A"' 1848. almaarsciie 6. COURANT. 7$ to M a a n <1 a 7 February. NEDERLANDEN. 4 sr j. Deze Courant wordt eens in de week en wel el li en Maandag, voor de Prijs van 6 Centen Sgv X Ij uitgegeven. Ji IA ADVERTF.NTièN gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meei 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 1' U B Tj I C A T I E. K F STAATSRA AD GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOL- t \ND brengt 'er kennisse van de belanghebbenden dat de dagen en urén waarop de loting voor de nationale militie success,velflk in de hoofdplaatsen der kantons zal plaats hebben, en door de lole- line-en hunne redenen van vrijstelling, welke zij vermeenen te heb- hen aan Heeren Militie-Commissarissen ingevolge art. 0.5 oei wet van's Jan na rij 1817. moeten woiden ingebragt, bepaald zijn zoo als 00 liet hieronder slaande tableau is uitgedrukt. Dat voor de stad Amsterdam de loting zal geschieden in de vijt achtereenvolgende werkdagen, hieronder vermeld, en wel 10 d.er voeoe, dat na afloop van iederen dag der loting, de bus zal wor den" oesloten in eene kist, welke daarna, zoo door de Heeren leden van "het Plaatselijk Bestuur, die bij gezegde loting tegenwoordig zijn als door den lieer Militie-Commissaris, in het bijzijn van zoo danige lotelingen, als verkiezen zullen, tot den afloop der loting van dien dag tegenwoordig te zijn, zal worden verzegeld, en op de zelfde wzije 'den volgenden dag weder geopend. Amsterdam. Gemeente Amsterdameerste dag, Dingsdag den 22s'»n Februarij 1848, 's morgens ten 9 ure, het rollen, tellen, in de bus werpen 'der nommers, het verzegelen der lotingsbus, het aannemen van aanmerkingen op de Alphabeliscbe lijst, en voorts delotiogvan die ingeschrevenen welke tot dat einde zullen worden opgeroepen. Tweede dag, Woensdag den 23s'en Februarij 184S, 's morgens ten 9 ure, van die ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen worden opgeroepen. Derde dag, Donderdag den 24ste" Februarij 1848, 'smorgens ten daarom eene meerdere voorzorg legen het gevaar van Brand vor- dert; en overwegende, hoe nog al te dikwerf de daaglyksche on dervinding, van een te ligtvaardig en onbezonnen gebruik daarvan wetui^l Hebben gemeend de oplettendheid der Ingezetenen van hunne Stad en Jurisdictie op dat onderwei]) en in dezen tijd met meer dan gewonen aandrang te moeten vestigen, en dezelven te moeten uitnoodigen en aansporengelijk zij doen bij deze; tot het doen hakken en behoorlijk openhouden van Bijlen, tot een voorzigtig ge bruik van vuur en licht, tot de behoorlijke voorzorg m het schoon houden hunner Schoorsteenentot eene gedekt dragen van vuur langs de opene Straten en Wegen, en vooral tot eene voorzigtige plaatsing W11 1. J-.1 <rl m rt 1 t, nniori W OTI/ Tll.int» en gebruik van licht in hunne Winkels of in zoodanige Werkplaat sen" alwaar ligt brandbare stoffen worden bearbeid, opdat een ieder voor' zoo verre zulks althans onder zijn eigen bereik staatzich zelve moge vrijvaren, voor de heillooze gevolgenwelke uit het niet betrachten van zoodanige voorzigtigheidsmaatregelen zouden kun nen voortvloeijen en zich bovendien niet te eeniger tijd hebbe te verwijtende schromelijke ongelukken, waaraan zijne nalatigheid of liglziimigheid anderen' zal hebben blootgesteld. 