a ma. ALRMAAKSCnE N° 2ö f 0 t R A i\ T. 2 2 J n u ij; M a a ti <1 a g iaIP NEDERLANDEN. zegelen -t Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Cente l |''|f II life Prijs der AdvERtentic» van 1 tut 5 re* gels is één Gulden en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zege liegt voor elke plaatsing. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. O AANBESTEDING, p Woensdag den 1sten Juli] 1840, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, of, bij deszelfs absentie, door een der Leden van de Gedeputeerde Staten en in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan bet lokaal van liet Gouvernement dier Provincie te Haarlem, worden aanbesteed liet maken en reconstuëren van een gedeelte Oeverwerk aan den Aftersluispolder, benevens het onderhouden dier werken tot 1 Mei 1847. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het bestekop welk de bovengemelde aanbesteding zal plaats hebben, zal ter lezing liggen boven en behalveu aan het lokaal van het Gouvernement vari Noord Holland in de voornaamste Logemen ten en Koffijhuizen, als: te Haarlem, in de Kroon; te Alkmaar, in de Jtoode Leeuwaan den Helder, in het Heeren-Logementte Nieuwe Diep, in den Burg; te Hoornin het Ongemaakte Schip; te Purme- rende, in de Vergulde Bonham; te Mniden, in het Hof van Bolland, te Amsterdam, in liet Knffijhuis het Vosje, bij het plein van de af gebroken Reurs en in het tf apen van Medemblikop den Dam te Enkhuizen en te Medemblik, in den Balk; te Edam, in het Beeren- Logementte Zaandam, in den Otter; te Weesp, in de Roskam te Monnickendam, in den Doelen en Ie Buiksloot, in het Roode Hert. Zullende des Maandags vóór de besteding de aanwijzing in loco wor den gedaan, en voorts nadere informatiën te bekomen zijn bij den Hoofd-Ingenieur E. he KRLII.JFF, te Haarlem, en bij den Ingenieur A. B. MENTZ te Puriuerende. BURGEMEESTER en WETI10UDEREN der Stad ALKMAAR, voornemens zijnde, aan den hoogst inschrijvenden voor den tijd van drie eerstkomende en achter een volgende jaren, te Verpachten: De VISSCHER1.J in de ALKMAARDER of LANGE MEER, onder de Gemeente AKERSLOOT. Noodigen mits deze alle gegadigden daartoe uit, om hunne billet- ten van inschrijving behoorlijk op Zegel geschreven en verzegeld vóór of op den 13(lcn Julij eerstkomende te bezorgen ter Secretarie der zelve Stad, alwaar ook de Conditiën van Verpachting voor een ieder ter lezing zijn. Alkmaar, den 16<len Junij 1846. Burgemeester en JVethouderen voornoemd F. C. W DRUIJVE STÏIJN. Ter Ordonnantie van dezelren De Dl EU FONTEIN VERSCI1UIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. DUITSCHLAND. Frankfort, den 11 den Junij. De gouden bruiloft van den ouden baron Anselm von Rotschild zal in November aanstaande, wél Ie verstaan zoo hij dan nog leeft, met bijzondere pracht worden gevierd. Dit feest zal hoogst opmer kelijk zijn, niet alleen wegens den buiteugewonen rijkdom der feest vierenden, maar ook om de bijzondere gesteldheid der familie, wel ke door hare voorbeeldelooze eensgezindheid eene hoogte heeft be- reikt, als waarvan de geschiedenis nimmer eenig voorbeeld heeft op geleverd en welligt nimmermeer zal opleveren. GronCour.) Alkmaar, den 18den Junij. De dagbladen zijn steeds zoo opgevuld met het verhalen van misda den en gruwelen, dat de vermelding van eenen edelen trek voor onze lezevs gewis niet ongevallig zal zijn. Vele jaren geleden overleed te Amsterdam zekere heer L.een godvruchtig en braaf Israëliet, die eene weduwe en kinderen achterlietin wier behoefte vreemde hnln moest voorzien. Verscheidene gegoede geloofsgenooten, geachte 1. 