A" 1846, 41 C 0 I It A N 1 Sr M a a a <1 a g 12 October. 'TO il INSPECTIE VERLOFGANGERS. NOORD HOLEANDSCHE SÏOO M B O O T M A A T SCHA P P IJ. i j er dienst, p k /M. TF ^'/EGELlv, Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. II1IIII'H I, l)e Prijs dor Advebtenticn van 1 tot 5 rd- gels is één Gulden en voor eiken regel ineei 20 Centen behalve 35 Centen zegelregt voor URGEMEESTER en WETHOUDEREN deb Stad ALKMAAR, bren gen bij déze ter kennisse van de Ingezetenen derzelve Stad en Ju- risdiclie, dat op heden door het Kies-Collegie lot leden van den Stedelijken Raad zijn benoemd, de Ileeren JAiV PAKKER Kz. en IIE11MANUS HELLING, en znlks in plaats van de Ileeren Mr. IUat- thijs Hendrik Weldijk van Limmen en Pictet Hendrik van der Nolle beide overleden. Alkmaar, den 5llen October 1846. Burgemeester eti Wethonderen voornoemd F. C. W. 1) R IJ VE STEIJN, Ter Ordonnantie van dezehen, De DIED FONTEIN YERSCHDIR. KENNISGEVING. BURG E M E E ST F. R en W ET HOLD E R F, N deb Stad ALKMAAR brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad, dat het Kohier der Personeele Belasting Suppletoir litter A N°. 3 dienstjaar 1846/47, op den 2cIen dezer, door den Heer Staatsraad, Gouver neur van de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard, en op heden door H. E. A. aan den fleer Ontvanger der Directe belastin gen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezetene, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zou den voortvloeijen, te ontgaan. Alkmaar, den 7Jen October 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd, F. C. W. DR D IJ VE STEIJN, Ter Ordonnantie van dezelten De DIED FONTEIN VERSC1ID1R. i NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN deb Stad ALKMAAR Roepen mits deze op, alle de zich binnen de Stad Aiktnaar en derzelver Jurisdictie bevindende Verlofgangers der Nationale Militie, om zich op Vrijdag den 16Je" October 1846, des voormiddags ten Elf l'rc precies, te laten vinden vóór het Raadhuis derzelve Stad, oin alsdan te worden geinspeeteerd. Moetende zij, zijn gekleed in Uniform en voorzien van alle de door lien van het Korps mede genomen Sleeding- en Équipement- stukken alsmede van hunne Zakboekjes en recu Verlofpassen, mo del litter II. H. Wordende zij bij deze herinnerd, dat, bij aldien zij hierin nala- tio- blijven, artikei 183 der Wet op de Nationale Militie van 8 Janu ari] 1817 (Staatsblad n°. 1) houdende, dat hun, die van de inspectie afwezig blijvendoor den HHUtilie - Cotnmissniis een Arrest van twee tot zes dagen in de naastbij gelegene militaire Provoost zal worden opgelegd, op hen zal worden toegepast. Terwijl van deze Inspeetie zijn uitgezonderd: 1°. Zij, die ofschoon ingelijfd, nog niet tot active dienst zijn geroepen, en nog niet vau kleeding- en equipementstukken zijn voorzienen 2°. Zij, die deel hebben genomen aan de, in de maand Sep tember jongstleden, gehondene najaars-Oefeuingen. Alkmaar, den 3<1™ October 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W DRU IJ VESTE IJÏd, Ter Ordonnantie van dezehen De DIEU FONTEIN YERSCIIUIR. BU1TENLANDSCIIE BERIGTEN. DUITSC1ILAND. Berlijn den 30sten September. Onze nieuwe gevangenis volgens het zoogenaamde pensylvanisclie stelsel, voor de Hamburger poort alhier, bevat in bare vier vleu gels 520 cellen. Intusschen is tot nog toe slechts één vleugel ge reed om gevangenen op te nemen, bestaande uit 127 cellen en be stemd voor de gevangen Polen, leder cel is 13 voet lang 7 voet breed en 10 voet hoog zijnde alzoo eene ruimte van 910 vierkante voeten. De verwarming van bet gebouw geschiedt door middel van buizen. De cel wordt verlicht door een twee voet breed en ander half voet hoog venster van mat geslepen glas, dat 7 voet boven den grond is aangebragt en licht genoeg verspreidt, om te kunnen le zen doch alle gelegenheid beneemt om eenig voorwerp buiten de gevangenis, zelfs de gedaante der voorbijdrijvende walken te onder scheiden. De gevangenen zijn wat de verpleging betreft, in twee afdcelingen gesplitst. De eerste bevat de gevangenen der hoogere standen!' grondeigenaars, ambtenaren, geleerden, officieren, enz.; de tweede de boeren handwerkslieden enz. Tot het onderhoud der eerste'klasse zijn dagelijks 15 sgr. bepaald, waarvoor de gevan gene, ie bekomt, 's morgeus kuffij en tarwebrood, 's middags soep, groenten en vleesch, gebraad enz.; 's avonds Ccno vlecséh- of ojei- spijsalsmede een pond