A u. i. Ajr M a n n d a g I 5 J ti n ij. o. ,T o Burgemeester wktiioudf.ren w alkmaar kennisgeving. Deze Courant wordt eens in de week en vve| eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. I A ""V J i£*~sCi'f De Prijs der Advertenticn van lot 5 re gels is één Gulden en voor eiken regel meer oor Af 20 Centen, behalve 35 eentcn zegeiregt vu fl&TAÏXSïM ('lkp plaatsing. brengen bjj deze ter kennisse van de onder n°. 37 38 39 en 40 van label n°. XIV der wet van 21 Mei 1S19aangeduide' Pateidpli»- tige Slijters Tappers, Kroeg- en Kofïijhuishouders binnen hunne stad, dat de Massificatie wegens hunnen aanslag i„ het reo-t van Patent door het Collegie van Zetters thans afgeloopen zijnde zij hunne Patenten ter Secretarie dezer Stad. te beginnen met Dings- dag den ü'len Jnnij eerstkomende, kunnen afhalen legen overgifte van het des wege door den Heer Ontvanger der belastingen afgegeven reen en vertooning der bewijzen, dat zij hunnen aanslag over het afgeloopen dienstjaar geheel en voor het loopende dienstjaar voor de helft hebben voldaan. 'Wordende de belanghebbenden tevens herinnerd dat, zonder het bezit van zoodanig Patent, de wet niet veroorlooft een der hierbo ven genoemde beroepen te mogen uitoefenen. Alkmaar, den 6lle" Jnnij 1846. Burgemeester en Wcthouderen voornoemd F. C. W. DR DIJ VESTE IJ IV, Ter Ordonnantie van deze/ven De DIEÜ FONTEIN VERSCHUIR. SCHUTTER IJ. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR brengen mits deze ter kennisse van alle belanghebbenden dat dé Loting voor de Schutterij des loopenden jaars zal plaats hebben ten Raadhui ze dezer Stad op Dingsdag den Ifiden Jun\j 1846 des na middags ten vijf Ure, en roepen alzoo bij deze op Alle 'ingezete nen dezer Stad en Jurisdictie, welke zich voor de dienst der Schut terij hebben doen inschrijven; om zich ten dage en plaatse voormeld te laten vinden, of behoorlijk bij de Commissie bekende gemagti»den te zenden, ten einde voor de Schutterij te loten, terwijl de Alpha- betisohe Naamlijst van de verschillende ingeschrevenen voor de Schut terij ter inzage van een iegelijk zal liggen ter Secretarie dezer Stad van af den 8*ten gezer maand lot den dag der loting, van des voor^ middags 10 tot des namiddags 2 ure. Alkmaar, den 6(l"n Jnnij 1846 Burgemeester en Wethonderen voornoemd F. C. W. DR U IJ VE STEIJN, Ter Ordonnantie van dez"'ven De DIFjU FONTEIN VERSCHUIR. B1NNF.NL ANDSCHE BERIGTEN. Dordrecht, den 10 Jnnij. Het is ons aangenaam te kunnen melden, dat den Heer P. Fodde- gon Pz., van Amersfoort, hier ter stede, even als elders, de onder scheiding is te beurt gevallen dat de Edel Achtb. Ilee'ren burge meester en wethouders, de directie van fabrikaadje en eenige des kundigen, zijn model-werktuig van den waterbraker hebben"bezig- tigd, en de verwonderingwekkende uitwerking, welke door dit werk tuig verkregen wordt, met die belangstelling hebben gadegeslagen welke dezelve verdient. (Amst"Cour.) Ba eda den Iden Junij. Wij mogen ons gelukkig achten boven andere provinciën van ons rijk, wat betreft den bloei der te velde staande granen en aardap pelen; in nnze geheele Baronie, staat overal alles even welig en bloeijend en bevindt men geen eenig spoor van ziekte of bederf Dagelijks komt eene min rif meerdere hoeveelheid volwassene nieu we aardappelen, jonge erwten, wortelen en ande peulvruchten ter markt, welke niets te wenschen overlaten; vooral de eerstgenoemde vrucht wordt bijzonder melig en smakelijk bevonden. Nog willen ervaren landbouwkundigen'in onze streken, dat de zoo gezegde gele blaadjes, welke men zoowel in andere 'noordelijker provinciën als hier te lande aan de korenaren heeft bemerkt alléén een gevolg zijn van den zochten verinopen winter, als wanneer het koren dien ten gevolge steeds in werking is gebleven hetgeen bij felle vorst het geval niet is. (A}gm Handelsbij Leeuwarden den 9den Junij. De beriglen omtrent den toestand der aardappelen en de rogge blijven gunstig; de ziekte verspreidt zich volstrekt niet verder. De nieuwe aardappelen kosten ongeveer f 8 per korf, zijn allerbest en veel beter dan in bet vorige jaar. Het weder blijft zeer warm. de thermometer wees zelfs op den 7den tot 82 graden. De gewassen staan overigens allen zeer goed, zoodat men hoopt op eenen goeden (Amst. Cour.) Naauwkeürjoe naleving van Mintsterifele Verordeningen!!! errolg en Slot van ons vorige nommer.) Nederlanders, zoo gij nog eenig gevoel bezit, ten voordeele uwer arme maar brave landgenooten zendt dan de vreemdelingen terug neemt onze landslieden in het werk; of geloofd gij, dat indien in an dere naburige rijken arbeiders komen uit vreemde landen, men die aan zal nemen en de eigene ingezetenen doen achterstaan. Neen geloofd niet, dat