4 C 0 U RANT w TE w m M a a o d a g 5 October. Y j 5^ A9 C De INSP EOT IE VERLOFG ANGER S. NEDERLANDEN. ^ZBCELEN-g i 4 41 Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag-, voor de 1'rijs van 6 Centen uitgegeven. l'rijs der Advertenticn van tot 5 re en voor eiken regel nieci 20 Centen, behalve 35centen zegeliegt voor elke plaatsing. gels is cén Gulden 'iï STAATSRAAD, GOUVERNEUR van de Provincie N00RD-H0L- Brengt. door deze ter kennisse aan alle daarbij belanghebbenden dat, ten gevolge van het herstellen der SCHUTSLUIS buiten de VV'ces per poort te Muiden de doorschutting van Vaartuigen door die Sluis niet zal kunnen geschieden, van en met den eersten tot en met den tienden October aanstaande, hoezeer de overtogt voor Voet gangers aldaar, niet gestremd zal worden. Haarlem, den 24ste" September 1846. De StaatsraadGouverneur voornoemd Van E AV IJ C K. Van wege den RAAD der Stad ALKMAAR, wordt aan de Ingeze tenen derzelver Stad en Jurisdictie bekend gemaakt! Dat, tot aanvulling van het ontbrekende getal Stedelijke Kiezers, veroorzaakt door het overlijden van den Heer Mr. M. H. Weldijk, ran Limmen, en het bedanken van den neer A. Stikkel, zijn ver kozen de Heeren Mr. J. E. Nuhout van der Veen en S. A. de Langen Alkmaar, den 29sten September 1840. De Secretaris der Stad Alkmaar, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDER EN der Stad ALKMAAR Roepen mits deze op, alle de zich binnen de Stad Alkmaar en derzelver Jurisdictie bevindende Verlofgangers der Nationale Militie, om zich op Vrijdag den 16cle" October 1846, des voormiddags ten Elf l're precies, te laten vinden vóór het Raadhuis derzelve Stad, om alsdan te worden geinspecteerd. Moetende zij, zjjn gekleed in Uniform en voorzien van alle de door hen van het Korps mede genomen Kleeding- en Équipement- stukken, alsmede van hunne Zakboekjes en re9u Verlofpassen, mo del litter 11. II. Wordende zij bij deze herinnerd, dat, bij aldien zij hierin nala tig blijven, artikel 183 der Wet op de Nationale Militie van 8 Janu- arij 1817 (Staatsblad n°. 1) houdende, dat hun, die van de inspectie afwezig blijven, door den Milititie - Commissaris een Arrest van twee tot zes dagen in de naastbij gelegene militaire Provoost zal worden opgelegd, op hen zal worden toegepast. Terwijl van deze Inspectie zijn uitgezonderd: 1°. Zij, die ofschoon ingelijfd, nog niet tot active dienst zijn geroepen, en nog niet van kleeding- en equipementstukken zijn voorzienen 2°. Zij, die deel hebben genomen aan de, in de maand Sep tember jongstleden, gehondene najaars-Oefeningen. Alkmaar, den 3''''n October 1846; Burgemeester en JVethouderen voornoemd F. C. W D R U IJ V E S T E IJ N Ter Ordonnantie van deze!ren De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. NATIONALE MILITIE. De onderstaande Verlofgangers der Nationale Militie Worden mits deze opgeroepen, om zich ten Spoedigste ter Secretarie te Alkmaar te vervoegen, of aldaar van hunne tegenwoordige verblijfplaats kennis te geven F L 0 R I S JOHANNES WILLEM WILLEM SMIT. L A M B E R T U S van C A M P E N. van SANTEN, DE VISSER. en Alkmaar, den lsten October 1846 De Jongeling JOÏtAN WILHELM BUSCH uit Pessenhausen of Sessen- hausen, in het Hertogdom Nassau, Ambt Setters, die, volgens inge komen berigtenzich met zijnen Vader binnen de stad Alkmaar moet ophouden, wordt mits deze opgeroepen, om zich ten spoedig ste ter Secretarie derzelve Stad te vervoegen, ten einde een aldaar voor hem liggend belangrijk berigt te vernemen. Alkmaar, den lsten October 1846. Alkmaar den 2fisten September. Wij vermeenen het publiek niet onkundig te mogen latenvan de uitgave van een werkgetiteld Algemeene Statistiek voor Han del en Nijverheid, hetwelk door den boekhandelaar A. C. Kruseman bjj Inteekening zal worden uitgegeven. De inzage van het prospectus cn beide eerste afleveringen, welke bij den boekhandelaar H.J.van Vloten voorhanden zijn, zal elk een kunnen overtuigen van hoeveel belang dit werk is, als bevattende een Handhoek voor Staats- en kooplieden en fabriekanten, enz. alsmede; legt het de grondslag voor het onderwijs in de Aardrijkskunde, naar de beste bronnen bearbeid door D üuddingh, leeraar aan de Koninklijke Academie te Delft, en opgedragen aan de Nederlaiid«rhe Handelmaatschappij. De beoordeelingen van de beide eerste afleveringen in de Roost en Letterbode, van 27 Februarij, in het