A°' 1840. IIS IIE IV? 45. COURANT. m 1 1 M a a d a g 9 November. f wi m\ï l%ZKOELEN - Doze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de l'rijs van 6' Centen uitgegeven. i ii'.y.iii De Prijs der Advertenti6n van 1 tot 5 re gels is één Gulden en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35centen zegelregt voor elke plaatsing. JTJRGEMEESTER en WETHOUDER EN der Stad ALKMAAR, bren gen bij deze Ier kennisse van alle degenen, welke daarbij belang hebben, en aan hel regt van palent onderworpen zijn, dat tot de afgifte der Palenten over de dienst 1840/47«al worden gevaceerd ter Secretarie dezer Stad, dagelijks (uitgezonderd des Zondags) van Woensdag den 4<l<'n lot en met Woensdag den IS'1"" November 1841T, des voormiddags van tien tot één ure, en dat, om daarin geregeld en naar eisch der wel te werk te gaan, het noodig is, dat door de afhalers worde overgelegd 1°. liet reen, voor de Declaratie van aangifte, in der tijd afgege ven terwijl 2°. Alle Tappers KoffïjhnishoudersKroeghouders en Slijters ver- pligt zijn te vertoonen hunne kwitantie van betaalde regt.cn, ten blijke, dat deze door hen over de eerste Zes maanden van deze dienst reeds zijn betaald. Waarschuwende Burgemeester en Wethoudereu tevens alle zooda nige Palentpligligendat, na verloop van dezen bepaalden termijn, de onafgehaalde Patenten krachtens Z. M. besluit van den 17den Oc tober 1820, door den Deurwaarder der Directe belastingen, aan hunne huizen zullen worden rondgebragt tegen betaling van tien cents voor ieder Patenten onder vorpligfing tevens voor zoo danige Patentpligtigenals daartoe gehouden zijn, om de kwitantie wegens betaalde regten aan dieu ambtenaar te vertoonen. Alkmaar, den 24slen October 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W DR UIJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VEIISCUUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR bren gen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden, dat aan Keur- meesteren der Rijtuigen den last opgedragen zijnde, om die keuring bij de onderscheidene Stalhouders, Voerlieden en Verhuurders van Rijtuigen, ingevolge de bepalingen der keure van 13 Augustus 1815, te bewerkstelligen, deze daartoe, op Donderdag den 12den November 1846, zullen overgaan. Geschiedende deze kennisgeving tot bijzondere waarschuwing voor elk, dien zulks zoude mogen aangaan, om, zorg te dragen, dat de Rijtuigen behoorlijk op zoodanige opene plaatsen zijn ten toon gesteld, dat de genoemde Keurineesteren geene zwarigheden of hinderpalen ondervinden, om de genoemde Keuring naar den eisch te kunnen verrigten. Alkmaar, den 7d<"n November 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W. DRUIJVE STEIJN, Ter Ordonnantie van denzelven De DIEU FONTEIN VERSGHUIR. BU1TENLANDSCIIE BERIGTEN. GROOT-BRITTANNIE. Londen, den 28sten October. De aankomst der Koning te Hatfieldhnusein het domein van den markies van Salisbury, heeft aanleiding gegeven tot eene zeer ernstige gebeurtenis in de geschiedenis der etiquette. Door eene ergelijke vergissing had de portier, die belast was de poorten te openen, de sleutels van de stal gegeven, in plaats van die der poorten, en toen de equipages van het hof aankwamen, was de in gang gesloten. Om voor te komen, dat de Koningin zoude moeten waehteheeft men de poorten uit hare hengsels geheven, en de doorluchtige reizigers hebben slecht een' zeer korten tijd moeten wachten maar zij hebben moeten wachten hetwelk Lodeivijk XIV zeer vertoornd zoude hebben; maar Koningin Victoria nam het zoo ernstig niet op en heeft over de vergissing gelagehen. GronCour.) POLEN. Warschau, den 20sten October. Keizer Nicolaas heeft in eigen persoon vonnis geveld in een zeer opmerkelijk regtsgeding, waarvan de bijzonderheden zijn als volgt: Een zeer rijk Russisch generaal had bij een Poolsch edelman aanzoek gedaan om de hand van deszelfs dochter en deszelfs toe stemming verkregen. Den dag, waarop het huwelijk ingezegend zou worden, verscheen de generaal met een kapitein en tvvee lui tenants, de eerste was in het kostuum van een Grieksch-Russisch priester, de beide anderen waren gekleed als eenvoudige geestelij- keu van diezelfde geloofsbelijdenis. Een paar jaren later was de liefde des generaals voor de doch ter des Poolseheu edelmans geweken en hij verdreef haar uit zijn I huis. De vauei leverde hierop eeue klagt iu tegen den generaal maar de regtbank de bewijzen bekomen hebbendedat er geen wettelijk huwelijk gesloten was geweest, ontzeide den