'a-pilei lei J" bevorderaars ran nntlige inrigtingen dil werk bezoe- I ">ten 7eer mogt men zich gestreeld vinden door eene dezer dn- O opzettelijk daartoe voorgenomen reis van Z. Exc> den Heer Staats- I, Gouverneur van dit gewest, vergezeld van eenige lleeren le- n der gedeputeerde stalen eu den Heer grillter, die alles met de te lwdniipslell'ng bi oogensehottw namen eri herhaaldelijk hunne te- denheid dienaangaande aan bet bestuur betuigden. Voornamelijk jk ook tie deelneming van den Heer Gouverneur uit de oitislan-1 i' beid, dal de/elve op het deswege uitgedrukt Verlangen wel wilde) i slaan om zijnen naam aan deze zoo gelukkig daargestelde land- s'reok te verbinden, door de volbouwde sluis den naam van ran Etbijks S/nis ie geven, welke eenvoudige pleglipheid door alle aanwezigen "I grnote deelneming werd bijgewoond, en Waarbij de wensch Werd •nil dat de ondernemers zich bij voortduring in denzelfden 'geluk- 'gen uitslag zullen mogen verbengen en de aanwinst van zoovele -'-•izend bunders tot wezentlijk nut en voordeel des vaderlands zal strekken. {4lg< Hattdelsbl Gnor:M,o den 20sten Juni.}. Inhaligs hield de afdeeling: de Heerlijkheden van de Gelderselie ■ilschnppij van Landbouw alhier hare tweede vergadering. De I Ion waren genoegzaam voltallig opgekomen en hebben reeds ter- s 'inl een blijk gegeven van de goede bedoelingen welke de maal- s 'Sapnij bezielt. Er is namelijk in elk der zes gemceiifentot dez,e 'loeling behoorende, eene premie van ƒ3. (net een vereerend ge- l opschrift uitgereikt aan die hoofden van daghuurders-huisgezinnen, ••••'ke, bij eèn'onbesproken gedrag, gedurende dén Verleden duren inter, liet grootste getal huisgenooten hebben onderhouden, n.ttuur- ~jk zonder hulp der diaconie. Vervolgens is de teelt van bet ak- 1 rmaalshoiit in deze streken besproken geworden en een der leden l.-last met liet opmaken van een uitvoerig verslag van het Verban-' .i-ldo, teil einde dezen belangrijken tak van den Nederlandsehen I uidlatuw nader toe te lichten en meer ter kennis te brengen van '.et algemeen. Oj> gelijke'wijze zal, bij de eerstvolgende vergadering, die men vi 25sten Augustus te Aalten hoopt te houden, de röggetee'lt wor- .1 i hehhudeld. Alsdan zal men tevens eene premie van ƒ10. uitreiken r tu dëtl besten ploeger en eene Van ƒ3. aan den besten slot en-del- - r, tot welken wedstrijd het gemeentehesluur aldaar reeds liet te^- l.'in heeft aangewezen. (Staats-C'our.) Hl ri'PKL, den IS den Junij. liet ziet er iti onze sfreken met den geprojecteerden spoorWeg nog el zeer gunstig Hit. Althans «chijnt het nog zeer onzeker, of Wij «■o spoorweg wel ooit zullen hekomen. Immers zoo wel hief hls geheel Drenthe, Groningen en Overijssel loepen de geruchten, il >1 nog slechts een klein gedeelte der bcuoodigde som ingeteekend is, 0 i dat het zeer onwaarschijnlijk is, dat de plans ooit tot stand zul- en komen. tiet groot genoegen vernemen wij(lat de rogge over het geheel deze streken zeer goed staat, en dat, bijaldien de ziekte nadeel I aanbrengen dat zeer Waarschijnlijk is daardoor die nadee- 1 a eeuigzins zullen worden weggenomen. Ook de aardappelen zijn'tot dus verre over het geheel Zeer goed laagtlen op dit oogenblik worden de aardappelen van het vori w --- waarvan ook hier veel grootere hoeveelheden aanwezig en dan men geloofde voor veel minderen prijs Verkocht', dart Ami wirigen herfst. {^8- flandelsbl.) .epasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot tVoord-Hol- landsch Kanaal, van den 19 tot den 25 Junij 1846. Orion, kant. H. Hïatthizen van de kust v. Patagonia. Artiro, kapt. lf.fi. p. -rgveld v. Ifavannh, Tschto Linbingkapt. J. J. Banning v. Odessa. 