A°' 1840, ALKMAAItSCIIE M a a a (1 a g 19 Octobci4. K E URE, Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandagvoor de Prijs Aan G Centen uitgegeven. De Prijs der Advertentièn van 1 tot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt vuof elke plaatsing. JFJuRGEMEÈSTER en WETIIOÜDEREN Dia. Stad ALKMAAR, bren gen mits fle?é ter keiinisse van de Ingezetenen derzelve Stad Dal de Edel Aclitbare Raad, in aanmerking nemende de onbeperk te vrijheid die men zich in de laatste tijden heeft veroorloofd met het houden van Varkens, op alle plaatsen binnen de Stad, en het groot ongemak en ongerief, dat daardoor aan buren en belenden is veroorzaakt, hëeft gemeend daarop te moeten arresteren de navolgende op hel houden van VARKE.\S binnen de Stad Alkmaar. Art. 1. Niemand zal binnen de Stad Alkmaar, op andere plaatsen dan over den Geest, één of meer Varkens mogen houden, op eené boete van drie Gulden, of, bij onvermogen, eene gevangenisstraf van drie doffen, vatl 14 lot 14 dagen tö verbeuren. Art. 2. Iemand, de vergunning wenscheude te erlangenom bp eene andere plaats, dan in Art. 1 is vermeldéén of méér Varkens te houden, zal zich met zijn schriftelijk verzoek, voorzien van eene aanwijzing omtrent de plaatsing van het hok, en de afleiding van de ier, daartoe aan Ileeren Aurgemeestef1 en WethouderÊn moeten wenden; die echter de gevraagde vergunning niet zullen Verlcenen, dan nadat het huil door persoonlijk verhoor zal zijn geblekendat door de Eigenaren, Huurders en Bewoners der, zoowel aan den voof- als abhterkant en aan de beide zijden, belendende pereeelen daarin wordt toegestemd, en tevens de plaatsing van het hok en de inrig- ting tot afloop van de ier goedgekeurd. Art. 3. De vergunning, in Art. 2 vermeld, zal niet langer dan voor den tijd van één jaar worden verleend, telkens op den 30 No vember verstreken zijnen op nieuw moeten worden aangevraagd. Art. 4. De boetenbij deze Keure bepaaldzijn invorderbaar bij lijfsdwang. Art. 5. Alle vroegere keuren en voorschriften, ten opzigte van het houden van Varkens, worden ingetrokken en vervallen verklaard. Art. G. De bepalingen van deze Kenre worden uitvoerbaar ge steld met den 1 December 1S4G: gevolgelijk zullen alle de thans binnen deze Stad op ongeoorloofde plaatsen bestaande varkenshokken vóór dien tijd moeten zijn opgeruimd en weggenomen, ten ware men zich Vóór dien termijn van de vergunning, bij Art. 2 omschre ven zal hebben voorzien. Aldus gearresteerd bij den Raad der Slad Alkmaar, den 22stcn September des jaars 18(10 zes Bn Veertig. F. C. W. BR U IJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van denselven De DIEU FONTEIN VERSGHUIR. Makende Hun Ed. Achtb. wijders iederen belanghebbende opmerk zaam dal de genoemde Keure met den lsten December dezes jaars wordt in werking gesteld, en dat ten gevolge van dien, een ieder, die na dien dag Zal bevonden worden binnen de Stad Varkens te honden, zonder daartoe verlof te hebben verkregen, ingevolge de bepalingen der meergenoemde Keure zal worden vervolgd. De vorenstaande Keure, op den 23 September 1840 bij authentiek af schrift aan Ileeren Gedeputeerde Sta ten der Provincie Noord-Holland in gezondenwaarvan de ontvangst bij dispositie van H.E.G.Ai van den S Oc tober 184Gn°. 20 is berigt, is afgekon digd op heden den 19 October 1840, In keiinisse van mij Secretaris, De DIEU FONTEIN VERSC1IUIR. Alkmaar den 14 October 1846. Burgemeester en fPethoude- ren voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter ordonnantie van dezehen. De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. DERLANDEN. Groningen, den 5deto October. Wij vernemen, dat er hier een werkje op de pers is, 't welk de belangstelling van Nederland in deze oogenblikken zeker zal gaande rtialcen. Het is van den werkzame» Predikant van IloéviLL te Bata via en beeft ten titelNederland en Balie. Eene stem tot het Ne- deriondsche volk. Het nog bijna onbekende Bali, waarvan ook eene weluitgevoerde kaart er bij is gevoegd, wordt daarin eenigzins ge schetst, en aangewezen, dat de schitterende overwinning, daar nu onlangs door onze wapenen behaald, ons den weg opent en de ver- pligling oplegt, om de Balinezen aan ons onverbrekelijk te verbin den, door hun het grootste voorregt, het Christendom, te brengen. De geschiktheid van het volk, om het aan te nemen, benevens de wijze, waarop het dan daar gebragt moest worden, zijn