PUBLICATIE. n 30§. 5 05. J 24. j PUBLICATIE. NEDERLANDEN. STAATSR AAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-IIOLLAND, Ontvangen hebbende het Koninklijk besluit in d°. 15 Junij 184(1, n°: 118, houdende bepalingen omtrent het uitwijken van Stoom- en Zeilvaartnigeli op het Noord-IIollaudsch Kanaal; zijnde hetzelve van den navolgenden inhoud: Wij WILLEM II, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., ENZ. ENZ. Op het rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, ad interimvan den 10 Junij 1840, n°. 120, 0'' aldeeling, daarbij, overleggende een voorstel van onzen Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, tot eene aanvulling van art. 15 van het bij Konink lijk besluit van 13 Julij 1825, n°. 31, gearresteerd Reglement van Polieie op het Groot Noord-Hollandsch Kanaal, ten einde dit artikel mede in overeenstemming te brengen met de art. 3 en 7, van ons besluit van 9 December 1845 (Staatsblad n°. 08) houdende nadere bepalingen op het uitwijken van Stoom- en Zeilschepen. Hebben goedgevonden en verstaan art. 15 van het bij voorschre ven besluit van 13 Julij 1825, n°. 31 gearresteerde reglement, wordt aangevuld met de volgende bepaling a De Stoomboten en Zeil vaartuigen welke elkander stoomende of zeilende ontmoetenzullen elkander bakboord zijde voorbij varen, zoo dat beide stuurboords wal moeten houden." Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoe ring dezes, waarvan afschriften zullen worden gezonden aan onzen Minister van Marine, (onder bijvoeging van een afschrift van boven staand rapport); alsmede aan de Algemeene Rekenkamer, tot infor matie en narigt. 's Gravenlwge, den 15 Junij 1846. {get.) WILLEM. De Secretaris-Generaal, waarnemende ad interim de betrekking van Minister van Binnenlandsche Zaken, (get-) C. Vollenhoven. Aceordeerd met het Origineel De Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Binnen landsche Zaken (get-) Makkers, L. S. G. Voor eensluidend Afschrift, De Secretaris - Generaal (get.) Makkers, L. S. G Brengt hetzelve bij deze ter kennisse van alle daarbij belangheb benden tot informatie en narigt; als mede ter kennisse der Sluis- en Brugwachters en verdere Beambten bij het voorschreven Kanaal met last om op de naanwkeurige uitvoering daarvan Ie lellen. F.n ten einde de meeste bekendheid aan deze bepalingen te geven, zal deze worden aangeplakt aan alle de Sluizen en Bruggen op het Nooid-llollandsch Kanaal; alsmede binnen de Steden Amsterdam, Alkmaar en Purmerende en in de Gemeente den Helder, en daar te boven worden geplaatst in de Amsterdamsche, Alkmaarsche en Helder- sche Couranten. Gedaan te Haarlem, den 6Jen Julij 1846. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K, BROOD-ZETTING. BURGEMEESTER en WETHOUDER EN der Stad ALKMAAR, als daartoe door den Stedelijken Raad gennthoriseerd, bepalen mits deze; dat, te rekenen van heden af, de prijzen en bet gewigt van het Brood binnen deze Stad de Stedelijke Belasting er onder begre- '■enzullen zijn als volgt Van Fijn Wit TARWERRoon 1* soort. Pd. Once Ld. fpigtj. Prijs. •>-2-7-5 —,10. Brooden of regels Wittebroods bollen- 1 - 4 - Broodjes, zoogenaamde cadetjes. Brooden wegende Van Wit Tarwebrood 26 Soort. Brooden wegende Bollen, uit 8 of 10 zamengesteld Van Ongebuild Tarwebrood. Brooden wegende Van Gbof Bollenbrood. Broodjes Bollen Van Roggebrood. Brooden van3 —,29 5 05. 02v 'S - - - n 39.1 1 -5-1. - 19j I De STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-ROLLAND, Gelezen de missive van den (leer Opper-Iloutvestervan den lste" Julij 11., n°. 21, omtrent de opening der Jagt op Gonzen, Penden en Watersnippen. Gelet op de deliberatien van Heeren Gedeputeerde Staten van den Gd"1 Julij 11., n°. 19. Gezien art. II van de wet van den U<lcn Julij 1814, en bet Ko ninklijk besluit van den 5den u 1 ij 1823, (Staatsblad n". 