A" 1846. ALKMAARSCIIE Maandag 7 Septembei*. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen ■itgegeven. De Prijs der Advertenti6n von 1 lol 5 ré gels is één Gulden en voor eiken regel ïlieër 20 Centenbehdlvé 35 CBilten zegelregt voof elke plaatsing. D PUBLICATIE. e STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provinctb NOORD-ROLLAND, Gelezen hebbende de missive van den Heer Opper-Hoütvester, van den Augustus II., n°. 53, betrekkelijk de opening van de groo- te Jagt. Gelet op de deliberatie van Heeren Gedeputeerde Statenvan den 20»ten Augustus II., n°. 36, alsmede op de nadere missive van den lieer Opper-Houtvcster, dd. 21 Augustus daaraanvolgende, n°. 40. Gezien de dispositie ,vani13',en Febrnarjj 1846, n®. TjS, (Provinci aal blad n°. 21.) Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden Dat achtervolgens de door den lieer Opper-Houtvester voornoemd met overleg van Heeren Gedeputeerde Slafen gemaakte bepaling, de groote Jagt met den 5den September aanstaande Wordt geopendon der deze bepaling echter, dat niet zal mogen worden gejaagd op gronden, waar de oogst nog niet is afgeloopen, en op gronden waar op nog graangewassen of peulvruchten te velde staan. Dat de beperking van de uitoefening der harte Jagt op vastgestel de dagen wordt ingetrokken, en derhalve de deswege in de verleen de acten opgenomen clausule, wordt gehouden voor vervallen. Dat de lange Jagt alleen op twee dagen van elke week en zulks des Woensdags eu Lnturdags zal mogen plaats hebbenterwijl het getal hazen dat met die Jagt op eenen dag zal mogen gevangen wor denuiterlijk op vijf bepaald wordt. Wordende de belanghebbenden voorts herinnerd, dat de onderlin ge afstand dor jagt palenbij art. 16 det Wet van 11 Julij 1814, n°. 29, (Staatsblad n°. 79) bedoeld, bepaald is op vjf honderd ellen. Wijders wordt door deze ter kennisse van de belanghebbenden ge- bragt, dat bij vervoor van Wild naar Provinciën, waarin de Jagt nog niet is geopend, de Houtvesters gemagtigd zijn, om consent- biljelten tot vervoer aftegevengeldig voor den tijd welke door hen lot dien vervoer noodig zal worden geoordeeld. Eu ten einde niemand eenige onwetendheid biervan zoude kun nen voorwenden, zal deze alomme worden gepubliceerd en geaffi- geerd, alwaar zulks in deze Provincie te doen gebruikelijk is, Haarlem, den 24st°n Augustus 1846. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. BURGEMEESTER bn WETHOUDEREN der Stad ALkMAARont vangen hebbende eene Dispositie van den Heer Staatsraad Gouver neur der Provincie Noord-IIollandvan den 21sten Augustus 1S46 n°. (Prov. blad n°. 61) betrekkelijk de voorgeschreven inwisseling van de Daalders of stukken van een Gulden vijftig Cents en van vijf Schellingenbrengen ter kennisse hunner Ingezeten |o, Dat van Dingsdag den 1,tcn tot en met Zatnrdag den 5^e" Sep tember aanstaande. alsmede op Mnnndag en Dingsdag den 7<len eri 8sten derzelve maand, bij de Nederlandsche Bank en bij de Agen ten van 's Rijks Schatkist op de gewone kantoor-urenter in wisseling kunnen worden aangeboden De Daalders of stukken van een gulden vijftig cents en van vijf Schellingen. 2°. Dat de intrekking van de voorzeide muntstukken zal plaats heb ben tegen voorlnopig in omloop blijvende oude munten of wel tegen nieuwe zilveren munten, of ook tegen muntbiljetten, vol gens de wet van den 18den December 1845 (Staatsblad n°. 90) daargesteld. 3°. Dat bij tijdelijke ongenoegzaamheid der kassen, door de Agenten zullen worden afgegeven bewijzen op de Nederlandsche Bank te Amsterdam, bij vertoon aldaar betaalbaar als bij 2 vermeld, of bewijzen bij het Agentschap zelve mede in dier voege betaalbaar, vijf dagen na dato en zulks naar keuze door de belanghebben den bij de afgifte der specie te doen. 4°. Dat de Ontvangers der belastingen de inwisseling zullen bevor deren, door overneming, tot den 7llen September aanstaande, van de buiten koers gestelde specie tegen andere, zoo veel hun ne Lissen dit toelaten. 