met fiksche trékken geschetst, en daarop is de aanmaning aan de Nederland- sche Natie gebouwd om door krachtige ondersteuning van het Bij bel- en Zendelinggenootschap, deze in staat te stellen, het Christen dom op Bali te brengen. Eindelijk wordt nog geschetst, hoe door zulk eene handelwijze alleen een zedelijk overwigt van Nederland in Indië kan gevestigd worden in plaats van het verstandelijk over wigt, 't welk nu bestaat, maar vroeg of laat zal ophouden.Mogt het stukje behartiging vinden en Nederland eindelijk ook in dit o: „i«t wakker worden Gron. Cour.) l'U Göes den 11 den October. Gelijk men uit Zwolle schrijftdat door de nrovineie Overijssel dit jaar vele schapen uit de Veluwe naar llarlingen gevoerd zijn om van daar naar Engeland te zendenzoo kunnen wij beriglen dat er langs onze stad veld driften Geldersche en Noord-Braband- scht schapen zijn gedreven, om te Vlissohingen voor Frankrijk te worden ingescheept. De moesten waren gruot van stuk. Ook zijn er door de Gorinehemsche stoomboot vele schapen aangevoerd eil uit ons eiland zijn er mede vele verzonden naar Engeland. Niette genstaande de transportkosten vrij aanmerkelijk zijn, vindt men hier bij echter gotide rekening. Deli 12den October. Hoewel de Winteraardappelen niet zoo veel opfetereh als anders zoo worden er echter Vrij goede gedolven en zal alzoo het gebrek op verre na niet zoo groot zijn als ten verlede jare. De prijs is wol eens zoo hoog, dan in goedé jaren, maar men heeft geleerd aan mindere voorraad genoeg té hebben en is niet zoo rijkelijk of liever verkwistend in het gebruik van dezelve. AmstCour) De dagbladen hebben zich in den jongsten tijd veel bezig gehou den met de uitvinding van den heer Schónbein te Bazel om aan katoen eene zoodanige bereiding te geven, dat het, heizij door het met vuur in aanraking te brengen, hetzij door percussie, even als buskruid ontploft en tol dezelfde einden te bezigen iswaarbij het nog vele voordeelen boven het gewone kruid zou opleveren. Op last der Engelsche regering, aan welke de heer Sch&nbein het ge heim zijner toebereiding te koop heeft aangeboden, worden dezer dagen proeven ill het groot met het schietkatoen genomen, en ook het Fransche instituut heeft zich ih zijne laatste zittingen met de nieuwe uitvinding bezig gehouden. Thans vindt men in dö Duitsche dagbladen eCne bekendmaking van den hoogleeraar in de scheikunde Otto, te Rrunswijkdie verineent dezelfde uitvinding ge daan te hebbenen begrepen heeft haar niet geheim te houden maar terstond openbaar te moeten maken, ten einde haar door de zanieiiwerking van meerdere deskundigen tot volmaking Ie brengen. Volgens hertl is de bereiding van het schietkatoen hoogst eenvoudig en bestaat zij alleen daarindat men gewoon goed gereinigd katoen eene halve minuut lang in zeer geconcentreerd salpelerzuur dompelt, vervol gens in water afwaschtom het van de aanhangende zunrdeelen te rei nigen, eri het vervolgens sterk droogt. Bij zijne bekendmaking is gevoegd een getuigschrift van twee hooge jagt-ambtenaren in Han over, die verklaren met het aldus bereide katoen herhaalde proe ven met schietgeweer en scherpe lading te hebben genomen en «al- lezing voldoende uitkomsten te hebben verkregen. Slaals Cour.) BROOD-ZETTING. BURGEMEESTER en WETIIOÜDEREN der Star ALKMAAR als daartoe door den Sledelijken Baad genuthoriseerd, bepalen mils deze; dat, te rekenen van heden af, de prijzen en het geWigt van het Brood binnen deze Stad (.- de Stedeljke Belasting er onder begre pen zullen zijn als volgt Van Fijn Wrt TarVvebrooU le sooRt. I'd. Once Ld. ffigtj. Prijs. Brooden of regels - - - 2 - 7 - 10. vas[e Wittebroods bollen - 1 - 3 - 5 ,05. 1 Broodjes, zoogenaamde eadetjes- - 7 - 02|. Brooden wegende t - 4 - - 15. i u-O-»-»» 22. I Vast i - 8 - ii - 29^ \gewigt Van Wit Tarwebrood 2c Soort. Brooden wegende1 -»-»-»»—-, 31 I"V3sIö prijs Van Ongebuild Tarwebrood. Brooden wegende1 - - - 241- j vaS.' gewlG' A?an Grof Bollenbroód. Broodjes»-l-9-»n 05. I vaste Bollen- - 9 - 5 a 02j. j prijs. Van Bocgerrood. Brooden van3 - - - ,43j.j vast 1 - 5 - ii - i. ii 22. I gewigt Zullende alles gaar gebakkenniet boven den bepaalden prijs» noch beneden het gewigt mogen worden verkocht, op de Boete daar toe staande. Alkmaarden 13tlcn October 1840. F. C. W. B U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezehen De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1