26). Brent bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, dat de opening der Jagt op Ganzen, Eenden en Watersnippen, wat de publieke Jagt aanbelangt, op het Water, langs de Stranden, Oevers van Meeren. Veenplassen en Rivieren, mitsgaders op lage moerassige Landendoor den Heer Opper-Houtvester voornoemd met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten, op den eersten Augustus eerstko mende bepaald is; maar dat dezelve bepaaldelijk gesloten blijft in en langs Bnsschen alsmede op Bouw- en Weilandentot het gewone Jagtveld beboerende. Wordende de Kooilieden, bij deze, tevens herinnerd, dat, vol gens art. 3 vail Z. M. besluit van den 1 sten December 1820, (Staats blad n°. 26), hunne Kooi-eenden tot den eersten September moeten zijn opgesloten of gehukt, op de boete daarbij bepaald. En op dat niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kunnen voorwenden, zal deze alomme worden gepubliceerd en geaffmeerd alwaar zulks, in deze Provincie te doen, gebruikelijk is. Haarlemden 10den Julij 1846. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd I Van E W IJ C K. 4 vaste prijs. vast >gévtigt vaste prijs. vast gewigt vast prijs. vast gewigt Zullende alles gaar gebakkenniet boven den bepaalden prijs, noch beneden het gewigt mogen worden verkocht, op de Boete daar toe staande. Alkmaar, den 8sten Julij 1846. F. C. W. DR U IJ VE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSGHLIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. Onlangs heeft Prins Albert, de Gemaal van Koningin Victoria voor f 1900 den rok gekocht, dien de admiraal Nelson in den slag van Trafalgar aanhad. Op diezelfde verkooping zijn ontzetlende som men besteed; onder anderen, is de rok van Karei XII gekucht voor 280,000, en betaalde lord Schaftesbury f 8265 voor eenen tand van Newton, dien hij in eenen haudriug draagt, en bood f 50,000 voor eenen tand van Heloizeterwijl de schedel van Descartes voor 49 gegund en de slok van Voltaire voor f 250 verkucht werd. Naderhand zijn nog verkocht: de paruik van Kant voor/100, en die van Sterne voor f 2,675, het vest van Rousseau voor f 479, en zijn koperen horologie voor/250; terwijl eindelijk de hoed dien Na poleon in den slag van Eyléu droeg, door doctor Lacroix voor /960, werd gekocht. \cu {(Iron. Cour.) Alkmaar den 7den Julij. Heden morgen is Z. M. de Kuning, vergezeld van Hoogsldeszelfs ad judantende Heeren Micllet van Coelmorn en van Knrnebeek na reeds zeer vroeg den Anna Pnulowna-polder te hebben bezocht, roet het sloomjagt de Leeuw, in het Nieuwe Diep aangekomen, alwaar Z. M. werd ontvangen door Z. F,\e. don minister van marine en de alhier aanwezige maritime, burgerlijke en militaire autoriteiten. Bij het aan wal komen werden de officieren der zee-en landmagt, de gemeenteraad vele hoofdambtenaren en de geestelijken van on derscheidene gezindheden aan Z. M voorgesteldwaarna Z. M. het maritime etablissement Willemsoord in nogenschouw nam. Omstreeks één ure begaf Z. M. zich weder aan boord van voormeld stoomjagt en vervolgde zijne reize naar Harlingen. De tegenwoordigheid van Z. M. werd gevierd door een koninklijk saluut, het wapperen der vlaggen van alle natiën van de ter reeda liggende oorlogschepen Castor, Cycloop en Urania, het uitsteken van vlaggen van alle publieke gebouwen en van een zeer groot aantal particuliere huizen. Ook de in de haven liggende koopvaardijsche pen waren met vlaggen versierd. A an wege de gemeente waren op de havenkade, en van wege de directie der marine op 's Rijks werf te Willemsoord, eerepoorten opgerigt. ArnstCour.) KLOEKMOEDIGHEID VAN EEN LANDBOUWER. Op den 19den Februarij 11., had er in de koestal op de hoeve van den landbouwer Liven de NeveIe Ronselle in Oost - Vlaande ren, een geval plaats, dat de schrikkelijksle gevolgen naar zich had kunnen slepen, door het loskomen van den Durhamschen vijfjarigen stier. Eensklaps valt hij den inlandschen driejarigen slier, die in denzelfden stal geplaatst was, zoo hevig aan, brengt hem zulke gru- wele stouten toe, dat bet bloed langs alle zijden stroomde Dit beest, dat gebonden stond, wist zich niet waar te koeren; eindelijk ont wringt hel met geweld zijn gebindt, en komt los. Nu vallen beide slieren elkander zoo verschrikkelijk aan, dat op Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandagvoor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der Advertent^n van 1 tot 5 re- gëls is één Guldenën voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1