A°' 1846. so. COURANT- De died fontein verschdir. time a a n a g 14 December. ilJllAV De J &-IJO Doze Courant wordt eens in tie weeu en wel eiken Maandagvoor de Prijs van 6 Ceu.en uitgegeven. De Prjjs der Advertenticn van 1 lot 5 re- gels is één Gulden, en voor eiken regel moei 20 Centen, behalve 35 eenten zegelregt voor elke plaatsing. D PUBLICATIE. f GEDEPUTEERDE STATEN der PROVINCIE NOORD-HOEEAND, Willende de Ingezetenen in de gelegenheid stellen oni zich, bij den aankoop zoo van nieuwe als van onde Nederlandsebe maten eii gewigten te kunnen verzekeren, of die maten en gewigten al dan niet aan den Uk en Her-ijk nog moeten worden onderworpenen ten einde de Ingezetenen te behoeden voor onwillekeurige overtre dingen en levens voorfekomen dat niemand onwetendheid van den aangenomen jnnrletlei' zonde kunnen voorwenden Hebben goedgevonden bij deze te doen kenbaar worden aan allen wieo het zonde kunnen aangaan 1°. Dat de Her-ijk der lengtematen en gewigten voor het jaar 1847 zal beginnen in de Stad Amsterdam met den 2<lpn Janu ari] en eindigen den 30»'«> Aprildat die voor de inhouds maten, Van drooge waren en van hel goudgewigt aldaar, zal plaats hebben in de maand Mei, en die der vochtmaten voor den handel in het groot en in het klein te dier stede in de maand Junij. 2°. Dat de lier-ijk van al de maten en gewigten in het Arrnndis- hebben vulbragt (.ten ware. zij reeds in dienst der Nederland- sche Armee of Nationale Militie hadden gestaan, in welk geval zij lot den ouderdom van .35 jaar znllon worden toegelaten en de nondige gesebiktlieid hebben, die tot den dienst wordt vereisolil; en ook ten minste gedurende de laatste vijftien maanden binnen deze gemeente gewoond hebben en dat de aanbieding van de zondanigen zal kunnen ge»ehieden ter Secretarie dezer Stad, dage- gelijks (.- uitgezonderd de Zon- en Feestdagen .-) van den 14 'l'n dezer maand December, tol en met den 20»l?n Januarij aanstaande, van des voormiddags tien tot des namiddags één ure. Alkmaar, den 8"ten December 184B. Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W. DR ÜIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven KENNISGEVING. sement Amsterdam en in de overige Arrondissementen Haarlem p B U R G E E ST E R en AV E TII0 U D E R N der Stad A L K M A A^ Alkmaar en Hoorn zal beginnen met den eersten April en eindi' Rr^e"blJ deze ler ke"n,sf van de Ingezetenen dezer Staddat het pén «ten laatsten Junij 1847 Kohier der Patenten; 2'^ Suppletoir, dienst 1846-1847, op den 7d'« 3». Da. tot den Uk en Her-ijk, gedurende het jaar 1847, is be- uT a™ Staatsraad' ™n de Provincie stemd de letter C. (Gotische vorm). Noord-Holland is executoir verklaard en op heden door H. E. A. aan - den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter IJc belanghebbenden worden bij deze aangemaand, om zich de invordering is overgegeven, gemelde tijdstippen ten nutte te maken, ten einde zich te Vrijwa- Ieder Ingezetene, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zou- Gedeputeerde Staten voornoemd, den voortvloeijen, te ontgaan. E W IJ C K. Alkmaar, den 12den December 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd, F. C. W. DR DIJ VEST EIJN, Ter Ordonnantie van deze/ren Dn DIED FONTEIN VERSC11DIR. ren voor onaangenaamheden en noodelooze kosten. Haarlem, den 12den November 1846. Ter Ordonnantie van dezelven, De Griffier der Staten H. H. RöELL. Van wege üeeren BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR wordt aan de belanghebbenden, ter kennisse gebragt Dat de Markten, welke op den 25st™ en 26st®n December, uit hoofde van het Kersfeest, niet kunnen plaats hebbenz'nllen gehouden worden op WOENSDAG en DONDERDAG den 23»'en en 24»'®" DECEMBER aanstaande, zullende de Woensdag speciaal be stemd zijn voor de Kaas- en Graanmarkt. Alkmaar, den 20slrn November 1846. De Secretaris der Stad Alkmaar, De DIEÜ FONTEIN VERSCI1UJR. NATIONALE MILITIE. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, gezien art 21 der Wet op de Nationale Militie van den 8st<'" Januarij 1817, n°. 1 waarbij is bepaald dat zich jaarlijks vóór den 5d®" Januarij aan het Plaatselijk Bestuur in geschriften moeten adresseren de hij de Nationale Militie voor zich zeiven dienende manschappen, die in den loop van het laatst ve'loopen jaar, hetzij door overlijden van eenen Vader of wel eener Moeder, weduwe zijnde, of door plaats gehad hebbende regterlijke separatie of echtscheiding der Ouders, of eindelijk door overlijden van eenen Broeder of Broeders, regt op vrijstelling, overeenkomstig de bepalingen bij art. 91 en 94 gemaakt, hebben verkregen, en hun ontslag diensvolgens zullen verlangen. En gezien de Dispositie van den Heer Staatsraad. Gouverneur van Noord-Holland de dato 3 December 1846, Provinciaal blad n°. 