J il 9 1 \i n I .'V j i 1/ to j t Zefarum, kant. IT F. Venal v. CuracaöJohanna Olnffakapt. 11. Mahler v. Odessa; de Goede Verwachting, kapt. A. G. Nivier en Su- nerb, kapt. G Liednhl beide v. Bergen; Najaden, kapt. S. Stein v. Croonstad; Christine, kapt. G. Oosterkamp en Armenias, kapt. C. F. Wegnerbeide v Petersburg; Jan Visserkapt. A. Driest v. Riga; A rest inn Jacoba, kapt II. O. van Wijk v. DantzigSpeculation, kapt. II Thiis Jr.Delphin, kapt N. Beek, Emanuel, kapt. M. Larsen en Agatha, kapt. D. S. de Groet, alle 4 v. Drammen; Enpraefkapt. H. Meijer v. Fernambuck Sijlte kapt. W. Lewis, v. HartlepoolNorth Durham, kapt. C Padden v. Sunderland North Britorkapt. G. Bar ras, Triendskapt. J. Gatibertsen en Charlotte, kapt. G. Anneson alle 3 v. Newcastle en alle n. Amsterd.Eliza Catharina, kapt. G. J. Ruibing, Vennerne, kapt. J. E. Jensen, Vennerne, kapt. P. A.Falc- henberg en Marie Oletta, kapt. A. P. Beilegaard, alle 5 v. Drammen j). Purmerende, en Winy ate Crasyekapt. W. Riehardsen v. Hart lepool n. Binnenhaven. Maximiliaan Theodoor, kapt. D. Folhou- wer en Maria, kapt. T. Hager, beide v. Amst. n. Batavia; Wilhelmi- nn, kapt. J. A. Klint en Balles, kapt. J. C. Radeloff, beide v. dito n Suriname; Aurora, kapt. J. II. Martin v. dito n. Caracaö Minis ter Verstolk, kapt. D. R. Nolles en Nepthunes kapt. G. YV. Bakker, beide v. dito n. Marseille; de Jonge Cornelis, kapt. B. G. Smit v. dito n. Bordeaux; Aurora, kapt. II. P. Hinlopen v. dito n. Gibraltar; Des Eaafer, kapt P. R. Rieh v. dito n. Algiers; Amnallakapt. J. Daniel v. dito n. Civita Vedia; Saliaskapt. F. Miehalisen ID Maart, kapt. J. W Reijesen beide v. dito n. Stettin; Tree Venner, liapt. J. Jorgensen v. dito n. Faaborg; Trast, kapt. II. II. Zeplien v. dito n. Rostok Harrietts, kapt. C. A. Lundquist v. dito n. Abour; Josephine, kapt. C. Howes v. dito n. Newcastle; Glaence. kapt. J. Bloem v. dito n. London; Grev Hertogin Alexandrinekapt. J. G. Hinzen v. dito op Avontuur; Emanuel, kapt. F. C. Bruun en Foreeningen kapt. B. Olsen, beide vau Purmerende naar Drammen. Veiling gehouden in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, op Vrij dag den f)<ten November 1846, des avonds te 5 ure, van de navol gende pereeelen welke hebben gegolden N°. 1. Een Winkelhuis en Ervewaarin de Slijterij van Wijnen en Sterke dranken, benevens de negotie in Kof/ij, Thee en Ta bak, is geëxerceerd en nog wordt gecontinueerd, staande en gelegen binnen de stad Alkmaar, aan het Ritsevoort, in wijk 4 N». 416. strijkgeld de Makelaar F. M. Aghina f 1700, a 2. Een Bakhuis met annexe Honing en Erve, staande en gele gen als voren, aan de Oudegraclilin wijk A Nu. 27 strijkgeld de Makelaar F. IE Aghina 250, 3. Een Bakhuis en Erve, gelegen als voren, in de Vrouwestraat, in wijk A N°. 426. strijkgeld Jan Kapiein 145, 4. Twee aan eeu verheelde stukken extra best Weiland, gele gen onder de jurisdictie der stad Alkmaar, in den Eendragts polder, te zamen groot 3 bunders 26 roeden 10 ellen. strijkgeld de heer J. E. Nuhout van der Veen f 2850 5. Eeu stuk extra best Bouwland, gelegen als voren, groot 55 roeden 60 ellen. strijkgeld Jan Kapteinf 410,— Welke pereeelen, op Vrijdag, den 13d™ November 1846, des avonds te 5 ure in den Nieuwen Doelen te Alkmaarbij afslagfinaal zullen verkocht worden. Nog is ten zeiven dage, ure en plaatse bij aflag finaal verkocht Een dubbeld Huis en Erve, ingerigt lot Logement en Tapperij, genaamd dé