A°' 1846. ALRMAARSCIÏE 24 Augustus. JA T SJQM), Deze Courant vvimli eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van G Centen ui (gegeven. .ZEGEL O De Prijs der Advebtehtión wan 1 lot 5 gels is één Golden en voor eiken regel meei 20 Cenien, behalve 35 centen zegel regt voor Ike plaatsing. JHhJRGEMEESTER en WKTHOUDEREN der Stad ALKMAAR, bren gen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en Juris dictie, dat, ter gelegenheid van de ophanden zijnde aanvulling van het Stedelijk Kieseollegie de naamlijst dergenen, die, naar gelang van de door hen gedragen wordende Rijks-Belastingen (Patentregt uitgezonderd), oj tot het uitoefenen van het Slemregt bevoegd, om tot Kiezer verkozen te worden, geregtigd zijn, gedurende ACHT DAGEN, te beginnen met dén 17del1 en eindigende met den 26sten dezer maand, dagelijks (Zondag uitgezonderd), van des morgens 10. tot des namiddags 1 ure, ter visie zullen liggen op de Secretarie de zer Stad. Noodigende Hun Ed. Aclitb. iederen belanghebbende uit, om van deze o-elegenheid tot het examineren derzelve lijsten gebruik te komen maken, ten einde door mededeeling van de hun daarop voorkomende bedenkingen burgemeester en Wethoiideren in slaat te stellen, om de mogelijke ingeslopen misstellingen te kunnen doen verheleren, en daardoor fouten te voorkomen, waaromtrent later aanmerkingen zou den kunnen worden gemaakt, doeh die, na het sluiten der Lijsten inoeiielijkzoo niet onmogelijk, zouden zijn te herstellen. Alkmaar, den lldei1 Augustus 184G. Burgemeester en TVethouderen voornoemd F. C. W DRUIJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van dezehen De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR bren gen bij deze ter kennisse van de ingezetenen dezer Stad en Jurisdic tie, dat hij Koninklijk besluit van den l»'en Augustus 1846, n°. 52, is goedgekeurd het navolgende TARIEF van PONT- op VEERGELDEN, aan het VEER of de PONT over het Noord-Hollands Kanaal, tusschen de Texel- sche en Friesche Poorten der Stad Alkmaar. Voor den overvoer van Menschen en Vee, met de genoemde Pont over het N. H. Kanaal, zal door den Pontvoerder mogen gevorderd worden Bene Cent voor iederen Persoon. Bene halve Cent voor Kinderen van tien jaren on daar beneden. Vijf Cents voor iederen Os, Stier, Koe of Paard. Twee en een halve Cents voor elk ander stok Vee. Onder bepaling echler, dat daarvan zullen zijn vrijgesteld de go bruikers, het zij als Eigenaars, of Huurders aan de landerijen, ge- h-oen aan de Oostzijde van liet Noord - Hollands Kanaal, en in den Huiswaarde!- Polder zoo voor henzelven als voor hunne huisgenoo- ten, bedienden en paarden; alles, voor zooveel zij zich tot de eene of andere werkzaamheden, hunne landerijen betreffende, derwaarts zullen begeven, of van daar terug keeren. En dat op Dingsdag, den lslen September, aanslaande met de hef fing dezer Pont of Veergelden een aanvang zal worden gemaakt. Alkmaar, den 18'1<,n Augustus 1846. Burgemeester en JVethouderen voornoemd F. G. W DR U IJ VE STEUN, Ter Ordonnantie van deselven De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. DE REKER VAN SHAKSPEARE. De vermaarde