VCR KOOP IX(3 VAX MANUFACTUREN P VB L I E K E V E BK O O P I G in het J.ocnnl van Openbare F etkoopmgen le Alkmaar. Of» Donderdagden 10'len December 1846, des voor'rtiiddags Ie 10 Ure, va.I Frnnsehe geklemde f Katoenen Foulards, Heeren, Dames en Kinderen Handschoenen ,Bi éfels Orle: sloffen Da KI, >ns 5., moderne Wollen ■edjes en Daniels, Mousseline de Laine, en .Sa t jnen gekleurde Vesten, lleereu Dassen en Zakdoeken, Deurseri en Flacons; voorts eene partij Eau d' Cologne, eo hetgeen verder te Ju>op zal worden aangeboden. Alles daags vóór den Verkoopdag voor een ieder te zien. Na der informatiën zijn te bekomen, bij den Makelaar J. W. W ESTER- -MAN, te Alkmaar. Van goede BURGER TURF, in partijen, ran 100 a 200 Ton, ge- veend en slaande in het drooggemaak le Grafter meer. in Noord-Holland; op Donderdag den lOJe., December 1840. des vóórmiddags ten II Ure, ten overslaan van den Notaris ROUWEN GEEL, te ff "est- Graftdijk', ten Huize van den Kastelein B0ÏR ENGE EST, naast het Gebouw van dé Maatschappij tot Droogmaking van het Graftermeer, in Noord-Holland. Men is van meening, om, op Vrijdag, den 1 l<l"n Deeember, 18-0). des avonds, te vijf ure, in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, in hel openbaar, te veilen, en op Vrijdag, den 18d«n December daar aanvolgende. ter zelfder ure en plaatse, bij afslag te verfpen: N", 1. Een HUIS en ERVE. staande en gelègen te Alkmaar, op de I uitmarkt, van ouds genaamd hel Turfschippers/luiswijk D, Ne. 170 2. Een PAKHUIS en ERVE, met annexe K WIER en ERF, in de Zakkeslraat te Alkmaar, wijk D, N°. 336. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere informatiën zijn te beko men, ten Kantore van de Notarissen A. 1». de LANGE en S. A. de MORAAZ, le Alkmaar. Men is van meening, om, op Vrijdagden J1 <len December 1846, des avonds, te vijf ure, in den Nieuwen Doelente Alkmaar, in het openbaar, !p veilen, en op Vrijdag, den IS'1™ December daar aanvolgende, ter zelfder ure en plaatse, bij afslag, le verknopen: N". 1. Een HUIS en E.R\E, te Alkmaar, aan het Ritsevoort, wijk A, n°. 16, met Koepel daarachter. Zijnde hetzelve inmiddels uit de hand te hoop. 2. I wee stukken GROND gelegen in de Binnenbanen, binnen de stad Alkmaar, Sectie Anis. 1227 en 1230, groot 0 roeden 41 ellen. 3. Een KOEPEL en TUIN, buiten de Kennemerpport der stad Alk maar, in den ID'iitSeclie E.n°. 168, groot 1 roeden 55 ellen 4. Een HUIS en ERVE, aan de noordzijde van het Luttik Ou dorp, le Alkmaar, wijk C, n°. 451. a 5. Een HUIS en ERVE, aan de westzijde van de Hofstraat, te Alkmaar, wijk A, n°. 225. 6. Den eigendom van een op erfpacht uitgegeven stuk GROND, gelegen bulten de Kennemerpoort der stad Alkmaar; waarvan thans erfpachters zijn, te weten: van het gedeelte Sectie E, D°. 190 de HongwelGeb. Jonkvronwe J. ff. A. Fontein Ver- Schnir ad f 8, 25. en van Seclie E, n°. 196 en 409 de Erven II. F.rknmp ad 8 80 's jaars, voorts 7. E,enige stukken BOUWLAND, gelegen onder Oudcnrspel en Noordse harwonde. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere informatiën zijn le beko men ten kantore van de Notarissen A. P. de LANGE en S. A. de IWOHAAZ te Alkmaar. Men is van meening, om, op Vrijdag, den ll<ten December 1846, des avonds, le vijf ure, in den "Nieuwen Doelen" te Alkmaar, in het openbaar, te Vpjien en op Vrijdag, den 18til'n December daar aanvolgende, ter zelfder ure en plaatse, bij afslag, te verknopen: Een HUIS en ERVE, te Alkmaar, aan de noordzijde van de Laat, inCwijk A n° 30.3, Breeder bij biljetten omschreven. Nadere