W. de Vries n. Triest, lXiewtnndkapt. H. D. Visser n. Marseille. Columbuskapt. T. Jl. Jnhr, n. Civila Ve.Vhiii en Johanna, kapt P. J. do Boer. n. Nerva eu alle v. Arast. Dreven rf' Karen I-Vedelkapt. C. T. Sm-eudsen, For eeningen, kapt. P. Thomassen, Tnrsigtighedenkapt. P. OlsenOcea- netkapt. M. A niesenArn0 kapt. J: B. Lijdersen, IVennerne, kapt. 1'. A. Sleenfeld en Constantiakapt. J. Boug, de 7 laatste v. Purm. naar Drammen. V BESTEDING van DIJK-, SLOOT-» en AARDWERK in den pol- der de IIekr IIugovtaaild op IVoeusdng den 11'1'" Junij 1840, des namiddags ten Eén ure, in het Polderhuis van genoemden Polder. De conditiën van besteding liggen ter lezing in hei Polderhuis van den Polder de Heer Hugowaardalwaar nadere informatiën te be komen zjjn. Hl WEL1JKS-PROCLAMATIENgedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 7 Junij 1840. Eerste Gebod. Pieter van der Hangen, fharls Wonende te Amsterdam, laatstelijk ge- gewoond hebbende te Alkmaar en Helena Uendrika de Roever, wonende te Amsterdam. Tweede Gebod. Hendrik Coster, wonende te Alkmaar en Maria Albertina Noman, wonende te Rotterdam, thans verblijf houdende te Arnhem. Adriaans de Wil en Dirkje Pauw, beide te Alkmaar woonachtig. Pieter Ploeger, Weduwnaar van Pietertje Bon, wonende le Bergen en Geertruida van Riel, weduwe van Willem Elles, wonende te Alkmaar. Matthijs Leo nar dus Stratemans zich schrijvende Straatemans, wonen de te Alkmaar en Margaretha Reinierse, wonende le Heemstede. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaarvan den 1 tot den 0 Junij 1840. Willem, zoontje van Pieter Hes en Trijntje Weel. Antje dochtertje van Nicnlaas Weiand en Catharina Beus. Dieuwertje, dochtertje van Jacob Mulder en Leentje Koomen. Pieter Wil lem Johannes Anthoniezoontje van Willem Lans en Cornelia Ko ning. Fngelina Johanna, dochtertje van Adrianus Oortmeijer en Maria Eiesser. Ferdinand, zoontje van Franciscus Kuit waard en Cornelia de Groot. Dirk Matthijs, zoontje van Francois Nicolas j Harteveld en Aaltje van Reijen. Jnna Hendrica Louisa, dochtertje van Hendrijcus MeuKnk en Jana Bakels. - Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den I tot den 0 Junij 1840. Catharina Weel, Echtgenoote van Johannes Evers, ond 44 jaren- Frandscus Antoniuszoontje van Jacob Pallemans en Petronella Johanna Braun oud 5 maanden. DF. A R K ON DISSEM ENTS-R EGTB ANK TE ALKMAAR, Gelet op artikel 17 en 18 der Wet op de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie, alsmede op artikel 11 tot 15 van het Re glement betreffende mede de wijze van Yacantie. Gehoord het Openhaar Ministerie: Bepaald dat gedurende de Vacaritie die aanvang zal nemen den jsien utij Jezes jaars en eindigen den 31sten Augustus daaraanvolgen de, de Kamer belast met de afdoening van spoedvereisehende zaken eu van strafzaken zal beslaan uit de Reeren Mr. J. A. KLUPPEL, President. Mr. B. van LAAR. Mr. C. J. FR ANCOIS. Renters Mr. A. J. C. MAAS GEESTER ANUS van neRlers- ZU1DSCIIARW0UDE. Benevens Jr. Mr. G. C. FONTEIN VERSCHUIR j Plaasvervangend en M'. P. A. db LANGE. 1 Reglers. allen bij afwisseling. Zullende de Zittingen voor Civile en Commercieele Zaken gehon- den worden op Dingsdag den 14den en 28sten Julij 1840, alsmede op Dingsdag den ll<ten en 25stcn Augustus 1840, eik des voormiddags ten 10 Ure, en de eerste gewone Zifting na de Vncantie weder plaats hebben, op Donderdag den 3den September 1846, des voormiddacs ten Elf ure. Gedaan den 2Sstel1 Mei 1840. De Arrondissemenfs-lTegtbank te Alkmaar, J. A. K I. U P P E L, President. De Officier van Jtïslilie In kennisse van inij Grilfier W. A. VAN HOGENDORP, Subst. R IN K H 0IIST, Subst. Griffier. V STADS RANK van LEENING te ALKMAAR Verkooping op Donderdag den 18d«n J„„ij 1846, der PANDEN, beleend gedurende de maanden Januarij, Februarij en Maart 1845. Welke goederen daags te voren le zien zullen zijn, ingang in het Huis in de Choorstraat wijk A, N°. 