Grenadier-Tamboer, aan het Lultik Oudorp in C, N"s. 407 en 408. strijkgeld W. 11 Tijs1550, verhoogd door den Makelaar Schoehuizen met 575, De Commissie tot de LEESBIBLIOTHEEK van het Alkmaarsche Departement der Maatschappij: Tot Nut van t Algemeen, voor min vermogende zal met bare gewone Zittingen een aanvang maken op Dingsdag den 10den November 1846, des voormiddags ten Elf ure. Die van deze nuttige inrigting gebruik wenschen te maken, kun nen zich op gezegde Zitting, in het gewoon Locaal, bij de Commis sie aanmelden. nes Gernrdus Eeltink en Anna Barbara Slingerland. Cornelis Jo hannes, zoontje van Johannes Goes en Neeltje Stadegaard. Arie, zoontje van Arie van der Veer en Neeltje Mooi. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 2 tot den 7 November 1846. Betronelladochtertje van Jacob Kuijt en Maria Clausing, oud 7 weken. Nanne de Wijn, oud circa 60 jaren. Maar je Lou- rens Dijkstaal, weduwe van Jan Pieterse de Leeuw, oud 70 jaren. Hendrica Kroon, weduwe van Elias de Smeth oud 80 jaren. Klaas Llartug oud 72 jaren. Maartje, dochtertje van Adriaan llondius en Anlje Volk ersoud IJ jaar. Johannes Gerardus, zoon tje van wijlen JohannesIlermauus Hendricus Keuss en van Maria Elisa beth Ooijevaar, oud 8 jaren. Johanna Elisabeth Gregory, wedu we van Ds. Allard Pierson, oud 76 jaren. Theodoras Johannes Repelnis, oud 65 jaren. Bieter Jelmers, oud 78 jaren.Marcus de Vries, oud 56 jaren. Tnnotheuszoontje van Hendrik Tim mer en Johanna Hout, oud 1| jaar. Guurtje van Holk, oud 73 jaren. Maria Magdalena dochtertje van Gerrit Arends en Maria Bek, oud 1 jaar en 3 maanden. Arie, zoontje van Cornelis Bei den en Jacoba Peesenacker, oud 11 weken. Klaas, zoontje van Hendrik van de Poll en Trijntje Klok, oud 10 weken. Gerritje Bokma, echtgenoote van Jan Makkes, oud 52 jaren. De ondergeteekenden, betuigen bij deze, hunnen hartelijker! dank, voor de menigvuldige bewijzen van deelneming, hun bewe zen zoowel bij gelegenheid van hunne vijf-en-twintig jarige echt- vereeniging, in de ziekte van hun huisgezinals bij het overlijden van hunnen ongelukkigen broeder. J. K L E IJ. N. KLEI.) van PANDERS. Ul'W ELIJKS-PROCLAMATIEN gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 8 November 1846. Eerste Gebod. Jacob Burger, weduwnaar van Engeltje Klok en Jantje Latour, we duwe van Jan Klinker, beide te Alkmaar woonachtig. Tweede Gebod. Joh an Gregor Joseph Kater en Mnria Catharina Bost. Ariean Veenhuijsen en Aaltje Stikkel. Allen wonende te Alkmaar. Hermanns van Hemert, wonende te Haarlem en Catharina Meijer, wonende te Alkmaar. Jacobus Cornelis van Knik, wonende te Alkmaar en Cornelia Schra- ger, wonende te Heemstede. Aangiften van GEBOOBTEN te Alkmaar, van den 2 tot den 7 November 1846 AUda, dochtertje van Johannes Hermanns Menken en Pctronella Hofman.Maria Louisa, dochtertje van Hendrik Jnrjen Vogelzang en Elisabeth van Dijk.Cornelia Catharina, dochtertje van Johan- V VERKOOPING VAN MILITAIRE KLEI DINGSTüK KEN TE ALKMAAR. De IIoofd-Administratie van hel 2de Regement Infanterie in gar- nisoen te Alkmaar, zal ingevolge bekomen authorisalie op Maandag den JO11™ November 1846, des voormiddags te 10 Ure, in liet Ma gazijn van het gemelde Regementstaande achter de Groote Kerk te Alkmaar, aan de meestbiedende, in hel openhaar, om kontant geld te verkoopen: Eeuige MILITAIRE KLEEDINGSTUKKEN waaronder een groote partij Rnndsels, Linnen Bedlakons Linnen Bedkoetseri en Wollen