A°' 1846. IV" 3 COURANT stirtrwsrKis•nsrsrs - ss It.ctïï: w s wit 1 'm, «Pi! AS n a n <1 «i ir 31 Augustus». M, "-«• "f ->'"*»• 24' f naranrv kennïsga ving. Den- Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6' Centen uitgegeven. l)e Prijs der AdvertentiSn van 1 lol 5 re» :r_- gels is één Gulden, en voor eiken regel meet 20 Centen, behalve 35 centen zege liegt voo^ elke plaatsing. p II 1» L 1 C A t 1 F,. x>n STAATSR AD, GOUV1RNEUR dhr Provincie NOORD-HOLLAND Geleten hehbe-de de missive van den lieer Opper-lloutvesier, van den 14-ten Augustus II.. nö. 53, betrekkelijk de opening van de groo- te Jagt. Gelet op do deliberatie van Hoeren Gedeputeerde Staten, van den 20sten August us 11.. n°. 36, alsmede op de nadere missive van den Heer Oppur-Houtvester, dd. 21 Augustus daaraanvolgende, n°. 40. Gezien de dispositie van 13-t- Februarij 1846, n°. (Provinci aal blad n°. 21.) Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden Dat aehlervolgens de door den Heer Opper-Houtrsster voornoemd, niet overleg van Heeren Gedeputeerde Staten gemaakte bepaling, de pronte Ja<*t met den ode" September aanstaande wordt geopendon der deze 'bepaling echter, dat niet zal mogen worden gejaagd op gronden, waar de oogst nog niet is afgeloopen, en op gronden waar op nog graangewassen of peulvruchten te velde staan. Dat de beperking van de uitoefening der korte Jagt op vastgestel de da-ren wordt ingetrokken, en derhalve do deswege in de verleen de aci'en opgenomen clausulo, wordt gehouden voor vervallen. Dat de laitge Jagt alleen op twee dagen van elke week en zulks des Woensdags en laturdags zal mogen plaats hebben, terwijl bet getal hazen dat met die Jagt op eenen dag zal mogen gevangen wor denuiterlijk op vijf bepaald wordt. Wordende de belanghebbenden voorts herinnerd, dat de onderlin ge afstand der jagtpalenbij art. 16 del Wet van 11 Juhj 1814, ii°. 29 (Staatsblad n°. 79) bedoeldbepaald is op vijf honderd ellen. 1. 1 l 11.«nr> (1 /-» linlonn-liol iltPIlllpn (TP- Halve f 13,00. Halve ƒ20,00. Halve f 28,00. Halve 35,50. ZO, l niHSUtfUIHU 'OJ 1 ~1'-1' os hen tot dien vei voer noodig z/,1 worden geoordeeld. der vijfde klasse, zullen mogen.verkocht en verhuurd worden, zal En ten einde niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kun- nader VOOr elke week afzonderlijk worden^Depaam. __i .1nl...»ma ui..ir]pn rrpmihlipflprd fin JfPalR* r Twintigste 0,70. Voor de tweede klasse: Gebeele loten f 26,00. Vijfde 5.20. Tiende 2,60. Twintigste 1,30. Voor de derde klasse: Gebeele loten 40/10. Vijfde 8,00. Tiende 4,00. Twintigste 2,00 Voor de vierde klasse: Gebeele loten 56,00. Vijfde 11,20 Tiende 5,60. Twintigste 2,80. 'Voor de vijfde klasse: Geheele loten 71,00. Vijfde 14,20. Tiende 7,10~. Twintigste 3,55. Hij verhuring voor de eerste klasse Gebeele loten 4,00. Halve 2,00. Vijfde 0,80. Tiende f 0,40. Voorzie toeéde klasse Geheele lolen 8,00. Halve 4,00. lijfde ƒ1,60. Tiende 0.80. Twintigste 0,40 Voor de derde klasseGeheele loten 10,00. Halve o,00. Aijfdo 2 00 Tiende f 1,00. Twintigste 0,50. Voor de vierde klasse Geheele loten 14,00. Halve 7,00. V ijfdfl ƒ2,80. Tiende 1,40. Twintigste 0,70. Voor de eerste week der vijfde klasse Geneele loten 18,00. Halve 9,00 Vijfde 3,60. Tiende 1,80. Twintigste 0 90. Diegenen, welke de hierboven bepaalde prijzen voor klassikale kooploten hebben betaald, zullen, indien hun lot met wordt uitge trokken in de klassen waarvoor hetzelve genomen was, derzelver fournissement voor de volgende klasse kunnen voldoengelijk het zelve bij liet plan is vastgesteld, namelijk: voor geheele loten: Bij dé verwisseling voor de tweede klasse met 12,00- derde klasse met 14,00. Voor de vierde klasse met 16 00. Voor de vijfde klasse met 15,00. en voor de gedeelten van loten naar i „11 ïrnr/lprp hnnptflIlll.or Vftr» ien emuc uiüiiiuiiv. -m nen voorwenden, zal deze alomme worden gepubliceerd en gealh- geerd. alwaar zulks in deze Provincie te doen gebruikelijk is. Haarlem, den 2491"' Augustus 1846. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Vis E W IJ C K. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOILAND; Ontvangen hebbende eene resolutie van den Heer Staatsraad, Ad ministrateur voor de Registratie, het Kadaster en de Loterijen, Gelet hebbende op zijne resolutie van heden, waarbij, krachtens 7ijner Mnjesleits trestuit van den Ifldcn Augustus 1845, nö. 58, wordt vastgesteld eene 200ste Loterij, brengt bij deze ter kennis van een ieder die verlangen mogt in genoemde Loterij deel te nemen, dat ten aanzien van dezelve zijn gemaakt de navolgende bepalingen: 1° De 200ste Loterij zal bestaan uit een en twintig duizend loten, tien duizend vijf honderd prijzen en twee premien overeenkomstig het plan aan deze gehecht 2° Ten behoeve van 's Rijks schatkist zal worden ingehouden vijf tien teil honderd van alle prijzen en priemien van één honderd gul d-n en daarboven, en tien ten honderd van alle prijzen van zeventig stilden en daar beneden, alles onverminderd de bijlage van twee gulden voor ieder klassikaal lot, hetwelk voor de laatste klasse ver wisseld wordt 30 jjB loten zullen in geene kleinere deelen mogen gesplitst wor dpn dan in twinligsten; 4° De toelatin"- van s|>lilters en debitanlen zal moeten geschieden, met 'inachtneming van de bepalingen in Zijner Majesteit» besluiten van den oden November 1818 Staatsblad 37), 13 dito 1827, n. 145 Staatsblad n. 50), en van den Oden januari) 1831, n 08, (Staatsblad n°. 2), vervat; 5° De klassikale loten voor de eerste klasse zullen voor den in legprijs verkrijgbaar zijn voor de houders van loten, die 111 de laat sle klasse der 199sle Loterij met niet zijn uitgekomen, mits tot het bekomen derzelven ten kantore van den Ontvanger-Generaal der Loterij te 's Gravenhage, of van een der collecteurs, aanvraag ge daan worde binnen de twee eerste weken na de opening der collecte fj° De voornoemde Ontvanger-Generaal zal, bij de opening der collecte voor de 200ste Loterijvoorloopig een getal van een duizend loten afzonderen en beschikbaar houden, om daaruit aan ingezete „en van het Rijk, geene lolerijbaodelarendoch hem bekend zijnde nis loten voor ei-en' rekening te willen spelen, mitsgaders aan zoo danige personen welke uit hoofde hunner vroegere betrekkingen tot de loteriien hier te lande, aanspraak daarop kunnen maken en hem daartoe bijzonder door den Minister zullen kunnen worden aan-ewe/en geheele loten tegen den inlegprijs te kunnen .afgeven zoo'lang de voorraad strekt, mits de prijs van de ahno afgegevene lotpu aa'n hem in ééns voor alle klassen voldaan worde; 70 De Ontvanger Generaal meergenoemd zal van de uitgifte oer t, nr-eitoe'ode loten eene behoorlijke opgave aan den Minister inzenden; S°" De eolleete der 200s:e Loterij zal geopend worden op Maandag den 14den September 1846 en worden gesloten op Zaturdag den 96«ten dier zelfde maand: V De trekking van de eerste klasse der Loten, zal p anls hebben en/ueheel moeten afinopen op den 12, 13, 14 en l5den October 846; die 'der tweede klasse op den 26 2728 en 29sten October 18.6; d!e der derde klasse op den 9, 10, 11 en 12den November 18uC, laatste 100 nommers op Zaturdag den 2den Januanj 1847 zullen ge- l^OTBe 'ei'I'l ccte 11 rssplitters en debitanlen zullen bij bet verkoopen of verburen van loten niet meerder mogen vorderen dan rerkcon van loten voor alle klassen ^doorgefourneerde: GeteZlZ MM, Hul*» 34.50. Ajfde 13,80. Tienden f 6 90. Twintigste 3,45. Van de klassikale loten voor de eerste klasse Gehele loten 14,00. Ha!ve./'7,00. Vijfdeƒ2,80. Tiende.