1 1. __1 L l'.J geld gedurende tien jaren en acht maanden, door den overledene genoten! De edeldenkende en liefdadige man, zelfs met moeite een bestaan voor zich en de zijnen gevonden hebbende, had noglans voor een werk der liefde geene belooning kunnen of willen aanne men, en het ontvangene geld als een onschendbaar heiligdom voor zijnen dierbaren pleegzoon bewaard. Menige traan werd der nagedach tenis van den edelen afgestorvene gewijd. [Gron. Cour.] De Nederlandsche Stoompost meldt dat onderhandelingen eenig maanden geleden, door den Staatsraad Gouverneur van Noord- Holland aangevangen, tot eene bepaalde uitkomst hebben geleid, en dat tusschen dien Gouverneur en inr. J. Taunatj, advokaal Ie Amsterdam, behoudens de bekrachtiging der Regering, eene bepaal de overeenkomst tot stand is gekomen. De beer Taunatj treedt daar bij op als geinagtigde eener vereeniging van Fransehe kapitalisten onder welke in de eerste plaats voorkuomt de graaf de la Pinsonniè- re, pair van Frankrijk, president der maatschappij van den spoor weg van Tours naar Nantes; voorts de heer van Gobbelschroyoud minister van binnenlandsche zaken hier te Lande, thans te Parijs woonachtig, enz. Het doel dier overeenkomst is de aanleg van een' spoorweg "uitgaande van Amsterdam, westwaarts, en ten noorden van den Holïandsche spoorweg, tot op de hoogte van het eiland den Horn, liggende in liet Y; over dit eiland naar Zaandam (westzijde); de Zaan langs naar Uitgeest en Castricum, en van daar met een' zijtak zuidwaarts naar Haarlem, en noordwaarts over Alkmaar naar het Nieuwe Diep; voorts van een' tak ter verbinding der stations van den Rijn-spoorweg en van den Ilollandschen spoorweg, buiten dë Weesper- en Willemspoorten te Amsterdam. Dit contract moet thans een onderwerp van overweging bij de Regering uitmaken, en het plan van den aanleg en de rigting, zoo als het daarbij is omschre ven, aan een bepaald onderzoek zijn onderworpen. ArELDOOBN, den 14den Junij. De burgemeester dezer gemeente heeft bekend gemaakt dat de Wedrennen en Harddraverijen door dc Sociëteit der Valkeujagt te houden, zullen plaats hebben op den 22, 24 en 26sten Junij aan staande; (gelijk reeds vroeger door ons is gemeld), alsmede dat op den kaatsten 'dier dagen een Wedloop zal gehouden worden van paai den van alle ouderdom en afkomst, het eigendom zijnde van pach ters of boeren, wonende binnen den omtrek van drie uren van het Loo, en bereden door de eigenaren, hunne zonen of knechten; waartoe men zich zal moeten aanmelden, hij den lieer Burgemees ter voormeld uiterlijk op Woensdag 24 dezer. De renpaarden van de Yelzer-Sociëteit ter verbetering van het paardenras, thans ten getale van zeven op hel Loo aanwezig, zijn door de zorg van Z. K. 11. de Prins van Oranje, in een afzonderlijk gebouw geplaatst, waarin tevens de pikeur en eenige jokey's gehuis- vest zijn. gij gelegenheid der wedrennen zullen op eene overdekte ver he- hevenheid, die daartoe wordt opgerigt, zitplaatsen te bekomen zijn voor 75 en 50 Cents; ouk zal men zich aldaar van ververschingen kunnen voorzien, terwijl gedurende die week, na afl op der wedren nen open tafel zal gehouden worden in het groot logement