A°' 1846. ALKIAAMCHE M a a n d a g 30 November. Burgemeester en wetü ouder en der stad alkmaar. kennisgeving. verwittigen mils deze alle belanghebbenden, dat de bjj Art. 36 der AA'et op het Regt der Patenten voorgeschrevene opneming derzelve, aan de Huizen der Ingezetenen zal plaats hebben, te beginnen met Maandag den 30«»<>n November aanstaande, door Prent'van Dalen, Hoofd-Commies hfj de Stedelijke Middelen en den Deurwaarder der Directe belastingen Cornells vnn Tlelals daartoe door Hnn Ed. Aehtb., met overleg van den lieer Contróleur der Divisie Alkmaar, geau' thoriseerd. Gelastende Rurgemeester en Weftionderen alle Patentpligtigen, de genoemde Personen in die kwaliteit te erkennen, en aan dezel'ven alle door de hen gevraagde inlichtingen te geveri; met herinnering tevens aan alle de daartoe in hef bijzonder verpligte Personen, ten aanzien van limine gebondenheid tot verloohing der Registers van Lij hen in dienst zijnde Werklieden, ter voorkoming der boeten en poenaliteitenbij Art. 35. der bovengenoemde Wet in het breede omsch reven. Alkmaar, den 27sten November 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd, F. C. W DR UIJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van dezelren De DIEU FONTEIN VERSGHUIR. RÜR GEM E ESTER es WETHOUDER EN der Stad ALKMAAR brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Staddat het Kohier der Personeele Belasting 4e Suppletoir dienst 1846/47, (ne gen maanden) op den 19<ten November 1846, door den Heer Staats raad, Gouverneur van de Provincie Noord-Holland is executoir ver klaard, en op beden door H. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezetene, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit' nalatigheid zou den voortvloeijente ontgaan. Alkmaar, den 27sle" November 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd, F. C. W. DR UIJ VESTE IJN, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCI1LIR. Van wege Heeren BURGEMEESTER en WETIIOUDEREN der Stad ALKMAAR wordt aan de belanghebbenden, ter kennisse gebragt Dat de Markten, welke op den 25sten en 26-uen December, uit hoofde van het Kersfeest, niet kunnen plaats lubben, zullen gehouden worden op WOENSDAG en DONDERDAG den 23«ten en 24slen DECEMBER aanstaande, zullende de Woensdag speciaal be stemd zijn voor de Kaas- en Graanmarkt. Alkmaar, den 20st(,n November 1846. De Secretaris der Stad Alkmaar, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot iVoord-Hol- landsch Kanaal, van den 20 tot en met den 26 Nov. 1846. De Ondernemingkapt. J. C. Atkens, Susanna Maria Catharina kapt. B. J. Derksen en Elize, kapt. A. F. Oosterloo alle 3 v. Bata via; Castor, kapt. J. C. Noodt v. China; Marco Bozariskapt. P. de Roer v. Suriname; Fosca Helena, kapt. E Y. Post en Diokapt. T. Darmaiheide v. Newjork; Palleskapt. J. C. Lange, Sollicita Bo chesa, kapt. D. C. Vacassovich en Jantina Petronellakapt. E. E. Dik alle v. Odessa; Gezusters, kapt. T. W. de Vries v. Finme Archipel, kapt. R. G. Engelsman en Mary Jane, kapt. J. J. Reid, beide v. Sinirna: de Fortuin, kapt. D. J. Zijlslra v. Alicante; Apollokapt. T. M. W. Bray v. Hartlepool; William, kapt. T. Nicholson en Water- wich, kapt. .T. Crawfurd beide v. Sunderland; Sikke van de West, kapt. B. W. Lukken v. Liverpool; Mina, kapt. T. Willep v. Hull; Jantina Fngelinakapt. J. H. de Jong v. Stockton en alle n. Amst. Afina Agatha, kapt. J. B. Mulder v. Liverpool en Mary Ann, kapt. J. Cunham v. Londen en beide naar Alkmaar.Maria. kapt. S. J. Rotgans v. Amst. n. Suriname; Bolland, kapt. R. Dekker v. dito n. Havana!)Due Sorl/ekapt. S. Agrenti v. dito n. Napels; Michell kapt. Ferragia v. dito n. Algiers; de Onderneming, kapt. K. J. Schol ten en Catharina, kapt. J. H. Duintjer, beide v. dito naar London; Bernhard Elizekapt. T. Visser v. dito n. Hull; Augusta Fredri- ka, kapt. C. A. Spienger v. dito n. Stettin, en Emrneline, kapt. A. G. Lorentzen van dito naar Denemarken. Veiling, gehouden in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, op Vrij. dag den 27H,en November 1846, des avonds te 7 ure, van de heide navolgende perceelen welke hebben gegolden N"j 1. Een dubbeld Huis en Erve, zijnde eene welbeklante Brood- bakkerijstaande en gelegen binnen de stad Alkmaar, aan de Hoogestraat en hoek van de Lange Nieuweslootin wijk B, Nu. 102. strijkgeld de heer Lanser 2575, 2. Een Pakhuis en Erve met annexe Woning, gelegen als voren, van ouds genaamd het Fortuin, aan de Lange Nieuwesloot, in wijk B N«. 