a0 im. ALKMA ARSCIÏE JV° 27. COURANT. M «a a ii cl a g 0 Jul ij. 2-7 - ,10. - - 14§. - 24|.J -,05. j -, 02jj 3 1 - - - 42. J vast 21. gewigt NEDERLANDEN. Deze Courant wordt eens in de week en wel èlken Maandagvoor de Prijs van 6 Cente" uitgegeven. l)e Pi'jjs der Advertent^n van 1 tot 5 re gels is één Gulden en voor eiken regel meer 20 Centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Kk E N N I S G E V I N G. ÜRGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR bren gen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad, dat liet Kohier der Personeele Belasting dienstjaar 1840/1847, op den leM dezer, door den lieer Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard, en op heden door II. E. A. aau den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad ter invordering' is overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht té geven, ten einde alle geregtfelijke vei'volgingenwelke uit nalatigheid zou den voortvloeijen, te ontgaan. Alkmaar, den 4tlen July 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W DRUIJVE STEUN. Ter Ordonnantie van dezelven De DlEU FONTEIN VERSCHUIR. BROOD-ZETTING. BURGEMEESTER en WETIIOUDEREN der Stad ALKMAAR, als daartoe door den Stedelijken Raad geauthoriseerd, bepalen mits deze; dat, te rekenen van heden af, de prijzen en het (fgewigt van liet Brood binnen deze Stad de Stedelijke Belasting er onder begre pen zullen zijn als volgt Van Fijn Wit Tarwebrood le soort. Pd. Once Ld. JLigtj. Prijs. Brooden nf regels Wittebroods bollen- 1 - 3 - 5 ,05. Broodjes, zoogenaamde cadetjes. Brooden wegende - 7 - 021 Van Wit Tarwebrood 2e Söort, Brooden wegende Bollen, uit 8 of 10 Zamengesteld Van Ongebdild Tarwebrood. Brooden wegende Van Grof Boixenbrood. Broodjes Bollen Brooden van - »-4 h - 6 -»-» a 22. - 8 - - 29i 1 - »-)>-»» 31 1 6 - 05. J - - >1 vaste prijs. vast ,ge\vigt vaste prijs. vast gewigt - 1 - 9 - -1.-9-5 05. j vaste prijs. v j w I u Zullende alles gaar gebakkenniet boven den bepaalden prijs, noch beneden liet gewigt mogen worden verkocht, op de Boete daar toe staande. Alkmaar, den 30sten Junij 1846. F. C. W. D RUIJ VEST E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSGHUIR BUITENLANDSCHE BERIGTEN, F R A N K R IJ K. Nabij Nantes wordt tegenwoordig in de Loire, tot wegruiming van zich aldaar bevindende klippen, een vaartuig gebezigd, hetwelk te dien einde geheel en tot op den bodem der rivier onder water ge laten wordt; in den ConrrieV de antes van den 24slen Junij 11., Vindt men het volgende relaas van een daarop gedaan bezoek. Eergisteren morgen zijn er in de Loire eenige proefnemingen ge daan met het onder water gaande vaartuig, door den Beer Mesnil gebouwd naar de plannen van den jeugdigen ingenieur, den lieer de la Gournerie. Het Vaartuig, vastgemaakt aan de kade, rustte op eenen zandgiond op omstreeks twaalf voet onder water. Onderschei den personen, vergezeld van den Heer Mesnil en van deszelfs eer sten machinist, heiast met de werken ter wegruiming der rotsen of klippen in engte van Croisierhebben zich een juist denkbeeld van dezen verriuftigCn toestel kunnen vormen. Wij zeiven hebben ons uit de inwendige inrigting van den bo dem en uit de juistheid van het werktuig, waarvan de voorname Werking in het terug houden van het water en het vernieuwen der lucht bestaat, ten volle kunnen verzekeren, dat het voor de arbei ders zeer gemakkelijk wezen zal te werken op de onderwater-diepte, op welke de rotsen, die men wil wegruimen, meestal gelegen zijn. De Heer Mesnil noodigde ons, benevens onderscheiden andere, zich daar tegenwooidig bevindéne personen, om in het inwendige af te klimmen en de bewerking bij te wonen. Langs een daartoe gesteld laddertje klommen wij af in eene soort van tusschendek, gevormd door een sterk roosterwerk, waaronder het water der rivier stroom de en woelde. Wij waren zeven in getal. Van eenige presenning maakten wij ons vrij gemakkelijke zitplaalzen; op een gegeven tee ken werd het luik over deze voorkamer, in welke wjj wachtende waren, gesloten. Dit is voorde bezoekers het eerste hagchelijke oogenhlik der operatie. He temperatuur van huiten, die de zeildoeken wanden van onze cel zeer heet had gemaakt, maakte ons de ademhaling vrij moeijelijk, en evenwel scheen die temperatuur den Heer Mesnil "en den machi nist volstrekt niet hinderlijk te wezen. Het zweet gudsde langs onze voorhoofden; het stoomwerktuig met alle atoomkracht werkende, deed de massa water, die den bodem bedekte, werkelijk afnemen. Na verloop van eenige minuten begonuen wij den grond te kunnen zien. ier platten, aan de