COURANT. M n a ii «I a tr 29 Juaij. k-% O. W TE 4 Deze Courant wordt ecus in de week en vie! eiken Maandag-, voor de l'rjjs van 6 Cente» ui! gegeven. PROVINCIE NOORD-ROLLAND. A A IN R F. S T E 1) I N G. "p Woensdag den l«t.n JiTTij 1846, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord-Hollandof, bij deszelfs absentie, door een der Leden van de Gedeputeerde Staten en in bijzijn van den Roofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan bet b>l<aa! van liet Gouvernement dier Provincie te Haarlem, worden aanbesteed: liet maken en reconstuëren van een gedeelte Oeverwerk aan den Aflerslnispolderbenevens het onderhouden dier werken tot 1 Mei 1847. Deze aanbesteding zal geschieden bjj inschrijving en opbod, liet bestekop welk de bovengemelde aanbesteding zal plaats hebben, zal ter lezing liggen boven en behalven aan het lokaal van bet Gouvernement van Noord Hollandin de voornaamste Logemen ten en Koflij huizen, als: te Haarlem, in de Kroonte Alkmaar, in de Roode Leeuw; aan den Helder, in het Heeren-Logementte Nieuwe Diep, in den Burg; te Hoorn, in het Ongemaakte Schip; te Purme- rende, in de Vergulde Roskam; te Mniden, in het Hof tan Holland te Amsterdam, in bet Koffijhuis het Vosjebij het plein van de af gebroken Beurs en in het IVapen van Medcmblik, op den Dam; te Enkhuizen en te illedemblik, in den Valk; te Edam, in het Heeren- Logement; te Zaandam, in den Otter; te Weesp, in de Roskam; te illoiiiiickeiidam, in den Doelen en te Buiksloot, in het Roode Hert. Zullende des Maandags vóór de besteding de aanwijzing in loco wor den gedaan, en voorts nadere informaliën te bekomen zijn bij den Hoofd-lngenieur E. de KRUI.1FF. te Haarlem, en bij den Ingenieur A. B. MENTZte Purmerende. De persoon van JAN SPRUIT, die, als nalatige aan do Schutterij, in den jare 1845, uit hoofde van ligchaams gebreken voorwaarde lijk is vrijgesteld, wordt opgeroepen, om zieh ten spoedigste ter Se cretarie dezer Stad te vervoegenof aldaar opgave van zijne tegen woordige verblijfplaats te doen. BUITENLANDSCIIE BERIGTEN. GROOT-BRITTAN N IE. AANBESTEDING. Op Woensdag den l»ten Juljj 1846, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadere approbatie door den Staatsraad, Gouverneur der Pro'- vincie Noord - Holland, of bij afwezen duor een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in bijzijn van den Hoofd-lngenieur van den Waterstaat, aan het Gouvernements gebouw in de St. .lansstraat te Haarlem, aan den meestbiedenden ter amolie worden verkocht: Hot KERKGEBOUW der Hervormde Gemeente te Nieuwendam, be nevens de Toren der Burgerlijken Gemeenten aldaar op gemeld Kerkgebouw slaande. Deze verkoop zal geschieden bij inschrijving en opbod. De Conditiën en Voorwaarden waarop deze verkoop zal plaats heb ben, znlfeii ter lezing liggen, boven en behalven aan het Gouver nements Gebouw te Haarlem, in de voornaamste Logementen en Kof- fij huizen, als te Amsterdam, in het ff apen van Illedemblik op den Dam, iu het Vosjeachter de oude beurs, in de Ree ren bijt buiten de Utreohtsche poort en bij P. ,1. Volertbrander Logementhouder in de Rel op den hoek van de Haarlemmerdijk; te Haarlem, in de Kroon, irï het Hollandsche Kaffijhuisin de hnlre liaan en bij Thijssen, Xoflij huishouder op de groote markt; te Alkmaar, in de Toelast, in den Burg en in het U npen van Haarlemte Hoorn, in het onafgemaakte Schip en in den Doelen te Edam. in het Heeren-Logementte Purme rende bij Frikke; te Monniekendamiu den Doelen; te Nieuwediep, bij de Erven Boven en bij Thnente Buiksloot, bij Fuik en Sitter; tfj Naarden, bij Jurrissen te Muiden, bij Amersfoort, teNieuwen- dam, op het Raadhuis eu bij Kerkvoogden. Zullende twee dagen vóór den verkoop en alzoo op Maandag den 2!),le» Junij 1846 door de zorg van den Heer Hoofd-lngenieur van don Waterstaat, de noodige aanwijzing worden gedaan en inmiddels zoo bij Z. W. E. G. als bij Kerkvoogden en den Heer Burgemeester te Nieuwendam, de verlangde inlichtingen te bekomen zijn. