A° 1846. ALRMA AUSCIIE IV- 33. COURANT» M a a n (1 a 2: 17 Augustus. te ZtÜELE*' kennisgeving. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. URGEMEESTER en WETHOUDER EN der Stad ALKMAAR, bren- gen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en Juris dictie, dat, ter gelegenheid van de ophanden zijnde aanvulling'van bet Stedelijk KiesCollegie de naamlijst dergenen, die, naar gelang van de door hen gedragen wordende Rijks-Belastingen (Patentregt uitgezonderd), o/ tot het uitoefenen van het StemrCgt bevoegd, of om tot Kiezer verkozen te worden, geregtigd zijn, gedurende ACHT DAGEN, te beginnen met den I7'l«'n en eindigende met den 26st,,n dezer maand dagelijks (Zondag uitgezonderd), van des morgens 10. tot des namiddags 1 ure, ter visie zullen liggen op de Secretarie de- zer Stad. Noodigende Run Ed. Achtb. iederen belanghebbende uit, om van deze gelegenheid tot het examineren derzelve lijsten gebruik te komen makentón einde door mededeeling van de hun daarop voorkomende bedenkingen Burgemeester en Wethonderen in staat te stellen, om de mogelijke ingeslopen misstellingen te kunnen doen verbeteren, en daardoor fouten te voorkomen, waaromtrent later aanmerkingen zou den kunnen worden gemaakt, doch die, na het sluiten der Lijsten ïiioeiiel ijkzoo niet onmogelijk, zouden zijn te herstellen. Alkmaar, den li"1™ Augustus 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd, F. C. W DRUIJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van dezelven De dieu FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WET II OUDEREN der StadALKMAA R, brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad, dat bet Kohier der Patenten, dienstjaar 1846-1847, op den 6'1™ dezer door den Heer Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Noord-Hol land is executoir verklaard, en op heden door H. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invor dering is overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijkc vervolgingen, welke uit nalatigheid zou den voortvloeijente ontgaan. Alkmaar, den 10d<>n Augustus 1846. Burgemeester en ff^ethouaeren voornoemd F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N Ter Ordonnantie van deselven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. NEDERLAND EN. Alkmaar, den 15den Augustus. In de Amsterdamsche Courant van gisterenleest men het volgende. Het testament van wijlen bodewijk Bonaparte, gewezen Koning van Holland, is den 26sten Julij zijnde den dag na zijn overlijden, te Florence geopend geworden. Sommige bladen en onder ®J>der n de Gazette de France vermeenen daaromtrent, als authentiek, Vnlirendc te kunnen mededeelen Na zijne ziel aan God te hebben aanbevolen, geeft hij den wenseh te kennen dat zijn ligehaam vervoerd zal worden naar St. Leu, na bij Parijs, om aldaar bijgezet te worden bij de asch van ïijnen va er Charles Bonaparte en van zijnen oudsten zoon, in 1807 m Holland °Thü Verlangt, dat het lijk van zijnen tweeden zooninl831'J" Italië overleden, evenzeer derwaarts overgevoerd zal worden, lot drnrstelliilg van het graf wordt door hem eene som van zestig (lui zend franken aangewezen. Ik heb, zegt hij, den naam van (i orp veertig jaren lang gedragen, en ik beminde deze plaats, meer dan 66n'^Degoederendie hij in Holland bezat, schenkt hij aan het ge- jneè.de-bestuur van Amsterdam, om er jaarlijks de renten van te doen strekken tot het leenigen van door overstrooimngen veroorzaakte ram 'en Die goederen bedrage eene waarde van een milhoen fran een. n Hij vermaakt eene vrij aanzienlijke som aan de armen van Floren - j|i schenkt aan Z. Keiz. H. den Groot-Hertog van Toskane hel ko lossale buste, door den beroemde Canova gemaakt, den Keizer m](.an voorstellende. Hij verzoekt den Groot-Hertog van Toskane te nemen als een blijk zijner erkentelijkheid voor de hem verleende wijkplaats. Aan de Groot-Hertogin van Toskane eene prachtige por- crtlpinG vflfls van Sevre. i) Aan de vier zusters van het hospitaal van St. Leu, iu Frankrijk, eene rente van 100 franken, elke. Aan de armen van Civita Nova 2500 franken. \a„ twintig armen van Florence bepaalde pensioenen. Aan zijnen broeder Jerome Bonaparte, Prins van Monlvoort, den Vendom van zijne loge in een der schouwburgen van Florence, ter waarde van 60,000 franken. Aan zijnen neef Napoleon, zoon van den Prins van Monlvoort, een zeer fraai juweel. Aan zijnen anderen neef Jerome eene gelijksoortige gedachtenis, a Aan de Prinses Mathilda Demi doff eene van zijnen moedor af komstige garnituur van robijnen en juweelen. «Aan zijnen neef D011 Bodewijk, zoon van den Prins van Canino, zijne schoone landhoeve van de Montieghi, met de daarbij behnoiende land rijen, onderhoorigheden en meubelen, geschat