informatiën zijn te beko- J men, ten Kantore van de Notarissen A. P. de LANGE en S. A. de' MORAAZ, te Alkmaar. j Men is van mening, om, op Vrjjdng den 11 óen December 1846, des avonds te vijf ure. in den Vicnwen Doelenle Alkmaar, in! het openhaar, te veilen en op Vrijdag, den 18'hn December daar aanvolgendeter zelfder ure en plaatse, bij afslag, le verknopen: Hel regt van OPSTAL, met den OPSTAL zelven, bestaande in twee HUIZEN inden Heer Hugnwaardmitsgaders onderscheidene sfiik-j ken WEI- en RIET LANDgelegen in de gemeente van den llet-r 9 Hugowaard, Oiidorp, Oterleek eu Oudearspelter gezamenlijke grootte van 18 bunders, 21 roeden, 67 ellen. Breeder bij biljetten omschreven Nadere informatiën zijn te heko men, len kantore van de Notarissen A. P. de LANGE en S. A. de MORAAZ te Alkmaar. Men is van meening, om, op Vrijdag, den' 11 'ten December 1846, des avonds, te rijf ore, in den Nieuwen Doelen, le Alkmaar in het openhaar, le veilen, en op Vrijdag, den 18'lea December daaraanvolgende, terzelfder ure en plaatsehij afslag te verknopen: Twee aaneen verheelde stukken WEILAND, gelegen in dpn Sluis- polder, onder de gemeente van Bergen, kadaster Sectie D. N"a. 58 en 59, ter gezamenlijke grootte van 4 bunders, 41 roeden 40 ellen, helend ten noorden de Molensloot, ten oosten Klaas Hnn sen, ten zuiden Mevrouw de Dnuarière ran der Leij en den Heer J. Leijen en len westen den Heer A. Illom. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere information zijn te beko men len Kantore van de Notarissen A P. de LANGE eH S. A. de MORAAZ, te Alkmaar. "V Men is voornemens, in den Nieuwen- of Schutfers-Doelen staan de aap de Doelenstraat, te Alkmaar, op Vrijdag, den lid™ Decem ber 1846 des avonds te vijf uie, in het openbaar te veilen, en op Vrijdag, den dierzelfde maand en ter zelfder ure, bij afslag te verknopen: 1°. Een HULS en ERVE, le Alkmaar, aan de oostzijde van de Nienwstra.itwijk C, N». 255, kadaster Sectie B N° 517 groot 82 dien 2e. Een HUIS en ERVE, aldaar, aan dé we'stzijdé van de Nrenwstraat, wijk C, N°. 236. Sectie B, N«. 452, groot 24 ellen, en 3°. Een ledig ERF, aldaar, aan de oostzijde van de Nieuw. S i* i i oé'le Jg'oot 31 ellen; Alles breeder bij aange plakte Inlletlen omschreven en nadere informatiën te bekomen ten kanture var. den Notaris S. A. de LANGE, te Alkmaar. *Je" is Ta" »»eening, urn, op Vrijdag, den 11 den December 1840, des avonds, te vijf „re. in den Nieuwen Doelenle Alk maar in hel openbaar te veilen en op Vrijdag, den ]8'len Decern- ber daaraanvolgende, terzelfder uie en plaatse, bij afslag te ver- knopen Een HUIS en ERAF., aan de zuidzijde van de Keizerstraat, te Alk maar, in wijk C. N<>. 292. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere informatiën zijn le beko- !e" Ki,l'!"re va" de Notarissen A. P. DE LANGE en S. A. de MORAAZ, te Alkmaar. HOU TA ER KOOPING in de Bosschee van en op de Plaats V Id f Ail BG, onder lleilo, op Maandag den 14<len Decem ber 1846, des voonniddags ten tien Ure. van: Ongeveer 121) Parken zwaar F.iken, Esschen, F.lsen en Willigen HAKHOUT alsmede van opgaande Esschen BOOMEN, geschikt véor Werkliont eu voorts een partij POPULIEREN. Men is voornemens, op Woensdag den 16'hn Decern- bpt' ''es voonniddags te 10 Ure, in de herberg ge- -ai., naamd het Slot van den Hoef, staande te Egmond aan den Hoef, in liet openbaar te verknopen 1». Eene hechte sterke en weldoortimmerde HUISMANS-WONING en ERAF, staande en gelegen te AA immeniimhel huis gete kend N". II, het erf groot 14 roeden 60 ellen, met 2 i w porcuc* len TUINGROND, te zanten groot I') meden 40 ellen. 