Dekens en hetgeen verder te koop zal worden aangebo den. De Makelaar J. W. WESTERMAN te Alkmaar is voornemens, om, op Woensdag, den 18'1™ November 1846, des voormid- dagste 10 Ure, ten zijnen Lokale, in het openbaar, te ver koopen, eene partij gladbouten en andere MEUBELEN, als: Chiffon nière, Linnenkaslje, Ledekanten, Nachttafeltje, Commode, Consolles, Toilet- en andere Spiegels, Tafels en Stoelen, Beddern met hun toe- behooren, Linnengoed, Mans-en Vrouwekleederen Poreelein-, Glas- en Aardewerk en eenige Kastenmnkersgereedschappen alles daags vóór den verkoopdag, in bovengemeld locaal voor een ieder te zien. V oorts tenzelven dage, des middags te 12 Ure, op de Breestraat, te Alkmaar, eene partij gezaagde HOUTWAREN, be staande in Maghonyhooten Schalen, Eikenhout Wagenschot. Eiken houten, Essendoorn, IJpen en Vuren Deelen, en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Men is voornemens, op Vrijdag, den 27st™ November 1846, des avonds te zeven ure, in den Nieuwen Doelen, te Alkmaar, ten overslaan van den Heer Begier in bel Eerste kanton van bet twee de Arrondissement der provincie Noord-HollandHoofdplaats Alk maar, in het openbaar te veilen en op Vrijdag, den 4lle" Decem ber daaraanvolgende, terzelfder ure en plaatsehij afslag te ver koopen N°. 1. Een hecht, sterk, weldoortimmerd en gedurende de laalsle jaren aanmerkelijk verbeterd dubbeld HUIS, met deszelfs ERVE, zijnde eene welbeklante en bijzonder goed ter nering staande BROODR Ah KERLJ benevens een daaraanverheeld GEBOUW, ingerigt lol eene MACHINALE ROGGEBROOD- BAKKERIJmet de daartoe behoorende Gereedschappen, waaronder een voor weinige jaren geheel nieuw gemaakt Werktuig tot het bereiden van Roggebrood, staande en gele gen binnen de stad Alkmaar, aan de Hoogëslraat en hoek van de Lange Nieuwes!oot,in wijk B Nu. 102. 2. Een PAKHUIS en ERVE met annexe WONING, van ouds ge naamd het Fortuin, staande en gelegen te Alkmaar, aan de Lange Nieuwesloot, in wijk B N°. 146. Nadere informatiën zijn te bekomen bij den Heer C. BOONACKER Prokureur, alsmede bij den Notaris J. SCHOEHUIZEN, beide te Alk maar woonachtig. Degenen, die iets te vorderen hebben van wijlen ANTONIUS ER ANCISCUS SOMMF.Rin leven Orgelmaker, te Alkmaar, en aldaar den 8st™ October 1846, overleden, gelieven daarvan vóór of op den 30steo November 1846, opgave te doen, ten Kantore van de Notarissen A. P. de LANGE en S. A. de MORAAZ, te Alkmaar. De Ondergeteekende verzoekt en waarschuwt mits deze, een ieder om aan niemand buiten en beha]ven zijne bekende huisge- noote, eenige goederen op zijnen naam of voor zijne rekening nfte- geven, als zullende daarvoor, in geen geval eenige betaling geschie den. J. BANNING, Alkmaar, den 7den Novembei 1846. Stads Bode. Bij vonnisse der Arnmdissemenls - Reglbank te Alkmaar, den zeventienden September 1800 zes en veertig in zaken van WILLE- MINA RF.IN1ERSE, huisvrouw van ALBERT FOEKES de JONG, Hin der beroep, wonende aan de Helder, als Eischeresse, tegen haren man Albert Foekes de Jong, als gedaagde bij verstek gewezen, be hoorlijk geregistreerd en aan den gedaagde in persoon beteekend. is het huwelijk lusschen gezegde Willemina Beinierse en Albert Foe kes de Jong bestaan hebbende, ontbonden verklaard. kosteloos geprocedeerd Voor Extract J. II. GRAM, Procureur. ie Alkmaar, bij de Erven van A. S T E R C K, in de Acliterdum t wijkC, n°. 589,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 2