2. COUR A N T. 10 Ja mi a rij. PUBLICATIE. Dk dieu fontein VËiiscnum. NEDERLANDEN. MIZIJKMAGAZIJN PIANO-FORTE-FABRIJK ABONNEMENT GRATIS M l Z IJ K - B 1 B L 1 O T H E E K AI a a o (1 a Acvurtknticn gelieve men desZntuidng mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden en voor eiken regel meei '20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voer elke plaatsing. "O v GEDEPUTEERDE STATEN van de PROVINCIE NOORD-HOLLAND, i ™Je,i bii deze Ier kennisse van de belanghebbenden, dat, in vul- Vè dn<' aan Z M*. bestuit van den 21»- Jnnij 1847, n» «8, de Al'o-eineene Provinciale Begroeting voor de dienst van 1848, zoo als is v.,s m.sleld deer de Staten der Provincie .Voord-Holland, m dei '.elver Vergadering van den 9<lc" Jnlij 1847, en goedgekeurd bii Koninklijk'besluit van den 10<1"> December daaraanvolgende n". 148 'er visie zal liggen in een der lokalen van het Provinciaal Gouvernement» Gebouw Ie Haarlem, van den 3<R" tot en met den g 1 sten Januari) aanstaande, (de Zondagen uitgezondeid) van des mor gens 10, tot des namiddags 2 ure. Haarlem, den 23^n December 1847. De Gedeputeerde Staten voornoemd, V1S E W IJ C K. Ter Ordonnantie van dezelven, De Griffier der Staten, 11 II. K E L L. V A T I O N A L E MILITIE. BURGEMEESTER e\ WETHOUDERS deb Stad ALKMAAR, gezien de dispositie van den Heer Staatsraad. Gouverneur van Noord-IIo'land, de dato 8 December [847, n°. M./S (Provinoiaalblad n°. 70), waarbij is bepaald, dat de werkzaamheden der Nationale Militie, voor den jare 1848, binnen de Sleden en Gemeenten dezer Provin cie, eenen aanvang zullen nemen met den eersten Januari] aan- St Hoepen ter voldoening aan art. 00 der wet van 8 Jan na rij 1817, n°. 1, omtrent de inrigtihg der Nationale Militie bij deze op, alle Manspersonen, hunne wettige woonplaats, of domicilie binnen deze Stad en Jurisdictie hebbendewelke op den lste« Januari] 1848, hun negentiende Jaar zijn ingetreden eo mitsdien alle mannelijke gebo renen van het Jaar 1829, ten einde zich ingevolge art 59 der voorsz. welin het daartoe gereed gemaakte register tot de ligting voor de Nationale Militie te doen inschrijven. En ingevolge art. 0 van de wet van 27 April 1820, alle Mans- pe-spnen'. dié' hun verblijf binnen dit Rijk zijn komen vestigen en als ingezetenen moeten worden beschouwd, ten einde zich, voor zoo vérre zij nog in de jaren der Militie vallen, insgelijks ter In- chrijvmg nantegeven. in dat register, waartoe zij volgens hunnen ouderdom belmoren. De inschrijving zal beginnen mot Zaturdag den lsten Januarij 1848, en zal geheel eu al moeten zijn afgeloopen den 20*ten daaraanvolgende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, den 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17 eu 19 Januarij aan slaande, des namiddags van 5 tot 7 ure. En ten einde vonrlekmnen dat iemand in de termen der inscbrij viim vallende, zich door onwetenheid aan pligtverzuiin schuldig make, hebben Burgemeester eu Wethouders noodig geoordeeld de Ingezetenen te moeten herinneren aan de navolgende bij voormelde wet gemaakte bepalingen Dat, welke aanspraak op Vrijstelling iemand zoude vermeenen te hebben, wegens gebreken of anderzins, dezelve des niettegenstaande gehouden is, zich te doen inschrijven, gelijk mede daaronder be grepen zijn de gehuwden en afwezenden. Dat de Ouders, Voogden en Regenten, verpligt zijn, hunne Kin deren of Pnpillen in persoon, of door iemand daartoe door bun schriftelijk gemagligdIe doen inschrijven, en daarin nalatig blij vende, zullen zij vervallen in de boete daarop gesteld, en ingeval van volstrekt onvermogen met gevangenis worden gestraft, onver minderd, dat zoodanige Kinderen of Pupillen, even als alle andere Jongelingen, welke zich aan de inschrijving hebben onttrokken, indien zij geene redenen van Vrijstelling kunnen bijbrengen, in eene boete, en bij onvermogen, tol gevangenis worden verwezen. Dat de wettige woonplaats voor de inschrijving, wordt gehouden, voor hen die ongehuwd zijn, de woonplaats der Ouders, en bij overlijden van beiden die van den eerslbenoemden Voogdvoor de gehuwden; de plaats, alwaar zij bun bestaan hebben, terwijl die genen, welke geene Ouders, Voogd of eigen bestaan hebben, moeten worden ingeschreven ter plaatse alwaar zij zich bevinden. Burgemeester en Wethouders voornoemd vermanen alle de In gezetenen van deze Stad en Jurisdictie, welke dit aangaat, om zoo veel mogelijk in