INSPECTIE ZEGELEM yi ffit üÊraö &>HOV*v Itl «a a n (I a 2; 28 Scptcrtiber. 'e staatsraad. Gouverneur vas de provincie noorB-iiol- - 6 - - NEDERLANDEN. K 4 De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re gels is één Gultlen. en vi.or eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 oenten zege Ir egt voor elke plaatsing. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van G Centen uitgegeven. IA A Rrengt door deze ter kennisse aan alle daarbij belanghebbenden dat, ten gevolge van het herstellen der SCHUTSLUIS buiten de Weesperpoort te Muiden de doorschultiiig van Vaartuigen door die Sluis niet zal kunnen geschieden, van en met den eersten tot en met den tienden October aanstaande, hoezeer de overtogt voor Voet gangers aldaarniet gestremd zal worden. Haarlem, den 24st('n September 184G. De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van E AV IJ C K KENNISGEVING. BURGEME ESTER en WETIIOUREUEN der Stad AT,KM A AR brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Staddat het Kohier der Personeele Belasting Suppletoir litter A N°. 2 dienstjaar 1846/1847, op den 22sle" dezer, door den lieer Staatsraad, Gouver neur van de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard, en op héden door II. E. A. aan den lieer Ontvanger der Directe Belastin gen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezetene, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zou den voortv loeijente ontgaan. Alkmaar, den 26sten September 1846. Burgemeester en Wethonderen voornoemd F. C. VV DRUIJVESTEIJxN, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. Weinige dagen na dit voorval komt hij Ie Valenciennes terug ert stapt aan 't zelfde logement af. Zonder uit de les van de vorige reis eenig voordeel getrokken te hebben, legt hij Zijnen dtlaficheidbaren reiszak bij zich op een' stoelmaar dezen keer wordt de zak bij eiken schotel, die de tafel rondgaat, geopend en krijgt nu ééns een vleugeltje dan eens een portie ossenvleesch en dan weder eene snede ham. Niets gaat den verslinden zak voorbijzonder dezen eene goede portie over te laten. Eindelijk komen de zaken zoover, dat de bedienden uit het bétel eene aanmerking wagen. Hé! atitwoord- de de reiziger, een reiszak wordt hier immers als passagier beschouwd. Worden hem daardoor verpligtingen opgelegd, laat hem dart ook Van zijne regten gebruik maken. {Gron. Cour) vóór de zich binnen de Stad ALKMAAR bevindende VERLOF GANGERS der NATIONALE MILITIE, oP Vrijdag den 16lle,: October 1846, des voormiddags ten Elf ure, voor bet Raadhuis dezer Stad. gekleed in Uniform en voorzien van alle verdere Kleeding en Eqnipementstukken. BR OOD-ZETtlNG. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN dei. Stad ALKMAAR, als daartoe door den Stedelijken Raad geauthoriseerd, bepalen mits deze; dat, te rekenen van beden af, de prijzen en het gewigt van het Brood binnen deze Stad (.- de Stedelijke Belasting er onder begre pen .-) zullen zijn als volgt Van Fijn Wit Tarwebrood le soort. I'd. Once Ld. fTigtj. Prijs - 2 - 7 - 5 10. - 1 - 4 - )1 11 ,05. - - 7 - 021. Brooden of regels Wïttebroods bollen Broodjes, zoogenaamde eadetjes. Brooden wegende vaste PHI3- 8 - - 's ,22. ,29. vast gewigt »-»-»» 31. 1-6-5 05. a vaste Uit bet Mig. Handelsbl. van den lBden dezer, ontleenCn wij bet volgende Nopens het jagt de Snelheid, waarmede bij den jongten wedstrijd der Jachtclub te Amsterdam, door den Heer W.jT. Zandstra een prijs is gewonnen, Wordt gemeld, dat het nabij de 100 jaren oud moet wezen; hebbende hetzelve van het hout der eerste timmeiing weinig of niets behouden, maar wel den vorm, dien men nog voor geheel oorspronkelijk kan houden. Toen de Provinciale Staten van Vriesland op den 4den September 1777, eene zeilpartij aanleg den op de Oude Schouw, ter eere van Prins Willem V, die des tijds deze provincie bezochtdong dit jagt mede naar den prijs en was het naaste en zeer nabij den winner. Het beeft naderhand meerdere prijzen gewonnen waarvan echter het juiste getal niet kan worden opgegeven. Zeker is het intusschen, dat de tegenwoor dige eigenaar W. T. Zandstra, die hetzelve reeds eenige jaren in bezit