beker van Shakspeare is te Londen op eene veiling voor de som van 121 guinjes aan zekeren Heer Isaehs, koopman in cnriosleitenverkocht geworden. Deze beker, welke in 1756 door een horologiemaker, genaamd Thomas Sharp vervaardigd is uit het bontafkomstig van een moerbe- ziebnomwelken Shakspeare zelf in 1609 hij zijn huis te Stratford aan de Avon, plantte. Het is een waar meesterstuk, elf duim hoog en omgeven met zilververgulde ringen; de omtrek en het deksel, dat insgelijks van moerbezienhont van denzelfden boom is, zijn ver sierd met beeldwerk, welke tooneelen uit de voornaamste stukken van Shakspeare voorstellenwelke zoo keurig zijn uitgevord dat men al de kleine bijzonderheden niet dan met het gewapend oog kan bespeuren. Deze beker werd aan Garrick ten geschenke gegeven door den mai- re van Stratford, toen deze beroemde kunstenaar in die stad in 1764 den tweehonderdste geboortedag van Shakspeare vierde. Na den dood van Garrick, werd de lieer John Davission, bankier te Londen, er door aankoop eigenaar van, en op de publieke verkooping van de roerende poederen uit de nalatenschap dezes laatstee heeft de lieer Isaehs dezen beker gekocht.{Alg. Handelsbl.) Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot IVoord-Hol- landsch Kanaal, van den 14 tot den 20 Augustus 1846. Marin Elisabethkap P. J. Jonker en Maxiinilaan Theodoorkapt. D Buelhouwer, heide v. Batavia. Wilhelminakapt. J. N. Klint, Lo-- dom ijk Antonie, kapt. R. Tjebbes en Elizekapt. J. Sipkens Fzn.al lo 3 v. Suriname. Angclique, kapt. J. Edwards en Columbus, kapt. II. Smith, beide v. Newjnrk. Drago, kapt. G. Ciitnrieh en Alcssati- dto, kapt. A. Zupar, beide v. Odessa, Pegasus, kapt. II C. SohalR r v. Salonika. Pao/ine, kapt. N. Parodi v. Livorno. Supply, kapt. S. Dawson, ITariett, kapt. J. Clarek en Apollo, kapt. T. Mowbray, ale 3 v. New-Castle. Ihin Cliff, kapt. J. Briene en U Chamkapt. I. Nicholson, heide v. Sunder!'1. Sprightly, kapt. W. Smith v London. Lykens Prove, kapt. 11. Jorgesen, lieinrich Gastar, kapt. M II. I rank, Murins Minde, kapt. A. Uglebeing, Guluthrakapt. J. F Rultiier, Activ, kapt. G. Thomson, Tvende Brodre, kapt. N. Er;ch«en. Emi- lie Sophia, kapt. J. SuiderduinConcordia, kapt. J G. Lundt en Pallas, kapt. J. C. Radeloff, alle 9 v. Archangel. Nord Stern, knpt- P. Nieman, Dora, kapt. P. Khiiin en liaameister Ban, kapt. D Niel sen, alle 3 v. Riga. Ilabet, kapt. B. II. Prest v. Petersburg. Com- merciënkapt. P. Johnson en Morin Olettn, kapt. 1'. A. Bijlegaard heide v. Nerva. Eenighedcn, kapt. E. Haraldsen en Oceaan, kapt. M. Arnezen, beide v. Drammen en alle n. Amsterdam. Martha, kapt. II. Larsen v. Nerva. Aurora, kapt. G M. Guodde v. Ostrisner. Mazes kapt. J. Falck en Tre Sodskende, kapt. 0. Svendsen, beide v Dram- men en de 4 laatste n. Purmerende. Albatros, kapt. K. P. Haas noot v. Amst. n. Batevia. 3 Gebroederskapt. 