A"' 1840. ALKVAARSCHE n ft m i\T?- 3». f 0 R A i\ T- M a a n d a V 27 J ii lij. -5 w R IA 1 A duitsciiland. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der Advertent^n van 1 tot 5 re gels is één Gulden en voor eiken regel meer 20 Centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. ÏI^e 'STAATSRAAD. GOUVERNEUR van de Provincie NOORD-IIOL- L.AND, brengt door deze ter liennisse van het Publiek, dat de groo- te We" tussChen de TPeesperpoort te Amsterdam en de Dnivendrecht- schebrngvan den 28 Julij tot den 11 Augustus aanstaande voor de passage met rijtuigen gestremd zal zijn, uithoofde van reparatie aan de Schelpbrug, zoodat men gedurende dien tijd genoodzaakt zal z'tjn om den weg door de IVatergraafs- of Diemer - Meer te gebrui ken. De passage van personen en jaagpaarden zal echter bij voort during plaats kunnen hebben. Haarlem, den 17^en Julij 1846. De Staatsraad Gouverneur voornoemd llij afwezen Het Lid van Gedeputeerde Staten, D. J. van L E N N E P. BROOD-ZETTIN G. BURGEMEESTER en WETIIOUDEREN der Stad ALKMAAR, als daartoe door den Stedelijken Raad geauthoriseerd, bepalen mits deze; dat, te rekenen van lieden af, de prijzen en het gewigt van het Brood binnen deze Stad de Stedelijke Belasting er onder begre pen zullen zijn als volgt Van Fijn Wit Tarwedrood le soort. Brooden of regels Wittebroods bollen Brooden wegende Van Wit Tarwedrood 2e Soort. Brooden wegende Bollen, uit 8 of 10 zamengesteld Van Ongebijild Tarwebrood. Brooden wegende Van Grof Bollenbrood. Broodjes Bollen Van Roggebrood. Brooden van - 2 - 7 -,10. vaste - 1 - 4 - 05. - i) - 7 - -,02*. prijs. - 4 - - 14i. 1 - 6 - - -,21*. vast - 8 - - -,29. gewigt 1 - - - ,30|. 05. vaste - 1 - 6 - 5 prijs. 1 - - - 24. j vast gewigt - 1 - 9 - - 1 - - vast prijs. 05.1 02|J 3 -»->»- 42. vast 1-5-» - ,21.' gewigt Zullende alles gaar gebakken, niet boren den bepaalden prijs, noch beneden het gewigt mogen worden verkochtop de Boete daar toe staande. Alkmaarden 21»"** Julij 1840. F. C W. D R U IJ VE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR WAARSCHUWING. BURGEMEESTER en WETIIOUDEREN der Stad ALKMAAR bren gen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en Juris dictie, en voorts van alle degenen, welke zulks maar eenigzins zou de mogen aangaan. Dat te rekenen van den 19den dezer maand tot en met den ly<*en Augustus dezes jaars, geene Honden langs de straten, wallen en we gen" dezer Stad en Jurisdictie, zullen mogen loslnopen in eeniger ma- nierc ten zij voorzien van zondanige muilband als waarvan het mo del van beden af, aan bet Bureau van Politie te bezigtigen is. Dat evenmin gedurende dien tijd de blonden aan de sloepen of erven der huizen aan de straat, zullen mogen vastgelegd worden. Dat alle losloopende Honden, welke zullen kunnen worden gevan gen en die, welke aan de straat vastliggende worden gevonden, da delijk op eene verzekerde plaats zullen worden gebragt en aldaar 24 uren bewaard, om aan de eigenaars, welke dezelven mogten recla meren, te worden teruggegeven, tegen betaling van drie Gulden, terwijl zij na verloop van deze 24 uren zullen worden van kant ge- Dat voor elke Hond, welke zonder voorschreven muilband losloo pende zal worden gevonden, en niet, of niet gevoegelijk kan worden gevangen door den eigenaar zal worden verbeurd eene boete van eenen"Gulden, terwijl bovendie alle losloopende Honden onmidde- Jijk zullen worden gedood. Burgemeester en Wethouderen vermanen eiken eigenaar of hou der van Honden, om deze bepalingen en maatregelen van Politie stipteliik na te komen, en waarschuwen voorts een ieder, om de Dienaren van Politie, welke speciaal door Burgemeester en Wethou deren zijn gemngligd, tot het opvangen of dooden der Honden, in iieenen 'dee'le hinderlijk te zijn, in de uitoefening van derzelver li„tt]aar z,ulks ten oogmerk heeft om do goede Ingezetenen dezer Stad'en Jurisdictie te behoeden voor de schrikkelijke gevaren der! Hondsdolheidwelke de ondervinding zoo duidelijk heeft doen zien,» dat door onachtzaamheid of verzuim Van pligt in deze, te weeg ge bragt kunnen worden. Aldus gedaan bij Burgemeester en Wethouderen voornoemd, den 14Jen Julij 1846. F. C. W DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCRUIR. BUITENLANDSCIIE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. Parijs, den \9dcn July. Onze dagbladen maken melding van het volgende zonderlinge ge val Zekeren Beer de Veen welgegoed eigenaar