A"' 1846. ALKMAARSCÏÏE N° 38. COURANT. M a a a <1 a 21 September. llWiii! Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandagvoor de Prijs van 6 Centen ui! gegeven. N F D E R L A N D E N. Alkmaar den 17 September184(5. eene plegtige Zitiing der Regtbank is heden den lieer Mr. 1*. BïNKHOftSl ran Oud-karspel en in Koedijk bij besluit vail Z. M. in dato 18 Augustus 184(5, benoemt tot Griffier, geïnstalleerd. Nadat de Officier van Justitie den Heer Mr. G. van LEEUWEN had kennisgegeven van deze benoeming, reg ui roerde ZijnEd. Achtb. de voorlezing der akte van beëedigingdie op den 14 dezer had plaats gehad, hieraan door den Heer Regter Mr.- A. J. C. MAAS GEKSTE RVNUS van Zuid-Scharwoude zich met de betrekking van Griffier bij deze gelegenheid hebbende belast, voldaan zijnde, nam de Pre sident den Ileer Mr. J. A. KLUPPEL het woord; na vooraf <re. dacht Ie hebben aan wijlen den verdienstelijken Griffier, den Heer Mr. M. II. WELDhIK van Limmen, wenschte ZijnEd. Achtb. de nieuw benoemde Griffier met zijnen betrekking hartelijk geluk, en verleen de denzelven als zoodanig zitting. De Heer Griffier daarop zich geplaatst hebbende, bekwam het woorden beantwoordde zeer doel matig de tot hem gerigte toespraak, mede aan zijnen Voorganger en Vriend gedachtig zijnde, waarna deze zitting is gesloten." De Minister van Finantien herinnert, mits deze, dat de Zeenm- sche Rijksdaalders die gerand zijn en waarvan hel omschrift On geschonden is volgens Zijner Majcsteits besluit van den 25'ten April j|. Staatsblad n°, 22), tijdC ijk in omloop blijven; wordende de inge zetenen mitsdien wel indachtig gemaakt, dat deze muntstukken voor alsnog in alle betalingen moeten worden aangenomen; gelijk daartoe ook aan 's Rijks kantoren de vereischte voorschriften zijn'gegeven terwijl bij weigering dienaangaande de bepalingen der'wet zouden moeten worden nageleefd. 'sGravenhage, den Julij 1846. De Minister voornoemd, Van Hall. Staats Cour.) Amsterdam, 15 September Uit onderscheiden streken leest men tegenwoordig van bloemge wassen, die thans voor de tweedemaal in dit jaarj in den bloei staan en intusschen zijn er welligt velen onzer stadgenooten voor wie het onopgemerkt zou voorbijgaan, dat de groote kastanjeboom op het Spui alhier, die steeds met de leute de voorbode is van het aankomend groen, en die ook dit jaar zeer vroeg geweest zijnde, zijn blad reeds in de eerste dagen van September verloren had thans we derom niet alleen met nieuw loof, zoo frfsch en malsch als in het voorjaar, versierd is, maar ook wederom in vollen bloei slaat- wij maken dus hier opmerkzaam op. Amst Cour Uit de Nederlandsche Stnompost van den 16'Icn dezer, ont- leenen wij het volgende Aan het navolgend artikel ons door eene zeer geachte hand ter mededeeling toegezonden, verleenen wij des te gereeder eene plaats! omdat het ons voorkomt, dat daardoor'de onnoódige vree» voor het behoorlijk en matig gebruik der garnalen zal kunnen worden weg- genomen, welke het bevigt uit Amsterdam, in ons vorm nummer wegens na bet nuttigen van garnalen gevolgde ziekte en zelfs sterf gevallen daarentegen zon hebben kunnen verwekken: In de vergadering van het genees- en heelkundig genootschap te Amsterdam, van den 2-' dezer, zijn ook ter sprake gekomen de ziekte en sterfgevallen, welke in die stad, na het gebruik van »ar- malen, zijn waargenomen; maar tevens is daarbij medegedeeld dat die gevallen niet zoo zeer aan de garnalen als'zoodanïg (even zoo als die vroeger wel eens waargenomen zijn van eenen tijdelijken nadeeligen aard te zijn,) maar aan het onmatig en onbehoorlijk'nut tigen daarvan moeten worden toegeschreven; zoodat bij het over vloedig voorhanden zijn daarvan, en het gebruik in groote hoeveel heid en ongepeld en bij den daardoor verwekten dorst vooral hij de groote warmte van het jaargetijde, opgevolgd door een niet'min' der onmatig gebruik der thans zoo overvloedige ee goedkoope kom kommers, daardoor stoornissen der spijsverteringmet de daaruit voortspruitende ziekten, soms zelfs inet noodlottige uitkomst ont staan zijn. Men leest in betzelfde blad Wij zijn gekomen tot de helft van September, en de tempera tuur is nog zoo warm als in de hondsdagen. Indien de graan- en aardappel-oogst naar wensch is uitgevallen, van de boómvruchten moet men zich over het algemeen niet veel beloven. De druiven alleen maken hier uitzondering: in andere jaren komen dezelve zelden tot volkomen rijpheid; doch ditmaal zijn zij vervroegd, over vloedig en genoegzaam rijp. Men leest in hetzelfde blad: Al de wijnbergen op den linker zoowel als den regter oever van den Rijn zijn zoo beladen met druiven, als zulks sinds menschen geheugen bet geval niet geweest is. Oude en jonge wijnstokken prijken met zoo veel overvloed, dat de stoudste verwachtingen der eigenaars overtroffen worden. In de Nassausche zijn de wijnbergen reeds sinds langen tijd gesloten, daar de druiven blijkbaar de rijp heid nabij zijn. De kleine wijnhuizen hebben reeds in de laatslen tijd de prijzen der wijnen verlaagd. Men heeft gebrek aan ledige vaten voor den wijn van dit jaar- De liefhebbers verheugen zich reeds in dit bekoorlijk vooruitzigt van overvloed. Het bier zal dan weder door de verlekkerde monden veracht, en duurte, hitte, aaid- bevingen en zoo vele andere onaangenaamheden zullen vergeten worden. 