'ijmph, kapt. R. de la lloijde v. Cardiff. Charlotte, kapt. J. Annison irrietkapt. J. Clarck Brittnnia, kapt. T. Thomson en Robert, kapt. Graij, alle 4' v. Newcastle. North Durham, kapt. C. Padden, IE tl- f 'n'n kapt. P. Nicholson Rrovghton, kapt. 11. SturijShincleffkapt. Uriene, Elisabeth, kapf. J. Sinifh en Ebenezer, kapt. J. Mills, alle 't van Sunderland. Apollo, kapt. T. Mirwbry v. Hartlepool. Portland, l apt. A. Scriver v. London. Netrakapt D. Ruth v Stettin. Ending, kapt. J. P. Jaeger en Sophie, kapt. J. G. Dnbnrt, beide v. Dnnlzig. residentkapt. J. C. Jensen v. Rostock. Anna Dorothea, kapt. 0. Gal Ie fleinrick Emit, kapt. P. IV. Pérmien eu Anna tl ar gr et hakapt. Nieman alle 3 v. Riga. Treeden kapt. C. Larsen van Arendahl. Ernst kapt. II. J. Euboe v. Odensé. Glommen kapt. P. Amimindseii ioj. v. Nerva en alle n. Amst. Mn rij Ann, kapt. J. Cnnham v. Luiid«u ii. Alkin. Commerciën, kapt. P. Johnson van IVerva. Hansons Minde 'apt. Mi S. Hjoness en Twede Strand, kapt. F,. Atiderseti, heide va - Drammen. Maria, kapt. II. C. Rrnekema V. Hamburg en de 4 fualste Plirm. Johanna Maria Crist'inaleapt. C. N. Gorter, Nrpthnnes. lapt I. V. Sehnijder, Henriette ClaJina, kapt. A. Toaslerloh Jennet Ie Philippinekapt. N. Rademaker en de Eriendschop, kapt. II. W. .Ie Boer, alle 5 n. Batgvia. EEc/lternade, kapt. F. Guijt u. Bat. en Kaap lie Goede Hoop. Anna Maria, kapt D. SJe'eiiveld u. Suriname. Ifew tEorld, kapt. J. Crowell n. St. Thomas. Gnstono de Sansnne, kapt. C. Cafiern naar Palermo. De Dankbaarheidkapt. II. P. Kolk n. Tïajonne. Westphalenkapf. D. D. Ouwehand n. Huil, alle v. Amst. Grer EEedel Jnrlsberg, kapt. J. Gjersoe, Johanna Maria, kapt. C. Juell, Etnanuël, kapt. T. C. Bruun en Medborgeren r kapt. M. Sofendsen olie 4 van Purnierendè naar Drammen. UUWELIJKS-PROCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 28 Junij 1840'. Tweede Gebod. Klaas Broertjes, weduwnaar van Maartje Termaatwonende te Alk maar, en Johanna JEilletnina van Mewrsweduwe van Siuion de Greeuw, wonendp Ie Formerende. Jan Engelsmanwonende Ie Alkmaar en Trijntje Hollander, wonen dp te Vollénlioveii. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 22 tot den 27 Junij 1840. Aafjedochtertje van Jan Spaan en Neellje Helder. Martha doöhlerlje van Hendrik Geurt Befghuijs en Maria Wilhelmidrt vhn der Heulen. Philibertha Margaretha Maria, dochtertje van Johannes HendriCus Antonius tinmen en Anna Maria Terbeek. Susanna Adri- ana, dochtertje Van Dirk lloekmeijer en Maria Petronella Anacker. WHlem, zoontje van Jamb Veel en Diena Schut. Maria, dochter tje van Hermanns Lijnbach en Maria van der Boor. Catharina Geert rnida, dochtertje van Gijsbertus Goes en Geertruida Jacoba Huls kamp. Maria Isabella Catharina, dochtertje vatt Gerardus Adria ans Sprenkeliug en Catharina Dijker. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 22 tot den 27 Junij 1846. - iu a Gerritje Spijkerman, weduwe van Henrikus Blom, oud 05 jaren. Dorothea Maria, dochtertje van Hendrik Klaaze èn Maartje Nap, oud ruim 1| jaar. Maria Bek, echtgenonte van Jaeobus Pasman, oud 42 jaren. Cornelia, dochtertje van Benjamin Bruin en Elisa beth Seegersoud 22 weken. Pielef, zoontje van Jan Meijer en Petronella Bakker, oud ruim 8 maanden. Lóiirentius Johannes, zoontje van Johannes Hermanns Keuss en Helena Maria Plas, oud 8 inaaiiden. Mén is voornemens, ten gevolgé van verandering van woonplaats, op Woensdag den 8stcI1 Juljj 1846, des voordemiddags tè 10 Ure, in de Herberg ge naamd het Wapen van Amsterdam slaande aan hel lleilige-land te Alk mart r, in het openbaar te verkoopCn N°. 