A c or iv? m RANT- a a M a m fj te: °- a i {rife. IffeiC i <r M a a n a g 16 November. S ri /I T* nrx W w i x<(. Deze Courant wordt eens in de week en we] eiken Maandagvoor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. ill A li lie Prijs der Advertenti0n van 1 tot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meer -0 Centen, behalve 35 centen zegel regt voor elke plaatsing. Z ECrE l. E AANBESTEDING. ?p Woensdag den 25"»™ November 1840des namiddags ten 2 ure, 7,al, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur der provincie Noord-Holland, of bij deszelfs absentie, dooreen der Le den van de Gedeputeerde Staten en in bijzijn van den Hoofd-Inge- nieur van den Waterstaat, aan bet Gouvernements gebouw in deSt. Jansstraat Ie Haarlem, worden aanbesteed Het bonwen van eene nieuwe KERK en TOREN voor de Hervorm de Gemeente te Urcem. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het bestek, waarop deze aanbesteding zal plaats hebben, zal ter lezing liggen, boven en behalve» aan het Gouvernements gebouw te Haarlem, in de voornaamste Logementen en Koffijhuizen, als: te Amsterdam, in het liepen van Medemblik op den Dam, in het Vos je, achter de oude beurs, in de Beerenbijt builen de Ütreehlsehe poort eu bij P. J. ColenbranderLogementhouder in de Bel, op den hoek van de Haarlemmerdijk; te Haarlem, in de Kroon,, in het Noord- Hollandsche Koffijhuisin de halve Maan en bij Thijssen, Xoffij huis houder op de groole markt; te Alkmaar, in de Toelast, in den Burg en in het ff apen van Haarlem; te Hoorn, in het onafgemaakte Schip en in den Doelen; te Edam, in het Recren-Logementte Purmeren- de, in de Vergalde Roskam; te Monnickendam, in den Doelen; te Nieuwediep, bij de Erven J. Boven en bij Ihnente Sliedrecht bij de wed. J. van der Vlies te Buiksloot, bij Vuik en Sitter; te Naar- den, bjj Jurrissen te Muideu, bij P. Amersfoortte Ursem, op het Raadhuis en bij Kerkvoogden. Zullende vier dagen vóór de aanbesteding en alzoo op Zatnrdag den 21sten November aanstaande door de zorg van den Heer Hoofd ingenieur van den Waterstaat de noodige aanwijzing worden gedaan en inmiddels zoo bij Z W. E. G. als bij Kerkvoogden, de verlangde inlichtingen te bekomen zijn. Alkmaar, den 13den November 1846. De persoon van ABEL DR0NR1JP, wordt mits deze opgeroepen, om zich te vervoegen Ier Secretarie van de Stad Alkmaar; ten ein de aldaar niededeeüngen voor hem in belang te vernemen. BU1TENLANDSCIIE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. Uit Saint Etienne wordt het volgende geschreven Zekere Claude Offraijslager te Reclus, in de gemeente van Saint-Paul-en-Jarreteen zeer gevaarlijk en met reeds meer dan een gereg/elijk vonnis bezwaard man, had zich in bet huwelijk be geven met zekere Francoise Foressier, welk vrouwtje hij zeer onge lokkig maakte en bijna van gebrek deed omkomen. Geen raad meer wetende om zich geld te verschaffen, kwam hij tot het besluit om zijne vrouw te verknopen. Hij bood haar tegen 110 franken aan een uildrager aan, maar deze wilde niet meer geven dan 100 fianken en de koop sprong af Nu bood hij haar aan een zijner buren, Jean Marie en deze werd koper voor 150 franken. Beiden wilden den koop door eene authentieke acte bekrachtigen en te dien einde begaven zij zich bij een notaris, maar werden door de zen zijn kantoor uitgejaagd. Om de zaak evenwel zou veel moge lijk in orde te brengen, riepen zij nu vier getuigen bijeen, in wier tegenwoordigheid de som van 150 werd uitbetaald. De koopwaar werd nnmiddelijk uitgeleverd'en de konper benaderde zich de vrouw, die zich met eene betere toekomst vleijende, van gunscher harte in de transactie stemde. Maar Offray bad deu koopprijs weldra verkwist en nu eischte hij zijne vrouw terug, om haar wederom aan een ander te kunnen verknopen. De kooper wilde de vrouw wel terug gevenmaar wilde zijn geld dan ook terug hebben. Offray dreigde hierop hem te zullen vermoordenen hield ook in zoo verre woord van eeui- ge dagen later een vol schot hageluit eene hinderlaag op hem te lossen, zoodat de inan als met hagel doorboord is; bij geluk zijnde wonden hoe zwaar ook niet dodelijk. Na het gebenrde ging Of fray in eene kroeg zitten drinken. Daar werd hem door iemand verhaald dat de kooper van zijne vrouw doodgeschoten was. Dat is mij regt aangenaam, was zijn andwoord; wist ik wie het gedaan beeft, ik zou hem op een slokje onthalen. Intusschen begreep hij toch, dat bet zaak was zieh uit de voeten te maken, en sedert is hij voortvlugtig. AnistCour.) BINNENLANDSCHE EElllGTEN. Alkmaar den 12den November 1846. De Heer Mr. IV. Timmer Fckelboomonlangs door Z. M. den Ko ning benoemd tot Substituut-Griflier bij de Arrondissements-Regtbank alhier is in eene pleglige