in een niet ver van Parijs gelegen departement, bad nu zes of zeven jaren geleden eene vrouw getrouwd, die kort na het huwelijk teekenen van krank zinnigheid gaf. Hij wendde alles aan, om haar het onbelemmerd gebruik barer verstandelijke vermogens te doen herkrijgenmaar geen der middelen, welke deskundigen daartoe bezigden, wilde ba ten en daar de krankzinnigheid van Mevrouw Fvan zeer zach ten'aard was, behield de man haar bij hem en droeg, hiervan was zijn huisgezin getuige, voor haar al de zorg, welke mensehlievend- beid en zijne betrekking als echtgenoot van hem vorderden. Daar hij ech(er' nu overigens geheel verwijderd van zijne gade leetde en liïj nog jong was, vatte hij eene vurige genegenheid op v our eene jon ge Juffer uit de nabuurschapmaar haar te huwen was onmogelijk en hij m-troostte zich dus zijn lot, zonder dat hierdoor zijn gedrag jegens de ongelukkige hinderpaal in het geringst veranderde. Op deie wij ze duurde de toestand eenige jaren, tot dat eindelijk eene ongeluk- kioe omstandigheid den Heer de V... zijne vrijheid scheen terug ie oeven Op zekeren avond verdween de krankzinnige vrouw uit liet huis - alle nazoek om haar op te sporen bleef vruchteloos, en eerst zes maanden daarna werd haar lijk in een' naburigen vijver ontdekt. Door den langen tijd, gedurende welken het ligchaam in het water geleoen had, was liet onkenbaar geworden; maar de kleederen lie ten geen en twijfel over en de vrederegter gaf eene authentieke acte af t«)t bewijs van het overlijden. Meester geworden, om over zich zelve te beschikken, hield nu de Heer de V..., zoodra zulks voeg zaam geschieden kon, om de hand aan van het meisje, dat hij ui het geheim beminde; zijn aanzoek werd niet afgewezen en het hu welijk was op het punt om gesloten te worden, toen een allervreemdst geval hetzelve kwam verhinderen. De Heer de Vontving eenen brief van den procureur des Konings te Parijs, waarin hem gemeld werd, dat eene krankzinnige vrouw, die een jaar geleden te Parijs op straat gevonden en naar het gesticht der Salpétrière gebragt was, zich sedert' in zoo verre hersteld had, dat zij hij tnssehenpoozen haar verstand scheen meester te zijn en in die heldere oogenblikken be weerde, de vrouw van den Heer de V tete zijn. Als ant woord op dezen brief, zond de Heer de V den Koninklijken pro cureur een extract uit de dood-akte zijner vrouw toe, en op de ont vangst van zulk een autentiek stuk was de zaak op het punt om trëen verder gevolg le hebben. Evenwel de reglerlijke magt bleef nog eenigen twijfel voeden en om dien geheel op te heffen ontbood zij den Heer de F... naar de hoofdstad, om hem met de krank zinnige te confronteren. Volkomen zeker van zijn stuk vertrok de Heer de V... naar Parijs en werd in de tegenwoordigheid der krankzin nige gebragt; maar hoe groot was niet zijne verbazing, toen hij in haar werkelijk zijne vrouw herkende. Uit hare verdere verklarin- „eii bleek het, dat zij op liare vlugt eene in het land bekende be delares ontmoet, en 'in het denkbeeld, dat men haar vervolgde, met deze vrouw bare kleederen gewisseld had. Hoe nu de bedela res in het water was geraakt, blijft nog altijd onopgelost, maar daar zij <rewoon was het land af te loopen, zonder bijna eene vaste woon plaats te hebben, had niemand hare afwezigheid opgemerkt. AvisiCour Een der Duitsehe dagbladen deelt het volgende berigt uit Ringen van den 12den Julij mede: Gisteren aanvaardden weder een tach tigtal landverhuizers uit liet Hnchwald van hier op de Rijnstoom- booten de reis naar Brazilië. Zij gingen daarheen zonder geld of be paalde uitzigten, zonder schriftelijke overeenkomsten, onbekend met het oord hunner beslemming, in'den vollen zin des woords op goed geluk. Reeds in den afgeloupen winter waren zij door agenten, die zich allengs in de meeste streken aan den Rhijn en Moezel hebben ge nesteld verleid geworden, om hunne goederen te verknopen. Men had hun wijs gemaakt dat de Keizer van Brazilië de kosten van hunnen overtogt zou betalen en bun kosteloos landerijen zou aanwij zen. Op die beloften, door niets hoegenaamd, zelfs niet door een let ter schrift gewaarborgd, verkochten zij al hunne bezittingen ver onder de waarde; de koopers trokken daarenbovenomdat bet gereede geld zoo schaars was, nog omstreeks 26 per cent van de koopsom af, en zoo wachtte deze vrome lieden het geheele voorjaar door op eene

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1