beeft, van de zevenmalen, dat hij met de Snelheid naar den prijs dong, denzelven zesmalen gewonnen beeft. Van AVit Tarwebrood 2e Soort. Rrooden wegende1 Bollen, uit 8 of 10 zamengesteld. Van ONCEBtitD Tarwebrood. Brooden wegende Van Grof Bollenbrood. Broodjes. Bollen Van Boggebrood. Brooden van3 - - - -42. i vast 1-5-»-). ,21.1 gewigt Zullende alles gaar gebakkenniet boven den bepaalden prijs, noch beneden het gewigt mogen worden verkocht, op de Boete daar toe staande. Alkmaar, den 22sten September 1846. F. C. W. DRUTJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSGHUIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. Paiius den 10den September. Voor eenige dagen komt langs den Noorderweg een reiziger te Valenciennes aan en zet zich aan de open tafelterwijl bij zijn' reiszak op een' stoel naast zich plaatst. Den volgenden dag, bijzijn vertrek, is hij niet weinig verwonderd, op zijne rekening een sou per voor twee personen te zien prijken op zijne aanmerking be duidt men hem datdaar zijn reiszak de plaats van eenen reizi ger ingenomen beeft, hij ook het verlies moest dragen, dat hij den logementhouder veroorzaakt had. De vreemdeling betaalt zonder I een woord te zeggen en vertrekt naar België. Men leest in de Nederlandsche Stoompost van den 23sten dezer het volgende: Men heeft in de kleine stad Denbv-Dalé do groole hervorming in de graanregten op eene vrij origineele w jze gevierd. Hét gold hier geenszins de oprigting van een standbeeld maar den optogt van een monster-pasteibestemd, om onder de arbeidslieden der stad te wor den rondgedeeld. Men heeft deze pastei op eenen Wagen geheschen, en in zegenpraai door de straten getrokken. De geheele stad schaaf de zich in twee rijen, om luidruchtige hoera's San deze staat-kook- kunstige betooning toe te brengen. Deze pastei, sappige vertegen woordigster van de wet op de vrjen graanhandel had eenen om vang van 7 ellen en 3 ellen in diameter. Hare wanden bevatten 200 korenmaten meel, 45 pond vet, 6 pond boter, 7 pond spek, 4 schapen, 1 lam, de helft van een kalf, 2 ganzen, 4 eenden, 10 konijnen, 5 hazen, 5 paar patrijzen, 1 faisaut, 12 duiven en eene menigte andere kleine vogels. Men leest in hetzelfde blad van den ïJsiiandeL: De Noord-Amerikaifen onderscheiden zioh thans, in alles wat den handel raakt, door eene vlugheid van inzigt koenheid, en voort- vareuheid in het uitvoeren, die deri Ëngelsche handel, hoe ijverig ook denzelven zjn moge, niet zelden verre achter zich laat. Welk eene veerkracht, zegt het het Journal des Dèbatsin die koopvaardij van Noord-Amerika AVelk een mengsel van stoutmoe digheid en vlugheid bij die reeders en kapiteins 7 Zulke bekwame en zoo vast beraden lieden moeten wel een magtig volk daarstellen. Zie hier een voorbeeld van den zeevaarts- en handelsgeest dier natie Sedert eenige jaren ging de walvischvangst minder goed, de jagt op de zeekalveren bragt niets meer op, de bossëhen vart sandelhout, schenen uitgeput te zjn. De kooplieden en reeders in Massachusetsbegonnen met hunne kapiteineu en met hunne armen verlegen te worden doch weldra vonden de Ameriknansche kapiteinen een even nieuw als voordee- lig middel om van deze dubbele kracht partij te trekken. Zj ver anderden hunne schepen in drijvende ijskelders, en thans brengen zij deze in de heete luchtstreken zoo kostbare waar naar alle pun ten van den Allantischen Oceaan. Van de noordelijken landen om de baai van Boston, lot het zuidelijke uiteinde van het vaste land van Amerika, Wat zeg ik, kaap Hoorn omzeilende, tot in de lan den welke door den grooten Oceaan bespeeld worden tot in Indie en tot Cantonwaar men eerst aankomt na twee malen de linie gepasseerd te zijn brengen zij hun js. Een enkel huis heeft op deze wijze in 1843 naar verwijderde stre ken 101 schepen, met ijs geladen, verzonden, hetgeen een derde bedraagt der schepen die de haven van Bordeaux zoo naar het bui tenland als ter kustvaart in datzelfde jaar bevracht heeft. Dezen uitvoer van ijs uit Boston, heeft 17 millioen opgebragl; dit is bijna dezelfde som Ris Bordeaux met zijne wijnen omzet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1