LUCHTBOL - OPLATING. Te Alkmaarbij de Erven van A. S T E R C K, in de Achterdam wijkC, n°. 589, N E I) E R L A N I) E N. Zwolle den I Oden Julij. Tn de Pror. Ovrijs. four, leest men het volgende nis ingezonden Fr i nnlzellende ramp heeft oenen behmgzuekenden bijwoner van hel hindbouwkomlig emigre* g'lrofFen. Ili| had in de voorbaanden herfsl eenen ii'tneiiienden voorraad van aardappelen genoost. l)e sehaniele bewoners van den oord zijner woonplaats staarden met gretige blik ken op dien schat. Een npkooper van den echten stempel bood hem, zeker me! een loffelijk oogmerk zes golden voor de zak in massa. Neen! om de Mei-maand zullen zij veel meer waard zijn. Ilij ver mengde zijne aardappelen met kalk, kuilde die in en dekte ze zorg vuldig voor de vorst of liever voor de aanranding der honger lij dende menigte. Rei de sf reelendsle verwachting sloeg hij zijne be geerlijke blikken menigmaal op de aard lompen onder Welke die schatten als in eene goudmijn bedolven lagen. De Meimaand kwant, de aardappelen bleven nog onaangeroerd; nok de Junijmaand was daar eo mi werd de mijn geopend en de inhoud te koop geveild, maar helaas! het goud was verkalkt eo van geene waarde meer. De naam van zulk een' mart prijk te met kapitale letters op de lange lijst van landbouwkundige ijveraars voor de provinciale wei- Vaart. DE KRACHT DER GEWOONTE. Een, op de grenzen van Hongarije wonend jong menseh bespeur de voor korten tijd bij eene bende Heidens een jong meisje,, ver liefde op hetzelve en de ouders stonden het voor een paard en eeni- ge schapen gewillig aan hem af. De genegenheid klom intussehen weldra tot wezenlijke liefde; de jongman voerde het meisje met zich naar zijn kasteel in Slavnnië eo wilde haar huwen. Hij was ouderloos, rijk en geheel onafhankelijk en indien al zijne bloedver wanten en vrienden poogden hem van zijn voornemen te doen af zien leden al hunne voorstellen schipbreuk op zijnen hartslngt. Het Heidense be meisje werd zijne vrouw en hij beminde haar ster ker dan te voren. Maar ondanks het schitterende lot, hetwelk aan deze jongedoebter was ten deele gevallen, ging zij gebukt onder eene onoverwinnelijke zwaarmoedigheid. Wanneer haar echtge noot haar liefderijk vraagde, waarom zij niet meer zong als vroeger, waarom hare oopen niet meer den vnrigen glans, hare lippen niet meer de voormalige frischheid vertoonden, alsdan wierp zij verlan gende blikken naar buiten en lachte droefgeestig. Ging hij op de jagt of ondernam hij kleine reistogten wegens zaken, alsdan zat zij vele uren achtereen aan een venster van haar prachtig kasteel en «ag met strakke oogen naar buiten op de bestoven wegen, waar zij voormaals barrevoets was langs getogen, en op de dorpen, in welke zij hare kunst van waarzeggen had uitgeoefend. Somwijlen meende 7,ij de klanken te hoeren van die liederen, welke zij in hare jeugd had medegezongendan zwol haar boezem en hare oogen fonkelden, tol dal zij verdoofd en afgemat weder op een stoel nederzonk om- dal zij zich had bedrogen. Op zekeren dag echter rees zij eensklaps overeind; haar oor misleidde haar ditmaal niet, zij hoorde duidelijk tonnen, welke zij niet konde vergeten. Op geringeu afstand trok eene bende Heidens voorbij en een hunner speelde vrolijk op de vimfl terwijl hij een lied zong, hetwelk op het volgende nederkwain: Mij ne parels zijn mijne tanden, mijne diamanten zijn mijne oogen, die nis bliksemstralen schitteren, mijne legerstede is de groene grond en mijne woning is de wereld. Vrij is de arend in lucht, vrij de visch in het water, vrij het hert in hel bosch, maar nog vrijer