LEES IÏIEIL KENNISGEVING. Voor de menigvuldige Mijken vnn deelneming, mij betoond, gedurende de ziekte en bij het overlijden van mijn' geliefden Echt genoot RIJNDERT MIJLHOFF, betuig ik langs dezen weg mijne hartelijke dank. KEELTJE van BEEKUM, Alkmaar 7 September 1846. Wed. li. MIJLHOFF. STADS RANK van LEENING Tr ALKMAAR Verknoping op Donderdag den 17(lcn September 1846. der PANDEN, beleend gedurende de maanden April, Mei en Junij 1845. Welke goederen daags te voren te zien zullen zijn, ingang in het Huis in de Choorstraat wijk A, N°. 407, van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 Ure. Van heden af kan de beleening van gemelde Panden vernieuwd wordenof de afdoening der Rente geschiedenbehoudens de be paling der hertauxatie van de beleensomop de bedoelde Panden voorgeschoten. De laatste dagen ter vernieuwing van beleening zijn bepaald, op Maandag den 7(l('n on Dingsdag den 8sten September e. k. Men is van meening, om op Maandag den 14pn Septein- 54 ber 1846, des voormiddags Ie tien ure feu huize van - den kastelein DIRK BEENDERS, in de Herberg genaamd Zomer-Vreugdstaande te Limnien aan den Straatweg, in het open Will de regten en baar, te verknopen: 1°. De AMBACHTSHEERLIJKHEID LIMMENmet prerogativendaaraan verknocht, zoodanig als die thans worden be zeten en uitgeoefenddaaronder begrepen de eigendom van de Dus seldorpervaartin gemelde gemeente, kadaster Sectie AN°. 466, ter inhoudsgrootte van 2 bunders, 30 roeden, 30 ellen en derhalve het regt tpt helling van recognitie op het bevaren van deze vaart. '2°. De TIENDEN, of het regt tot heffen van tienden onder Lim nien van ouds bekend onder den naam van De LfUVF.Il ZAAD- en V L A STTENDENgelegen aan de noordzijde van Limnien. 3°. De HOFSTEDE genaamd DAMP- en- GEEST, gelegen in de gemeente van Limnien, aan of zeer nabij den Straatweg van Haarlem naar Alkmaar bestaande in eene zeer logeabele, sedert weinige jaren herbouwde, verfraaide en verbeterde dubbele HEEREN - HUIZING, i bevattende eene vestibule, tien zoo Boven-als Beneden-kamers, rui-i me Zaal allen behangen en meerendeels geplafonneerd en van stook- plaalen voorzien, domestieken-kamers, ruime ldèeren of droogzolders en een zeer spacieus onderhuis, met keuken, kelder, mangel-en pro visie-kamers, wel- en regenwater-pompen, en tevens voorzien van velerlei Commoditeiten en hetgeen tot een welingerigte HEEREN HUIS behoort, zeer geschikt voor ZOMER en WINTER-VERBLIJF, voortsBOEREN-WONINGt met keuken, woonvertrekken kelders, hooi berg, dorsch koetshuis en stalling voor koeijen en paardentuinmans woning, schuur en boet en verdere getimmerten en aanboorigheden alsmede wel aangelegde plantsoenen, wandelingen, goudvischkom en vijvers, zeer vruchtbare moestuinen, boomgaard, bossehen en lanen, beplant met zware opgaande boomen, welig wasschend hakhout en ver dere bepoling en beplanting, mitsgaders een stuk allerbest WEI- LVND, hebbende dezelve Hofstede, over uitgestrekte weilandeneen zoor vrolijk uitzigt zoo op de stad Alkmaar, en het Groot Noord- llollaodsch Kanaal als op den Straatweg, de Zaanlandsche en andere nabij gelegen dorpen en zijnde bij uitstek gelegen voor de Jagtte te zamen bij het kadaster bekend in de Sectie A, onder Nis. 561 tot e> met N°. 566 N1S. 568, 571 tot en mei N°. 573 Nis. 576, 555, 557, 55 594, 594a. 691, 606, 303 tot en met N°. 306, N's 432 en 433 ter algeheele grootte van 7 bunders, 69 roeden, 68 ellen. 5°.' Een WOONHUIS en ERVE te Limmeri, kadaster Sectie A N°. 