A° 1840. ALKIAARSCIIE N" 37. 0 t lt A S T- mb*m M a a n <1 a g 14 September. fëËtf KM MMH NEDERLANDEN. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen Uitgegeven. BUITENL\NDSCHE BERIGTEN. DUITSCHIAND. Koblentz, den iden September. Als een merkwaardig verschijnsel in het tegenwoordige jaargetijde Reeft men hrer opgemerktdal. er op dit oogenblik verscheidene bloeijende kersen- en appelbooinen zijn en dat zelfs in een tuin een wijnstok reeds voor de tweede keer vruchten draagt, welke reeds zoo ver gevorderd zijn, dat zij. waarschijnlijk tot rijpheid zullen komen. A rust. Cour.) F R A N K R IJ K. Parijs, den 2den September. Men verwonderde zich hier de lande over de groot? menigte on rijpe noten, welke jaarlijks naar Engeland gezonden werden vooral daar men die vrucht, zoo zij niet volkomen rijp is, niet kan eten. lie Engelschen echter, lekkerbekken bij uitnemendheid, maken van die noten eenen uitgezochten schotel en eene heerlijke versnapering bij gebraden vleesch. De onrijpe noten worden met eenë dikke naald doorstoken en gedurende 3 dagen in de pekel gelegd. Men kookt dan zeer sterk gekruiden azijn; werpt er de noten in, dié men dan nog 5 iniuuten op het vuur laat doorkoken, en bewaart ze in dien 'azijn gedurende fi maanden goed toegesloten. Na dien tijd is de dop en de pit zacht en met den azijn doortrokkenen het geheel levert een zeer aangenaam geregt op. {Gron. Cour.) Alkmaar den 12den September. De Amsf. kermis heeft 1.1. maandag een aanvang genomen en wordt aanvankelijk door 't schoonste zomerweder begunstigd. De bladen zijn opgevuld met adverlentiën van schouwtooneelen en ver makelijkheden van allerlei aard. Als vroeger spant de zaal Frascati in de Nes ook nu weder de kroon. Al wat kunst, door smaak geleid, vermag, is hier doorden eige naar, den heer Stumpff, gebezigd, om Amslels ingezetenen op het aangenaamst te verrassen. Men waant zich in een der schoonste tui nen van het hedendaagscbe Italië verplaatst te zien. Grootsehe dre ven bedekken de muren der zaal. Twaalf pilaren inet pilasters, met wijngaarden doormengd bedekt, vormen eene verrukkelijke galerij. De vier kagchels zijn in voetstukken herschapen waarop sierlijke vazen van ongewone hoogte prijken, liet licht in de galerijen wordt door een twaalftal bronzen elegante lantaarns aangebragt. Aan de eene zijde der zaal ziet men een' grooten vijver, welke hooger geplaatst zijnde door glooijende bloemperken met den grond der zaal ineensmelt. In het midden van den vijver wordt eene hooge waterstraal met veel kracht opgevoerd. Eene sierlijke leuning sluit den achtergrond, waarop vier consoles zijn aangebragtwelke met geniën prijken die omgeven zijn met eenen straalkrans van gaslicht. Voor den vijver bevinden zich twee pilaren, welke een balcon dragen, van waar de heerlijkste muzijk over de zaal heenstroomt. Aan de andere zijde der zaal verbeeldt men zich een grasperk te zien aan elke zijde door een reusachtige sphvnx bepaald. Elk dezer sphynxen draagt eene antieke vaas, waarin zich een stroom van vlammen beweegt. In het midden van dit perk ontwaart mentus- schen bloemen en tropische gewassen, een eau de cologne fontein, welke haren welriekenden straal in een kristallen bekken laat ne- dervallen. Vier alleen vormen het midden der zaal. Oranje-, lau rier- en andere vreemde hoornen treft men daar in menigte aan terwijl deze fraaije groeperingen door een tiental smaakvolle kolom- lantaarns worden verlicht. Bloemen, festoenen en pleisterafgielsels versieren de pilaren en op juiste punten geplaatste spiegels doen voor het oog van den aanschouwer deze verrukkelijke geziglen in het oneindige vermenigvuldigen. {Kamp. Cour.) De rabbinale candidaten ïïillesum en Content hebben zater dag jl. en den voorgaanden zaterdag, bij de middagdieust eeneNe- derduitsche leerrede in de synagoge te 's Hage gehouden. Beiden komt lof toede predikatiëndoor hen op die beide zatnrdagen uitgesproken waren goed bewerkt en gaven de duidelijkste bewij zen dat de Ileeren ïïillesum en Content eenen loffelijken weg in de beoefening der theologische wetenschappen hebben bewandeld. Ook de voordragt liet weinig te wenschen over, zoodat men met régt door deze en dergelijke bewijzen de aangename hoop mag koesteren dat ook de kansel bij de Israëlische gemeente eenmaal op eene waardige wijze zal kunnen bezet worden. {Kamp. Cour.) Sneekden iden September. Hoewel de verontrustende geruchten omtrent de bekende aardap pelziekte langzamerhand afnemen of minder algemeen gehoord wor- De Prijs der Advertexti6h van 1 tot 5 re gels is ëën Gulden, en foor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. den, zoo maakt men daarvan nu en dan nog wel eens gewag met veel ophef, niet enkel buitenlands, maar ook hier te lande. Wjj voor ons, die oordeelen naar de aardappelenwelke hier wekelijks en