A°' 1846. ALRMAARSCJIE COURANT. E en vreemd ert zonderling voorval heeft de voorledene week te Hallaut plaats gehad. Eene vrouw had zich met haar nichtje, een vierjarig kind, naar het veld begeven, om een bos gras voor hare koe te halen. Het kind wilde ook gaarne een bosje hebben en de tante voldoet aan dat verzoek. Terwijl beiden naar het dorp gingen, kwam een ruiter achter haar aan. Het paard naderde het kind pakte het bun deltje gras en met hetzelve het kind, dat door het dier werd medege- sleurd, in spijt van alle pogingen, welke de man, die het paard be reed, in liet werk stelde, om het dier te dwingen los te laten. Het ligehaam van het kind werd deerlijk gewond; de tante, die haar nichtje Wilde te hulp komen, werd omvergeworpen en mede ern stig gewond. GronCour) Maandag 3 Augustus. - ,•■■■-' ,1 ^5 - - Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag-, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. l)e Prijs der Advertentión vati 1 tot 5 re- l'. gels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centen behalve 35 eenten zegelregt voor elke plaatsing. BÜITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. Parijs, den 21 sten July. Uit Saint Pierre lez Calais wordt, onder dagteekeuing van den 20sten 11., geschreven. Zie hier een bewonderingswaardige trek van moed en van zelf opoffering en het is door een zesjarig meisje dat dezelve betoond is geworden. Den laden dezer liepen twee meisjes, het jongste van twee, het oudste van zes jaren, op de Oostergracht spelen. Onver hoeds valt het jongste in het water en zinkt. Het oudste, ofschoon, zoo als wij gezegd hebben, nog maar zes jaren tellend, geeft geen enkele gil, aarzelt geen oogeublik, maar werpt zich ook in het wa ter, waarin haar zusje ligt te worstelen. Eenige oogenbükken daarna komt zij weder bovenzij houdt haar in onmagt liggend zusje in hare armen, maar zij zelve, te midden van het gevaar hare volle bedaardheid bewarende, zwemt zoo goed en zoo kwaad als zij kan om den oever weder te bereiken, en zoo gelukt het haar zich aan eeuige biezen vast te grijpen; een heer, die het ongeluk van verre had zien gebeurenkwam nu nog toegeschoten om de beide kinde ren vorder te redden. Een voorval, hetwelk men voor een verdichtsel zou houden, indien niet meer dan twee honderd menschen er getuige van waren geweest, heeft dezer dagen in de stad Niines plaats gehad. Een paard da! op hu! was, stoof in "olie vaart door de naauwe straat de i'En- f.iucetegenover liet kasteel Tradailc gekomen, ziet men het eens klaps, op het horen van een' angstgil, stil staan, drie op de straat gevallen knaapjes toehinneken, zich voorts nader bij den jongste be geven, hem liet hoofd met zijnen schuimenden mond besnuffelen, een oogeublik zeer zacht een' zijner voeten op de knie zetten en zich daarna zeer bedaard verwijderen. Het vernuftig dier had in dit knaapje den zoon van een' der vrienden zijns meesters herkend. [Amst. Cour.) BINNENLANDSCI1E BERIGTEN. 's Ghaveniiage, den 27sten Julij. iSb/iman-Pacha is gisteren ten een ure, vergezeld van de Heeren Horace Vernel en Gudinallo in groot tenuVernet in uniform van officier der nationale garde, en Gudin in dien van marine-officier, ten gehoore bij Z. M. den Koning toegelaten. Van daar hebben zij met het rijtuig van den Franschen minister, den omtrek der stad bezocht en zijn zij aan het huis in het bosch afgestapt. Zij hebben dat fraaije buitenverblijf, en inzonderheid deszelfs keurige zalen, andermaal met de meeste belangstelling bezigtigd. Vervolgens heb ben zij eene wandeling door liet Bosch gedaan tot aan de Societeits- tent. Zij zijn aldaar ontvangen door den generaal-majoor Steenber gen en den luit.-kolonel de Bruijn. Bij hunne intrede in de Socie- tcits-tent, werden zij door de officieren van verschillende wapens, die zich aldaar bevonden, gecomplimenteerd. Nadat zij de uitvoe ring van verschillende stukken, door het korps muzijkanten van het regement grenadiers en jagers, met liet meeste genoegen hadden bij gewoond, hebben zij zich naar den Fransehen minister begeven, al waar zij ten dinee genoodigd waren. Daarna hebben zij, vergezeld van den Franschen minister, een bezoek afgelegd hij Z. K. K. den Prins van Oranje. Teil negen ure heeft Ao/fman-Pncha deze residen tie verlaten en zich naar Rotterdam begeven, afwaar zij heden met destooinboot naar Havre zullen vertrekken. Een ieder roemde de innemendheid en minzaamheid van den Pacha. digHandelsbl.) Overal is de aandacht gevestigd op 'den oogst van dit jaar. Met angstvallige bezorgdheid worden de landerijen nagezien, uit vrees voor eene herhaling der ziekte, welke zich verleden jaar zoo plot seling in de aardappelen heeft geopenbaard. Aanvankelijk zijn eeni ge verontrustende berigten uit de provinciën door de dagbladen open baar gemaakt. Zij hebben zich later gelukkig niet bevestigd wel is waar op sommige plaatsen is de oogst niet zoo groot als in ande re jaren, maar lol dusverre is de deugdelijkheid der veldvruchten bijzonder goed uitgevallen, en winnen zij bijna in kwaliteit, wat zij in kwantiteit verliezen. De