311 groot 1 roede, 68 ellen. 5- D'ie stukken HOOILAND, onder Limmen in Overdie, kadaster Sectie A, N1S. 10, 60, 62, ter gezamenlijke grootte van 3 bunders, 6 roeden, 70 ellen. 6° Eene ÏIUISMANSWONINGTUIN en ERVE, staande en gelegen op Zevenhuizenalsmede nog een HUIS en ERVE, afkomstig van de plaats Egelenburg en onderscheidene perceelen WEI-, BOUW- en B0SCHLAN1) alles staande en gelegen in de gemeente Heilo, in ver schillende gedeelten van de kadastrale Sectien A onder de Nis. 471, 472, 470, 302, 309, 457, 459, 458, 451 en 289, E N». 49, 48, 60. 01, 59, 58, 47, 38, 39, 17, 156, .340, 279, 250, F. N°. 12, D. Nls. 22, 23, 26, 80. ter gezamenlijke inhoudsgrootte van 34 bun ders, 14 roeden, 12 ellen. Breeder bij billetten omschreven en nader onderrigt te bekomen ten kantore van de Notarissen A. P. de LANGE en S. A. de MORAAZ te Alkmaar, aan de Breestraat. BDe Makelaar J. W. WESTERMAN te Alkmaar, als last- hebbende van zijnen principaalis voornemens om ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris S. A. de MO RAAZ, op Dingsdag den 15 September 1846, en volgende dagen, des voormiddags te 10 ure, te Alkmaar, in de Langestraat voor het Huis in wijk A, geteekend met N°. 528in het openbaar Ie ver knopen een netten en zindelijken Inboedel bestaande iningelegde, glarilioulen en andere Meubelen: als Kabinet Secretaires, Chiffonie- res Consolles, Ladetafels, Bureau, Ledikanten met behangselsGlad- mangelLinnenpersen, Penant-, Speel-, Wasch-, Bed-, Schuif- en Trek tafels met inlegbladen Conapés en Stoelen met differente zittingen Ledikantsen andere welgeconserveerde beddenPaardenharen Matras sen Dekbedden Spreijen, Wollen en Katoenen Dekens, Fijn Bed- en Tafellinnen, Staand Horologie Pendule, Hangklok, Ganglantaarn, Heldere Spiegels en Platen achter Glas, Porselein ,Cristal, Glas-, en Aardewerk, Koper-, Tin-, Verlakt-, Blik- en Ijzerwerk, voorts Kag chels en Keukenfournuisen j alsmede eenig Tafel-Zilver eu hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Alles nagelaten bijwijlen den WelEd. Goboren Heer M. II. WEL- DIJK van Limmen, in leven Lid van de Provinciale Staten in Noord ffiillmd en Griffier bij de Arrondissements Regtbank te Alkmaar. Dc bovenstaande Goederen zijn daags voor den verkoopdag voor een ieder te zien. Op Dingsdag den 22 September 1846 en volgende dagen des voor middags Ie 10 Ure, zal men in het Lokaal van Openbare Ferhoopin- gen te Alkmaar aan de meestbiedende te Koop aanbiedeneene Ver zameling van BOEKEN in verschillende Talen en Wetenschappen; voorts Plaatwerken. Kaarten en Rariteiten, waaronder een Sterk - werkende Theleskoop, Microscoop, Tooneel- en Verrekijkers, Hemel en Aardglobe, en IJzeren Geldkisten, alsmede een fraai Huisorgel; alles breeder bij Catalogus gemeld en daags voor den verkoopdag voor een ieder te zien. Nader infnrmatiën te bekomen bij den Ma kelaar J W. WESTERMAN te Alkmaar, bijwien de Catalogussen op franco aanvrage te verkrijgen zijn. Het Bestuur der Zaanlandsche Assurantie Compagnie voor Brand en Binnenlandsche Vaartbij Koninklijke goedkeuring in dato 22 Januarij 1845 opgerigl, onder Directie van: Commissarissen W. KAARS SIJPESTE1JN te Krommenie. ALBERT VIS, Wormerveer. ADRIAAN Cornsz. HONIGH, Zaandijk. JAS SPEKMAN DUIJVIS, Koog aan de Zaan. ADRIAAN van de STADT, Zaandam. C0RNEL1S AVIS Cz.Westzaan. Directeuren GORNELIS AVIS Dz. te Krommenie. MEINDERT van ORDEN, Zaandam. JACOB HONIG Jansz Junior, Zaandijk. Geeft door deze kennis, dat tot Agent van dezelve