146. strijkgeld de heer T. J. van der Ilaagen f 280,— Welke perceelen, op Vrijdag, den 4'len December 1846, des avonds te 7 urein den Nieuwen Doelen te Alkmaarhij afslagfinaal zullen verkocht worden. Getrouwd P. J. WELBOllEN, Uitgeest, Heelmeester te Limmenen 29 November 1846. G, H A K E R. Eenige kennisgeving. HUWEL1JKS-PR0CLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 29 November 1846. Tweede Gebod. Adrianus Hendrik van Dode waard en Judik Wil helmin a Laarman, beide te Alkmaar Woonachtig. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 23 tot den 28 November 1846. Hendrik, zoontje van Anthonius Lobacb en Petronella Catharfria van den Ros. Korneliszoontje van Petrus Johannes van Crans en Vrouwe Ciistiua Koning. Frederik, zoontje van Robert Hen driks Leemhuis During en Johanna Koeleinan. Henrica Anna, dochtertje van Pieter Heres en Henrica Janssen Dekker. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 23 tot den 28 November 1846. Jacob Sanegeestoud 84| jaren."Antje Blom, weduwe van Jan Bokke, oud 861 jaren. Gerrit Driessen, oud 82 jaren. Dina Barendsweduwe van Jurriaan Habich, oud 76 jaren. Maria, dochtertje van wijlen Josephus Blom en Elisabeth Swan, oud 2-J ja ren Maartje, dochtertje van Cornelis Rietvink en Maria Susanna Hondshagen, oud 2| jaren. Angenietje de Vries, echtgenoote van Abraham van den Berg, oud 42|jaren.Jansje, dochtertje van Dirk Mooij en Wilhelmina Sanders, oud 7 weken. Wnlbert Boorte oud 80 jaren. Dirk, zoontje van Dirk Poll en Rensje Voogt, oud 2 jaren. Catharina Maas, oud 1 jaar en 2 maanden. Die moer tje Masereuw, weduwe van Huibert van Duin oud 38 jaren. Neeltje Min, weduwe Van Pieter Gorter, oud 48 jaren. Cathari na Wilhelmina, dochtertje van Gerardus Lainberlus Schouten ell Anna Catharina van Noorden, oud 11 maanden. Neeltje Meijer, echtgenoote van Jan Ellemau, oud 61 jaren. Grietje Kooijtnan laatst weduwe van Jan de Ruiter, oud 69 jaren. Hermanus ter Woers, oud 56 jaren. Maria, dochtertje van Jan Zutt en Maria van Dam, oud 1| jaren. Henrica Anna, dochtertje van Pieter He res en Henrica Janssen Dekker, oud 2 dagen. Maria Lindeman, oud 67 jaren. Catharina Elisabeth, dochtertje van Hendrik Jaco bus Landman en Jannetje Boules, oud 9 weken. Alida Wilhel mina dochtertje van Gerrit Spijkerman en Jansje Rensen, oud 25 jaren. 51 Men is voornemens op Dingsdag den l^" December 1846, yk des voormiddags ten II ure, voor het huis gemerkt wijk B iLaSS 441, aan de Koningsweg te Alkmaar, verknoping te Houden van HUISRAAD en INBOEDEL; heden dage van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 ure, voor een ieder te zien. Men is voornemens, ten Slerfhuize van den Wel Edelen Pil IIee' P' VAN l,En NOLLE, staande op het Ritsevoort, in wijk A, n°. 16, te Alkmaar, in het openbaar, te verknopen: Eenèn nelten en zindelijken INBOEDEL, volgens onderstaande orde, te weten Op U oensdag den 2<*en December 1846. des voormiddagte 10 Ure. Eene Collectie Oud blaanw 0. I. Porcelein. des namiddagste Eén ure. Goud en Zilverwerk, waaronder Horologiën, Kerkboeken met Goud gemonteerd, Tafelzilver en eene aanzienlijke partij Kinder Speelgoed daarna 0. I. en ander Porceieinen. Op Donderdag den 3<1<-" December 1846, des voormiddags te 10 Ure. Roomgekleurd Aardewerk, Cristal, Glas- en Verlaktwrrk Pendules, Tafellampen, Bloemvazen onder Stolpen, Spiegels en Platen in lijsten', zwaar Koper-, Tin- en Ijzerwerk. Op Maandag, den 7<len December 1846, des voormiddagste 10 Ure. Tuinsieraden, supra fijn Tafel-en Bedlinnen, welgevulde Ledekants en andere Bedden met hun loebehooren, VloerkleedenKarpetten, Gang en Traploopers, Comode, Celinder- en Penantkastjes, Consolle, Lade-, Penant-, Speel, .Schuif-, Thee- en Trektafels, met inleg bladen Deze Courant wordt eens in de week en we! eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Cente uitgegeven. De Prijs der Advertent^!» van 1 tot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegehegt voor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1