VKRKOOPING TK OIJDORP. UIT DE HAND TE KOOP: SINT N I C O E A A S. Op Donderdag den 26,<,<!" November 1840, des voormiddags te 10 Hie, ra I men ten Sterf huize van JACOB MUL, te Ondorp, in hel iTtenbaar. te I;nop aanbieden: Eonig HUISRAAD, KOPER en IJZER WERK BOEREN- en BOUWG1TU EBSCIl \PPF.N en RIJTUIG en het geen verder te koop zal worden aangeboden. Men is voornemens, op Vrijdag, den 27slen November 1846, des avonds Ie zeven ore, in den Nieuwen Doelen, Ie Alkmaar, ten overstaan van den lieer Regter in het Eerste kanton van bet twee de Arrondissement der provincie Noord - Holland Hoofdplaats Alk maar, in bet openbaar te veilen -en op Vrijdag, den 4clpn Decem ber daaraanvolgende, terzelfder ore en plaatse, bij afslag te ver knopen N°. 1. Een hecht, sterk, weldoortimmerd en gedurende de laatste jaren aanmerkelijk verbeterd dnbbeld HUIS, met deszelfs ERVE, zijnde eene teelbehlante en bijzonder goed ter nering staande BROODBAKKFbenevens een daaraanverbeeld CEROIJW, ingerigt tol eene MACHINALE ROGGEBROOD- BAKKERIJmet de daartoe beboerende Gereedschappen, waaronder een voor weinige jaren geheel nieuw gemaakt Werktuig tot het bereiden van Roggebrood staande en gele gen binnen de stad Alkmaar, aan de Hoogestraat en hoek van de Lange Nieuwesloot.in wijk li N". 102 2. Een PAKHUIS en ERVE met annexe WONING, van ouds ge naamd het Fortuin, staande en gelegen te Alkmaar, aan de Lange Nieuwesloot, in wijk B N°. 146. Nadere informatiën zijn te bekomen bij den Heer C. B00NACKER Prokiireur, alsmede bij den Notaris J. SCHOEHUIZEN, beide te Alk maar woonachtig. Men is voornemens om op Maandag den 30,ten No vember 1846, des voormiddags ten Elf ure, ten huize van G. ven Trienen, kastelein aan den Omval, in de Sehermeer, onder Oudorp, in het openbaar te verkoopen I846, des avonds, le vijf ure, in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, in bet openbaar, te veilen, en op Vrijdag, den IS1^ December daar aanvolgende, ter zelfder ure en plaatse, bij afslag te verkoopen: N°. 3. Een HUIS en ERVE, staande en gelegen te Alkmaar, op de Turfmarkt, van ouds genaamd >1 hel Turfschippershuis", wiik D, No. 176 J 2. Een PAKHUIS en ERVE, met annexe KAMER en ERF, Zakkestraat te Alkmaar, wijk D, N°. 336. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere informatiën zijn te men, ten Kantore van de Notarissen A. 1'. de LANGE en S MORAAZ, le Alk maar. in de Ueko- A. DE get'l. Eene kapitale HUISMANS-WONING, genaamd HOOF en ZOBG, met n°. 58, BOED en HOFSTEDE of TU1NI, benevens het daar-! bij liggende en behorende allerbest WEILAND, alles staande enge h'geu aan den westdiik in de b'djhte Sehermeer, onder Oudorp, in den polder F en wel in de kavels ii»\ 25, 26 en 27; een en ander kadastraal bekend in Sectie C ouder de nos. 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 en 41, ter gezamentlijke grootte van 25 bunders 8 roeden en 10 ellen; te aanvaarden op Kersmis 1846 en lsten Mei 1847 Nader informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris D. N. wx ELTEN, te Alkmaar, alwaar 8 dagen vóór den veilingsdag, de bewijzen van eigendom en Conditiën van verkoop ter lezing zul len liggen. Men is voornemens, om. op Woensdag en Donderdag, den 2 en 3(|f" December 1846, des voormiddag», te 10 Ure, op bet Ritsevoort, te Alkmaar voor het huis geteekend met n°. 