a i m. aloiaabsciïe 13 Maart. "J PUBLICATIE NEDERLANDEN. M a a ft il a S I>E STAATSRAAD, GOUVERNEUR dek Provincie NOORD-HOLLAND, Gelezen hebbende eene missive van den Heer Opper - Houtvester vm den 12 Februarij 11., n°. 18. betreffende de «lulling der Jagt Ganzen, benden en Watersnippen, en de opening en sluiting van hel weisnel van Kwartalen. Gelet op de deliberation van Heeren Gedeputeerde Staten, van den 17 Februari] 11., u°. 52. (Vlet op de bepalingen van den lieer Opper-Hnulvester voornoemd, vastgesteld met overleg van Heeren Gedeputeerde Malen. Drenst bij deze ter kenuisse van de belanghebbenden a l)at de Jagt op Ganzen en benden met den rijf en imnttgslen Maart aanslaande 'zal 'zijn gesloten en dat, van dien tijd af, ook het Kooijen door de Kooiliedenniet zal mogen worden uitgeoefendmaar evenzeer, als de bedoelde Jagtgesloten zal blijven. b. Dat wijders de Jagt op Watersnippen tot en mei den vijftien den April eerstkomende zal mogen worden uitgeoefend docli voor zoo veel bet publiek Jaglveld betreft, alleen in de hier na opgenoemde localitieten als: F.eiste Jagt-District. De Zuider-i de Rotte-, de Fuik-, de Waard- en de Veer- polder onder Haarlemmerliede. De inlaag aan het IJ. Langs den Ringdijk van Halfweg lot aan de scheiding van Noord- en Zuid-Holland. De Spaarnwnuderpolder. De Spaarndammer- en Mospolder. De Yelserbroek. Hel bnitendijksland aan de YYij- liermeer. Het Ingeland aan de noordzijde van Uitgeest naar de Zijde van de Langemeer en beoosten den rijweg. De drie Meertjes met de daaraaugrenzenden Rietlanden tusschen Heems kerk Uilgeest en Castrieum. De Wouden onder Akersloot. Het gebroken land en de biimenmeertjes onder Akersloot. Het Rietland aan de noordzijde van den laanvveg en dc lieer Hugo- waard. Do Oterlekerb'iaak. Het oude- en gebroken land het Schermer Eiland genaamd. Het gebroken Land of zooge naamde Mijzen gelegen tusschen Schermerhom en Ursein. De Zeestranden. Hel Alkmaarder- en Graflermeer. liet Zwa- nenwater in de Duinen te Galandsoog. Het Rietland langs den Zeedijk van Colhorn lol Winkel. Het Ingeland gelegen in de Moerbeek onder Haringbuizen. Het Rietland onder Haringcarspel. liet Diepsmeer en het Ivleinieer en vooi Ls het lage gebroken Land aan de oost- en westzijde wan de Lan- ged ijken en benoorden den Twuiiverweg te Sl. Pancras, als mede het gebroken Land aan de oostzijde van koedijk. Het Rietland en de zoogenaamde W ielen aan de oostzijde van den Zijpsehen Dijk. De Swinneu op hel Koegras, het gatje achter dé Graaflijksheids Duinen en ter zijde van liet Kerkhof bij Huisduinen. Langs de Oevers van Mee ren Stranden en Zee dijken in liet Ooslwonderveldt. In en om de Kolken van Me- demlilik en die van Aartswoud. Voorts op de lage Landerijen en de Polders Waalenburg in liet lloornder Nieuw land te Texel Tweede Jagt-District'. De Legmeer, de Landscheiding, de Zwarte Polder, de Ak kers bij Landsmeer en Purmerland en de Landen builen de Zeedijken gelegen. Derde Jagt-District. De Hilversumsche Meent, de Korlenhoefsche Polder, de flor- stermeer, de Blijk-, de Spiegel-, de Ankeveensche- en de Hollandsche Polder en het Strand langs de Zuiderzee, c. Dat de tijd ter uitoefening van bet, weispel van Kwarlelen is bepaald van den eersten Mei tot en met den vijftienden Juhj dezes jaars. Dat echter bij voorschreven Jagtbedrijf wordt verboden liet gebruik van alio andere netten dan steekgarens, sprei- en vliegnetten; zullende de twee laalslgemelde «oorten nimmer tot het "slepen (tirasseren) der Kwartels oiogen gebruikt worden. En op dat niemand eenige onwetendheid win hel, hierboven be paalde zoude kunnen voorwenden zal deze allninme worden gepu bliceerd en geafligeerd alwaar zulks in deze Provincie ic doen ge bruikelijk is. Ilaarïem, den 25sten Fehrnarij 18'fS. De Staatsraad Gouverneur voornoemd, V a n E W IJ K. BURGEMEESTER j» WETHOUDERS der Sr*n ALKMAAR Ontvangen hebbende eene dispositie van den Heer Staatsraad Gou verneur van Noord-Holland van den i7('e" Februarij 1848. n°. issf- Pi •ovinciaalblad n°. 14, houdende kennisgeving van de op Z. M. magtïging voorgeschreven inwisseling van alle gedeelten van Zeeuw schr Rijksdaalders, zijnde de kalven, vierde en achtsten van die slakken. Brengen mits deze Ier keunisse van de Ingezetenen dezer Stad cn Jurisdietie 1°. Dal van Donderdag den D'len lol en met ZaInning den 1 l(len Maart aanstaandealsmede nog op Maandag en Pingsdag den 1,'lden en 14den dier maand, bij de Nederlandsehe Bank en bij de Betaalmeesters in de Arrondissementen met uitzondering van dien te Amsterdam up de gewone kantoor-uren, ter inwisse ling kunnen worden aangebeden Alle gedeelten ran Zeenwsche Rijksdaalderszijnde de kalven, vierden en achtsten van die stukken. 2°. Dat de intrekking van de voorzeide muntstukken zal plaats hebben tegen voorloopig in omloop blijvende Unde Munten of wel legen Nieuwe Zilveren Munten, of ook tegen Muntbil jetten, volgens de wel van den IS111-'0 December 1845 (Staats blad n°. 90), daargesteld. 3°. Dal bij tijdelijke ongenoegzaamheid der kassen, door de Betaal meesters zullen worden afgegeven, bewijzen op de Nederland sehe Bank te Amsterdam bij vertoon aldaar betaalbaar als bij 2 vermeld of bewijzen bij henzelven mede in dier voege be taalbaar, rijf dagen na datoen zulks naar keuze door de be- lang hebbenden bij de afgifte der speciën te doen. 4°. J)at de Ontvangers der Belastingen, de inwisseling zullen be vorderen door overneming lol. en mei den Maart aan staande, van de voorgemelde buiten koers gestelde speciën te gen andere zooveel kunne kassen dit toelaten. 5°. Dat de gedeelten van Zeenwsche Rijksdaalders, met den 12<l0n Maart aanslaande, builen omloop worden gesteld, en dien ten gevolge niet meer in betalingen voor de Schatkist zullen aan- oeiiomen worden, noch door de ingezelenen zullen behoeven Ie worden aangenomen. Waarschuwende Burgemeester en Wethouders mits deze elk en een iegelijk om zich tot voorkoming van schade deze Kennisgeving ten nutte te maken, en er wel bijzonder oplettend op te zijn, dat hoe zeer de inwisseling nog op den I31'0" en 14Jen Maart aanslaande, bij de Nederlandsehe B od, en de Betaalmeesters (die van Amsterdam uitgezonderdkan geschieden, de beth elde Muntstukken echter met den 12 0n Maart aanstaande buiten omloop zjo gesteld en bij gee- ne betalingen voor de Schatkist evenmin als bij de Stedelijke mid delen meer zullen worden aangenomen z.oo als ook geeue Ingeze tenen dezelve zullen behoeven aan te nemen. Alkmaar, den 22st0n Februarij 1848. Burgemeester en IF elkanders voornoemd j F. G. W. DRUIJVESTE1JN. Ter Ordonnantie van deze/ren De 1)1 EU FONTEIN VERSCHUIL Alkmaar, den 11 den Maart 1848. Als een vernieuwd blijk van de belangstelling van H. M. de Ko-' ningin in het lot der armen en behoeftige», mag worden vermeld dat liet H. M. behaagd heeft aan de Raad der Sociëteit van Moeder lijke weldadigheid ter dezer Slede wederom eene somma van Honderd gulden te doen toekomen. Alkmaar, den 8sten Maart 