is de Hei den. Meisje wilt gij achter uwe donkere muren blijven? Ik geef n mijne parels en diamanten, ik deel met u mijn groene bed en mijn kostelijk paleis." De jonge vrouw barstte in tranen uit en schreide zoolang, dal zij eindelijk zich niet meer kennende bedwingen, naar buiten snelde en hare vroegere lotgenooten opzocht. Toen haar echt genoot te huis kwam, deed hij overal vergeefselie pogingen, om zij ne vrouw terug te vinden, tot dat hij, op zekeren avond vermoeid huiswaarts koerende, aan den zoom van een bosch eenen troep Hei deus ontwaardedie daar linn verblijf hadden genomen. In den schijn van een vuur, hetwelk door een kind werd aangestookt, zag hij eenen man en eene vrouw naast elkander zitten. Onopgemerkt, naderde hij tol digi hij het paar, en herkende zijne vrouw, welke door den zanger in de armen gesloten werd gehouden, en die aan denzelven verhaalde welke foltering der verveling zij in het prach tige kasieel had doorgestaan. De ongelukkige echtgenoot verwijder de zich in stille en keerde met een bloedend hart huiswaarts. Se dert dat nngenblik heeft geen zijner dienaren weder een lach over I zijri gelaat zien komengeen vrouwelijk wezen mag onder zijne oogen verschijnen, en wanneer hij toevallig eene bende Heidens ziet voorbij trekken, alsdan sluit hij zich op in eene kamer tot dat de troep zich verwijderd heeft. {^^8- Handelsbl Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Ilol- landsch Kanaal, van den 10 tot den 10 Julij 1846. Mathilda, kapt. II. de Jong v. Batavia; Noord-Hollandkapt. (Over- eera) voor wijlen H. K. Ruijl, Nathnlia, kapt. D. C. Clnuss en Anna Elisabeth, kapt. K. B. de Weerd, alle 3 v. Suriname; Raphael, kapt. T. Visser v. CurncauRobert, kapt. G. GraijCatharina Hannah kapt. J. Walson en Samaistan Hope, kapt. J. Bell, alle 3 v. Newcastle; prightlijkapt. W. Smith v. London Jacoba, kapt. 11. L. Bakker en Triest, kapt. II. S. Hoveling, heide v. Archangel; Aeren, kapt. N. Erost v. Hammen; Mar ij Ann, kapt. J. Douglas v. Koningsber gen; T)ie Harsen, kapt. II. K. Kraeft v. Danlzig; Nept hun kapt. Boije v. Neustad Delphin, kapt. N. L. Beek v. Oudsoen; Habet An ker, kapt. C. P. Andersen en Alidakapt. J. A. Waerner, beide v. Dramen en alle naar Amst. Marij Ann, kapt. J. Cunham v. London naar Alkin. Foreeningen, kapt. P. Thomassen en Emannël, kapt. P. Nielsen heide v. Drammen Venus, kapt. C. J. Busch van Nerva en de 3 laatste n. Purm. Elisabeth Antoinettekapt. H. A. Bezier, Straal Stinda, kapt F. C. Koch en Java's Helvarenkapt. T. Gol- lards alle 3 v. Amst. n. Batavia. H'cskeagkapt. D. Pillshury v. dito n. Newjork. Dnky Sam, kapt. J. Conker v. dito naar Konstantinopolen. Pontloxdkapt. A. Schriver v. dito n. Santé. Jacobina, kapt. H. C. Schuit v. dito li. Genua. Hendrika Dorothea, kapt. A. van Aken v. dito n. Koebelle Hoop op Fortuin, kapt. B. J. Stamp v. dito 11. Nan tes. Ntjmph, kapt. R. de la Hoijde v. dito n. London. Stad Amster dam, kapt. J. Duinker v. dito naar het Nienwediep. Fursigtigheden kapt. P. Olsen. Oceanetkapt. M. Arnesen, beide v. Purm. n. Dramai. U l:W F.LUKS-PRüCLAMATIENgedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 19 Julij 1840. Eerste Gebod. Aart Aarts, weduwnaar van Elisabeth Ipenbnrg, en Catharina Slinger, Jacob van Am stel en Maria Johanna Louisa Bvhin. Hendrik van Brussel eu Helena Kops. Allen te Alkmaar woonachtig. Tweede Gebod. Nicolaas Geels en Grietje Bakker, weduwe van Klaas Groen. Johannes de ff inter en Elisabeth Limburg. allen te Alkmaar woonachtig. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 13 tot den 18 Julij 1840. Gerrilzoonlje van Nicolaas van den Brink en Maartje Borsl. Maria Johanna, dochtertje van Jan Metz Burkunk en Femmetje Bou- rnan. Neeltje, dochtertje van Jacob Kos en Neeltje de Leeuw. Eetronclla, dochtertje van Dirk Balder en Aaltje Boendermaker. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 13 tot den 18 Julij 1840. Adrianns, zoontje van Cornelis Floris en Maartje Waardijk, oud 11 weken.. Barend, zoontje van Barend Termaat en Adriana Koning, oud ruim 7 jaren. Maria, dochtertje van Stephanns Aghina en Alida Romijnders, oud 13 maanden. Maria, dochtertje van Cor nelis Langedijk en Sara Frankennout, oud 19 weken.Aafje, doch tertje van Hendrik Molenaar en Guurtje van den Berg, oud 5 weken. Johannes Everharduszoontje van Nicolaas Johannes Goes en Ma ria Woordman, oud 5 maanden. Johannes Gcrardus, zoontje van Johan Gerard Wiese en Maria Elisabeth van Wet-de, oud ruim 3 maanden. Cornelius, zoontje van Cornelius Moojeii en ilillegonda Opperdoes Schenk, oud llf jaren. De ondergeteekendeKastelein in de Herberg het Wapen van de Schermeer aan den Omval, is voornemen op Dingsdag den 21slen Ju lij 1840, des namiddags ten 5 Ure, een LUCHTBOL op te laten. En op Zondag daaraanvolgendedes namiddags te 4 Ure te laten 11 RDDR AVEN naar een MAGIIONIJHOUTEN KIST- »JF, met 0 ZILVEREN LEPELS tot Prijs en een zeer net be werkt STUK ZILVER tot Premie; hetwelk aan de winners finaal zal worden vereerd. Hel Orquest zal gedurende de Kermisdagen zijnde den 19, 20, 21 en 20 Julij 1840, van Muzijkanten voorzien zijn; verder zullen er vele Ververschingen te bekomen zijn. Gt. van TRIENEN. NEDER LANDSCHE A L G E M E E N E LEVENSVERZEKERING-COMPAGNIE. Directeuren van bovetigenoemden Compagnie ad verteeren bij deze? dat op en na den 22sten Julij 1846, van des voormiddags tien tot één ure, ten hie Kantore (Kloveniersburgwal en hoek van het Rusland) en bij derzei ver Hoofd-Agenten en Correspondenten buiten de stad zullen worden betaald de op 1°. Mei dezes jaars ver schenen termijnen der LIJFRENTEN, en die der UITDEELINGEN verschuldigd op de Anndeelen in de Onderlinge ophopende lijfren ten met gemelde Compagnie gecontracteerd, tegen overgifte der ver- eisehfe Quitantiën en Attestatiën de Vita, op welke laatste de belang hebbenden hunne juiste woonplaatsen gelieven in te vullen. Voorts dat van dien datum af aan, tot. en met den een en dertig- sten dezer maand, zal worden gevaceerd tot ontvangst der Premiën op die Polieenwelke sedert primo Mei 11. op de behoorlijke tijd ter betaling zijn aangeboden en van het vereischte visa werden voorzien. Directeuren voornoemd, Amsterdam, A. L. KROOK VAN HARPEN. 15 July 1840. S. WILDSCHUT. Den ondergeteekende heeft ontvangen onderscheidene nieuwe ARTIKELEN, als: Berliner IJzeren Bloemen- dragers, Lichtschermen, Parapluistandaards, Luusters, Kandelaars, Pij- penslnndaards. Ti ktkokers, Sign rend ragers, Aschbakje3, Tabakkistjes, Garenwinders, Naaiselmieven Nachtlampjes, Thee- en Spijswarmers, Brieven- en A'isitenkaartendragersToiletspiegels, Thermometers, Vuurkomforen enz.; ook Schilpadlepels, Werk- Sigaar- en Brillen- doosjes, echt Russisch- en nieuw Zilveren Tafellopels en Vorken, Suiker- en Theelepeltjes, fijne Tafelmessen en Zakmesjes, dito Scha ren ook beste Mahonihooten Stoelen Spiegels en Schilderijen met Vergulde en Mahonihouten Lijsten enz. G. II. K E E V E. HoulilstraatN°. 30. In eene Koek- en Banketbakkerij verlangt men ten spoedig- sten eenen LEERLING. Adres bij de Erven A. STERCK, Stads- Courantiersters in de Achlerdam alhier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 2