X A°' 1840. ALKMAARSCHE COIIU se* I a a n d a 23 November. eg m NEDERLANDEN. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Cente uitgegeven. De Prijs der Advertenti0n van 1 tot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. I j*7j v .1 #ij Zijner Majesleits besluit van den 7'lfn November 1846, n°. 105, is benoemd lot plaatsvervangend Kanton - regter te Alkmaar, den Heer J. /7. Gram, Prokureur bij de Arrondissements-Regtbank al daar. Staats Cour.) AANBESTEDING. Op Woensdag den 25sten November 1846, des namiddags ten 2 ure zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur der provincie Noord-Holland, of bij deszelfs absentie, dooreen der Le den van de Gedeputeerde Staten en in bijzijn van den Hoofd-Inge- nieur van den Waterstaat, aan het Gouvernomenls gebouw in de St. Jansstraat te Haarlem, worden aanbesteed Het bonwen van eene nieuwe KURK en TOREN voor de Hervorm de Gemeente te Urcem. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het bestek, waarop deze aanbesteding zal plaats hebben, zal ter lezing liggen, boven en behalven aan liet Gouvernements gebouw te Haarlem, in de voornaamste 'Logementen en Koffijhnizen, als: te Amsterdam, in het Wapen ran Medemhlik op den Dam, in het Vos- je, achter de oude beurs, in de Beerenbijt buiten de Utrechlscbepoort en bij P. 11. ColenbranderLogementhouder in de Bel, op den hoek van de Haarlemmerdijk; te Haarlem, in de Kroon, in het Noord- Jlollandsche Koffijhuisin de ha!re Haan en bij Thijssen, Xoffijhuis- lionder op de groote markt; te Alkmaar, in de Toelast, in den Burg en in het Wapen van Haarlem; te Hoorn, in het onafgemaakte Schip en in den Doelen; te Edam, in het Heeren-Logementte Purmeren- de in de Vergulde Roskam; te Monnickendamin den Doelen; te Nieuwediep, bij de Erven J. Boven en bij Ihnente Sliedrecht bij de wed. J. van der Vlies te Buiksloot, bij Vuik en Sitter; te Naar- den, bij Jurrissen te Muiden, bij P. Amersfoort; te Ursem, op het Raadhuis en bij Kerkvoogden. Zullende vier dagen vóór de aanbesteding en alzoo op Zaturdag den 21s(en November aanstaande door de zorg van den lieer Hoofd ingenieur van den Waterstaat de noodige aanwijzing worden gedaan en inmiddels zoo bij Z.W.E. G. als bij Kerkvoogden, de verlangde inlichtingen te bekomen zijn. Alkmaar, den 13den November 1846. Do persoon van ABEL DRONRIJP, wordt mits deze opgeroepen, om zich te vervoegen ter Secretarie van de Stad Alkmaar; ten ein de aldaar mededeeüngen voor hem in belang te vernemen. tharina, kapt. 11. D. Bakker, beide van Koningsbergen; Carolina, kapt. S. Nielsen v. Stok hol m Concordia, kapt. Harup v. Dram men; Cristine, kapt. S. Bemer v. Stokholm, en alle naar Amst. Vrieslandkapt. J. C. de Veer en Hendrik Westerkapt J. J. Pranger, beide v. Ainst. n. Odessa; Vriesland, kapt. T. W. de Vries v. dito n. Li- vorno; Gagliome, kapt. T. Mioali v. dito n. Napels Idogheden kapt. A. Richard v. dito n. AlgiersHopefullkapt. G. C. Smith v. dito n. Lon don Hendrika Jantina, kapt. A. Struik v. dito n. Marseille; de jon ge Clemens, kapt. T. W. de Jong v. dito n. Hull; Carolina, kapt. .J. H. Arends v. dito n. Riga; President, kapt. 11. Jensen v. dito n. Rostok Oxenbiergkapt. M. Jacobsen v. dito u. Svenborg; Johanna, kapt. H. Maller van dito naar Antwerpen. UUWELIJKS-PROCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 22 November 1846. Eerste Gebod. Adrianus Hendrik van Dodewaard en Judik Wilhelmina Laarman, beide te Alkmaar woonachtig. Van wege tleeren BURGEMEESTER en WET11 OUDEREN der Stad ALKMAAR", wordt aan de belanghebbenden, ter keimisse gebragt Dat de Markten, welke op den 25»t<-n en 26^" December, uit hoofde van het Kersfeest, niet kunnen plaats hebbenzullen gehouden worden op WOENSDAG en DONDERDAG den 23«ten en 24stm DECEMBER aanstaande, zullende de Woensdag speciaal be stemd zijn voor de Kaas- en Graanmarkt. Alkmaar, den 20st,n November 1846. De Secretaris der Stad Alkmaar De Dl EU FONTEIN VERSCHUIR. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Alkmaar den \Cuien November 1846. lieden werd alhier de tijding ontvangen dat te Zwolle was over leden de WelEd. Geslr. Heer J. J. van Tongeren, 1' Luitenant-Ad judant hij het ter dezer stede in garnizoen liggende depöt-Batailhm van het 2« Regiment Infanterie. Iemand die zich niet alleen in ruime mate de achting had waardig gemaakt van zijne Officieren en ónderhoorigen welke in hem voorzeker een' opregt vriendeen regtsehapen en hooggeacht krijgsmakker verliezen, maar die hoven dien, om zijne goede hoedanigheden, en zijnen aangenamen omgang, in höoge achting slaat aangeteekenden teregt betreurd wordt, door menig 'ingezeten dezer stad, die hem gedurende zijn verblijf aldaar, ook iii het burgerlijke leven heeft mogen leeren kennen. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot IVoord-Hol- landsch Kanaal, van den 13 tot en met den 19 Nov. 1846. Wassenaar, kapt. K. Spiegelberg v. Batavia; Belgiquekapt. A. Vent v. Livorno; Germaniakapt. S. Ouwehand v. Huil; de Dank baarheid, kapt. H. B. Kolk en de jonge Catharina, kapt. H. Puncke, beide v. Newcastle; de Ondernemingkapt. G. H. vbckSapenor kapt T. Macdonald V.benezerkapt. J. Mills, Elisabeth, kapt. G. T. Clack, jane Dunn, kapt. J. Williams en Mary Saras, kapt. T. Hedley alle 6 v. Sunderland Fanny Palmer, kapt. J. Cutting van London; Stern, kapt- M. P. Marehussen v. Petersburg; Wilhelmina, kapt. J. G. Buss v. Pernaude I redekapt. B. G. Ebeling eu Ca Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 16 tot den 21 November 1846. Gerardus, zoontje van Pieter Mente en Maria Kleijbroek. Alida, dochtertje van Jan den Hartog en Sara de Nobel. Mar- garetha Jacoba, dochtertje van Matthijs Aibertus van Elburg en Mar- garetha Veen. Simon Cornells, zoontje van Frederik Spierdijken Elisabeth Maria Petronella Laan. Anna Elisabeth, dochtertje van Theodorus Slenters en Hendrica Pallee. Corneliszoontje van Iler- manus Josephus Penders en Geertje Smit.Adam Johannes, zoon tje van Jan Jonkeren Dirkje Fuchs.Margaretha Geertruidadoch tertje van Johannes Vermeer en Geertje de Boer. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 16 tot den 21 November 1846. Catharina Brouwer, oud circa 27 jaren.Johannes, zoontje van wijlen Dirk Kaper en Adriana de Wijs oud 2| jaren, Femtna dochtertje van Cornelis Vredenburg en Susanna Johanna Genis, oud circa 12 jaren.Trijntje Klaasdr Bakkerechtgenoote van Jan Visser, oud 38 jaren Marijtje Kok, weduwe van Evert van Latum, oud circa 71 jaren. Philippus, zoontje van Ambrosius Terluin en An na Elisabeth Weijer, oud 3 jaren. Geertruida Bierlaag, echtge noote van Mattheus Nijssen, oud 76 jaren. Johanna Susanna, doch tertje van Jan de Jong en Cornelia van Es, oud 1§ jaar. Johan na Schouten, echtgenoote van Christianus Jacobus Koorn, oud 58 jaren.Hendricus Anthonius, zoontje van Hendricus Anthonius Pa- leari en Susanna Bibo, oud 6 weken. Johannes Anthonius, zoon tje van Tames Mooij en Margaretha Johanna Heiunieoud 2 jaren. Trijntje Berkhout, oud 58 jaren. Jan Erkampoud 53 jaren. Pieter Eivald, oud 50 jaren. Anna, dochtertje van Dirk Jan sen en Wilhelmina van Assen, oud 1 jaar. Billetje van Latum, oud 75 jaren. Elisabeth, dochtertje van Simon Nijman en Corne lia Stet, oud lf jaar.Grietje Slotemaker, echtgenoote van Herina- nus de Nijs, oud 60 jaren. V STADS BANK van LEENING te ALKMAAR Verknoping op Donderdag den 17'len December 1846. der PANDEN, beleend gedurende de maanden Juli.j, Auguustus en September 1845. Welke goederen daags te voren te zien zullen zijn, van des voor- middngs 10 tot des namiddags 2 Ure. Van heden af kan de beleening van gemelde Panden vernieuwd worden, of de afdoening der Rente geschieden, behoudens de be paling der hertauxatie van de beleensom, op de bedoelde Panden voorgeschoten. De laatste dagen ter vernieuwing van beleening zijn bepaald, op Maandag den 7llen en Dingsdag den 8sten December e. k. Men is voornemens om op Dingsdag, den 24sten November 1846, des voormiddags te 10 ure, te Alkmaar, aan bet Ritsevoort voor'bet huis geteekend n°. 416 in wijk A, verknoping te hemden van eenige gladhouten en andere MEUBELEN en verdere INBOEDEL, als: 1 Kabinet, 1 Glazekas, Tafels en Stoelen, 1 Gladmangel, wel gevulde Bedden met derzelver toebehooren Bed- cn TafellinnenMans- en Vrou wek leederen Koper,- Tin,- Verlakt-en Ijzerwerkdifferent Porselein Glas en Aardewerk, Vaatwerk, waaronder eene Drank- stelling met 7 Aratenonderscheidene WINKELGOEDEREN en Gereed schappen; eindelijk eenig GOUD- en ZILVERWERK en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Men zal het Goud- en Zilverwerk des middags te 12 ure pre cies, presenteren te verknopen. I Alles daags vóór den verkoopdag, van des morgens te 10 ure tot des 3 namiddags te 4 ure, voor een ieder te zien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1