^ 1,-tO. itler voor cikc wtok 1 i De collecteurs, splitters en debitanlen zullen zich moeten gedingen naar de vorenstaande bepalingen, Welke, te dien einde ..vereenkoms- tiF art 3 van het Koninklijk besluit van den 6den January 18.11, 68 in de Nederlandsche Staats-Courant zullen worden ge|,laatst. Dien ten gevolge worden de ingezetenen, welke geheele doorge fourneerde loten tegen den inleg-prijs mogten verlangen oplettend -emaakt op de bepaling, volgens welke de afgifte dier loten, ondi r de daarbij aangewezene beperkingen, aan den heer Ontvanger-Generaal der Loterij is opgedragen, ten wiens kantore men zich persoon of. bij geiïinptigde zal moeten vervoegen ter verkrijging van dezel ve l-te n Brengt de voorschreven bepalingen ter kenmsse van alle diege nen die daarin belang mogten stellen. Haarlem, den Augustus 1846 De StaatsraadGouverneur voornoemd Van E W IJ C K. "URGFMEËSTER en WETIIOUm.ltKV" der Stad ALKMAAR, ont vangen hebbende eene Dispositie van den Heer Staatsraad, Gouver neur der Provincie Noord-Holland, van den 21ste.. Augustus lS-,6, o lts Hbov blad n°.61) betrekkelijk de voorge-chrevei. inwisseling van'de Daalders of stukken van een dulden vijftig Cents en van vijf Schellinsen brengen ter kennisse hunner Ingezeten JO Dat van Dingsdag den lslen tot en met Zaturdag den 5-' Sep- tember aanstaande, alsmede op Maandag en Dtngsdag den 7*-" en Ssten derzetre maand, hij de Nederlandsche Bank en bi, de Agen ten van 's Rijks Schatkist, op de gewone kantoor-uren, ter in wisseling kunnen worden aangeboden He Daalders oj stukken van een gulden vijftig cents en van 2° Daf de^nt'relfkiiig van de voorzeide muntstukken zal plaats heb- ben tegen vuorlnopig in omloop blijvende oude mantenof wel tenen nieuwe zilveren munten, of Ook tegen muntbiljettenrol- jrèiis de wet vau den 18^» December 1845 (Staatsblad u 60) 3° Dat 'biTtijde1 ijke ongennegzaan.be.d der kassen d-.or de Agenten zullen worden afgegeven bewijzen op de Nederlai.dsehe Bank te Amsterdam, bij vertoon aldaar betaalbaar als hij 2 vermeld, of bewijzen hij het Agentschap zelve mede in dier voege betaalbaar rijt'dogen'na dato; en zulks naai keuze door de helanghebben den bif de afgifte der specie te doen. 4° Dat de Ontvangers der belastingen de „.wissel,„g zullen bevor- deren, door overneming, lot den 7-1- September aanstaande, van de buiten koers gestelde specie legen andere, zoo veel hun» tic kassen dil toelaten. 50 Dat -Ie bovengemelde muntstukkenmet den zesden September aanstaande, buiten omloop worden gesteld, enden tengevolge niet meer in betalingen voor de Schatkist zulle,, aangemmu worden, noch door de Ingezetenen zullen behoeven te worde,. Waarseh'uwende Burgemeester en Wethouderen mits deze elk en vvaarsen voorkoming van nadeelen, zieh d ze gelegeu- heidTot' welkt»; bevordering do respective Plaatselijke Ontvimgers 1 en Armen-administratiëi. dringend vvmden uitgenood,gd. l-n nutte te en Armen upna,iIieeli van Art. 5 der bovengaande Keiinisgevmg evenzeer als bij 's Uijks Schatkist, ook bij alle Stedelijke Kantoren van Uiepassing zullen zijn, en er na den 5-1- September aanstaande aan geeiie derzeiveval, die muntspeciën, meer ,u betazullen wor den aangenomen. den 25sten Augustus 1840 Alkmaar, Burgemeester en Wethouderen voornoemd, F. C. VA'. I) R U IJ VEST FIJN, Ter Ordonnantie ran dezetren De D1EU FONTEIN VERSGHLIR. B U R G EM E E sTF. R en WET 110 UD E R EN er Stad A I, K M A A R I. w: Ier kennisse van de Ingezetenen dezer Stad dal het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1