op 200,000 Ir u, Aan zijnen pupil Francesco Castel-Vecchiode somma van 150,000 franken." Na het vermaken van nog eenige mindere legaten aan al zijne be dienden en aan de uitvoerders zijner uiterste wille besluit hij aldus n Al mijne overige goederen, het paleis van Florence, het gioole land goed van Civita Nova enz. enz.; mijne roerende en onroerende goederen, regts-en schulvorderingen; in een woord, al wat tijdens mijn afstei ven mijne erflating zal uitmaken, niets uitgezonderd behalve de hier boven gemaakte bepalingen, laat ik aan mijnen algeheelen erfgenaam Napoleon Bodewijk, den eenigen mij overglevenen zoon; aan welken zoon en erfgenaam ik, als een geheel bijzonder blijk mijner bede, ook mijnin mijne boekerij geplaatst Duinkerke vermaakmet al do decoratiën en gedachtenissen die het bevat, en als blijk van nog meer bijzondere toegenegenheid vermaak ik hem al de voorwerpen, die mij uit St. Helena zijn toegezonden, die aan mijnen broederden Kei- zei- Napoleon hebben' toebehoorden die in een voorbedachtelijk daar toe gemaakt meubel besloten zijn. a Gedaan te Florence den l9ten December 1845." Leedwarden, den 6den Augustus. Rii al de pogingen, welke er, ook van Gouvernementsvvegezijn in het werk gesteld, om het, vooral voor deze provincie, ioo be langrijke fabrikaat van boter te verbeteren, verdient liet opmerking, dat de molenmaker K. Y. Flietstra, te Englnm, 1.1 de nabijheid de zer stad, dezer dagen een nieuw zamenstel van een kernmolen heeft uitgevonden, hetwelk hij eerst in het klein heeft vervaardigd en daarna op eene groote schaal overgebragt ten behoeve van den h-.er J S Sevenster, assessor der grietenij Menaldumadcel die hiermede proeven heeft genomen, welke aan de gunstige verwachting hebben beantwoord. De voordeelen van dit nieuwe zamenstel bestaan voor al hierin: dat het werk de helft minder kust dan de ingebrmk zijnde molens; dat het met weinig kosten op de oude molens ka., worden toegepast; dst het met drievierde minder kracht gedreven kan worden; dat de gang stil is en geene schudding aan het huis veroorzaakt, en dat het aan de boter meer glans en deugdzaamheid geeft terwijl het geene korrel onopgelost in de kememelk achter laat 'Zeker mogen wij alzoo verwachten, dat velen in deze en an- dere provinciën van dit verbeterd zamenstel gebruik zullen maken daar het bekend is, aan hoevele gebreken de gewone kernmolens lxjdeii.^n ^^j, en du op goeden grond, dat te Oude Pekel A, een vreemd verschijnsel plaats heeft (dat echter niet zonder vroege- re voorheelden is, en ook wel uit natuurkundige oorzaken kan wor- den verklaard). Ten huize van den heer J. K. Cranenborg namelijk worden alle spijzen, die gekookt zijn, met eene roode kleur overto men even alsof' zij met het sap van den beetwortel overgestreken vva ren' Dit heeft plaats met vleesohgroenten, aardappelen, enz. He bewoners van het huis hebben het moeten verlaten, als geene spij zen kunnende bereiden. Men had in den beginne het verschijnsel aan het water toegeschreven, maar van heizelfde water 1.» een ai,dei- huis oebruikt zijnde, nam men het met waar. [Gron. Cour. i HET ZONDERLINGE GELUK. Zekere eenvoudige weduwe, door tegenspoeden zeer achternitge" gaan, hoorde toevallig door ééne barer buurvrouwen, onder het nuttme van een kopje koffij, met veel ophef spreken van het geluk dat sómmige menschep te beurt val» door de loterij, en hoe menig een daaruit een aanzienlijk sommetje kan trekken, als men maar een coed geloof en een goed vertronwou op hooger bestuur heeft. Der goede weduwe ontbrak het hieraan geen)ins. Zij meende der halve zich gernst onder de hopende gelukzoekers te kunnen rang schikken. In die overtuiging ging zij den volgenden dag naar een collecteur te A (de trekking der eerste klasse was juist afgeloopen) en vroeo- hem: Mijnheer is er ook iels voor de Wed. G. getrok ken?" De collecteur, haar niet kennendeverzocht haar opgave van haar noramer. Mijn nummer, mijnheer! ik heb geen nummer" „Maar toon me dan uw briefje." „Een briefje, mijnheer! dat bezit ik niet" Wel vrouw dap kan je ook niets trekken. Ja wel, miinheer! mijn geloof en vertrouwen staan zoo vast. als een muur, en daarom heb ik gegronde hoop, dat onze Lieve Heer voor mij arme weduwe, even zoo goed zal zorgen, als voor anderen Zij eing intussehen ongetroost heenmaar herhaalde haar bezoeken na de trekking van elke klasse. Dat had eene geruimen tijd geduurd, en telkens als de vrouw aan het kantoor kwam, riep de met haar spottende bediende haar toe: Neen moedertje! je heb nog mets ge trokken huor! Eindelijk kwam de collecteur, om dit zonderling ge- 1 drag op de gedachte,' een briefje voor haar te nemen, en dit ter

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1