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN oer Stad ALKMAAR, voornemens zijnde, aan den hoogst inschrijvenden voor den tijd van drie eerstkomende en achter een volgende jaren, te Verpachten: Dn VISSC11 ER IJ in de ALKMAARDER of LANGE MEER, onder de Gemeente AKERSLOOT. Nodigen mits deze alle gegadigden daartoe uit, om hunne billet- ten van inschrijving behoorlijk op Zegel gesebreven en verzegeld vóór of op den IR1'™ Julij eerstkomende te bezorgen ter Secretarie derzelve Stadalwaar ook de Conditiën van Verpachting voor een ieder ter lezing zijn. Alkmaar, den 16Jc0 Junij 1846. Burgemeester en fVethovderen voornoemd F. C. W D R U IJ VE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelren De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN oer Stad ALKMAAR, bren gen mits deze, namens den Stedelijken Raad ter kennisse van de be- lang hebbendendat de Stedelijke Belasting op de Rogge, waarvan do heffing ten gevolge der omstandigheden van den verloopen win ter, krachtens Koninklijke anthorïsatie tot 1°. Julij dezes jaars was opgeheven, ua dien dag op den gewonen voet en wijze, en ten ge- Londen, den 20s<en Juny, Tijdens zijn verblijf te Birmingham heeft 74raAtm-Pacha,fdie alles wil bezigtigen, ook het geraamte van een walvisch bezocht, hetwelk aldaar door een schipper aan het. publiek wordt vertoond, en is hij er met de groot-officieren van zijn gevolg in afgeklommen; om er weder uit te komen was hem de hulp des schippers noodig; maar deze, een schalk, in plaats van hem te helpen, heeft het gezet op een roepen. Komt Heeren en Dames komt, het is 7 ware oogenblii om mijnen walvisch te bezigtigen, de Egyptische Vorst en zijn gnn- sche gevolg zitten in den buik gevangen. De hierop toegeschoten menigle was zoo groot, dat het, ook zelfs den schipper, niet meer mogelijk was, Ibrahim en zijne groot-officieren door de gewone ope ning te kunnen uit helpen, en dat zjj door eene zijopening fusschen de ribben hebben moeten uitklimmen. (Amst. Cour.) F R A N K R IJ K. Parijs, den 20sten Junij. Eene kluchtige regtzaak heeft hier dezer dagen plaats gehad. Twee tweeling-zusters, Sophie en Elconore Martin, beide kantverstelsters wonende iu hetzelfde huis en gelijken elkander in bonding, gelaat en stem zondanig, dat men haar bijna onmogelijk kan onderscheiden. Een dier meisjes heeft een' twist met eene andere bewoonster van het huis, zekere madame Métivier, en zich door deze beleedigd ach tende, brengt zij haar slagen toe, scheurt haar de muts aan stuk ken en de haren uit het hoofd. De mishandelde wil hare aanval- ster duen dagvaarden, maar weet niet wie der twee zusters de da- deres is. In deze verlegenheid dagvaart zij ze beide, hopende dat bij de regis verhandelingen het een of ander voorval hare onzeker heid zal doen ophouden. De zusters, hetzij uit loosheid, hetzj op ontvangen raad, doen niets wat haar daartoe behulpzaam kan zijn. Eindelijk vraagt de president, na jufvrouw Métivier gelaakt te héb ben, dat zj ze beide gedagvaard beeft, aan de znsteis zelve, wie een geschil met de jufvrouw gehad heeft. Maar ook dit helpt niet, elke van de twee betuigt, dat zij het niet is, terwijl jufvrouw Métivier staande houdt, dat het toch wel eene van beide wezen moet. Ten langen laatste moet rle regtbank de Iwee dametjes van de besnliui- ging ontheffen, en de besehuldigster in de koste veroordeelen. Een nieuw bewijs, hoe waar soms het spreekwoord is, dat die klopt krijgt de boete betaald. {Amst. Cour.) DUITSCIILAND. Aegsburg, den 1 ihlen Junij. Zoo uit Hongarijen als oil de middeldeelen van Duitschland luiden de voorspellingen omtrent den aanstaande oogst van granen, aardappe len en wijn gedurig gunstiger. De zomerwarmte heeft hersteld, wat de kuude en woestigheid der lente had beginnen te bederven. Het boom ooft alleen staat niet voordeelig, doch slechts in sommige stre ken; in andere weder zeer goed. {Amst. Cour.) N N. EDER LANDE Alkmaar den 26sten Juhtj. Men verneemt met genoegen, dat de bedijkingswerlcen van den Anria-Paulonn-polder in Noord-Holland steeds niet den besten uitsla" worden vervolgd. Het westelijk deel, thans geheel oindijkt en groo' lendeels verkaveld, zal spoedig ter cultuur worden voorbereid. Het bestuur der maatschappij tot indijking mogt de voldoening hebben om den 3den dezer maand aan de aandeelhouders in de 1°. nepoti- atie groot ƒ500,000, de door hen gekochte duizend bunders land bij loting toe te wij/en, waarvan men alzoo hoopt, dat spoedig inet wederzijdsoh genoegen de bepaalde overdragt zal kunnen plaatsheb ben, terwijl de zeer gunstige weersgesteldheid van het afgeloopen voorjaar de werken zoodanig deed vorderen, dat thans ook het'oostelijk j deel geheel van de zee is afgesloten, zijnde tevens de groote zeesluis nagenoeg voltooid, en twee belangrijke diepten, waarover de dijken i moeten worden gelegd, zonder eenige ongevalle gedigt. i Het veel omvattende der onderneming doet dan ook verschillende §'ZBGKU;>, :vr v. De Prijs der Advertenti0n \nn 1 tot 5 re gels is één Guldenen voor eiken regel meer Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Ijjke bedrage als vroeger weder zal worden geheven. Alkmaar, den 27sten Junij 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie ran dezelri n De DIEU FONTEIN VERSCHUIR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1