X'ty'küü>F 2 November. K V) TI II E, Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6' Centen uitgegeven. De Prijs der Advertent^n van 1 tot 5 re- gels is één Gulden, en voor eiken regel uieei 20 Centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. IJRGF.MEESTr.il es WETHOUDER EN der Sta» ALKMAAR, bren gen mits de70 Ier ltennisse van de Ingezetenen dcrzelve Stad Dat de Edel Aelitbare Raad, in aanmerking nemende de onbeperk te vrijheid, die men zich in de laatste lijden heeft veroorloofd met het honden van Varkens, op alle plaatsen binnen de Stad, en het groot ongemak en ongerief, dat daardoor aan huren en belenden is veroorzaakt, heeft gemeend daarop Ie moeten arresteren de navolgende op hel houden van VARKENS hintten de Stad ALfeMAAft. Al t. 1. Niemand zal binnen de Stad Alkmaar, op andere plaatsen dan over den Geest, één of meer Varkens mogen houden, op eene boete van drie Guldenof. hij onvermogen, eene gevangenisstraf van drie (/ogen, van 14 Int 14 dagen Ie verbeuren. Art. 2. Iemand, do vergunning vvenschende Ie erlangenj om op eene andere plaats, dan in Art. 1 is vermeld, één of rtiecr Varkens te honden, zal zieh met zijn schriftelijk verzoek, voorzien van eene aanwijzing omtrent de plaatsing van liet hok, en de afleiding van de ier, daartoe aan llceren Burgemeester en Wcihouderen moeten wenden; die echter de gevraagde vergunning niet zullen verleenen, dan nadat liet hun door persoonlijk verhoor zal zijn gebleken, dat door de EigenarenHuurders eu Bewoners der, zoowel aan den voor als achterkant en aan de beide zijden, belendende perceelen daarin wordt toegeslemd, en tevens de plaatsing van het hok en de inrig- i ting tot afloop van de ier goedgekeurd. Art. 3. Be vergunning, in Art. 2 vermeld, Zal niet langer dan voor den lijd van écu jaar worden verleend, telkens op den .30 No- veitiber verstreken zijn en op nieuw moeten worden aangevraagd, j Art 4. De boeten, hij deze Keure bepaald, zijn invorderbaar hij i lijfsdwang. Arl. 5. Alle vroegere keuren en voorschriften, ten opzigte van hel houden van Varkens, worden ingetrokken en vervallen verklaard. Art. 0. De bepalingen van deze Keure worden uitvoerbaar ge steld met den 1 December 1840: gevolgehjk zullen alle de thans binnen deze Stad op ongeoorloofde plaatsen beslaande varkenshokken vóór dien lijd moeten zijn opgeruimd en weggenomen, ten ware men zich vóór dien termijn van de vergunning, hij Art. 2 omschre ven zal hebben voorzien. Aldus gearresteerd hij den Baad der Stad Alkmaar, den 22stel' September des jaars 1800 zes eu veertig. F. C. W. DRÜIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie vnn deuselven. De Dl EU FONTEIN VERSC1IU1R. Makende Hun Ed. Aehtb. wijders iederen belanghebbende opmerk zaam dal. de genoemde Keure met den 1 s|('» December dezes jaars wordt in werking gesteld, en dat, ten gevolge van dien, een ieder, die na dien dag zal bevonden worden binnen de Stad Varkens te bonden, zonder daartoe verlof te hebben verkregen, ingevolge do bepalingen der meergenoemde Keure Zal worden vervolgd. De vorenstaande Keure, op den 2.3 September 1840 bij authentiek af Alkmaar den 14 October 1840. schrift aan Ileercn Gedeputeerde Sla- ten der Provincie Noord-Holland in- Burgemeester en Wethoude- gezondenwaarvan de ontvangst bij ren voornoemd; dispositie van II. E. G. A. van den 8 Oe F. C. W. D R U IJ V E STEIJN. tober 184011°. 20 is bèrigt. is nfgeknn- Ter ordonnantie ran dezolren, digd op heden den lü October 1840. De Ü1EU FONTEIN VERSClJUlR. In hennisse van mij Secretaris, De DlEU FONTEIN VERSCIITJIR. BURGEMEESTER en WETOOUDEREN »er Stad ALKMAAR bren gen hij deze ter kennisse van alle degenen, welke daarbij belang hebbenen aan het regt van palent onderworpen zijn, dat tot de afgifte der Patenten over de dienst 1840/47, zal worden gevaceerd ter Secretarie dezer Stad, dagelijks {uitgezonderd des Zondags) van Woensdag den 4(,pn tot en mot Woensdag deri 18''™ November 1840, des voormiddags van tien tot één ure, en dat, om daarin geregeld en naar eiseh der wet te werk te gaanhet noodig is, dat door de afhalers worde overgelegd 1°. Het re cavoor de Declaratie van aangifte, in der tijd afgege ven terwijl 2°. Alle Tappers Koffij huishoudersKroeghouders en Sljters Ver- pHgt zjn te vertoonen hunne kwitantie van betaalde region, ten blijk e, dat deze door hen over de eerste Zes maanden van deze dienst reeds zijn betaald. Waarschuwende Burgemeester en Welhondercn tevens alle zonda nige