's Gkaveniiage, 10 September. Voor de dienst op Nederl. etablissementen ter kust van Guinea zullen tegen de maand October aanstaande benoodigd zijn een of twee bekwame smedenen een of twee bekwame huistimmerlie den ongehuwd of weduwenaars zonder kinderen, den leeftijd van 25 jaren niet te boven zijnde. Zij zullen, behalve den vrijen over- togt heen en terug, eene bezoldiging genieten van 88Ó 'sjaars, ingaande met den dag hunner inschepingbenevens 250 voor uit rusting. Gadingmakenden zullen zich bij verzoekschrift op zegel, onder overlegging van geldige bewijzen hunner bekwaamheid"en van goed gedrag, alsmede van een'certificaat van voldoening aan de wet op de nationale militieten spoedigste moeten aanmelden bij het ministerie van koloniën te 's Gravenhage. (Gron. Cour.) Men leest in hetzelfde blad. Uit Parijs wordt gemeld, dat, indien de warmte nog eenige da gen aanhield, de wijnoogst in de omstreken dier hoofdstad een'aan vang zou nemen. De druiven der beroemde bergen van Snresne zijn, naar men van daar schrijft, nimmer zoo schoon geweest. De in de kelders voorhanden zijnde wijn wordt dan ook spoedig tegen 15 en 20 centimes de kan afgezet) Het getal drinkers is dien ten gevolge zeer groot. Verleden Zondag waren de wegen van Suresne naar het bnsch van Boulogne en naar Neuilly opgevuld met dronk aards, die den nacht in de opene lucht hadden dourgebragt. Rotterdam, 10 September 1846. De geoctrooieerde muurwerf van den Heer R. H. van Someren fabrijkaut van verwstoffen alhier, schijnt niet alleen op theoretische' gronden een afdoend beveiligings-middel tegen vochtigen doorslag van muren en roetvlekken op dezelve te zijn, ook de ervaring heeft bereids de deugdelijkheid van dat middel gestaafd, naardien allerlei architecten, bouwmeesters, metselaars, stukadoors en huisschilders hetzelve reeds voor ruim een jaar geleden hebben beproefd en be vonden dat het verre overtrof alles wat tot nu toe tegen dit kwaad als goed middel werd aangeprezen Eene verklaring van verschil- lende der genoemde bevoegde beoordeelaren ligt gedrukt voor ons ter aanbeveling van dit middel. Blijkens bet dezer dagen door den uitvinder verspreide berigtis de aanwending hoogst gemakkelijk, bestaande uit eene zoogenaamde natte aangemengde verfstof welke op de muren gestreken wordt op de gewone wijze, waarop men verft. Het berigt dat bij iedere aflevering gevoegd wordt, verklaart overigens de eenvoudige wijze, om er gebruik van te maken. {Mig. Handelsbl.) Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot IVoord-Hol- landsch Kanaal, van den 11 tot en met den 17 Sept. 1846. Atenrede. kapt. J. C. van üriesten v. New-York; Lansert kapt P. R. Riek, v. Archangel; Concordia, kapt. C. Koch v. dito; Mep- thums, kapt. N. Hansen, v. dito; Tami tim Haabkapt. A C An dersen, v. Bergen; Polly, kapt. J. Crowell, v. New-Cast Ie Apollo kapt. T. Mowbray, y. dito; Williamkapt. T. Nicholson, v. dit0 Harnett, kapt. J. Clark, v. dito; Mary en Jane, kapt. G Coats Worth, v. Sunderland; Supplykapt. L. Dawsenv. dito Miszon- ger. kapt II. Steward, v. dito; Mary Purcankapt. R. Drysdule v. London; Ampalla, kapt. T. Daniel, v. Petersburg; Pie Newa' kapt. D. P. Ruth, v. dito; Betty, kapt. J I). Schwenn, v. dito' Condon, kapt J. Loveday v. dito; Industrie, kapt. II. Kruse v. Kroonstad; Penuskapt 0. RCavoniusv. Christianstad; Carolina kapt. 11. Pederson v. Tnborg Catharina Maria, kapt. H. H. Hansen' v. dilo; Lykens llaableapt. P W. Brandt, v. Wordingsbero y>„'_ niet, kapt. J. J. Ovev. Holbeek; Martha, kapt. H. Rikert v Nen- stadt; Laurens Molla, kapt. J. L. Fiskerv. dito; Kerstin'n Maria kapt. O. Rasmussen, v. Cultenborg; Titus, kapt. II. L. Fisker v Koppenhagen; Groz Herzag Frk. Frans, kapt. C. II. Dade, v VA i n - daaDorothea, kapt. II. Braiterring, v. Rostock; Carolina Oti/la kapt. J. J. Hansen, v. Stettin; Emma en Elite, kapt. J. P. Hammer' v. Dantzig; Belonunghkapt. C. Sontayv. dito; Emanuel kapt' C. P. Schmidt, v. dito; Augusta Frederikakapt C. A. Spr'onger" v. dito; Euphrosine, kapt. D. Brailherringv. dito; Hogen kapt' De Prijs der AdvertentiCn van I tot 5 re- gels is één Gulden, en voor eiken regel meöi '^0 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1