MLIG ENC E-1M ENSTEN NIEUWE LEK HONING TE KOOP, u 3. Fen TPinl.e!', nis en Fire, n°. 234 in wijk A; waarin do Loo d gieters- Affaire seder1 onderscheidene jaren is uitgeoefend en nog wmdl vomtgezet, aan de Noordzijde van de Laat, op den hoek van de lioters'raat. strijkgeld Fred rik Adolf1175, verhoogt door den heer Verpoortenmet 400,— Op Woensdag den 2! Oeloher 1840, is in liet Logement De Sckelrischbuiten de Doompoort der stad Alkmaar, des middags ten 12 ure, geveild en afgeslagen het navolgende pereeel Een Huis en Erve. ingCrigt tot eetie Rroodbakkerij slaande en gelegen aan het Zeglisbuilen de Boompoort en onder de gemeente der stad Alkmaar, in buitenwijk D, n°. 14. strijkgeld de Makelaar J. Schoehuizen 025 .Viet verhoogd. den. Dirk Vieuwejaar, oud 08 jaren. TVolter Withaaroud 55j jaren.Maria Prnnlder, weduwe van Hendrik Winkel, oud 70 jaren.--- Veeltje Smits, echtgenoote van Jnhun Kehne oud 70 jaren en 'i maan den.— Jacob van Panders, oud 63 jaren.Haartje ff'aagoud 04 jaren Men is voornemens, op morgen Dingsdag den 27,,r'" Oetober 1840, des voormiddag* ten Elf ure, ten huize van .1AN BRASSER, aan de Singel buiten de Kennemerpoort te Alkmaar, verknoping te houden van HUISRAAD, INBOEDEL, en eenige Rommeling. De Makelaar J. W. WESTERN AN te Alkmaar, is voorne- v—mens om op Woensdag 'len 28. Oetober 1840. des voormid- dags te 10 Ure, te Alkmaar in het Locaal ran Openbare 1 er- Gepasseerde Sehepen door Alkmaar, langs het Groot iVoord-llol- lavdsch Kanaal, van den 10 tot en met den 22 October 1840, Eoliis. kapt. G. Sehkeli'enbree en Brazil, kapt. N. Andrew, bei rle v. Batavia; Eendvagtigheden, kapt, S. 0. Bruts v. Malaga; Ann, kapt. N. Coghlau en Agneta kapt. II. T. Hollander, beide v. Odessa; Hope Fallkapt. G. C. Smith v. London; Morinkapt. C. M. Kroll v. Petersburg; Jacoba, kapt. W Bakker v. Croonstad, en alle naar AinsL; Marij Ann, kapt. J. Ctinham van London naar Alkmaar. Susanna Maria, kapt. E. Meijer en Dappers, kapt. 11. de Boer, beide i v. Amst. n. Suriname; Mary Tnrcan, kapt. P. Drisdule v. dito Tiaar Konstantiitopolen De Hoopkapt. AN. Kienhol; v. dito u. Bayonne; Felle Rophoniekapt. P. II. Haaze en Cathnrinn kapt. H. B. Didirie, j lieide v. dito n. London; Diana, leapt. 0 Pfelffër en Die NrlPa, J kapt. 1) T. Bath beide v. dito n. Stettin Prinses Carolina Amalia, kapt. J. .1Mathieser v. dito naar Zwenbourgb Christina Carolina, kapt. II Hansen v. dito n. Delictum kenMemorie Pv ren dunkapt. H. A. Jonassen v. dito n. Hull Dicekapt J. Zeplien v. Purmer. n. Roslok en Daenkapt. S. Beien tien v. Purnierend n. Drammen. t n s s c li e n A L K M AAR en DAAR E E M Aanvang nemende 15 Oetober 1840. Van Alkbub naar 11 Am r, m des morgens ten 6^ Ure, en des ïiamidd/igs ten 5 Ure. \ran Haarlem naar Alkmaar, des morgens ten 105 Ure en des avonds ten 6 Ure. De Ondernemers J. VAN DER 11 AA GEN DE Wed. J. J. QUI N TERNE HOLLANDSCIIE en FRANSC1IF, LEES - BIBLIOTHEEK van J 0 11B 0 E M Mient IL N». 