Patentpligligendat, na verloop van dezen bepaalden termijn, de onafgehaalde Patenten krachtens Z. Al. besluit van den 17dpn Oc tober 1820, deerden Deurwaarder der Diroete belastingen, aan hunne huizen zullen werden rondgehragttegen betaling van tien j cents voor ieder Patent, en onder vcrpligting tevens voor zoo- J danige Patenlpligligen als daartoe gehouden zijn, om de kwitantie wegens betaalde rcglen aan dien ambtenaar te vertoonen. Alkmaar, den 24slen October 1840 Burgemeester en ICethOuderrn voornoemd F. G. W D RIT IJ Vis STE IJN, Ter Ordonnantie van desselven De DlEU FONTEIN VERSCHU1R. BUITENLANUSCIIE BEBIGTEN. P R U I S S E N. Posen, den \lden October. De commissie voor de kolonisatie der Joden hield in de laatste dagen andermaal eene bijeenkomst, in welke, dewijl het niet enkel te doen is, om den onbemiddelden Joden een beslaan te verschaffen, maar om dé zucht en de liefde tot den landbouw hij hen op te wekken, ernstige en veelheleekende vragen te sprake komen. Al meer dan drie duizend Joden hebben zieh reeds aangemeld, met verzoek om grond, geschikt voor den landbouw. Onder dezen be vinden er zieh, die een vermogen van 1500 tlilr. bezitten, wat ten duidelijkste bewijst, dat de Joden des hertogdoms niet enkel uit dwang zich aan don landbouw wijden. Een lid der commissie op perde bij die gelegenheid, een paar zeer juislo vragen: liet is bee wezen, zeide bij, dat een stuk land niet behoorlijk kan bebouwd, verzorgd en verpleegd worden, wanneer de bouwman gedurende Cenige dagen zijn wérk niet verrigten kan dewijl nu de Jood wer kelijk zijnen sabbath en juist in den oogsttijd zijne vele feestdagen heeft, zoo vraag ik, of het den landbouwenden Joden geoorloofd zij, om, indien zij zulks noodig oordeelen op sabbat's en feestdagen ak kerwerk te verrigten? Wijders is het bekend, dat de varkens eene zeer winstgevende vöedings-bron voor den landbouwer uitmaken zonder welke hij bjjna niet beslaan kan en nu vraagt hijof ook. het houden van varkens den Joden geoorloofd zij? Hij, voor zieh, is van stellige overtuiging, dat deze geheele onderneming niet ge lukken zalwanneer men de Joden niet van deze belemmerende godsdienst-bepalingen ontheffen. AmstCour B E L G I E, Antwehi'en den 20sten October. Sedert vele jaren heeft men zoo veel Ieeuwrikken, lijsters en vin ken niet gevangen als tegenwoordig. In onze omstreken heeft een enkel persoon 070 Ieeuwrikken in zijne netten gekregen, Gron. Cour.) BlNNENLAN DSCIIE BEBIGTEN. Middelburo, den 26sten October. Uit Meliskerke worden ons de volgende bijzonderheden gemeld namelijk: dat in den tuin van den landman lie in !T'se. Jabse, Ie iMeliskerkezich bevindt een appelboompje, hetwelk voor de tweedemaal in dit jaar appelen vertoont, de (weede thans ter groot te van een hoender-ei, terwijl de eersle volwassen zijn geplukt; alsmede een appelboompje, hetwelk dit jaar is ingeënt, dat voor de derdemaal heeft gebloeid en thans appelen vertoont ter grootte van een knikker, en eindelijk dat, in denzelfden tuin, op den 2Hsten dezer, eene peer is geplukt Ier zwaarte van ruim 6 Nederl. oneen, {Amst. Cour.) Leyden, den 27sten October. Wij vernemen, dat de heer van der Meuten, kapitein der artille rie en hoogleeraar in de scheikunde aan de militaire akademie te Breda, almede geslaagd is ill het vervaardigen van het als bus kruid ontvlammend katoen, en het enkel aanwenden van geconcen treerd salpeterzuur tot dat einde voldoende heeft bevonden. {Amst. Cour.) MENGELWERK. De Vn ij williger.s. Een reiziger in Columbia kwam te Tocaïmen, en vond daar tot zijne bevreemding eene ruime gevangenis stikvol met jonge lieden. Toen hij zijne verwondering daarover fc kennen gaf en vroeg, of er hier dan zooveel rooverijen voorvielen? werd hem geantwoord a Volstrekt niet; de lieden hier zijn zeer stil en vreedzaam van aard maar al die personen, waarvan gij spreekt, zijn vrijwilligers uit de provincie Neyrn, die naar het nieuweregementdal Ie Bagota opgerigt wordt, gaan; en die hier volstrekt niet om misdaden opgeslolen zijn, maar alleen opdat zij niet zouden wegloopcn." Nieuwe Geneeswijze. In Ulm heeft een doctor, Scheible genaamd, aan zijne collega's voorgeslagenbij aandrang van bloed naar het hoofd geene bloed zuigers meer te zetlen. Hij acht het beter het bloed langs den na tuurlijken vveg uit hel ligchaain te brengen, en heeft daarvan dik wijls de proef genomen op boeren, die liij bij gebrek of ter bespa-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1