5°. Dat de bovengemelde muntstukken inet den zesden September aanstaande, buiten omloop worden gesteld, en dien tengevolge niet meer in betalingen voor de Schatkist zullen aangenomen worden, noch door de Ingezetenen zullen behoeven te worden aangenomen. Waarschuwende Burgemeester en Wethouderen mits deze elk en een iegelijk, om, tot voorkoming van nadeelenzich deze gelegen heid tot welker bevordering de respective Plaatselijke Ontvangers en Armen-administratiën dringend worden uitgenondigd, ten nutte te makendaar de bepalingen van Art. 5 der bovenstaande Kennisgeving evenzeer als bij 's Rijks Schatkist, ook bij alle Stedelijke Kantoren van toepassing zullen zijn en er na den 5den September aanstaande aan geene derzelve, van die muntspeciën, meer in betaling zullen wor den aangenomen. Alkmaar, den 25sten Augustus 1846 Burgemeester en Wethouderen voornoemd, F. C. W. DR U IJ VE STF.IJN, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. .li., NEDERLANDEN. AlKmaah den 4den September. Als eene zeldzaamheid vermelden wij, dat door de groote WnHH- të tan dezen zomer de cactüh cents hexagonus met vijf bloemen heeft gebloeidop den huizë Öldruijtenborg bij Volleuhove; iets, dat iii ons land niet dikwijls gëbeurt. Deze bloem is op dié buitenplaats sedert 1802 aangekweekt, zon der tot hiertoe eenig teek en van bloeijén te geven; zij bereikte eene hoogte van zes fteclërl. ellen. [Gron. Cóur.) Gepasseerde Schépen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 28 Aug. tot en met den 3 Sept. 1846. Het Vertrouwen, kapt. U. E. Pot, v. Livorno; Elizabeth, kapt. J. Smith, v. New--Caslle; Mary en Caroline, kapt. B. G reen wél I, v. dito; Broaghtonkapt. J. Story, v. dito; Moore kapt. J. Ball, v. Sunderland; Varimaribokapt. J. C. Tupper, v. Archangel; Spe culation, kapt. E. Jenson, v. Chiïstiansund Sand Vigin, kapt. C. ij. Cristensenv. Arendahl; Louisa, kapt. J. D. Basch, v. Dantzig Julie, kapt. J. Pieper, v. dito, alle n. Amst. On dinekapt. J. D. Assen, v. Drammen n. Purmerende. Sara Alida Maria, kapt. II. A. Teklenburg, de Amstel, kapt. J. vanDuijn en Japan, kapt. W. van der Zee, alle 3 v. Amst. n. Batavia; Manhaltten, kapt. M. Coo per, v. dito n. Newyork Èclissekapt. L. Milinovich, v. dito n. Smirna; Driesen, kapt. II. C. Hoveline, v. dito n. Syra en Konstan- tinopolen Pauline, kapt. N. I'a rod iv. dito n. Genuade Vr. Geertje kapt. B. J. Bakker, v, dito n. Bordeaux; de jonge Clemenskapt. J. W. de Jong, v. dito n. IIulISprygtby, kapt. W. II. Smith, v. dito li. London; Mary Ann, kapt. J. Cunham v. Alkm. n. London Gezina Johanna, II W. Laekenv. Spijkerboord op Avontuur; Oceankapt. J. Berents Habet Anker, kapt. T.Andersen, Adjutor kapt. A. W. Gjersoe, Foreningen kapt. P. Thoraasen Pire Sas Kende kapt. C. N. Agerup en Aerenkapt. N. Drustalle 6 v. Puriu. ri. Drammen; Dorothea, kapt. D. Galte, v. dito n. New-Castle. - - m HUWELIJKS-PROCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 6 September 1846. Tweede Gebod. Klaas Cöster en Trijntje Rus. Hendrik Jacobus Landman en Jannetje Bontest allen te Alkmaar woonachtig. Hermanns Lievendag, weduwnaar van Agatha KlavëfWeijden, vfonë'rt- de te Alkmaar en Antunia van Halen, wonende te Heemstede. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 31 Augustus tot den 5 September 1846. Leentje, dochtertje van Levie Elte en Fijtje Swaneweber. Chris- tiaan Frederikzoontje van Isaac Ouwenbroek en Maria Elisabeth Eichler. Trijntje dochtertje van Jacob Bleij en Pietertje Hout- kooper Fnsina Maria, dochtertje van Simon Adrianus de Lange en Annella Catharina Kikkert Clara Johanna Mar,a Charlotta, dochtertje van Pieler Kaper en Cornelia Gunter. Adrianus Jaco buszoontje van Arie Klein en Johanna Petronella Groen. Hen- dricus Bernardns, zoontje van Arnotdus Cortie en Fngelina Oort- meijër. Maria Johannadochterje van Gerard Care! Cruseman en Cornelia Elisabeth Masdorp. Hendrica Elisabethdochtertje van Samuel Cornelis Simon Holland en Alida de Vriese. Jacob zoontje van Abraham Levie Cohen en Kaatje Endhoren. - Karet Gerardus Nicolaas Adolfzoontje van Joeob Mans en Maria Catha rina Franoina van der HoefF Fngelina Maria, dochtertje van Johannes Polman en Maria Gransjean. Josephus, zoontje van Bas tiaan van der Linden en Elisabeth Keijlder. - Bernard Matthild, zoontje van Dirk Leusen en Vrouwe F.milie Celestine Lnoile Koenen. Afta Cornelia, dochtertje van Frcdrik Wigman en Maria Catharina Honig. Johannes, zoontje van Johannes Öudhoff en Aagje de Moor. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 31 Augustus tot deu 5 September 1846. Hermann Heinrich Stoppelmanond 50 j jaren. Mngdahvn Rnr- geroud 34 jaren. Hendrinadochtertje van Har men Bute eri Antonia Dirks oud circa 7 maanden. Antje Jacobs Water, we. duwe van Cornelis Pool, oud 51 jaren. Mariannedochtertje vari Salomon de Leeuw en Claartje Manheim oud ruim 5 jaren. Jan Be je rsond 69) jaren. Mnrijtje Wagender, wed n We van Jan Boersen oud 74j jaren.Petrus Wilhelmus, zoontje van Johannes Haakman en Johanna Cornelia Burger, oud 1 maand. Ctistind van den Bos, ond 30 jaren. Maria Jorissen, Weduwe van Jan Olivieroud 72 jaren en 5 maanden. Jan Abbinkond 44 jaren en 6 maanden. Neeltje, dochtertje van Hendrik Jan Pijpers en Neeltje Schuit, oud 2 maanden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1