10. Deze Lees - Bibliotheek is vermeerdert met een aanzienlijk getal nieuwe zoo wel Dollandsche als Fransche boeken waarvan heden eene Supplement Catalogus het licht ziet «4 10 Cents. Geabonneerden kunnen dezelve gratis bekomen Alkmaar, 20 October 1840. Ul'W F.LIJKS-PROCLAMATiENgedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 25 Oetober 1840. Twee n e G e n o d. Jon Dekker en Barbara Elisabeth Straalman, beide wonende te Alk Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 19 tot den 24 October 1840 Cornelia Marin, dochtertje van Hermanns Pukkel en Calharina Heiland. Dirkje, dochtertje van Chrisliaan Meijer en Maartje Sell render. Tkeresia Anna, dochtertje van Godefridus Luiikx en Lmerentia Hilaria Schouten. Helenadochtertje van Jacob Chris liaan Sonnevelt en Maria Margaret ha van den Berg.Jan Willem, zoontje van Jan Willem C.euke ra Hillegonda Banning.Calharina, dochtertje van Johannes Aiitbnniiis Kops en Calharina Hoos. Ma zes, zoontje van Salomon de Leeuw en Blaartje Manheim. Juli ana Josina, dochtertje van Matthens Tonris en Johanna Cotbarina Keijsper. Johnn Johannes, zoontje van Johan Hermanus Jenatsch n Catharina Maria de Lmiw. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmtar, van den 19 tot den 21 October 1846. Margaret ho Schireiger, oud 48 jaren. Var.ijtje Bas, weduwe van Pieter Koopman, oud 83 jaren. Barbara Marin Hendrik dochtertje van Gornelis Johannes de Kor! en llendrika Geels, m d t dncen. Willem, zoontje van Anlhonie Heerding en G rietje Bakker oud 7 maanden. Elsje Tros, echtgenoote van Gerril van 't Iloff, oud 59 jaren. Geertrnida Maria, dochtertje van Antlionius Barlho- lomeiis Impink en Agatha Elisabeth Nieiivvenhniv.en oud Ij jaar. Jannetje de Groot, oud 48 jaren.Elisabeth, dochtertje van llendri- ens Antlionius Schoenmaker en Calharina Verhoeven, oud 2 maaii- ritm.WHlem Frederik George Bodewijk, zoontje van Johannes N'as- binder en Anna Calharina Schretzmeijer, oud 6 maanden.Dirkje, dochtertje van Dirk Verdnin en Adrimia Boersenoud 2 maanden. Engelina Roodenbergoud 66 jarmi. Hillegonda Maria, doell- lerlje van Hendrik Frans Menlcnbuom en Geertrnida Johanna de Leeuw, oud ruim 3 jaren.Tenntje Jonker, echtgenoote van Hen drik Doorewamd, oud 83' jaren.Karei Knijper, oud 47 jaren. Arinnntje de Roode, echtgenoote Aan Wilbert Buurten, oud 77jaren. 11 illem Jan Harmeijer, oud circa 44 jaren. Hendricn, doch tertje van Jan Bijvoet en Dorothea Greiner, oud 1 jaar en 3 maan- konping nte knop aan te bieden: Eenige g'adhonteii MEUBELEN, bestaande in: Kabinetten, Chiffonnière, Bureau, een Piano Forto, een Klavier, Ladetafels, Tafels en Stoelen, B dden met hun Inehe- lionren, Linnengoed en Manskleederen, heldere Spiegels, Porcelein Glas en Aardewerk Vuurhaarden en Kngehels, en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Men is voornemens, in den Nienwe-Doclen te Alkmaar, op Vrijdag den 30slen October 1846 des avonds te 5 ure, te veilen en op Vrijdag den Riten November 1846, insgelijks fles avonds te 5 ure, hij afslag in het openbaar te verknopen: Een heelit,- sterk- en weldoortimmerd dubbeld HUIS en EBA'E met eene v rijesteeg ten oosten genaamd De GR EN AD TER- T 4 POER. ingerigl lol LOGEMENT en TAPPERIJ welke Affaire daar in, gedurende 32 jaren, met hel beste gevolg is uitgeoefend staan de en gelegen le Alkmaar, aan het Lutlik Oudorp in wijk C, nos. 407 en 408. Well; perceel dadelijk na den verknop kan worden aanvaard. Nadere information zijn te bekomen ten kantore van den Notaris JAN SCIIOEUUTZEN, 'te Alkmaar. Alle