11. J. Hubert v. dilo n. Triest. Margretha, kapt. J. K. Wijkmeijer en Masches Plate, kapt- D. Kühler, beide v. dito n. Genna'. Carlota, kapt. J. B. do Mensch- zona v. dito n. Setilendaer. Archangel, kapt. II. Gallas v. dito n. Ar changel. Vennerne, kapt. P. A. Steinveld, Amphitritekapt. J. A. Cjer soe, J. O. Carolina, kapt. L. Ellofsen, Forsigtighedenkapt. P. Olsen, Speculation, kapt. H. Thus, Friheden, kapt. L. GjersoeBnsteSostre, kapt. A. L. Gjersoe en Grev Wedel Jarlsberg, kapt. J. J. Gjersing, alle 8 v. Purmerende n. Drammen. Maria Elisabeth, kapt. G. I'. Ar- Arnold v. dito n. Ruchefort. Catharina, kapt. J. N. Nagel op Avoid', en Earl Stradbroke, kapt. J. Dance v. Alkmaar n. New-Castle. Veiling gehouden in het'Logement de Grenadier-Tamboer te A'k- maar, op Vrijdag den 21»"n Augustus 1846, des avonds ten zes ure, van het navolgende perceel, welke heb gegolden Een hecht, sterk- en weldoortimmerd dubbel HUIS en ERVE, met eene vrijesteeg ten oosten, genaamd de Grenadier - Tamboerin- gerigt lot LOGEMENT en TAPPERIJ, welke Allaire daarin, sedert 32 jaren', met liet beste succes is geëxerceeid en nog wordt gecontinu eerd staande en gelegen binnen de stad Alkmaar aan het Lultik- Oudorpin wijk G, Nos. 407 en 408. strijkgeld M. Blesgraeft2950 Welk perceel', op Vrijdag, den 28sl<'n Augustus 1846, des avonds ten 6 ure, in de Grenadier Tamboer voormeld, bij afslag, finaal zal ver kocht worden UUWELIJKS-PROCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 23 Augustus 1846 Eerste G e n o n. Jacobus Frnnschiskns Benkers, weduwnaar van Iinmelje Cuinpaan, wo nende te Edam en Catharina Emmina Jaasse, wonende te Alkmaar, Hendrik Willem Heimig, wonende te Amsterdam en Geertrujd Sara Willemina Annetta Boumeesterwonende te Alkmaar. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 17 tot den 22 Augustus 1846. Ilendricus Matthias, zoontje van Johannes Stadegaard en Maria Goossens. Elisabeth, dochtertje van Klaas van Breederoode en Maartje Visser. Cornelis Laurens, zoontje van bodewijk Clouting en Jaeoba Landman. Arie, zoontje van Jan de Jong en Trijntje Hontkonper. Elisabeth, dochtertje van Dirk Vreeker en Marijlje Dubbeld.Arie, zoontje van Cornelis Heiden en Jacnba Peesenacker. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 17 tot den 22 Augustus 1846. Johannes, zoontje van Cornelis Banning en Elisabeth Brninond ruim één jaar. Jan Hille oud 55 jaren en 8 maanden - A lid a kV ilhelminadochtertje van Gerardus Prent van Dalen en Anna Kne uen, oud jaar. Anna Maria, dochtertje van Theodoras fleuters en Hendriea Police, oud circa 9 maanden. Bebrkka Elisabeth, dochtertje van Cornelis Stam en Appolonia Kindel oud 4 maanden. Jantje, dochtertje van Hendrik van Eerden en Trijntje van Eer den, oud 2 jaren en 7 maanden. Putilus Pigge, ond circa 47 ja ren.— Cornelis Fcrtelman, oud 57 jaren.Johanna Maria Schenk, gehuwd met Jan Landman, oud 76 jaren. Hendricas Petras ran Thicl, gehuwd met Christina Johanna Regter, oud 23, jaren. f Begenten over de Gevangenissen te AI.KMAAR, als daartoe be hoorlijk geauthoriseerd, zullen op Dingsdag den 25»'™ Augustus 1846, des namiddags ten één ure, in de Begentenknmer ran gemelde Ge vangenissen, aanbesteden: De GEIIEELÉ AJERPLEGING en VERZOR GING van de GEVANGENEN aldaar, voor de dienst, van af den l»'en September aanslaande tot ultimo December 1847.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1