nog al menigvuldig worden aangevoerd, zouden zeggen, dat er schier geene zieke aardappelen zijn, want men vindt onder de zelve zoo uiterst zelden aangetaste, dat misschien niemand daarop ceni^o acht zoude skurn zo& de ziekte "an crledzn jn»r onbekend was. Valt er op de bij ons aangevoerde aardappelen iets aan te merken dan is het en dat nog wel met belangrijke uitzonde- ring dat zij minder droog of rneelig zijn, dan in vroegere jareu betgeen men toeschrijft aan onrijpheid. Daarbij zijn ze, ten minste alhier, veel te hoog in prijs, hetgeen niet aan geringen voorraad is te wijlen, want deskundigen verzekeren, dat er overvloed is, maar eenig en alleen aan de thans heersehende laakbare praktijk welke wij te bekend achten, om daarover thans opzettelijk uit te weiden. Hoogst wenschelijk is hetdat dezelve eerlang moge be zwijken in den strijddien zij voert tegen de zoo heerlijke en vruchtbare weergesteldheid van het jaar 1846-, en tegen al wat waarlijk braaf en edel denkt. {Amst. Cour) Zierikzee, den iden September. Van het feiland Voornedd. 30 Augustus wordt gemeld *»In geen jaren stonden de aardappelen zoo heerlijk te velde als dezen zomer. Alles voorspelde eenen oogst, die in hoedanigheid en hoeveelheid de uitkomsten van vroegere jaren zou overtreffen. Nog in liet begin dezer dezer week was die hoop bij den landman levendig, en thans, helaas! is zij geheel en onherstelbaar vervlogen. Dingsdag begonnen zich de kenteekenen der rotziekte tevertoonen, en sinds dien tijd heeft zich het bederf verspreidmet eene alge meenheid en eenen spoed, die aan het ongeloofelijke grenst. Heeds Woensdag in den namiddag zocht men vergeefs eenen enkelen ak ker, die van de algemeene kwaal was verschoond gebleven. Vroe ge en latere soorten zijn gelijkelijk aangetast. De schade is niet te berekenende verslagenheid is grooten met nog meerdere be zorgdheid dan in 1845 gaan velen den winter te geinoet. »0ok van de Beijerlauden en Overvlakkee luiden de berigten zeer ongunstig." {Amst. Cour.) 's Gravenhage, den iden September. Voor eenigen tijd werd aangekondigd, dat het stoomtuig de Leegh- water, tot droogmaking van het Haarleiniuer-ineerzou werken deu lsten en den 3Jt,n Donderdag van elke maand, zoo als het sedert tot nu toe heeft gedaan. Voortaan echter zal hel alleen werken den lsten Donderdag van elke maanden dus met September te begin nen slechts eenmaal 's maands. Den Aden September. Naar wij uit eene zeer geloofwaardige bron vernemen, zoude er thans door eene zeer solide Nederlandsche associatie, die over aanzienlijke buitenlandsehe kapitalen beschikken kan, ernstig aan gedacht worden, om van de vele in ons Vaderland aanwezige woeste gronden de ontginning op eene zeer uitgebreide schaal te ondernemen en door inagl van geld krachtdadig door te zetten. Wij kunnen niet anders dan deze zaak hoogst belangrijk noemen, en den wenseh hierbij voegen, dat zij met den meest mo- geljjkeu spoed tot uitvoering moge worden gèbragt, daar hierdoor aan de overbevolking van sommige streken in ons Vaderland eene gewenschle afleiding zal worden bezorgd die het geluk en de wel vaart van het algemeen krachtdadig bevorderen, en aan de voor de belangen van den Staat niet minder, dan voor diegenendie zich hiertoe laten verleiden, zoo hoogslverderfelijke landverhuizing, die zich iheer en meer ook hier te lande begint uit te breiden paal en perk stellen zal. {Gron. Cour.) De dagbladen hebben voor eenige dagen gemeld, dat op den spoorvyeg tussehen Utrecht en Amsterdam op zekeren dag twee ma tenEort na elkander, een hoop steenen op de rails was gelegd, waarover den eersten keer de trein zonder ongelukken was heen gereden en die voor de tweede maal nog in tijds door een weg- wachter was ontdekt en dat men hierin eene kwaadwillige poging van den een' of anderen afgunstige meende te moeten opmerken. Thans vernemen wij, dat uit het te diër zake ingestelde geregtelijk onderhoek is gebleken dat het voorgevallene geenszins aan kwaad willigheid maar alleen aan kinderlijke onnoozelheid moet wordpn toegeschreven. Een jongen had van zijne speelmakkers gehoord dat een cent, wanneer men die op de rails plaatste, nadat de trein er over heen was gereden, zoo plat zou zijn geworden, dat hij niet meer te herkennen zon zijn. Hij had dit naauwelijks kunnen gelno- ven en wilde beproeven of dit ook met grootere voorwerpen het geval zoude zijn. Ilij zocht dus eenige steenen op en legde die on en bij de rails. Daarna had hij zich eenigen tijd verwijderdin welken tussclientijd de trein er over was gereden. Toen hij echter terug kwam vond hij niets meer van de steenen en vermoedde hij, dat dezelve door den een' of ander' waren weggenomen. In zijnéh ijver om het onderzoek door te zettenhad hij spoedig weder au- SCP j TS*0»-: G' 7

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1