83 waarbij aan voormeld 21 art. speciaal wordt herinnerd.. Brengen ter kennis van de thans voor zich zeiven bij de Nati onale Militie dienende Manschappen, welke na hunne inlijving, ten gevolge van art. 21 der voormelde Wet, redenen van Vrijstelling hebben verkregen, en verlangen uit den dienst ontslagen te worden, dal zij zich tot dat einde, vóór den vijfden Januarij aanstaande, schriftelijk aan Burgemeester en Wethouderen moeten adresseren en daarbij overleggen de noodige bewijzen ingerig! overeenkomstig de voorschriften bij art. 91 en 94 der bovengemelde Wet gestatneerd! tut welke aanvrage om ontslag evenzeer de Manschappen zeiven, als hunne Ouders, Voogden, Curators en Gemagtigden bevoegd zijn. Alkmaar, den 8»teu December 1846, Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W. DRU IJ VEST EIJN, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. N ATIONALE PUBLIC MILITIE. A T 1 E BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, inge volge art. 30 der W7et van den 8»te" Januarij 18(7 n°. 1, verlan gende bet Contingent dezer Gemeente in de Nationale Militie, voor den jure 1847, zooveel mogelijk aan te vullen met Vrijwilligers die ziels onder het genot der daartoe gestelde premie zullen aanbie den, deze dienst voor hunne medeirigezeteuen op zich Ie nemen- Brengen bij deze ter kennisse van alle de Ingezetenen dezer Stad en derzelver Jurisdictie, wien dit maar eenigzjns zouden mogen aangaan Dat, ingevolge art. 31 der voorsz. Wet, als Vrijwilligers knnnpn worden aangenomen alle Ingezetenen, die op den i«ten Januarij 1847 ongehuwd, hun 19d® Jaar zijn ingetreden, en hun 30»'® nog niet KENNISGEVING. Dat de eerste UITLOTING van een Aandeel, in de onder waar borg der Stad Alkmaar, aangegane Geld leening ten behoeve van den Schelpweg tusschen Egmond aan den Hoef en laatstgenoemde Stad, zal plaats hebben ter Kamer van H.H. Burgemeester en Wet- bouderen aldaar, op Dingsdag den 15de" December 1846, 'smiddacs ten 12 Ure. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 4 tot en met den 10 Deccemb. 1846. Hoop""en Liefde, kapt. A. van der Wande v. Hartlepool West phalia, kapt. D D Ouwehand van Hull; Echo, kapt. B J. Schill Marchina kapt. D. B Kolk, de Nijverheid, kapt. Y. J. Puisier, de jonge Agatha, kapt. D. B. Jonker en Catharinakapt. F. A Braam, alle 5 v Newcastle; de Weldaadkapt. R K Falder, Johanna, kapt. M. H. Kwint en fsabelle Wood, kapt. L. Ditehinan alle 3. v. Lon don Varna, kapt. A. Ohlman v. Archangel; Fortunakapt L. Lij nenberg v. Fredrikstad; Clara Dorothea, kapt. W. F. Fenninga van Petersburg; de Helvaart, kapt. P. F. Fenninga v. Koningsbergen; Anechtna kapt. E. J. vaii Wijk v. Tromsie en alle n. Amsterdam. Anna en Elise, kapt. C. J. Jaskie, Zeemanshoopkapt. G. T. Teens- ma en Pollux, kapt. A. E. Klein, alle 3 v. Amsterdam n. Batavia; Adolf Fredrik, kapt. G. Zwanenburg v. dito n. Niekerie; Oriënt, kapt. F. Scupp v. dito n. Koiistantiimpolende Leeuw, kapt J. J. van der Veen v. dito n. Sinirna Dolphvjn kapt. E. E. Visser v. dito n. Triest; Merwede kant. C J. van Driesten v. dito n. Veneliën Fnn- nij Palmer, kapt. S. P. Cutting v. dito n. Corfu Agneta kapt. H. F. Hollander en Alida Elisabeth, kapt. D. G. Schuur, beide v. dito n. Genoa; Monnickendam, kapt. A. J. Oltmaris en Hnrminti Annegina, kapt. II. J. Schippers, beide v. dito n. Bordeaux; de Dankbaarheid kapt. H. B. Kolk v. dito n. Rouaan June Dunn, kapt. J. Williams v. dito n. Sunderland; Pristine, kapt. J. Berner v. dito n. Stavanger; Amsterdam, kapt. 11. Schmidt v. dito n. Koppenhagenen Mary Ann, kapt. J. Dunham van Alkmaar naar Loudon. Veiling, gehouden in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, op Vrijdag den ÏM™ December 1846, des avonds te vijf ure, van de navolgende perceeleiiwelke hebben gegolden 1. Een Huis en Erve, te Alkmaar, aan het Ritsevoort, wijk A, n°. 16, met een Koepel daarachter. strijkgeld de heer M. van der Werf. f 2200, 2. Twee stukken Grond, gelegen in de Binnenbanen, Sectie A n>«. 1227 en 1230. strijkgeld de heer M. van der Werf f 20, 3. Een Koepel en Tuin, buiten de Kennemerpoort, in den hout, Sectie E, n°. 168. strijkgeld de lieer P. H. van der Nolle. ,370, 4. Een Huis en Erve, aan de noordzijde van het Luttik Oudorn wijk C, n°. 451. P' strijkgeld Jan Kootf 805, 5. Een Huis en Erve, aan de westzijde van de Hofstraat, wijk A, n°. 225. strijkgeld de heer Jb. Schrieken f 520,— 6. Den eigendom van een op erfpacht uitgegeven stuk Grond buiten de Kennemerpoort; waarvan thans erfpachters zijn, te weten: van het gedeelte Sectie E, na. 190 de HoogwelGeb. Jonkvr. J. H A. Fontein Vërschuir ad f8,25. en van Sectie E n°. 196 en 409 de Erven H. Frinmpad f 8, 80 'sjaars. strijkgeld M. HHartloop f igft

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1