Assurantie Com pagnie is benoemd en aangesteld HENDRIK COSTER Hsz. te Alkmaar. Dezelve Maatschappij verzekert op vaste premie legen Brandscha de, MEUBELEN, GOEDEREN, WAREN, KOOPMANSCHAPPEN etc. Het Fonds der Maatschappij is behalven de premiegelden groot f 200,000. De KOLFPARTIJ ten huize van G. MESMAN, Logementhouder te Bergen, welke voorloopig was bepaald op Maandag 7 September,is uit hoofde van de op dien dag invallende Paardenmarkt te Alkmaar, uitgesteld, en bepaald op Woensdag 9 September aanstaande. Degenen welke iets te vorderen hebben van wijlen Mejnfvrouw DIRKJE VERSTEEGin leven weduwe van den Heer ARIE van DIG GELEN, gewoond hebbende en onlangs te Alkmaar overleden, gea lieven daarvan vóór den 15 September 1846 opgave te doen, ten Kantore van de Notarissen A. P. de LANGE eu S. A. de MORAAZ, te Alkmaar. De Sohuldeischers in den faillieten boedel van GERUIT KOENT- ZE, Broodbakker, te Alkmaar, die de eerste bijeenkomst tot veri ficatie der Schuldvorderingen, niet hebben bijgewoond worden door deze verwittigd dat de dag eener nadere bijeenkomst ten dien ein de door den Heer Regter-Commissaris is bepaald op Woensdag, den 28 October 1846, des voormiddags, ten Elf ure. De Curator C. BOONACKER. De ondergeteekende neemt de vrijheid te berigteh, dat het Kleedermakers bedrijf, door wijlen haren Man uitgeoefend op de zelfde voet zal worden voortgezet, zich in de begunstiging harer geëerde Stadgenooten aanbevelende hoopende door solide behande ling, zich, met behulp van haren Zoon, de gunst en vertrouwen voortdurend waardig te maken, welke haar Man in zijn leven zoo ruimschoots mogt genieten. NEELTJE van BEEKUM, Alkmaar 7 September 1846. Wed. R. MIJLHOFF. UIT DE HAND TE KOOP OF TE HUUR Een hecht Sleenen PAKHUIS met een' groeten KelJer en Si drie zeer ruime Zolders boven elkander; staande zeer nabij de Kaasmarkt te Alkmaar, op den hoek der Houttilstraatvan ach teren uitkomende aan het water, zeer gelegen voor den opslag en de bewerking van allerlei koopwaren en fabriekgoederen. Desver- kiezende zal men een gedeelte der Kooppenningen op hel Pand kun nen laten staan. Te bevragen bij den Heer W. van der VOORT, op den Zijdam te Alkmaar. De Ondergeteekende maakt bij de/.e bekend, dat hij op Donderdag den 10den dezer, ter gelegenheid der te houdene J ACHTCLUB op het IJ des morgens ten 4j Ure, van Alkmaar met eene SCHUIT met 2 paarden naar Amsterdam, zal vertrekken om aldaar ten 9 Ure te arriveren, terwijl hij gedurende dien tijd zijne SCHUIT op Stroom zal houdenten einde de liefhebbers in de gelegenheid te stellen alles goed te kunnen bezigtigen. C". de JONGIL f® Ondergeteekeude maakt hiermede bekend dat hij wAtifev op H oensdag den 9 September aanstaandedes avonds ten 10 Ure, van de Voorin eer zal afvaren naar Amsterdam, bij gelegenheid der HARDZEIL-PARTIJ en KERMIS. WILLEM BUTE. De Ondergeteekende, in TABAK, KOFFIJ, THEE en GEDIS- 1 TELLEERD, vraagt ten spoedigste een LEERLING van fatsoenlijke huize. J. MULLE R. Schnpensteegtvijk B, N°. 260. Bij vonnis der Arrondissements-Regtbank te Alkmaar van den 28°" Mei 1846, is liet tusschen GBIETJE BLAUW, huisvrouw van Willem Muller, en denzelveri WILLEM MULLER, beide wonende te Alkmaar, bestaande huwelijk, verklaard, door echtscheiding te zijn ontbonden. Voor Extract (Ten deze is kosteloos geprocedeerd). J. C. VONK, prokureur. Te Alkmaar, bij de Erven van A. S T E ii C K, in dc Achlerdam, wijkC, n°. 569,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 2