36. in wijk A, in het openbaar, te verknopen: Kenen netten en zin- delijken INBOEDEL, bestaande in welonderhoudene gladhouten en andere MEUBELEN, als: een Spiegel - Bureau Kabinet, Secretaire, Chiffonnière, Ledekanten met Behangsels, GladinangelLinnenpers, Commode, Celinder- en Penantkasjes, Consolle, Lade-, Panant-, Speel-, Schuif-, Thee- en Trektnfels met inlegbladenStoelen met Tripten en Paardenharen Zittingen, welgevulde Ledekants en ande re Bedden, Spreijen, Wollen en Katoenen Dekens, supra fijn Bed en Tafellinnen, heldere Spiegels, welgeregelde PendulesBloemvazen, Tafellampen en Verlaktwerken zwaar Koper-, Tin- en Ijzerwerk, voorts eene Collectie Oud blnauw O. i. Porceleinen, waaronder exquis Koffij - en Theegoed alsmede Vloerkleeden Karpetten, Gang en Tra p- loopers. Vuurhaarden en Kagehels, en eindelijk zeer accurate Gunde Repetitie en andere Heören ZakhorologiënKerkboeken met Goud ge iTionteerd gepolijst Tafel en ander Zilver, waaronder eene verzameling weibewaard kinder Speelgoed, en hetgeen verder te koop zal Worden aangeboden;alles nagelaten bij wijlen den WelEdelen Heer 1'. II. vax der NOLLE, in leven Lid van den Raad der slad Alkmaar. Men zal het Goud en Zilverwerk, Woensdag van de verkoopdagen, des namiddags, te Eén ure, te koop aanbieden. Vlies daags vóór de rerk«opdagen van des voormiddags 10 tot des namiddags 3 urevoor een ieder te zien. De Curator in den insolvent verklaarden boedel van G. KOENTZE, brood ba kker te Alkmaar, zal, op Woensdag den gaSSg.Q-'lv" December 1846, aanvangende des voorm'ddagsten 9 me door den Heer Griffi r der Arrondissenieiils-Regtb.ink te Alk maar, als daartoe bepaaldelijk benoemd, aan het huis, door den fa- liet bewoond, in de Hoogstraat, le Alkmaar, wijk B, N°. 102, in bel openbaar en om gereed geld, dadelijk na iederen toeslag te vol doendoen verkoopen: Het BUISHAND en den INBOEDEL, tot de insolvente Massa beboerende en daags vóór den verkoopdag, van des morgens 10, tot des namiddags 2 ure te bezien. Men is van meening, om, op Vrijdag, den llden December 1846, des avonds, te vijf ure, in den Nieuwen Doelente Alkmaar, in het openbaar, te veilen, en op Vrijdag, den 18d<>" December daar aanvolgende, ter zelfder ure en plaatse, bij afslag, te verkoopen: N°, 1. Een II11S en ERVE, te Alkmaar, aan het Bitsevoort, wijk A, n°, 16, met Koepel daarachter. Zijnde hetzelve inmiddels uit de hand te koop. 2. Twee stukken GROND, gelegen in de Binnenbanen, binnen de stad Alkmaar, Sectie A, nls. 1227 en 1230, groot 9 roeden, 41 ellen. 3. Een KOEPEL en TUIN, buiten de Kennemerpoort der slad Alk maar. in oen Hout, Sectie E, n°. 168, groot 1 roeden 55 ellen. i> 4. Een BUIS en ERVE, aari de noordzijde van het Luttik Ou dorp, te Alkmaar, wijk C, n°. 451. 5. Een HUIS en ERVE, aan de westzijde van de Hofstraat, te Alkmaar, wijk A, n°. 225. 6. Den eigendom van een op erfpacht uitgegeven stuk GROND, gelegen buiten de Kennemerpoort der stad Alkmaar; Waarvan thans erfpachters zijn, te weten: van het gedeelte Sectie E, n°. 190 de HoogwelGeb. Jonkvrouwe J. H. A Fontein Eer- schuir ad f 825. en van Sectie En°. 196 en 409 de Erven II. Erkamp ad f 8,80 'sjaars, voorts 7. Eenige stukken BOUWLAND, gelegen onder Oudcarspel en Nooidsebarwoude. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere informatiën zijn te beko men ten kantore van de Notarissen A. P. de LANGE en S. A. de MOR AAZ, te Alkmaar. Men is van meening, om, op Vrijdag, den ll<ten December 1846, des avonds, te vijf ure, in den «Nieuwen Doelen" te Alkmaar, in liet openbaar, te Veilen en op Vrijdag, den 18clen December daar aanvolgende, ter zelfder ure en plaatse, bij afslag, te verkoopen: Een HUIS en ERVE, te Alkmaar, aan de noordzijde van de Laat, in wijk A, n°. 303. breeder bij biljetten omschreven. Nadere informatiën zijn te beko men ten Kantore van de Notarissen A. P. de LANGE en S. A. de MORAAZte Alkmaar. Men is van mening, om, op Vrijdag, den 1 December 1846, des avonds te vijf ure, in den Nieuwen Doelen" te Alkmaar, in het openbaar, te veilen en op Vrijdag, den 18(l<-n December daar aanvolgende, ter zelfder ure en plaatse, bii afslag, te verkoopen: Het regt van OPSTAL, met den OPSTAL zeiven, bestaande in twee HUIZEN, inden Heer Hugowaardmitsgaders onderscheidene stuk ken WEI- en RIETLAND, gelegen in de gemeente van den Heer Hugowaard, Oudorp, Oterleek en Oudcarspel, ter gezamenlijke grootte van 18 bunders, 21 roeden, 67 ellen. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere informatiën zijn te beko menten kantore van de Notarissen A. P. de LANGE en S. A. d« MORAAZ, te Alkmaar. Door bet smartelijk overlijden van mijn geliefde Echtgenoot zoo maak ik mijn geëerde Burgerij bekend, dat ik met behulp van mijne BEHUWD-BROEDER De SPÉKSLAGTER1J wil aanhouden, en verzoekt bij deze, ieders gunst, belovende eene prompte en civiele bediening. De Wed. K U H N geb. G. de JAGER. feStjitii Een III IS en ERVE, staande achter de Geest, bij de Ber- eSSfalWlgerpoort le Alkmaar; hetzelve perceel bevat eene Stalling voor 18 koeijen, 2 paarden en Hooi berging van 24 koe hooi. Naar verkiezingterstond te aanvaarden. Nog wordt UIT de II AND te KOOP aangeboden Eene partij van p. m. acht Koe HOOI, beste kwaliteit, voorban den in bovengemeld perceel. Te bevragen bij KI. BROERTJES aan hel H llige Land, bij de Schermerpoort te Alkmaar. .izSs-zSa, Men is voornemens op Wroensdagden AW™ December 1846, Sj|{|sj^,.des voormiddags le 10 ure, in de Herberg de Groene Eatk te Akersloot, in liet openbaar le verkoopen: Eene in den jare 1845 geheel nieuw gebouwd WOONHUIS, met twee pereeelen BOUWLAND, te /amen grout 18 Roeden 90 Ellen, staande en gelegen nabij de Molenbuurt, le Akersloot. Nadere informatiën zijn te bekomen bij den Notaris J. SCHOEHUT- ZFNI te Alkmaar. Men is van raeeningom, op Vrijdag, den ll<l<?n December P. RECK. Boekverkooper alhier, is ruim voorzien van PRENTEN, PRENTENBOEKJESTEE KENSTÜD1EN en vele andere Artikelen, zeer geschikt tot St. Nicolaas geschenken alles tot verbazende vermin derde prijzen; goed schuivende SPEELKAARTEN in 12 soortenvan 6 tot 40 Cents, ppr dozijn tot verminderde prijzen; voorts ALMA NAKKEN voor 1847, enkeldea 10 en 12l, dubbelde a 15 en 20 Cents alsmede Volks en Blijgeestige ALMANAKKEN. ALMANAK voor Ge zellig Onderhoudetc. etc. Alle degenen, welke iets te vorderen hebben vanof verschul digd zijn aan de Wed. C. M001J aan den Omvalnabij Alkmaar, ge lieve daarvan opgave of betaling te doen, vóór den 5<ien December 1846, ten huize van W. MOOIJ aan den Omval. le Alkmaar bjj de Erven van A. S T E R C K, in de Achterdam wijkC, n°. 589,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 2