2». Onderscheidene pereeclen extra best WEI- en BOUWLAND gelegen onder Wimmenum, le zaaien groot 13 bunders 80 roe den 40 ellen. 3°. Een stuk WEILAND, gelegen onder Bergen, groot 4 bunders 7 roeden 20 ellen. Al de pereeelen gecombineerd gekucht wordende kan daar op gevestigd blijven eene mm van f 4000, tegen den interest van 5 pCl. in het jaar. Alles breeder hij biljetten omschreven. Nadere informatiën zjn te bekomen Lij den Notaris J. SCII0EIIUI— ZEN, te Alkmaar. BOELHUIS te Broek op Buy> ged jten Sterfhuize van de AVed. A. BLOKKER, op ff'oensdag den 16<le" December 1846, voor den middag te 10 Ure, waarin divers fraai Porceleinals: Schotels, Horden Beeldjes en verdere Ornementen en ongeveer 30 dozijn Kopjes en Schoteltjes, voorts eenig Tnfelzilrer, Boerengereedschappen en verdere goederen meer. Te bezigtigen daags vóór den Verkoop- dag van 10 tot 12 Ure. 1 Men i« voornemens op Donderdag, den I T'1"1 Decem ber 1846, des voormiddags te 10 ure, in de Her berg de Fier Staten, staande aan den Straatweg, nabij de stad Alkmaar, in liet openhaar te verknopen: Eene hechte,- sterke- en weldoortimmerde RUISMANS-WONING genaamd De KOOD/EFB, met derzelver BOID eo ERVE, het erf groot 18 Roeden 10 Ellen, slaande en gelegen onder Heilo, be nevens 29 Bunders 51 Roeden 30 Ellen extra best WEILAND waartan 19 Bunders 95 Roeden 80 Ellen, gelegen onder Heilo en 9 Bunders 55 Roeden 50 ellen onder Alkmaar. De Hnismans-Woning is verhuurd lot den 1 "icn ]848. en de Landerijen tot Kerstijd 1847, voor/ 800,in het jaar. Een gedeelte der kooppenningen kan op de pereeelen gevestigd blijven, ouder eerste hypotheek en tegen eene jaarljjksche ren ten van 5 percent. Nadere informatiën zijn te bekomen bj den Notaris JAN SCIIOE- IIUIZKN te Alkmaar. Men is van mening, op den 22"t«> December 1846, des voor- middags le II ure, in de herberg de Zwaan, le Broek op Banged ijk, publiek Ie verknopen: Een HUIS, ERF, TUIN eri RIETBOSCH JE inilsgadeis 7wanlf Akkers uitmuntend en wel gelegen BOUWLAND, alles in de gemeente Broek op Lnngedijktwee Akkers Dito BOUW- L.AND ge'e ui de gemeente Znidscharwoude en Vier Akkers dï BOUWLAND mei een perceel best WEILAND, gelegen in de ge- meent Sint Boneras Breed r Ie, billetten omschreven. Nadere informatiën zijn te heko men teii kantore van den Notaris Ph. HULST, te Znidscharwoude. U ,"PV Ige bevelschrift van den Regter -Commissaris in het faillissement van HENDRIK CIIRISTOFFEL LUDF.KEworden de Cre- diteuren van den failliet ter verificatie hunner Schuldvorderingen opgeroepen om op Woensdag den lO'lr" December 1S46 des voor- middags ten Elf ure, te verschijnen in de gewone Audiëntie-Zaal. van de Avrondi'sspifients-Regtbank, te Alkmaar. S c H o o n l d a viDe Curator, den 3 December 1846. A BR. P. de LANGE. De genen, welke iels le vorden hebben van of verschuldigd zijn aan de Nalatenschap van Vrouwe J. E. GREGORY, in leven We- iluwe van den AN'pIF.erw. Heer A. P1ERS0N, worden verzucht daar van schriftelijke opgave of betaling te doen, vóór den 20sten Decem ber 1846, ten kantore van de Notarissen A. P. de LANGE en S. A. de MORAAZ, te Alkmaar. De ondergetekende, Waarschuwt een ieder, om NIETS, hoe- genaamd, op zijnen Naam aftegeven, zonder schriftelijk bewijs van den ondergeteekendenzullende anders daarvoor, geene betaling ge schieden. F. B A S I E. Alkmaar, den 5den December 1846. Te Alkmaar, bij de Erven van A. S T E R C K, in de AchterdamwijkC, n°. 589,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 2