A' 1846. ALRMAAMCÏÏE VERVOLG. M a a n <1 a g 7 December. NEDERLANDEN. Sp'gt- T'tij Zijner MajesteiIs besluit van den 25aten November 184(5, n". 57, is tol rler/plver tegenwoordige functie herbenoemd en bij conti nuatie aanges'eld tol Kanton-refter te Alkmaar de Heer Mr. J. E. Nnhout van der F een. BURGEMEESTER en WETHOUDER EN der Stad ALKMAAR, vrrwhtipeo mits deze alle belanghebbenden, dat de bij Art. 3(5 der Wet op liet Reet der Patenten voorbeschrevene opneming derzelve, aan de Huizen der Ingezetenen zal plaats hebben, te beginnen met Maandag den 'ÏOorn jXovewbrr aanstaande, door Prent van Daten, Hoofd-Comniies liij de Stedelijke Middelen en den Deurwaarder der Directe belastingen ('nrnetis ran Tiet als daartoe door Hun Ed. Achlb., met mei leg van den lieer Controleur der Divisie Alkmaar, geau- thorisperd. Gelas'ende Rurgenieestev en Welhouderen alle Palentpligtigen de genoeitidp Personen in dip kwaliteit te erkennen, en aan dezelvcn alle door de hen gevraagde inlichtingen te geven; met herinnering tevens aan alle de daartoe in hel bijzonder verpligle Personen, ten aanzien van hunne gehoudenheid tot vertooning der Registers van Lij hen in dienst zijnde Werklieden, Ier voorkoming der boeten en poenaliteilcn, bij Alt. 35. der bovengenoemde Wet in het breede omschreven. Alkmaar, den 27s,cn November 184(5. Burgemeester en IFclhonderen voornoemd F. C. AY DP, U IJ VESTEIJN, Ter Ordonnantie van dezelren De DlEL! FONTEIN YERSGllllR. Van wege lleeren BURGEMEESTER en VVETH'lUDEREN der Stad ALKMAAR, wordt aan de belanghebbenden, ter keonisse gebrngt Dat de Markten, welke op den 25aten en 2(5s'e"j'December, uit hoofde van bet Kersfeest. niet kunnen plaats hebben, zullen gehouden worden op WOENSDAG en DONDERDAG den 23sten en 24sten DECEMBER aanstaande, /.lillende de Woensdag speciaal be stemd zijn voir de Kaas- en Graanmarkt. Alkmaar, den 20sU,JI November 1840. De Secretaris der Stad Alkmaar, De Dl EU FONTEIN VERSCHIIR. RIN N F.NL A N DSCIIE HER IGTEN. Alkmaar, den Oden December 1840. Heden is alhier de verjaardag {van Z. Al. onzen geliefden Koning, met de gewone plegtigheid, zoo door hel uitsteken van vlaggen, als het spelen der klokken, het houden van rparaden enz. gevierd geworden. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot iVaord-flnl- Inndsch Kanaal, van den 27 Nov. tot en met den 3 Dee. 184(5. Vnn Galen, kapt. C. Dekker v. Batavia; Aleyon, kapt. G. A. Scblai kier v. MazallanAlwinakapt J. C Binohr en Anna Alida, kapt. H. J. Kortrijk, beide v. A'enetiën Jacontina, kapt. IE C. Schut van Genua; Alida, kapt. K. H. Schollen en Stedfast, kapt. 0. E. Smith, beide v. London; George, kapt. T. Watson en de Hoop, kapt. D. Ou wehrmdbeide v. Hull; Jantina kapt. J. G. OlthnfF v. Middlebrown; Aichnngelkapt. II. Galies v. Archangel; den 1 Sden Junijkapt. J. G. Oijpn v Dmntbcim Ha dingenkapt. .1. J. Dijk v. Croonsladt Tuiende Rrodrekapt. N. ErichsenCatharina, kapt. D. A. Zijlstra, Gouverneur Znijlen van Nijeveld, kapt. J. Begoord en Anna Maria, kant. K. Hoek, alle 4 v Petersburg en alle n Amsterdam.Eóltis, kapt G. Schlichleiibre v. Amst. n. Batavia; Jacoba kapt. A. K. de