op het Loo. {rilg. Handelsbl.) Amsterdam, den I9den Junij. Wij hebben het verlies te betreuren van den Heer Mr. Jan Bruno Zweiirts, Ridder der orde van den Neder!andschen Leeuw, Officier van Justitie in het arrondissement Amsterdam, in den avond van den 16den dezer maand, op zestigjarige ouderdom overleden. Gedurende een tijdvak van 27 jaren werkzaam als ambtenaar van het Openbaar Ministerie, eerst bij de voormalige Reglbauk van Eersten Aanleg, later bij de Arroudissements-Begthank te dezer stede, was hij thans de oudste in dienstjaren onder de leden van dit regterhjk cullegie, terwijl hij sedert 1836, als hoofd van het Parket, de veelvuldige werkzaamheden, aan zijne betrekking verbonden met naauwgezet- ten ijver bestuurde. Maar ook buiten zijne openbare betrekking was hij nuttig voor zijne medeburgers, waar en wanneer de gele burgers van die stad, namen de edele taak op zich de kinderen npiej{j z;ch"daai»oe aanbood: dit kunnen zij vooral getuigen, die van den overledene te verzorgen. Eén dier kinderen, een jonge j Mede-Regent van hel Burger-Weeshuis hebben gekend. Ge V 1 11 L ...iilnr. vla.» Imnr TT in IpVPll 'lp' L - knaap, werd tot zich genomen door wijlen den heer in leven voorzanger in eene der synagogen aldaar. Deze, zelf door de for tuin niet mildelijk bedeeld, weigerden eohter langen tijd het aanbod van 150 'sjaars, dat de genoemde verzorgers hem herhaaldelijk aanboden, als geringe vergoeding voor de meest onvermijdelijke kos ten; op het laatst evenwel kon hij hun dringend aanbod geen' weer stand bieden en liet zich jaarlijks gemelde som uitbetalen. Niet lang geleden stierf de heer onder zijne papieren vond men een pak ket, gemerkt aan een' der brave verzorgers der vaderlooze kinderen. Geopend zijnde, vond men nog een paket, op welks omslag aan dien heer het verz trouwe behartiging van de hem opgedragene belangen, welwillend heid in den omgang en vveventlijke braafheid waren de grondtrek ken van zijn karakter, en deze deugden waarborgen hem eene eer volle nagedachtenis. (Amst. Cour.) MERKWAARDIG GEVAL VAN SCHIJNDOOD. Mej. Scolaslique Bosk te Quimperlé, werd in den ouderdom van 13 5 14 jaren ziek en overleed naar het gevoelen van haren vader, eenen geachlen geneesheer, die zijn dochtertje hartelijk lief had. Na ver- ID, ",.,u 0 r u twinti" uren werd het meisie ter aarde besteld, mek was ^engt, liet met te openen voorden trouwdag 1 loop van vier en iwiiim0 u .j fin a i j' liq fip begrafenisdat is twee volle dagen na den venneen- nnti rtmi innoplin<> den hu bad opgevoed. Dezer dagen trad delen daags na cie utgidums, van den jongeimg, uien hij Fo c» binds werd er geweldig op de buisdeur van den doo- r»l<»»»cT7nnn dps braven 11 thans een volwassen man, ook werkelijk den dood des kinos, t, 0 i pletgzoon des "raten „ablnnt De doctor deed open en zag eenen vreemdeling te den echt Na tien afluon der huwelijks-inzegening werd, in ge- tor geklopt. De den et lit. oen au ontzegeld en paard dien hij voor krankzinnig hield, toen hl, hem linde en dr.f- gevolge den laatsten wil des pleegvaders, het pakket hoe ó'rnnt was ieders verbazing, toen men eene som van zestien/ion derd "gulden aan papier er in vond, zijnde het bedrag van het kost j tjer hoorde roepen: Spoedt u naar hel kerkhof, men wil uwe dochler begraven." Laat ons in rust, antwoordde de geneeEhter i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1