tarwebrood en bier, terwijl zij, die zulks beialen willen, dagelijks een halve flesch wijn kunnen bekomen. Mogt de gevangene nog iets anders begeerendan Hangt de inwil liging van zijn verzoek daaromtrent van den directeur der gevange nis af. De tweede klasse bekomt 'smorgens koflij of soep (nnir goed vinden), 's middags vleesebsoep, groenten en vleesch's avonds brood en bier (of soep)bovendien een pond roggebrood daags. Voor (ld beweging der gevangenen in de open lucht is een bijzondere inrig- ting gemaakt. Een aantal muren, elk ongeveer 12 voet hoog, loopt in den vorm van eene ster in een, zoo dat twee muren eene naau- We ruimte vormen, wier spits, hij het centrum, de ingang vormt, terwijl het andere einde door een traliewerk gesloten is. Ook hier blijft de gevangene geheel afgescheiden voor zijne medegevangenen Ten behoeve van het aanstaande proces zijn in de gevangenis eeid ge interimistische iurigtingèn gemaakt, die later weder vervallen. AmstCour.) Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 2 tot en met den 8 October 1846. Jacob Cats, kapt. J. A. Keeman, Christopherus Columbus, kapt. K. Weiger, Anna Eliza, kapt. C. J. Jkskie en Orionkapt. J. van der Linden, alle 4 v. Batavia; Phoenix, kapt. H.J. de Boer en Anio nic Euginiekapt. C. Mezer, beide v. Suriname; Francis Witlincz, kapt. J? B. Fich v. Manilla; Otenz, kapt. A. Poparieh v. Cnnslantino- pel; Indinno, kapt. P. Anarziro en lJenriettekapt. C A Laudquist beide v. Odessa; St. Petersburg, kapt. W. Wittmaim en President, ka| t. II. Jensen, beide v. Petersburg; Vriesland, kapt. J. C. de Veer eu Memerium Perendum, kapt. II. A. .Tennisser, beide v. Croonstad Thc- odoor, kapt. J. Zeplier, Carolina Dorothea, kapt. J. Niejahr, Martha Mari, kapt. J. Baltzar, Hertogin Alexandrine, kapt. J. Ilenzer Das Vertrouwer, kapt. J. Munt, Franz, kapt. 11. II. Zeplier en 9 Maitz, kapt. J. Zieleschalle 7 v. Riga; Peter Bang, kapt. 1'. Larson v. Frederikstad; /smilie, kapt. T. E. Laarbier en Citokapt. J. 11. Vos, beide v. DantzigAnne Christme, kapt L. flansen v. Fa- borg' Eenigheden, kapt. E. Haraldsen en Johanna Maria, kapt. G. Juell beide v. Drammen Glaener, kapt. J. llhmm v. Liever|H»il Sarah, kapt. J.Steverier, Jane, kapt. W. Graiz en Moore, kapt. W. Bull, nlla 3 v. Sunderland; Maria Carolina, kapt. B. Greewell, v. New-Castle en alle naar Amsterdam. Mary Ann, kapt. J. Giinhain v. London n. Alkmaar; Arnold Wiskelfeld, kapt B. Bendfekt v. Pe tersburg en Odensee Paketkapt. 11 L. Hansen v. Odensee en beidé laatste naar Spijkerboor; Diex, kapt J. Zeplier v RigaFamilien kapt. J. J. Giersoe, Eliza, kapt. L. Zachariussen en Duen, kapt. S. Aerentsen, alle 3 v Drammen en de 4 laatste n. Purmerendc. - Willem Barendz, kapt. W. Landzaal en Johanna Catharinakapt. L. Wildschut, beide v. Amst. n. Batavia; Alida, kapt. J. A. Mulder en Onrust, kapt; 1'. R. Buisman, beide v. dito n. Genua; Bordeaux, kapt. G. Wortel boer v. dito n. Bordeaux; Amstelkapt. P. B. Bug- sen v. dito n. St. Thomas; Giovane Penelope, kapt. G. Tomaviek v; dito n. Triest; Jason, kapt. N. Pa na ga la ra v. dito u. Algiers; Nep t/tunes, kapt. N. Hansen v. dito 11. Hartlepool; Larss Holler, kapt. J. L. Fishes v. dito n. New-Castle Forsigtig/ieden, kapt. P. Olsen, Tree Sodskende kapt. 0. SvendsenGrev /Vedel Jnrtsberg, kapt. J. J. Giersoe, Industrie, kapt. C. Gjesshtg en Familien. kapt J. J. Gier soe, alle 5 v. Purmer. n. Drammen; Mary Ann, kapt. J. Cunhairt van Alkmaar naar Drammen. f Veiling, gehouden in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, op Vrij; dag den 2rlcn October 1846des avonds te 5 ureen op Vrijdag den 0den October daaraanvolgende, ter zelfder ure, bij afslag finaal ver kocht Een hecht, sterk, weldoortimmerd Huis en Erve, ingerigt tot eene Kruideniers-Affaire, staande eu gelegen binnen de stad Alkmaar, aan de oostzijde van den Mienl, in wijk C, n°. 150. strijkgeld de lieer B 11. Ebbelaar verhoogd door den Heer W Kiltjpersmet 1875,- 225 AANVING NEMENDE 16 OCT O HER 1846. De üren van afvaart zijn alsdan geregeld Van Alkmaar 's morgens ten 6 ure, en 's namiddags ten 1 ure. n Amsterdam 's morgens ten 7 ure, en 's namiddags ten 3 ure. Zullende van 1° November 1846, tot ultimo Maart 1847, de Uren van Afvaart zijn j Van Alkmaar 's morgens ten 6ï ure, en 's namiddags ten 1 ure. 4 Amsterdam 's morgens ten 1\ ure, en 'snamiddags ten 2ure.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1