Groot 7 dito o. Siiriiisme; J. A. Jesurum, kapt. iï. J. Vinall v. dito n. Cnreaó Emma en Elizekapt. F. J Hammer v. dito n. Odessa Nayade, kapt. L. Stein v. dito n. Svra Antonie en Eugcnakapt. E Meijer v dito n. Newjork Otnzkapt. A. Pnppovich, ldiano kapt. A. Annaquerro eo Anna Ama/iakapt. II. Ninaber, alle 3 v. dito n. Triest Expres, kapt H.Meijer'en Anna Rebekkakapt. J .C. Kneije, beide v. diton. Livorno; Jacoba, kapt. H. L. Hakker n. Algiers; Gesina IFHmina, kapt 11. R. Dokman v. dito n. Civita VpchiaCourier, kapt M. T. Schaap v. dito n. Marseille de jonge Reintjekapt. W. L. Draijer v. dito n. Bordeaux; Afra, kapt. J. Nennenborg v. dito n. Rochefort; Gesina Jantina, kapt. J. B. de Jonge v. dito n. Cardiff; Arminas, kapt. C. F. Wpgner v. dito n. Newcastle; Marij en Jane, kapt. G. Coatsvvorlh en Pekelakapt. J. J. de Arries, beide v. dito ti. London; Magdnlenakapt. H. Jensen v. dito n. Kiel; Zwei Ge- bruderkapt. P. J. Gottlieb v. dito n. Eosdong, en Fredrik Cristian, kapt. C. C. Hansen van dito naar Horsend. Bij HER Als. COSTER en ZOON, Boekhandelaars alhier, zijn gedrukt en verkrijgbaar- Dubbelde, enkeldeKostertjes en Stich ters ALKMAARSCHE ALMANAKKEN voor het jaar 1847. Bij II. J. VAN VL00TEN, Boekverkooper en Boekdrukker te Alkmaar, wordt vervaardigd alle DRUK- en LINIEERWERK voor Grootboeken, Journalen en verdere Koopmans- Kantoor- en Schrijf boeken, alsmede Registers voor Administration RekeningenFactu ren, Nota's, Qnitantiën, enz. naar allerlei modellen, en tegen bil lijke prijzen. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 30 November tot den 5 December 1840. Ariezoontje van Klaas Bijwaard en Trijntje Daalder Geer- truida Elisabeth, dochtertje van Jan Helleman en Johanna Maria Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 30 November tot den 5 December 184(5. Trijntje, dochtertje van Jacob Bleij en Pietertje lloulkooper oud 13 weken. Johannes van Lareeoud 58 jaren. Hendrik zoontje van Hendiik Dosch en Grietje Ais, oud 1 jaar. -Trans Gibon, oud 53 jaren. Sephrideszoon te van Dirk Ypma en Aga tha Arnoldina Albada Jelgersma, oud 5 weken. Frederika Mar garet ha dochtertje vail Nieolaas Adolf en Geertje de Waal, oud 5 maanden. Philippus van Duffelenoud (50 jaren. Johannes zoontje van Cornells Banning en Elisabeth Bruin, oud 11 weken. Andries, zoontje van Johannes Winterink en Willemina Parchain, oud Ij jaar. Gerardus, zoontje van Pieter Menie en Maria Kleij broek oud 15 dagen. Anljedochtertje van Nieolaas Weiand en Catharina Beus, oud jaar. Maria tFardenier, echtgeuoote van Jacobus Nieuwenhuizeii oud (53 jaren.Jan Bernard, ood 5(5 ja jem Christina Koelemeijweduwe van Fredorik Werth, oud 78 javen. Mina, dochtertje van Jan Hekeling en Johanna Alette Lo- ran, oud I jaar. Johannes Ellemanoud 22 jaren Geertje Jonker, weduwe van Maarten Koster, oud 7(5 jaren. Maria Jo hanna Indicieweduwe van Pieter Ketelaar, oud 77 jaren. Guurtje Pik, oud circa 70 jaren. Hendrik, zoontje van Johannes Boevelaar en Eva Vogelezang, oud lj jaar. Anna Hcndnka, dochtertje van Heudrijcus Muelink en Jana Bakelsoud 3 jaren en 10 maanden. PetroneUa Sterken oud