berigten uit Noord-Brabund, Gelderland, Zeeland, Limburg, zijn genoegzaam eensluidend daaromtrent. De lijdingen uit Groningen en Vriesland verschillen over het algemeen weinig van die der andere provinciën, zij zijn nog iels gunstiger. In- tusschen bij het naderend tijdstip, waarop 11. jaar de ziekte in de aardappelen ontstond, is het oog van dén landman nog scherper ge vestigd op de veldgewassen. Dan de warmte van dezen zomer heeft den gsiiei en de rijping bespoedigd, en dewijl zich tot mj toe wei nig sporen dier ziekte hebben vertoond, is het te hopen, dat de Goddelijke Voorzienigheid den oogst dit jaar zal sparen. In alle ge val, er bestaan op dit oogenblik geene redenen, om zich le veront rusten. (/f/g. Handelsbl.) Goes, den 27sten Julij. De koolznadoogst in ons eiland is naar wensch geweest Het we der heeft dezelve zeer begunstigd, en is cr over het algemeen veel en goed zaad gewonnen. De meedo staat goed. De overige winter- vruchten zullen geen zwaar beschot opleveren. De rogge valt reeds tegen. De zomervruchten hebben veel geleden. De paardenboone» kunnen bijna als mislukt beschouwd worden. Het vlas zal veel zaad opleveren.' De aardappelen staan tot nog toe tamelijk goed te velde. Men is echter uit sommige verschijnselen niet zonder vrees, dat er hier en daar kwaad in is, hoewel veel minder dan ten voorleden jare omstreeks dezon tijd. Onder de vroege, reeds gedolvene, zijn enkele aangestoken gelijk ook in Flakkée is waargenomen. In de Beijerlanden staan de late Zeeuwsehe dun van loof, maar er is nog geen kwaad in te bespeuren. De graauwe Vriezen en Rijnburgers laten zich daar en in Putten goed aanzien. In Gelderland staan ze meestal weelig Het hooi is hier goed gewonnen, en men hooit van peen ziektegevallen onder het rundvee zoo als in Delfsland. [Artist. Cour Zwolle, den 28sten Julij. JI. Vrijdag middag omstreeks 12 ure, had te Steenwijk het navol gende plaats: Een kermisgezelschap zou op de reis van Leeuwarden naar Zwolle, in de herberg even buiten Steenwijk het middagmaal gebruiken. Zekere B een der beide decorateurs, die zich bij dit gezelschap bevonden, welke de geheele reis over somber en stil ge-; weest was, vliegt zonder eenige aanleiding .in eens aan op den an deren decorateur en brengt hem met een knipmes in de borst eene wonde toe, die echter niet gevaarlijk is. Terstond wordt hij daarop door een ander van het gezolschap op den grond geworpen en vast gehouden, terwijl het knipmes hem wordt ontrukt, ten einde hein te beletten om zich zelve in den buik te steken, waartoe hij alle moeite aanwende. Hij vindt echter een ander mes dat op den grond lag, en opgestaan zijnde, steekt hij er den Heer O. (ook bij het ge zelschap behoorende) mede in de dije, doch evenmin gevaarlijk; ver volgens snijdt hij zich zeiven in den hals, welke snede ook niet diep gaat, en vliegt daarop de deur uit naar eeue apotheek om vergif, vitriool of zoo iels te koopen, hetwelk hem geweigerd wordt. Iu zijn logies teruggekeerd was reeds de kantonregter aangekomen, die dadelijk proces-verbaal opmaakte en den misdadiger gebonden met zich deed voeren. Eenige van het gezelschap hadden opgemerkt, dat de misdadiger voor het voorval iets uit een flesehje had gedron ken weshalve men hem na zijne aanhouding een braakmiddel deed geventen gevolge waarvan hij bloed overgaf. De misdadiger is naar Zwolle overgebragt en aan de justitie overgeleverd; men meent het er voor te rnoeteu houden dat hij krankzinnig is. [Amst. Cour.) Alkmaar den 29sten Julij. In de Gron. Courant van den 28sten dezer, leest men: Men ontwaart hier, zoo als overal in ons Rijk meer en meer be langstelling voor den landbouw en de verbetering der gronden. Bier ontginnen van heidegronden, ginds land aanwinnen, hetzij door droogpiaking van nieren en "plassen, hetzij door indijken van aan de zee ontwoekerde gronden. Dat de middelen om zich van het wa ter te ontlasten, hierbij een hoofdrol spelen, is erkend, doch tevens ook, dal de werktuigendie men tot de opruiming van het water be zigt, doorloopend onvoldoende zijn, zoo door geringheid van uitslag, als door kostbaarheid en tijdverlies. Menigeen maakt zich verdiens telijk in het opsporen van verbeteringen aan de in gebruik zijnde waterwerktuigen, doch inet geen voldoend gevolg. Onze landgenoot de heer P. Faddergon, Pzn. spoorde niet alleen de gebreken op aan de bekende werktuigen maar hij slaagde er in ons in de Water- breker een werktuig te levereneven eenvoudig in zamenstel als vindingrijk en doelmatig, en waarvan de wateruitslagen verbazing wekkend zijn. Hij verspreidt in zijn onlangs hij den boekhandelaar Londoner te Amsterdam uitgegeven werkje: Over de H ateroproerings- werktuigeneen licht, waaraan het ons ontbrak en dat om deszelfs nuttige strekking niet genoeg kan aangeprezen worden, opdat pol derbesturen en ingelanden zelve kunnen leeren beoordeelenwat hun welbegrepen belang vordert. In onze nabijheid geroepenom over de vervaardiging van een' toestel in eenen groolen watermolen geraadpleegd te worden, heeft

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1