Journal de la Ilaije van il Sept. in liet dagblad van 's Gravenhage van II Maart 11. mogen trou wens meer dan onze aanprijzing gelden. Het werk zal in vijftien afleveringen compleet zijn; elk a 90 Centen. Leeuwarden, den 25sten September. Nadat bet heerlijkste zomerweder nu reeds sedert verscheidene weken met droogte gepaard ging, welke voor de veldgewassen en en den groei van vele planten nadeelig stond te worden is hier gisteren namiddag een zachte en bestendige regen gevallen die vee! water aangebragt en do velden en hoven verkwikt en versterkt heeft. Omtrent den uitslag van den oogst verneemt men over het geheel vrij gunstige berigten, met betrekking tot de hoedanigheid, doch minder bevredigend is Zulks ten aanzien der hoeveelheid. Op merkelijk is in bijna alle streken van dit gewest de overvloed van het gewonnen hooi, waarvan men bij vele schuren eenegrOote hoe veelheid ziet slaan soms naast nog een ongebruikt overschot van het vorige jaar, dat mede niet in de schuren kon geborgen wor den. AmstCour Utrecht, den 2Usten - September. Terwijl de muntwerkzaamheden met kracht voortgezet en weke lijks belangrijke hoeveelheden nieuwe speeien naar het depól der gecreëerde nmntbilletten worden afgezonden, is ook in den Inatslen tijd zeer toegenomen het aantal personen, die zich aanmelden, om die belangrijke fabricatie te bezigtigen. Men verneemtdat het rnnntbcstuurhoewel volgaarne aan dit verlangen gevolg gevende, niettegenstaande hetzelve gedurende de nog plaats hebbende ver bouwingen, enz., alleen personen builen de stad toeliet, van die menigvuldige bezoeken zoo veel ongerief en oponthoud heeft onder vonden dat hetzelve zich genoodzaakt heeft gezien de bezigtiging der munt voorloopig te weigeren. Op de paardenmarkt Van gisteren zijn 673 paarden aangebragt. Ofschoon liet weder ongunstig was, Vvas de markt levendig, en zijn vele paarden tegen hooge prijzen opgekoöht, om duur Helgieu naar Frankrijk te worden vervoerd. Zwolle, den 29sten September. Zoo men ons berigt, is den 26sten dezer van het Nieuw-Diep een schip vertrokken niet landverhuizers naar Noord-Amerikawaarvan de helft Overijsselschen en Gelderschen, de andere helft Wurtein- bergers waren; er bevonden zich 16 personen bij, die tot de afge scheidene gemeente te Zwolle, een die tut de Roomsch - Katholijke behoorden; allen waren welgemoed en vol verlangen naar hun nieuw vaderland. Den 24sten vertrok van Rotterdam een schip met dezelfde bestem ming, aan welks boord zich de Predikant der afgescheidene ge meente te Ommen, van Raalte, bevindt. Den 8sten der volgende maand zei(t er weder een schip met land verhuizers af, almede den lSden. Hel dit laatste zullen 18 perso nen van Heerden, 17 van Staphorst, 9 van Nnord-Barge, 8 van het Stads-Kanaal en 9 van Franek'er en Sneek vertrekken. Heden of morgen aanvaarden om de 20 personen uit Almelo, Wierden en Ilellendoorn de reis naar Noord-Amerika. {Amst. Cour.) BEETWORTEL EEN SURROGAAT VOOR AARDAPPELEN. De beetwortel kan niet genoeg worden aangeprezen als een goed koop en gezond vervanginsmiddel van den thans hier en daar we derom mislukten aardappel. Tot dusverre werd de roode soort al leen gebruikt om ingelegd en als een lekkernij gebruikt Ie worden; in alle geval wordt hij gekookt, tengevolge waarvan de voedende suikerdeelen veelal verloren gaan en de wortel daarentegen minder voedzaam wordt, door de massa water, welke hij inzuigt. Derhal ve is het raadzaam den beetwortel te braden in plaats van te ko ken als wannéér men zal bevinden, dat hij een overheerlijk en gezond voedsel oplevert. Dit is geene nieuwe uitvinding maar eena aansporing tot meer algemeene opvolging; want zoowel roode als witte beetwortelen worden op het vasteland in menigte verbruikt, voornamelijk in Italië, waar zij tweemaal daags heet uil de oven op straat worden verkocht, 'en door alle klassen des volks genuttigd, verschaflende zij, met bijvoeging van een weinig zout, peper en bo ter, aan duizenden een voldoend maal. {rVg- Handelsb! Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het C,root Noord-ll/d- landsch Kanaal, van den 25 Sept. tot en met den 1 Oct. 1846. Pollankapt. A P. Klein en Malemkapt. N. Y. Trend!beide v. Batavia; Stedfastkapt. 0. Smilh en Cockburn, kapt. A. B. Bride beide v. London; l'nrti, k.qd 0. C. Winter v Drammen; Die llof-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1