circa 5(5 jaren. Trijntje Klejbroek oud 28 jaren. Eduard Jacobus, zoontje van Edward Puiell en wijlen Maria Amse, oud 5j jaren. PetroneUa Adriana van Stade, echtgeuoote van Hendrik Gerver, oud 54 jaren Con rad Johann Jacob Brunner, oud 19 jaren V STADS BANK van LEENING tf. ALKMAAR Verknoping op Donderdag den 17('en December 184(5. der PANDEN, beleend gedurende de maanden Julij, Auguustns en September 1845. Welke goederen daags Ie voren te zien zullen zijn, van des voor- middags 10 tot des namiddags 2 Ure. Van heden af kan de beleening van gemelde Panden vernieuwd worden, of de afdoening der Rente geschieden, behoudens de Be paling der hertauxatie van de beleensom, op de bedoelde Panden voorgeschoten. De laatste dagen ter vernieuwing van beleening zijn bepaald, op Maandag den 7den en üingsdag den 8slcn December e. k. De verknoping van MEUBELEN, die Ie Alkmatr, 'en Sterfhuize van den W'elKdelen Heer P. 11. van m r NOLLE, op Woensdag den 2den December 184(5, een aanvang heeft genomen, zal op Maandag, den 7den December 184(5, des voormiddags, te 10 ure, woiden ver volgd met de navolgende Voorwerpen, te weten Tuinsieraden, Tin en Ijzerwerk, heldere Spiegels en Platen in Lijs ten Supra fijn Red- en Tafellinnenwelgevulde I.edekanls en ande re Bedden, Wollenen Katoenen Dekens, Spreijen, Vloerkleden, Kar petten, Gang- en Traploopers, Commode, Celinder- en Penantkasjes, Consolle, Lade-, Panant-, Speel Schuif-, Thee- en Trektafels, met inlegbladen, Stoelen met Trijpte en Paardenharen Zittingen, voorts Spiegel-Buieau Kabinet, Secretaire, Chiffonnière, Ledekanten met Be hangsels, Mangel, Linnenpers en Vuurhaarden en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Acgli De Curator in den insolvent verklaarden boedel van G. l£3L KOENTZE, broodbakker, te Alkmaar, zal op Woensdag, den ggyjgps9,len December 184(5, aanvangende des voormiddags, ten 9 ure, door den Heer Griffier der Arrondissemenls-Regtbank te Alk maar, als daartoe bepaaldelijk benoemd, aan het Pakhuis, aan de t Lange Ni 'uweslootte Alkmaar, wijk R, No. 14(5(en dus niet gc- lijk vroeger was aangekondigd, aan het woonhuis van den failliet,} j in het openbaar, en om gereed geld, dadelijk na iederen toeslag te voldoen, doen verknopen: Het HUISRAAD en deo INBOEDEL, tot de insolvente Massa hehnorendeen daags vóór den verkoopdag, van des morgens 10, tot des namiddags 2 ure, aan de plaats van verkoop te bezien -ctarNfc- Men is voornemens op Woensdag, den 9,en December 184(5, ffillsJji!s'^.des voormiddags te 10 ure, in de Herberg de Groene Folk, «S&RiïÊiS te Akersloot, in liet openbaar Ie verknopen: Een in deo jare 1845 geheel nieuw gebouwd AA00NHU1S, met twee peiceelen BOUVNLAND, te zamen groot 18 Roeden 90 Ellen, staande en gelegen nabj de Molenbuurt, Ie Akersloot. - Nadere informaliëu zijn te bekomen bij den Notaris J. SC11ÜEHUI- ZENte Alkmaar. Deze Courant wordt eens in de week en Wel lken Maandag, voor de Prijs van 6 Cente uitgegeven. De Prijs der Advertenti0s van tot 5 re gels is één Gulden en voor eiken regel meei 20 Centen, behalve 35centen zegelregt voor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1