eigen persoonvoorzien van een Extract uit het geboorte register en eene nota van de wijk en nummer der woon plaats, doch bij volstrekt noodige afwezigheid door een hunner na bestaanden of Voogdenaan deze hunne verpligting getrouwelijk en naanwkeurig te voldoen en daardoor voorlekoiuen dat zij niet als (inwilligen worden aangezien en gestraft, hetgeen zeker van hunne eigene nalatigheid het gevolg zoude zijn. Alkmaar den 17''e" December 1847. Burgemeester en II ethonders voornoemd F. C. W. DR UIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven BURGEMEESTER w» WETHOUDERS mn SrAn ALKMAAR verzoe ken alle belanghebbenden, op de gewone wijze hunne REKENIN GEN, wegens Leveranliënin bet jaar 1847 aan de stad gedaan ten spoedigste en uiterlijk vóór den 15t'en Januarij 1848, in te le veren opdat de geregelde afdoening van zaken geene vertraging ondervinde. Alkmaar, den 31ste* December 1847. Burgemeester en IVethouders voornoemd, F. C. W. DltU IJVES TEIJN. Ter Ordonnantie van detelren. De DIEU FONTEIN VERSCHU1R Ütheciit, den 1 sten Januarij. De Oudejaarsavond is voor de Gemeente Zuilennoodlottig ge weest. De avondgodsdienst was ten 7 ure geëindigd, toen men een uur daarna nog licht in de kerk ontwaarde. Men opende dadelijk de deur, doch helaas liet kerkgebouw stond reeds in volle vlam. l)e brand nam zoodanig toe, dat aan geen blusschen te denken was. Men had naauwelijks tijd de stoelen en bijbels te bergen. De brandspuiten van Zuilen, van Maarsen en van Maarsenveen hebben de belendende gebouwen bewaard die door oe verschrikkelijke vlammen bedreigd werden. De kerk en toren zijn een roof der vlammen geworden; niets dan de muren zijn overgebleven. De to ren is. gelukkig voor de omstanders, ineen gestort; de klok, die 500 ponden weegt lag onder het puin begraven. Deze kerk was in 1052 gebouwd, doch voor weinige jaren van binnen verfraaid, met hout afgeschoten en beschilderd. Men kent de oorzaak van den brand niet, maar men vermoedt, dat zij ontslaan is door het vuur uil de stoven. Kerk en toren zijn gedeeltelijk gewaarborgd. Er loopt te Haarlem een gerucht, hetgeen allen schijn van waar heid draagt, namelijk dat het grootste gedeelte der fabriek de Phttt- nix, van den Heer Préviivaire, door twee vermogende Personen, de Heeren Rurski en Willink isgehuurd, om er eene vlas-en gareu spinnerij iri op te rigten, de machienés daartoe benoodigd, zijn er ge heel of gedeeltelijk reeds in en ofschoon de fabriek nog voor den lieer Prévina'i're werkt en men nog niet weet, wanneer dezelve zal ophou den, zoo houdt men hef echter voor stellig, dat, wanneer dit geschiedt, zulks hoogten» een 14 dagen zal duren, als wanneer door de nieuwe ondernemers met de werkzaamheden een aanvang zal gemaakt worden, zoodat dan vermoedelijk, zoo niet al de werklieden, tenmins te het grootste gedeelte derzelve aan den arbeid zal worden gehouden. GROOT NOORD - HOLLANDSCII KANAAL, sedert den 1 tot den fi Januari 1848, binnengekomen. Andelof, kapt. 11. Vleedwood v. Mexico; Perhn, kapt. T. Olsen v, Odessa; Bordeaux, kapt. G. Wortel hoer v. Bordeaux; Elisabeth Jo hanna, kapt. S. L. Ekens, Dina Maria, kapt. R. G. Engelsende Zwaan, kapt. E. van DristenHeintje, kapt. L. P. Teensmade jon- qe Brechtus, kapt. T. P. Teensma, de jonge Bollkapt. D. I!. Kolk Elsienakapt. G. S. Bakker, Agdor, kapt. 0. Gnlmeijden en Alken- na Elisabeth, kapt. J. N. van Duinen, de 9 laatste v. Petersbuig; Arentina Jacoba kapt. H. O. van Wijk, Anna Maria. kapt. J. T. Ziepe en Orient, kapt. T. Schupp, alle 3 v. Croonstad; Vriendschap kapt. W E. Visser v. Drammer; 7 rend re Broder, kapt. C. P. Ploeg v. Odenzee; Sara Claudina, kapt. C. F. Hnnssen v. Wijnstad Setup IVaiftet kapt. H. F. Nielsen v. Tjerleminde Diamant, kapt C. li. Janssen v. Dantzig; Poscydon, kapt. S. Bonman v. Lubek Gritnna Hilleginakapt. R. J Sprik v. Stettin; de Vr. Martha, kapt. C. We- gene v. Seahain; Gouverneur van Sijtsema kapt. II. T. Zeijlstra v. Newcastelde jonge Clemens, kapt J. W de Jong v. Huil, alle n. Amsterdam en liggende in het ijs. EN van JACOB ECK en LEFF.BVRE Leveranciers van II. K. II. de Prinsec van Oranje, enz., enz. te AMSTERDAMN°. 483, Singel over de Doelen. O'' DE bevattende 15000 Nummers. Voorwaarden van het Abonnement. E E R S T E KLASSE 25.— in het Jaar. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 0 Centen uitgegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1