men in vreemde landen Nederlanders aan den at' beid zal dulden en de bewoners des lands ledig laten loopen. Hoe menigmaal raast en tiert men niet in de dagbladen dat het gouvermerit niet genoeg voor de ingezetenen doetmaar steekt de hand in uwen eigen boezemen oordeel of deze verwijtingen niet eer op u zei ven zij n toe te passen. Reeft men nog niet onlangs van een der ministeriën eene aan- sohrijving in de dagbladen gelezen, om aan werken binnen dit rijk de buitenlanders te weren en de landskinderen bij preferentie te plaatsen. Dit ministerieel doel verdient allen lof, eere zij daar voor den maker, maar helaas, hoe weinig werken onze ingezetenen mede, om dit doel te helpen bevorderen getuigen daarvan, gij ijverige en brave Burgemeester van Avereest, die in deze zaak, hoe verkeerd dan ook uitgevallengetoond hebt een echt Nederlandsch hart in den boezem te dragen. MENGELINGEN. EENE BEGRAFENIS OP ANTILLES. Op de Antilles bestaan nog zonderlingen overblijfselen van Afri- kaanseh bijgeloof. Onlangs overleed te Point-a-Pitre een zwarte, kok van beroep. Zijne begrafeniswelke de gansehe stad koude aanschouwen, had met de volgende plegtigheid plaats. Weinige oogenblikken voor de wegvoering van het lijk, verzamelden zich al de koks van Point-a-Pitre, in groote getale, aan het sterfhuis. Ieder hunner droeg over zijn rouwgewaad het witte voorschoot, als teeken van zijn beroep, en de een hield een mesde ander eene braadpan, of een komfoor, kortom elk een stuk keukengereedschap in de hand. Achter de lijkbaar werd een kompleet, zorgvuldig toe bereid middagmaal gedragen, een waarlijk overheerlijk diner, het welk een levenden oneindig beter zoude gepast hebben dan eenen doode men zag daar, onder anderen, gebraden gevogelte, een ver sierde ham rijstaarten en ander gebak, al hetwelk, met. behoorlij ke deftigheid gedragen en met floers overdekt, veel geleek naar een in rouw harnachement opgesierd strijdros, den een of anderen be- roemden veldheer naar zijne laatste woning volgende. Van afstand tot afstand hoorde men uit den lijkstoet nu eens ge smoorde, dan weder schelle kreten opgaan. Dit was niet het geluid van arme drommels, die in tranen zwommen of zich de kleederen vaneen reten; niets van dien aard, het waren hanen en eenden, welke men nu en dan plegtiglijk den hals afsneed. De koppen wer' den op den weg geworpen en de bloedstrepen wezen de rigling aan, welke de trein had genomen. Op de brug der afgronden, bij het verlaten van de stad, gekomen, hield de stoet stil en terstond daarop had onder de menigte eene zonderlinge beweging plaats men trommelde op ketels, sleep messen, blies luidruchtig in onzigt- bare fornuizen; sommigen deden alsof zij coteletten braadden, an dere alsof zij peterselie hakten, deze draaide het braadspit, geene proefde met zeker zelfbehagen de sausen, die er niet waren. Dit was eene laatste vertooning van het bedrijvige schouwspel der keuken bij groote gelegenhedeneene den overledene gebragte af- seheids-vertooningeen laatste salvo op het graf van eenen krijgs man. Aan het kerkhof gekomen, werd het lijk in den grafkuil nedergelatenmen rangschikte achtereenvolgens al de schotels met lekkernijen op de kist en overdekte vervolgens het al met aarde. Dit geschied zijnde keerde men langzaam sledewaarts, met de zeker heid dat de overledene in zijn graf een goed leven had. (Alg. Ilandelsbl.) Genasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 5 tot den 11 Junij 1846. Niekerie Packet, kapt. D. Hofker v. Nielterie; Antje, kapt. S. Klein van Fernambnckde Courier, kapt. M. T. Schaap r. Marseille; Clara, kapt. A. A. Maack v. Odessa; Jane Dunn, kapt. J. Williams en Stron ger, kapt. G. Wolton, beide v. Sunderland; Glouchesterkapt. J.Da vison v. Newcastle; Ambrosie, kapt. O. M. Bierke, Fern Sostrekapt. C. Knndsen, Mazes, kapt. J. Falck en Unity", kapt. 0. C. Wenter, alle 4 v. Drammen en de Ned. Stoomboot Stad Amsterdam, kapt J. Duin- ker v. het Nienwediep en alle n. Amst. Fa mi liënkapt. A. L. Gier- soe en Frija, kapt. J. R. Walloe, de 3 laatste v. Dramm. naar Purm. Mn rij Ann, kapt. J. Cunharu van London naar Alkmaar. Jan Pieters Koen, kapt. B. van der I'las n. Batavia; Maria Elisabeth kapt. 11. C Wribnrg en Antonia, kapt. W. A. Hendriks, beide naar Suriname, Souvereing, kapt. J. R. Vovvit n. Vulpa Rouse; Santa Anna, kapt. G. Calfieroe n. Messina; Pontifcatie fiuno Padre, kapt. G. K. Steflani n. Genua de Vriendschap, k pt. G. D. Douwes n. Ror deaux en Aurora, kapt. J. M. Tonsberg n. Cristiansand alle v. Amst. Nart Lysetkapt. C. J. Arboe Amphitrite, kapt. A. J. Gjersoe en Emanuel, kapt, P. Nielsen, de 3 laatste van Punner. naar Drammen O-HQV

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1