1. Eene hechte- sterke- en weldoortimmerde IIUlSMANSWONING, staande en gelegen binnen de stad Alkmaar, op den Geest, in wijk B n°. 487, het erf groot 5 Roeden 32 Ellen. 2. Ëen kapitaal hecht- sterk- en weldoortimmerd 1IE1S, met des- zelfs ERVE, ingerigt tot eene HERBERG, genaamd Iht WA PEN VAN AMSTERDAMstaande en gelegen binnen de stad Alkmaar, aan de noordzijde van het lleilige-landin wijk C n°. 30, met een STAL daarachter; benevens hel ten westen daar aan verheelde GEBOUW, wijk C nos. 34 en 35, het erf groot 3 Roeden 99 Ellen. 3. Een STAL en ÉRVÉ, staande en gelegen aan de zuidzijde van het lleilige-land te Alkmaarwijk C li08. 55 en 56, het erf groof 2 Roeden 04 Ellen. 4. Een STAL en LOODS met dCrzelver ÉR VEN, slaande en gele gen als voren, in wijk C n0/ 53het erf groot 2 Roeden 29 Ellen- 5. Een stukje WEILAND, gelegen even buiten de Sehermerpoort der stad Alkmaar, groot 10 Roeden 48 Ellen. De kooper van liet perceel n°. 2 kan, des verkiezende, 7 bunders land in huur bekomen. In de opgenielde Stallen is gelegênheid tot het plaatsen vah 100 paarden. De perCeelen zijn breeder hij billetfeti omschreven Zijnde nade re informatië'n te bekomen bij den Notaris JAN SCH0EHU1ZEN, te Alkmaar. Allen, die iels te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan, of iels van welken aard ook onder zich berustende mogten hebben, betreffende de Nalatenschap van wijlen Mejufvrouw GÊRRITJE SPIJ KERMAN, weduwe van den Heer HENRICUS BLOM, op den 20sten Junij 1840 te Alkmaar overleden, worden verzocht daarvan opgave, betaling of teruggave te doen vóór den IS11"' Julij e. k., aan den ondergeleekende. S. BLOM H z., Apotheker. Men vraagd tegen 1Augustus aanslaande: Een of twee PERSONEN in de Kost en Inwoning, in een burger huishouden, des verkiezende, een vrije Kamer, Gemeubeleerd of Ongemeubeleerdte- pen matige prijs; te bevragen bij de Erven A. STERCK, uitgeefsters dezer Stads Courant. Op Dingsdag, 14 Juli 1840, nam. 6 ure, zal in de lier- ssJf-ü1:!berg van Klaas de Goede, te Schagerbrug in de Zijpe, 'rn het openhaar, bii opbod en afsfag Worden verkocht: Eene HUL-MAN-WONING lilt. C N«. 05, met STALLING, BOET en Eii^E zdi'in ponipe pereeelen WEI- BOSCH- en TUINLAND, err nóg een nieuw WOONHUIS, TUIN en ERArEzamen groot 6 bund. 75 roe 00 el, alles aan elkander, slaande en gelegen te Schagerbrug in den polder H vn'n de Zijpe; Perceelsgewijs en breeder bij biljetten omschreven en iuforniatiën ten Kantore van den Notaris J. G. A. VÉRHOEFE, te Alkmaar. 'r - t !'-> •- .1 1 f'"- KLEEDERMAKERS, militaire KleedingsDikken kunnen maken, vervoegen zich bij den Mr. Kleedermaker van het 2de Regement In fanterie, aan het Verdronkenüord. Alkmaar20 Junij 1840. B R 0 S K Y. Bij vonnis der Arrondissements-Regtbank te Alkmaar van den 28en Mei 1846, is het tusschen GRIETJE BLAUW, huisvrouw vair Willem Muller, en denzelven WILLEM MULLER, beide wonende te Alkmaar, bestaande huwelijk, verklaard, door echtscheiding te zijn ontbondenl Voor Extract (Ten deze is kosteloos geprocedeerd). J. C. VONK, prokureur. Te Alkmaar, bij (le Erven van A. STERCK, ïh de AchterdamwijkC, n". 589, - - -- i'. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 2