zich onder water bevindende kamer vast gemaakt en door kettingen bevestigd, dienden ons tot zoo vele fau teuils. Om op dezelve te kunnen komen, was de vloer onder ons opengemaakt geworden en wij wachtten slechts dat het water geheel weggeruimd zoude wezen; maar reeds haalden wij vrijer adem. Ee nige dier heeren, verlangende op het zand te tredendeden hunne schoe- nen uit en vermogten alzoo naar goedvinden onder het vaartuig op den grond te wandelen. Wij zagen het water rondom ons koken en schuimen en de drukking van de lucht bedwong het binnen gren zen, die het niet vermogt te overschrijden. Eindelijk was de grond geheel droog. Met zand stopte wij de 'enkele reeten, die nog overig hievenen nu wandelden wij op het naauwelijks nog vochtige zand, gemakkelijk adem halende en niet de minste vrees gevoelende. Na alles een kwartier uurs bezigtigd en een over hel hem gewordend bezoek niet weinig verwonderd stekelbaarsje gevangen te hebben, begonnen wjj er aan te denken naar de verblijfplaats der raenschen terug te keerenwel tevreden van die der vissehen zoo onge stoord te hebben mogen genieten. Vergeten wij vooral niet op te merken, dat men zeer goed kan zien in deze ijzeren kamer, die haar licht door groote van dik glas voorziene kijkgaten, van boven ontvangt. Wij plaatsten ons op nieuw op het roosterwerk, en om ons do manoeuvres der bewerking des te beter te wijzen, deed de Heer Mesnil door vier van ons de vier luiken, die het water weder moesten in laten, bij de handvalsels aftrekken. Dit was voor ons allen weder om een oogenblik van schokking; het gedruisch van het stoomwerk tuig, het fluiten van de lucht, het koken van het water, eene soort van uitwasemenden damp, dit alles benam ons eenige seconden het gezigt en het gehoor. Eindelijk zouden wij de ruime lucht weder inademen. Men opende het kleine ronde deurtje, waardoor wij bin nengekomen waren. Wij hadden het zeer warm, maar stellen vast, dat die hitte, die overigens zeer uitstaaubaar was, grootelijks werd te weeg gebragt door de werking van de buitenlucht op het zeil doeken bekleedsel van ons vaartuig. Onze onderwater-togt had na genoeg vijf en twintig minuten geduurd. Wij hadden er niet den minsten hinder bij geleden en onze nieuwsgierigheid was ten volle bevredigd. - - [Amst. Cour.) De ernstige vrees, welke de langdurige droogte voor den oogst had doen opvatten, is thans na den weldadigen regen, welke hier te lande en in de naburige staten is gevallen, gelukkig verdwenen. De warmte had in sommige streken gedurende dertig tot 40 dagen aangehouden en tot geruchten aanleiding gegeven, wegens den staat van den oogst en de wederverschijning van de ziekte ónder de aard appelen, die men zich, wat deze en omliggende streken betreft, thans gelukkig mag rekenen tegen te spreken. Tot dusverre heeft zich slechts één zieketegeval van aardappelen in Vriesland opgedaan; in Hclgie is het eveneens daarmede gesteld, en nog wordt aldaar dat berigt tegengesproken. Indien men zich over iets bevreemde m,Tg, dan is het, dat juist niet meer ziektegevallen zich vertoond hebben, als men nagaat, dat hier of daar aardappelen, van de ziek te aangedaan, als zaad zijn kunnen worden gebezigd. De lander, in Europa, waar zich werkelijk de ziekte heeft vertoond zijn Ierland en Portugal, welk laatste in het vorige jaar veelal ver schoond is gebleven; men heeft van daar ladingen te Londen aangebragt, die voor een zesde onbruikbaar waren. In Duitschland is het ge lijk hier te lande en in Relgie, gunstig gesteld, en zonder de ramp van het vorige jaar zou men op een enkel ziektegeval niet gelet heb ben. In Amerika daarentegen, doen er zich verscheidene op; maar men mag niet vergeten, dat sedert verscheidene jaren reeds'aldaar van zieke aardappelen is gesproken, waartegen men nu besloten heeft het middel te bezigen, dat de heer Teschemaeher, te Boston, met vrucht heeft aangewend, het strooijen, namelijk van een meng sel, uit kalk, zout en asch bestaande, zoodra de aardappel opschiet, of van eenig ander daarmede overeenkomstig mengsel. Van alle zijden verneemt mén van de meer dan gewone vrucht baarheid des weders en den vroegen oogst, die zich laat verwachten. (Atg. Ilandelsbl.) Alkmaar den 30sten Junij. Men leest in het Alg. Handelsblad het volgende Men verneemtdat de verdienstelijke schilder Willem Bake, zoon van wijlen den geheraal-niajoor Bake, in den jeugdigen leeftijd vau 28 jaren, te Rome is overleden. Hij had zijne eerste opleid'ing in de Kunst aan den Heei Eeckhout te danken, en reeds vroegtijdig

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1