leregtzilting der Regtbank van heden be- eedigd eu met eene toespraak van den Voorzitter in deze zijne be trekking geinstalleerd geworden. Groningen den 5den November. Gisteren avond verraste de Heer F. Binsma, apotheker alhier, de leden van bet Natuurkundig Genootschap, in eene van deszelfs ge wone vergaderingen, met de raededeeling van zijne welgeslaagde proefnemingen ter vervaardiging van het onlangs in Duitsehland uitgevonden en zoo veel gerugtsinakend schietkatoen. Zijn Ed. be werkstelligde de bereiding van deze raadselachtige stof onder de oogen der talrijk vergaderde leden, en bewees met eenige prooven de waarlijk het buskruid evenarende kracht daarvan, door het be reide katoen te laten ontploffen en daarmede te schieten. Een met een weinig van dit katoen geladen en met een kogeltje voorzien I pistooltje gaf bij bet afschieten een knal en had eene uitwerking, [als of bet met kruid geladen was, zoodat de kogel, op eene plank afgeschoten, tol op eenige diepte daarin drong en met kracht daarvan terug stuitte. Do bereiding bestond eenvoudig daarinGewone boomwol (watten) werd eerst goed doortrokken met sterk salpeter zuur en vervolgens behandeld met sterk zwavelzuur, dan met wa ter afgewassehen en zoo van liet zuur bevrijd, hierop weder wat uitgeplozen en eindelijk gedroogd wanneer bet ten gebruike ge schikt was. Het schijnt bij de bereiding vooral daarop aan te ko men dat men sterke zuren aanwende. Daar het ons regt aange naam was, ook zelve in deze stad van de waarheid en het gewigt van deze uitvinding metterdaad overtuigd te worden en dat het ge noemd genootschap daartoe de gelegenheid gaf, konden wij niet nalaten met een enkel woord hiervan melding te maken. AmstCour.) n Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot iVoord-llol- landsch Kanaal, van den 6 tot en met den 12 Nov. 1846. Af ra, kapt. J. Nenneboog en Dolor as kapt. M. Elerriage, beide v. Bilbao; Monnickendam, kapt. A. J. Oltmans v. Bordeaux; Richardt Brandt, kapt. C. Drichell v. Archangel; Messenger, kapt. J. Moure v. Sunderland; Petrus en Jacobus, kapt. M. P. de Jonge v. Konings bergen; Catharina Frederica, kapt. II. II. Duintjer v. Memel; Emmt- lina: kapt. A. S. Lorentien v. Heiligenhaven en alle naar Amsterdam. Gezina, kapt. P. Burggraaf en Uenricus Gerarduskapt. 1'. Ver schuur, beide v. Amst. n. Batavia; Eliza, kapt. J. Sipkes v. dito n. Suriname; Elmina, kapt. J. Baak v. dito n. de Kust Genua; Helena Catharina, kapt. G. de Roer v. dito n. Genua; Raejalita, kapt. M. A. de Bernzatique v. dito n. Bilbao; Holga, kapt. L. Güde en Tem po, kapt L. Verona, beide v. dito n. Triest; Hnffnung, kapt. H. O. Kraase v. dito n. Algier; Francis Vhitneg kapt, J. B. Éisk, Brazil, katp. N- Andrew eu Harmonie, kapt. J. Cloack alle 3 v. dito n. New castle; de Jonge Leeuw, kapt. K. Boonvich v. dito n. London; Ha- bets Jnker, kapt. C. P. Andersen v. dito n. tweede Slrad Anna Christina, kapt. II. Faek v. dito u. Dombergh Tiende Brödre, kapt. J. E. Alkeland v. dito n. DrammenFrederica kapt. P. M. Smith Eenighedcn kapt. L. Marchussen, Elisabeth, kapt. E. Knudsen 17 Hei, kapt. N. Nielsen, Commerciën kapt. P. Jobnsen Venn erne kapt. J. E. Jensen, Vennerne, kapt. P. A. Falckenberg, Maria Olet- ta, kapt. A. P. Beijlegaard en Undine, kapt. 4. Dassen, alle 9 van Purmer. n. Drammen; Nordstein, kapt. P. 11. Niemann v. dito naar Rustok, en Mary Ann, kapt. J. Cunham, v. Alkm. n. London. Veiling, gehouden in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, op Vrij dag den 6llen November 1846, des avonds te 5 ure, en op Vrijdag den 13Jen November daaraanvolgende, ter zelfder ure, bij afslag finaal verkocht N°. 1. Een Winkelhuis en Erve, waarin de Slijterij van Wijnen en Sterke dranken, benovens de negotie in KoffijThee en Ta- buk, is geëxerceerd en nog wordt gecontinueerd staande en gelegen binnen de stad Alkmaar, aan het Ritsevoort, in wijk A N°. 416. strijkgeld de Makelaar F. M. Aghina f 1700, niet verhoogd. 2. Een Pakhuis met annexe Woning en Ervestaande en gele gen als voren, aan de Oudegraclitin wijk A N°. 27 strijkgeld de Makelaar F. M. Aghina f 250, verhoogd door den heer T. J. v. d. Haagen, met n 150 n°. 1 en 2 gecombineerd 2100, verhoogd door den heer Abr. P. de Langemet 625 3. Een Pakhuis en Erve, gelegen als voren, in de Vrouwestraat in wijk A N°. 426. strijkgeld Jan Knptein145,— verhoogd door Klaas Kleijbroek, met 130, 4. Twee aan een verheelde stukken extra best Weiland, gele gen onder de jurisdictie der stad Alkmaar, in den F.endraglg polder, te zamen groot 3 bunders 26 roeden 10 ellen. strijkgeld de heer J. E. Nuhuut van der Veen f 2850, verhoogd door den Makelaar E JU. Aghina, met 160,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1