Pool zijnen eisch, met condemnntie in de kosten. De Pool en zijne dochter braglen dit vonnis in revisie voor Kei zer Nicolaas, eu Z. M. deed oogenblikkelijk de volgende uitspraak Gelet dat de verbindtenis van den generaal met de Poolsche jonkvrouw door geen priester ingezegend is geweest, zoo bestaal er lusschen hen geen huwelijk maar gelet dat de generaal die jonk vrouw schandelijk bedrogen heeftzoo gelasten wijdat al de goe deren des generaalsten voordeele der laatstgenoemde verbeurd verklaard zullen worden; dat de generaal in de geestelijke orde zal worden opgenomen en nimmer een huwelijk zal kunnen aangaan alsmede, dat de beide luitenants opgenomen zullen worden als een voudige geestelijken, en dit levenslang, tegen de laagste bezohlin- gen, zullen blijven." AmstCour.) Stüttgard den S0sten October. Sedert 17 Oct. is de uitzet der Kroonprinses alhier voor de nieuws gierigen ten toon gesteld. Deze tentoonstelling heeft plaats in de statie-vertrekken der oude Hertogen van Wurtemberg, alwaar ei ken morgen van 10 tot 12 ure talrijke nieuwsgierigen heenstroomen. in vijf kamers vindt men hier al de schatten bijeen. In de eerste kamer is alles bijeen wat tot de edele kookkunst behoort. In een vertrek ter linker zijde daarvan vindt men het fijnste en prachtig ste glaswerk en porcelein voldoende om eene tafel voor duizenden te dekken. In het vertrek ter regter zijde staan vazen van allerlei soort, eene geheel bijzondere soort van schrijftafel, een toilet, waar bij alle voorwerpen van porcelein zijn, koffers met het fijnste lin nen, enz. Van daar komt men in eene groote zaal, die bijna over- vuld is met een ontzaggelijken rijkdom van gouden en zilveren ge reedschappen van allerlei aard. Buitengewoon fraai en prachtig is het ameublement voor de huiskapel der prinses. Hetgeen echter vooral belangrijk is voor de dames, is het hieraan greuzeude ver trek :net de prachtigste kleederen, pelswerk en anderen tooisels. Het geheel is allerprachtigst. AlgIlandelsbl.) BINNENLANDSCIIE BERIGTEN. Alkmaar den 6den November. Uit de Amst. Courant van den 5den dezer, ontleenen wij het volgende Nadat uit Pesth gemeld was geworden dat de directeur van de Hongaarsche handelmaatschappij, Paul von Szabo, ten gevolge van bedriegelijke handelingen aan welke hij zich schuldig had gemaakt, uit Pesth was ontvlugt, met achterlating van een deficit, hetwelk reeds ter grootte van 200,000 guldens ontdekt was, en dat men vreesde dat er nog een groot aantal door hem voor de maatschap pij geaccepteerde wissels in omloop zou zijn, wordt thans nader uit Pesth geschrevendat de administratie van gedachte handel maatschappij die nnmiddclijk de op hem verstrekte prokuratie in getrokken heeft, vermoedt, dat hij den weg naar Noord-Amerika genomen heeften wordt daarbij tevens gevoegd zijn volgend sig nalementPaul von Szabo Jr., oud circa 30 jaren, gestalte: slank, mager en zeer lang; gezigtlangachtig, geelachtig en bleek; haar: zwart; oogen zwart, donker uitzigtbijzondere ttekenen: zeer lan ge voeten, het hoofd draagt hij eenigzins voorwaarts gebogen, heeft een zeer leesbaar schrift; spreekt: Duiïsch, Fransch Italiaanseh Engelsch en Uongaarschhij nam te Pesth eeuen pas op naam Bol- dani. Arniiem, den 31 sten October. Dezer dagen werd melding gemaakt van de door Z. M. goedge keurde reglementen van de Geldersche Maatschappij tot bevordering van den Landbouw. Deze maatschappij heeftnaar men verneemt ten doel het bevorderen van den bloei en den vooruitgang van Ak kerbouw, Veeteelt en houtteelt in de provincie Gelderland. Naarmate de krachten der maatschappij zulks zullen veroorloven bestaan do middelen om dat doel te bereikenin bijeenkomsten van landbou wers en grondeigenaren; verspreiding van nuttige geschriften, het verleenen van aanmoedigings-premiëntentoonstellingen, proeven op gemeenschappelijke kosten, in het groot genomen, en dergelij- ken meer. Een ieder, die belang stelt in den Gelderschen land bouw. en die lid dezer maatschappij zou willen worden, kan zich aanmelden bij den heer Mr. W. L. F. C. van Rappard, president bij de Hoofd-afdeeling te Arnhem, of bij den president van eene ha ler afdeelingen. (Alg. Handelsbl.) Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-llol- landsch Kanaal, van den 30 Oct. tot en met den 5 Nov. 1846. C. J van Speijk, kapt. II. Noltie v.Batavia; de Snelheidkapt. J. J. Gorter en Triton, kapt. J. G. Buissckes, beide v.Suriname; J. 4- <2 f'V.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1