407, van des voormid'dags 10 tot des namiddag-s 2 Ure. Van heden af kan de beleening van gemelde Panden vernieuwd Worden, of de afdoening der Rente geschieden, behoudens de be paling der hertauxatie van de beleensom, op de bedoelde Panden voorgeschoten. De laatste dagen ter vernieuwing Van beleening zijn bepaald, op Maandag den 8«'«n en Dingsdag den 9d<'<> Junij e. k. Men is voornemensom, op Donderdag den llden Junjj 1840, jggL''es voormiddags le 10 Ure, te Alkmaar, in bet Locaal van 'Mm Openbare Verkoopingen staande in de Langestraataan dn meestbiedende te koop aan te bieden: Ëenige MEUBELEN, HUISRAAD en INBOEDEL, voorts een fraai en welonderhouden maghonijhouten BILLARD en Queuenrak, Queuen, Ballenen hetgeen tot het Billard- sjiel is behoorende en eindelijk een grootte ijzeren GELDKIST en het geen verder te koop zal worden aangeboden. Alles daags voor den Verkoopdag voor een ieder te zien. De genen, welke eene vordering mogten hebben, ten Jasfé van den Heer J. S. MARCUS, laatstelijk gewoond hebbende te Ber gen, worden verzocht daarvan, vóór den 15de» Junij eerstkomende, schriftelijke, maar tevens specefieke opgave te doen, ten huize van zijn' gemagtigde te Alkmaar, den ondergeteekende. J. W, WESTER MAN. Bij de ondergeteekende is te bekomen Puiks Nieuwe DELF- SCIIE eu LE1DSCUE GRASB01ER tot eene civiele Prijs. Alkmaah W. van dep. VOORT, 1 Junij 1840. aan de Zijdam. V Men presenteert uit de hand te koop: Eene BROODB AKKERTJ, staande aan de Kaasmarkt le Alkmaar met" afzonderlijk slaand PAK HUIS en alle de tot die Affaire behoorende GEREEDSCHAPPEN; zul lende de kooper eene som van van 1000 Gulden, als eerste hypo theek op de opgemelde perceelen gevestigd kunnen laten. Nadere informatiën te bekomen bij den Notaris J. SCHOEHUIZEN, te Alkmaar. V 'Dij bet vertrek van SCIAR0N1E, SCHOORSTEENVEGER en ROOKA'ERDRIJA ERvan hier, beveelt de ondergeteekende zich in den gunst van het geëerd Publiek tot uitoefening van die Betrek kingen te vervullen. p. J A K 0 M I N I, Alkmaar, 30 Mei 1840. Oudegracht n°. 120. f Onder nadere approbatie van Heeren Gedeputeerde Stalen de zer Provincie zal het Gemeente bestuur van Oudkarspel, op Woens dag den 17den Jiinij 1846, des middags ten 12 Ure precies, publiek besteden in de herberg het IJnis te Brederoode le Oudearspel Het vergrooten van de DORPS SCHOOL en liet doen van eenige Reparation aan DEZELVE en aan de ONDERWIJZERS WONING. De bestekken hiervan liggen Ier lezing, fe Alkmaar, in bet Loge ment de Toetast; te Schagen, in het Koffijhuis bij C. Keet; te Schoorl- dam, in de Herberg bij C. Leeflang te Oudkarspel, in de Herberg het Huis te Brederoode. Zullende de noodige aanwijzing worden gedaan op den 15dnn Ju nij 1846, des middags ten 12 Ure. Een ieder, welke iets te vorderen heeft van, of verschuldigd is aan de onbeheerde nalatenschap van WILHEUMINA SMIT, in le ven eerder weduwe van KOORT HENDRIK KUI1NE of KECNE, laatst weduwe en eenige erfgename van JAN SCHERMER, gewoond heb bende en overleden te Alkmaar, wordt verzocht daarvan vóór of op den 20sten Junij 1840 schriftelijke opgave of betaling le doen ten Kantore van den ondergeteekenden als benoemde Curator in voor melde nalatenschap. J. H. GRAM, Procureur. nENDRlKA MEIJER gehuwd of gehuwd geweest met BWID VOOTJ en bij haar overlijden hare wettige afkomelingenwordt of worden verzocht franco haar of hun adres op te geven aan den No taris EDUARD RAAK. op de Keizersgracht o»er de Weslerinaikl te Amsterdam tot bekoming van voor haar of hen voordeelige infor matiën. Die genen, welke iets te vorderen hebben van den lieer le Lui'. JOOST, hier ter Stede woonachtig, worden verzocht om vóór den 15den dezer hunne pretentiën ten zijnen huize in te zenden. Alkmaar, den 5den Junij 1846. V Te HUUR: Een GRUTTERS - WINKEL met daar naast staan de PAKHUIS; te bevragen bij G. BOTS. Het KANTOOR van den Prokureur J. C. A'ONK is Verplaatst van de Oudegbacht naar de Zilverstraat, achter dezelfde woning. GERRIT van TRIENEN, kastelein aan den Omval, is voornemens, Zondag den 14d«n Junij 1840, te laten 1IARDL00PEN in den MAND, naar een Stuk GEWERKT ZILVER. De ondergeteekende verwittigd zijne geëerde begunstigers, dat hij thans in staat is om aan de aanvraag van sommigen hunner te voldoen, daar er van heden af en in het vervolg bij hem te he komen is: MACHINAAL bewerkt ZOET en ZUUR ROGGEBROOD, hetwelk hij wegens deszelfs eenvoudig zuivere bewerking en smaak aan ieder durft aan te bevelen. Alkmaar. J. H. NAGHBAR, 5 Junij 1840. Rilsevoort, in de Bakkerij de Witte Voet. Te Alkmaar, bij de Erven van A. S T E R C K, in de Achterdainwjk C, n°. 580,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 2