ails N° 43 i M a a a <1 a g 26 October. Bi m TK Si a a N E DE 11 LANDE N. K E IJ R E, {fzK&ELKTV*, 'i fiOJ" ïïlf! Six A-T"pfcZ r-. SlKX "-** - Deze Courant wordt eens in de week en we] eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen nil gegeven. De Prijs der AdvertEnticn \an 1 lot 5 re gels is een Guldenen voor eiken regel meer 20 Centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. ij Zijner Majesteits besluit van den 17den October jl.n". (11, is benoemd tot Substituut-Griflier bij de Vrrondissements-Regtbank te Alkmaar de lieer Mr. W. Timmer Eckelboomthans Plaatsvervan gend Kanton-regter te Nieuwer-Amstel. Bij Zijner Majesteits besluit van die zelfde dngteekening, n°. 89, is benoemd tot Hoogheemraad van den Hondsbossche en Duinen tot Petten wegens den Duinkavel (Noord-Holland) de Heer S. C. S. IIol land, in plaats van den Heer Mr. M. II. Weldijk, overleden. BURGEMEESTER en VVETHOUDEREN dei. Ssad ALKMAAR, bren gen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelve Stad Dat de Edel Achtbare Raad, in aanmerking nemende de onbeperk te vrijheid, die men zich in de laatste tijden heeft veroorloofd met het houden van Varkensop alle plaatsen binnen de Stad, en het groot ongemak en ongerief, dat daardoor aan buren en belenden is veroorzaakt, heeft gemeend daarop te moeten arresteren de navolgende op het houden van VARKENS binnen de Stad Alkmaar. Art. 1. Niemand zal binnen de Stad Alkmaar, op andere plaatsen dan over den Geest, één of meer Varkens mogen houden, op eene boete van drie Guldenof, hij onvermogeneene gevangenisstraf van drie dogen, van 14 tot 14 dagen te verbeuren. Art. 2. Iemand, de vergunning wenschende te erlangen, om op eene andere plaats, dan in Art. 1 is vermeld, één of meer Varkens Ie houden, zal zich met zijn schriftelijk verzoek, voorzien van eene aanwijzing omtrent de plaatsing van het hok, en de afleiding van de ier, daartoe aan lleeren Burgemeester en Wethouderen moeten wenden; die echter de gevraagde vergunning niet zullen verleenen, dan nadat het hun door persoonlijk verhoor zal zijn gebleken dat door de Eigenaren, Huurders en Bewoners der, zoowel aan den voor als achterkant en aan de heide zijden, belendende perceelen daarin wordt toegestemd, en tevens do plaatsing van het hok en de inrig- ting tot afloop van de ier goedgekeurd. Art. 3. De vergunning, in Art. 2 vermeld, zal niet langer dan voor den tijd van één jaar worden verleend telkens op den 30 No vember verstreken zijn en op nieuw moeten worden aangevraagd. Art 4. De boetenbij deze Keure bepaaldzijn invorderbaar bij lijfsdwang. Art. 5. Alle vroegere keuren en voorschriften, ten opzigfe van het houden van Varkens, worden ingetrokken en vervallen verklaard. Art. 6. De bepalingen van deze Keure worden uitvoerbaar ge steld met den 1 December 184(1: gevolgelijk zullen alle de thans binnen dezo Stad op ongeoorloofde plaatsen bestaande varkenshokken vóór dien tijd moeten zijn opgeruimd en weggenomenten ware men zich vóór dien termijn van de vergunning, bij Art. 2 omschre ven zal hebben voorzien. Aldus gearresteerd bij den Raad der Stad Alkmaar, den 22stcn September des jaars 1800 zes en veertig. F. C. W. 1) R U IJ VE STEIJN, Ter Ordonnantie van denselven Dl Dl EU FONTEIN VERSCflUIR. Makende Dun Ed. Achtb. wijders iederen belanghebbende opmerk zaam dat de genoemde Keure met den lsten December dezes jaars wordt, in werking gesteld, en dat ten gevolge van dien, een ieder, die na dien dag zal bevonden worden binnen de Stad Varkens te houden, zonder daartoe verlof te hebben verkregen, ingevolge de bepalingen dei' meergenoemde Keure zal worden vervolgd. De vorenstaande Keure, op den 23 September 1840 bij authentiek af schrift aan Heeren Gedeputeerde Sta ten der Provincie Noord-Holland in gezonden, waarvan de ontvangst bij dispositie van II. E.G. A. van den S Oc tober 1846n°. 26 is berigt, is afgekon digd op heden den 19 October 1840. De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. In kennisse van mij Secretaris De DIEU FONTEIN VERSC1IUIR. Alkmaar den 14 October 1840. Burgemeester en ff ethoude- ren voornoemd F. C. W. DIl IJ VE STEIJN. Ter ordonnantie t rui dezelven. Waarschuwende Burgemeester en Wethouderen levens alle zooda nige Palentpligligeiidat, na verloop van dezen bepaalden termijn, de onafgehaalde Patenten krachtens 7,. M. besluit van den l7Jen Oc tober 1820, door den Deurwaarder der Directe belastingen, aan hunne buizen zullen worden rondgebragttegen betaling van tien cents voor ieder Patent, en onder verpligting tevens voor zoo danige Patentpligtigenals daartoe gehouden zijn, om de kwitantie wegens betaalde regten aan dien ambtenaar te vertoouen. Alkmaar, den 24slen October 1840. Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W D li U IJ V E S T E IJ N Ter Ordonnantie ran deselren De DIEU FONTEIN VERSC11UIR. BUITENL\NDSCIIE BERIGTEN. DUITSCIILAND. Frankfort, den 11 den October. De Karls Ztg. oppert de vraag, of wij eenen strengen winter te wachten hebben, en beantwoordt dezelve door eene vergelijking van acht jaren met heete zomers, die ook tevens goede wijnjaren wa ren, namelijk de jaren 1780, 1802, 1807, 1811, 1822, 1820, 1834, 1842. Deze alle hebben weinig dagen met sneeuw en slechts drie, op welke de vorst dien hoogen graad bereikte als in den win ter van 1844. Vooral was de winter van het jaar 1835 een der zachtste, hoewel zij vroeger dan gewoonlijk invielen waarschijnlijk zal tie nu volgende daaraan het meest gelijk worden. Er bestaat ook geen reden waarom de aanstaande winter streng zou worden. De warmte der aarde is door den heete zomer veel grooter dan andershet hoog gebergte heeft veel meer sneeuw verloren dan anders, en dit zal ook in de poolstreken wel het geval zijn. Dat de trekvogels ons vroeger dan anders verlaten hebben beeft zijn' grond niet in bet voorgevoel van een' strengen winter, maar daar in, dat hunne jongen vroeger de noodige kracht hebben, om de reis te aanvaarden eveneens is het gesteld met de vroegere rijp heid van liet hout der hoornen en struiken. Gron. Cour.) BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR bren gen bij deze ter kennisse van alle degenen, welke daarbij belang hebbenen aan het regt van patent onderworpen zijndat tot de afgifte der Patenten over de dienst 184(5/47, zal worden gevaceerd ter Secretarie dezer Stad, dagelijks uitgezonderd des Zondagsvan Woensdag den 4,Icn tot en met Woensdag den 18llpn November 184(5, des voormiddags van tien tot één ure, en dat, mn daarin geregeld en naar eisch der wet te werk te gaanhet noodig is, dat door de afhalers worde overgelegd 1°. Het recu, voor de Declaratie van aangifte, in der tijd afgege ven terwijl 2°. Alle Tappers Koffij huis houdersKroeghouders en Slijters ver- pligt zijn te vertoonen hunne kwitantie van betaalde regten, ten bljke, dat deze door hen over de eerste Zes maanden ran deze dienst reeds zijn betaald. BINNENLANDSC11E BERIGTEN. Tc Hazerswoude staat heden een wilde kastanjeboom met bloemen. Opmerkelijk is het, dat in 1842 dezelfde boom op denzelfden tijd, even als nu, ten tweede male gebloeid heeft. AmstCour.) Zwolle, den 20sten October. Heden nacht weid kapitein J. J. Buiten, voerende bet kofschip Ilendrina, varende op Huil en alhier aan de buitenkant zeilree lig gende, gewekt door het loopen over zijn dek van iemandwiens stap liem onbekend was. Opgestaan zag bij iemand een eind verder langs de straat vertrekken. Zijn volk gewekt hebbende om te on derzoeken of er ook iets aan boord vermist werd. bleek het dat de kok een koperen pananderen twee paar laarzen, een pet en andere voorwerpen misten. De kapitein, een wakkere gast, vermoedde dat de dief, die van zijn ontwaken niets gemerkt had, wel lerug zou komen wanneer hij zijne eerste vracht had te huis gebragt, om eene tweede te halen en beval zich stil Ie houden. Na tien minuten kwam iemand langs denzelfden weg naar boord tot aan den water kant en keerde, op bet zien van licht in de kajuit, plotseling om, doch werd nu spoedig door de equipaadje achterhaald, en, schoon hij zich zeer vreemd aan het gebeurde hield, naar de wacht gebragt. Onder geleide van den commissaris van politie werd terstond daar op in de woning van den aangehoudene onderzoek bewerkstelligd hetwelk bij den eersten blik aan den kok zijn koperen panaan de anderen hunne laarzen, pet, enz. deed herkennen, ten gevolge waarvan de nachtwandelaar, die hereids meermalen in handen der justitie is geweest, en nog onlangs wegens diefstal van een vaatje olie eene correctionele gevangenisstraf had ondergaan, in arrest is gebragt. {Amst. Cour.) Veiling, gehouden in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, op Vrij dag den 1G(,C" October 1846, des avonds te 5 ure, en op Vrijdag den 23ilen October daaraanvolgende, ter zelfder ure, bij afslag finaal verkocht N°. 1. Een Huis en Erve, n°. 224 [in wijk B; waarin de Brondbak- kers-A/faire sedert onheugelijke jaren is geëxerceerd en nog wordt gecontinueerd, staande en gelegen aan het Waagplein te Alkmaar, strijkgeld de heer Lanser 1425, niet verhoogd. 2. Een Pakhuis en Erve, aan de westzijde van de achterstraat, in wijk 15, n°. 259. strijkgeld de heer W. van der Voort f 460,-- niet verhoogd. a

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1