1848. Het Departement Alkmaar der Maatschappij tot Nut van 't Alge meen aangemoedigd door den verrassenden bijvaldien de oprig- tiup eener Spaarbank in bet vorige jaar bij velen onzer welwillende Stadgenooteu mogt ondervinden, heeft de taak op zich genomen, ile jaarstelling eener goede Bewaarschool voor kinderen van den be- hoefligen stand te bevorderen en zooveel in haar vermogen is te be werken. leder, die met bet heerlijke doel eener zoodanige instelling be kend iszal hare vestiging niet alleen hoogst wenschelijkmaar ook hoogst noodzakelijk achten, ja ten volle erkennen, dat zij voor den teo-enwoordigeo tijd eeoe volstrekte behoefte is. Eene Bewaarschool 'toch is eeue inrigting voor kinderen bepaalde lijk van 2 6 jaren; hare strekking is, om de Ouders gedurende den schooltijd te ontlasten van de zorg hunner kinderen, en hen in de "elcgenheid te stellen dien tusschentijd tot verbetering van hun beslaante gebruikenom de kinderen voor velerlei gevaren, waaraan zij bij het gemis van een behoorlijk toezigt zijn blootgesteld, te behoeden om de verstandelijke en ligchamelijke vermogens der kinderen aanvankelijk te ontwikkelenhun goede beginselen in te prenten, en hen aan orde en ondergeschiktheid te gewennen. Het Departement, ofschoon de bezwaren en kosten eener dusda nige inrigting zich niet ontveinzende, heeft echter gemeend aan ziine roeping1 te moeten voldoen en 11a rijp beraaddocli tevens door bet lid. Achtbaar Destuur dezer Stad hiertoe geinagtigd en van eene aanzienlijke ondersteuning verzekerd, besloten, de daarstelbng te beproeven'en eene Commissie benoemd, aan wie de tot stand brenging der Bewaarschool is opgedragen. WAARDE STADGENOOT EN Ofschoon reeds van meer dan eene zijde belangstellende hulp is toegezegd en ook door de ouders der behoeftige kinderen een gering Schoolgeld zal worden opgebragt, zoo moeten wij u dringend uit noodden, de pogingen dezer Commissie krachtdadig te ondersteunen, en haar met geldelijke bijdragen in staat te stellen de schoonste m- stellino van weldadigheid ook in onze Stad te vestigen. De Leden der Commissie zullen zich in den loop dezer week van de bewijzen uwer deelneming trachten te overtuigen en daardoor in de moege lijke taak, welke zij op zich hebben genomen, de grootste aanuioe- j otn» vinden /Je Leden der Commissie voornoemd, J'ü P. .1. C. LUCHTMANS, President E. M. va.v m: VELDE, Secretaris. IT. J. van VLOTENPenningmeester. J.' T. B( GAARD. J. W. van AMERONGEN. M. L1JS1NK. G. D. van der SVVAAGH. LIJST van SCUEPEN, sedert den 3 tot en met deri 9 Maart 1848, de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd R 1 N N E N G E K M E N. Geertruida Maria, kapt. C. Spiegelberg, Er/prinses Sophia, kapt. H. H. IIilIers, Delta, kapt. G. Crans, Christina Agatha, kapt. n. 1. Lap, Oud-Alblaskapt. P. Kleij, Philip van Mornixkapt E. van üiiijn Imegonda Sara dasienakapt. IL Zoetelief, Sara Maria, kapt J KouijDecima, kapt. K. J. Bolhuis, Ahda Willemma kapt K LadljesWillem de Clerqkapt. C. Hoek en Johanna Maria Christum, kapt. C. N. Gorter, alle 12 v. Batavia; Scandia, kapt. J. E. Westman v. NewjorkFredenrichkapt. J. Bosmussen v. ko penhagen; Aitlnir, kapt. A. Freudeuhoge v. Koningsbergen; Lreuto-, Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Ahvertentiön gelieve men des Zalurdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de I'rijs van 1 lot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 2ó Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1