degenen die iels te vorderen hebben of verschuldigd zijn, van nu wijlenden lieer PIETER MAKKES Yz.in leven Tabaks verkooper ele. alhier, worden verzocht daarvan, opgave of betaling te doen, vóór den lslen November 1840, ten huize van de undergo- kende. C, C 0 0 P S Alkmaar, den 10'l<n Oetober 1846 wed. P. MAKKES Yz. in de Rotgans, bij de Groenmarkt. voor 40 Cents de 5 Ons. Gelden en bestelling franco, hij DIRK BELLEMAN te Egmond aan den Hoef. Men is voornemens, op Vrijdag, den 0''f" November 1846, des avonds le vijf ure, in den Nieuwen Doden, le Alkmaar, in het openbaar le veilen en op Vrijdag, den !3<H" November daaraan volgende, terzelfder ure en plaatse hij afslag te verknopen N". 1. Een hecht, sterk en wel doortimmerd WINKELHUIS en ERVE, waarin de Slijterij van Wijnen en Sterke dranken, benevens de negotie in KnffjThee en Tabak, sedert onheugelijke ja ren met het beste succes is geëxerceerd en nijg wordt ge continueerd zeer geschikt voor andere Affaires, staande eu gelegen binnen de stall Alkmaar, aan het Rilsevoort, in wijk A N». 416. i) 2. Een PAKHUIS mei annexe WONING en ERVE, staande eu gelegen als voren, aan de Oudograeli! in wijk A N". 27. 3. Een PAKHUIS en ERVE, staande en gelegen ais voren, in de Vrouwestraat, in wijk A N°. 426. De npgemelde pereeelen kunnen den 1 December 1846 wor den aanvaard. i) 4. Twee aan een verheelde stukken extra best WEU,AND, ge legen onder de jurisdictie fier stad Alkmaar, in den Een- dragls polder, met den daarbij behoorende Not weg, tezamen groot 3 bunders 26 roeden 10 ellen. Verhuurd lot KersUid 1847. voor 180 in liet jaar 5. Een stuk extra best BOUWLAND, gelegen als voren, groot 55 roeden 60 ellen. Verhuurd als voren, voor f 20 in bet jaar. Alles breeder bij billetlen omschreven. Nadere informatiën zijn te bekomen bij den Notaris J. SCI10ERÜI- ZEN, te Alkmaar. Bij bevelschrift van den R egter - Gom missa ris in het faillisse ment van THEO HOB US ANTONIUS BRAUN, Sell rein werk er en Kas tenmaker te Alkmaar, van den 15 dezer maand, is de tweede bij eenkomst lot verificatie der Schuldvorderingen ten laste van den ge- failleerden bepaald op Woensdag den 2dcB December dezes jaars, des voormiddags ten elf ure, en worden mitsdien allo Crediteuren, ile hvpotheek of pandhebbende daaronder begrepen, tegen dien dag opgeroepen om le verschijnen in de gewone Audiëntie-Zaal der Ar- rondissements-Regtbaiik le Alkmaar, ten einde hunne Schuldvorderin gen te doen verifieren. A i, k m a a r De Curator in bedoeld faillissement den 19 October 1S46. P. A. de LANGE. Degenen welke iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn aan wijlen EA'ERT BI1ITN, in leven Timmerman, gewoond heb bende le Akersloot en aldaar overleden den 18'1en Oetober 1846, worden verzocht daarvan schriftelijke opgave of betaling te doen aan den Notaris J. SCU0EUUIZEN te Alkmaar, vóór den KN''" No vember 1846. Te Alkmaar worden voor een' Heer in HUUR gevraagd Twee gedeeltelijk GEMEUBELEERDE KAMERS. Men adres^ere zich hij be- slotene briefjes, met opgave van prijs en stand, onder La. Ehij den Stads-Couranliersters, in de Achlerdam, alhier. Te Alkmaar, bij de Erven van A. S T E li L K, in de Achteidam, wijkC, n°. 589,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 2