1 Alkmaarden 29^" Januarij 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemdt F. C. W. DRUIJVE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De D1EU FONTEIN VERSC1IUIR. itTrRfWFFSTFR fn WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bren- Berde dag, Donderdag den 24«en Februarij 1848 'smorgens ten BUR6EMEES Ingezelenen derzelver Stad en 9 ure, van die ingeschrevenenwelke tot dat einde zullen wor- da, op heden ;s afgekondigd; de door den Stedehjkeu den opgeroepen. R d'en 4dcn November 1847 gearresteerde en door Z. M. den Vierde dagVrijdag den 25ste» Februari] 1848, smorgens te 9 I l(,erae|is Besluit van den 3 l'te» December daaraanvol- ure, van die ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen worden ]e°„° 7fi mitsgaders door H. H. Gedeputeerde Staten van Noord- °TjKg, Zaturdag den 2**. Februarij 1843. 'smorgens «en 9 Holland bij Resduüé van den 13de» Januarij 1848 n°. 7, respective- ure; van dezulken, welke van den vierden dag mogten zijn overge- 'Tar1ef voor de Stedelijke Belasting te Alkmaar, b,p'e"- tr Ta wepen/Diepgeld en A'aat-, Haven- en Liggeld van Schepen en Vaar Naarden. Gemeente Naarden BussemHilversumRuizen ha- wegens uiepg ren en Blaricum, Woensdag den Maart 1848, 'smorgens ten tuigen-. 10 ure. Weesp. Gemeente Weesp, Weesper-Carspel's GravelandNe- derhorsl den Berg, KnrtenhoefMuiden en DiemenDingsdag den 29sten Februarij 1848, 'smorgens ten 10 ure. Onder-Amstel. Gemeente Ouder-Amstel Uithoorn Nienwer-Ara- stel, Aalsmeer cn Leimuiden, Maandag den 6de» Maart 1848, 'smor gens ten 10 ure. Heemstede Gemeente HeemstedeZandvoortSlotenSpaarn- dun Spaarnwoude en Bloemendaal, Zaturdag den 26sten Februarij 1848 's morgens ten 10 ure. Haarlem. Gemeente Haarlem Donderdag den 9Jcn Maart 1848 'smorgens ten 9 ure. Beverwijk. Gemeente Beverwijk, Assendelft, Castricurn, Uitgeest, Heemskerk en Velzen, Vrijdag den 25^" Februarij 1848, 'smor gens ten 10 ure. Koon aan de Zaan. Gemeente Koog aan de ZaanKrommenie Westzaan Wornierveer en Zaandijk, Vrijdag den 3den Haart 1848, 'smorgens ten 11 ure. Zaandam. Gemeente Zaandam en Qostzaan, Zaturdag den 4den Maart 1848, 'smorgens ten 10 ure. Monnickendam. Gemeente Monnickendam Broek in Waterland Buiksloot, IlpendamLandsmeer, 't Eiland Marken, Nieuwendam en Ransdorp, Maandag den 28s'en Februarij 1848, 'smorgens ten 10 ure. Alkmaar. Gemeente Alkmaar, Akersloot, Bergen, Heilo, Eg- mond Binnen en Egmnnd aan Zee, Vrijdag den 18den Februarij 1848 's morgens ten 9 ure. Schngen. Gemeente SchagenBarsingerhornHaringcarspel SchoorlSl. Maarten, Warmenhuizen en Zijpe, Dingsdag den 22sten Februarij 1848, 'smorgens len 12 ure. Helder. Gemeente Helder, Texel en Vlieland, Maandag den 21»len Februarij 1848, 'smorgens ten 11 ure. Winkel. Gemeente Winkel Abbekerk Hoogwoud Nieuwe Nie dorp, Oude Niedorp, Terschelling, Spanbroek, WieringenWie- ringerwaard en ZijbecarspelWoensdag den 23sten Februarij 1848, 'smorgens ten 11 ure. Medetnblk. Gemeente Medemblik Andijk Nibbixwond Twisk Zwaag en HoogcarspelDonderdag den 24''»» Februarij 1848, 'smorgens ten 10 ure. Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen, BovencarspelGrootebroek, Urk en Venhuizen, Vrijdag den 25ssen Februarij 1848, 'smorgens ten 11| ure. Hoorn. Gemeente Hoorn, Berkhout, Blokker, Schellinkhout en WognumZaturdag den 26sten Februarij 1848, 'smorgens ten 10 ure. Edam. Gemeente Edam Avenhorn Beets, Middelie en Oosthui- aen Maandag den 28sten Februarij 1848, 'smorgens ten 11 ure. Purmerende. Gemeente Purmerende, BeemstcrGraft, Jisp Bijp en Wormer, Dingsdag den 29stfn Februarij 1848, 'smorgens ten 9 ure. Broek op Langedijk. Gemeente Broek op Langedijk Heer Hugo- waard Koedijk Obdara Oudcarspel Noórd-Scharwoude Scher- merhorn Ureem en Zuid-Schermer, Zaturdag den 19,lel: Februarij 1848 's morgens ten 12 ure. Haarlem, den 24sten Januarij 1848. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR in aan merking nemende dat het tegenwoordige jaargetijde een meerder en ruimer gebruik van Licht en Brandstoffenmaar ook tevem daf dezelve voor de belanghebbenden tegen betaling van 15 Centsper Exemplaar, bij den Stadsdrukker H. Coster, zijn verkrijgbaar gesteld. Alkmaar, den 5<len Februarij 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven. De DIED FONTEIN VERSCIIUIR. Alkmaar, den Aden Februarij 1848. Onlangs beeft zich hier ter stede eene afdeeling van deu Holland- sche Maatschappij van Landbouw gevestigd die thans reeds ruim vijftig leden telt en tot haren voorzitter heeft verkozen den Heer Mr. J. 4 Kluppel tot tweeden voorzitter den Heer Jlir. D. C. de Hieu Fontein Perschuir van Heilo, en tot secretaris en penningmeester den Heer Mr. P. A. de Lange. Ieder die nog verlangen mogt lid te worden, kan zich daartoe in den loop dezer maand bij een der genoemde Heeren aanmelden. De contributie is 2,50. 'sjaars. De OndergeteekendeDIRECTEUR van het NEDERLANDSE!! BRAND-WAARHORG GENOOTSCHAP berigt hiermede: dat de Re keningen en Verantwoording der beide Afdeelingen van gemeld Ge nootschap over het afgeloopene Jaar, door de Vt el-Edele Heeren P. J AMESHOFF J. PASSAVANT en J. W. BROEKMAN, Kommissaris- sén zijn nagezien en goedgekeurd en gedurende zes weken voor de Deelnemers ter inzage liggen ten zijne KantoreO. Z. Achterburg wal over de Betanjestraat N°. 190, des voormiddags van 10 tot 1 Ure. Amsterdam, 13 Januarij 1848. J. F. GE O R G 1. Ter deelneming gelieve men zich te vervoegen bij den lieer JA COB GROENEVELT, buiten de Ileilo-poort, alhier. UUWEL1JKS-PROCLAMATIEN gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den G Februarij 1848. Eerste Gebod. Wilhelmus Johannes Nulke en Clara Johanna van der Tal, beida te Alkmaar woonachtig. Tweede Gebod. Ludolph Jacobus Hendrik Scheltus van Kampferbeke en Catharina Swan beide te Alkmaar woonachtig. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 31 Januarij tot den 5 Februarij 1848. Jan, zoontje van Cornelis Knijper en Fokke Heijis. Willemein- tie dochterlje van Hendrik Eind en Johanna Poll. Bregje, doch tertje van Cornelis Langedijk en Sara Frankenout. Gnet)edoch tertje van Johannes Vaartjes en Wilhelmina vm, Reijen. Maria Cornelia, dochtertje van Gerrit Hemme en Clara Catharina Schoorl. - Helena Geertruidadochtertje van Willem van Lieshout en Ma ria Fransen. Jacobus Johannes zoontje van Gerrit Staal de it en Anna Maria Wilhelmina van der Vijgh. Jacob, zoontje van Mr. Joachim Elisa Nohout van der Veen en Vrouwe Amelia j Elisa beth Wilhelmina Uitenhage de Mist. -- Aafjedochtertje van Aria van der Veer en Neeltje Mooij. - Aaltjedochterlje van Dirk Blok dijk en Metje de Raat. Joseph, zoontje van Dirk Fredenks en Maartje van Dam. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, va,, den 31 Januarij tot den 5 Februarij 1848. Trijntje Brisma, oud 27 jareu. Johanna Billegondadochtertje,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1