A"- 1848. ALKMAARSCHE M a a n d a s; 20 Maart. PUBLICATIE. NEDERLANDEN. PROVINCIE NOORD -HOL LAND. <y»rLuu.'i Deze Courant wordt eens in de week en wel elken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. 1 P e ST A T S R A D G 01J V E 1 N E 'II! vti dg Provincie NOORD-HOLLAND Gelezen de missive van den Luilenand Kolonel, Directeur der Ko ninklijke Sloplerij Ie Borenlodd. 14 Ju» narij 1848, n°. 7, hou, dende kenni«»eving, daler gedurende den dek lijd van dit jaar, wederom SI ENG STEN binnen deze Provincie zullen worden beschik baar gesteld. Brengt bij deze ter kennis» van de belanghebbenden, dat, op den is»'1"1 Maart 1848, twee flengstpn binnen de gemeente Velzen zullenWorden aangebragt, en dat men derhalve, met uilzondering •van Zon- en Feestdagen, de Berrien aldaar Ier dekking zal kun nen aanbieden, na zich vooraf bij bet Gemeente lleslmir te hebben vervoegd, ter bekoming van het Certificaatvoorgeschreven bjj art. 250 van bel Reglement voor de voormalige Rjjks Stoeterijen, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den Junij 1820, ii°. 115, en zulks ten bewijze, dat de Meniën behooren aan diegenen, door wien zij ter dekking worden aangeboden; zullende daarvan door het Ge meente bestuur aanteekening gehouden worden op eene daartoe be stemde lijst. Haarlem, den 21stcn Januari1S4S. l)e Staatsraad, Gouverneur voornoemd, De STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie N00RD-I10ELAND, Gelezen hebbende eene missive van den Heer Opper-Houtvester van den 24 Eebruarij 11., n°. 28, betrekkelijk de sluiting der Vis- scherij Gelet op de deliberatiën van ïïeeren Gedeputeerde Stalenvan den 2 Maart 11., n°. 37; alsmede op de nadere missive van den Heer Opper-Houtvester van den 7 Maart daaraanvolgende, n°. 21. Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden dat ach tervolgens de bepalingendoor den Heer Opper-Houtvester voor noemdmet overleg van Heeren Gedeputeerde Stalen vastgesteld ter conservatie van de Visscherij, dezelve zal gestolen zijn van den eersten April eerstkomende tot en met den vijftienden Mei daaraan volgendemet uilzondering van het visschen op Aal en Paling niet Aalkorvèn en zoogenaamde Mallefuiken. .Wordende de belanghebbenden wijders herinnerd aan de bepalin gen van het Koninklijk besluit van den 23 Mei 1824 (Staatsblad n°. 34)waarbij bet visschen met den Hengel in den gesloten Vischtijd, in alle Wateren-, boe ook genaamd, wordt verboden; alsmede aan de bepalingen van art. 11, 12 en 14 van de wet van 11 Julij 1814, n°. 29, (Staatsblad n° 79) op het stuk der Jagt en Visscherij; zijn de die artikelen van den navolgende inhoud Art. 11. He tijd der opening van de Jagt en Vischtijd, zal, voor iedere Provincie afzonderlijk, jaarlijks door den Opper-Houtvester, met overleg van de Provinciale Staten worden geregeld." Art. 12. In den aldus bepaalden besloten tijd der Jagt en Vis scherij zal geen Wild noch Visch waarvan hel jagen of vangen alsdan verboden is, langer dan gedurende acht dagen, na het slui ten van den Jagt- of Visch tijd, mogen vervoerd, noch langer dan veertien dagen na die sluiting mogen verkocht worden, buiten bij zondere voorkennis van onzen Opper-Houtvester." Art 14. Alle overtredingen waarop gecne bijzondere boete is gesteld zullen gestraft worden met eene boete van twintig gulden onverminderd de verbeuring van het Jagt- of Vischtuig, de Honden mitsgaders het gevangen Wild of den gevangen Visch, zoo als zulks bij art. 7 wordt gestatueerd gevonden." En ten einde niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kun nen voorwenden, zal deze allomme worden gepubliceerd, alwaar zulks in deze Provincie te doen gebruikelijk is. Haarlemden 10'len Maart 18-iS. üe Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. KENNISGEVING. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND' Brengt bij deze tsr algemeene kennis, dat krachtens Zr. Ms. be sluit van den lsten dezer N°. 9, ook de betaalsrollen wegens Lijf renten gedurende drie maanden, met inbegrip van de maand, waar in die zijn gedagleekendbij de Betaalmeesters geopend zullen blij ven en zulks met toepassing op de reeds ter dier zake in omloop gebragle betaalsrollen. Haarlem, den 13'!™ Maart 1S48. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. en in het Wapen van Haarlem te Nieuwendiepbij Ihnen en in het Logement den Burg; te Beverwijk, bij den Kastelein Bruin; te Velzenin het Logement bij ter Burgaan de Zandpoortbij Snijders; te Bloemendaal in het voornaamste Logement, en te Heemslede, in het Logement het IVapen van Heemstede. Zullende des Maandags vóór] de besteding de noodige aanwijzing in loco worden gedaan en voorts nadere informatiën le bekomen zijn bij den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat E. de KRU1JFF lé Haarlem, en den Opzigter van den Waterstaat J. BLANKEN, aan de Zandpoort. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Hollandontvangen hebbende eene Brochure, getiteld: Oproeping aan Nederland om de Eer des Vaderlands le hand- n haven," en strekkende, om de deelneming aan dn oprigting van een metalen Standbeeld van Lonrens Janszoon Coster, als uilvinder der Boekdrukkunstdoor derzelfver algemeene bekendma king te bevorderen. Brengen mits deze Ier kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie, dat bet genoemde Stuk, ter lezing van een ieder is nedergelegd ter Stedelijke Secretarie dezer Stad en dat Hun Ed. Achtb. zich gaarne zullen belasten inet de aanneming der Inschrij vingen van de zoodanigen, die daartoe zullen wensehen bijjte dragen. Alkmaar, den IA116" Maart 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie ran dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHU1R. 's Gravenhage den \lden Maart. Heden is alhier eene tijding ontvangen, welke het Koninklijk Huis met diepe droefheid vervuld lieeft. In een naschrift van eenen brief van 's Konings gezant te Madrid, van den 9den dezer, komt het navolgende voor: a Zoo even ontvang ik eene mededeeling van den maarschalk her- tog van Saldanha (eerste minister van Portugal), van den Isten dezer, de kennisgeving inhoudende dat het Portugesche hof den rouw voor acht dagen heeft aangenomen wegens het overlijden a van Z. K. H. Prins Alexander der Nederlanden Het is te vermoeden, dat de regtstreeksche overbrenging van de ze droevige tijding aan den Koning, hetzij door tegenwind op zee, hetzij door andere omstandigheden vertraagd is. Inlusschen is er, na liet bovenstaande, maar al te weinig reden om le twijfelen aan den slag die het Koninklijk gezin heeft getroffen, en die voorzeker een ieder met hartelijk leedgevoel zal vervullen. Staats Cour.) Alkmaar den lSden Maart 1848. Te uitgebreid van omvang zijn de berigten in den loop der laatste dagen door de nieuwsbladen, omtrent de Staalkundige gebeurtenis sen in ons vaderland medegedeelddan dat het mogelijk zoude zijn dezelve achtereenvolgende in ons weekblad optenemen doch te be- angrijk zijn ze echter voor ieder burger van den staatom niet deswege aan onze lezers, van wien wij met grond mogen veronder stellen, dat velen geene of althans weinige dagbladen lezen, al is het dan ook slechts bij wijze van zamentrekkifig eenige mededeeling te doen in het algemeen bepalen zich dezelve tot deze hoofd- en daad zaken Ten gevolge van de daaromtrent vroegere gedane toezeggingen beeft Z. M. den Koning bij de heropening van de tweede Ka mer der Staten-Generaal dezelve verschillende ontwerpen tot veranderingen in de Grondwet aangebodendoch daarnaom, aan de meer ruimere Wensehen van het volk te gemoet te ko men aan den Beer Voorzitter dier kamer te kenne gegeven, dat Hoogst dezelve gaarne omtrent de denkwijze der volks-ver- tegenwoordigers wenschte toegelicht te worden; hare ontwik kelingen deswege zoude ontvangen, en allezins geneigd was, daaraan zoo veel mogelijk in liet belang der Natie te voldoen. Ten gevolge daarvan hebben de 11.H. Ministers der verschillende departementen aan Z. M. eerbiedig te kennen gegevenden wensch om uit hunne betrekkingen te worden ontslagen. De tweede Kamer der Staten-Generaal heeft hare wijze van be schouwing omtrent de voorgedragene ontwerpen aan Z. M. be- AANBESTEDING. Op Woensdag den 22sten Maart des jnars 1848, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gou verneur der Provincie Noord-Holland, of, bij deszelfs absentie, door een iler Leden van de Gedeputeerde Stalen en in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Walerslaat, aan het lokaal van het Gouvernement le Haarlem worden aanbesteed Het maken ran renen GRINDWEG van het Provinciaal Krankzin nigen-Gesticht naar den Straatweg door het dorp Bloemendaal. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het bestek op hetwelk de bovengemelde aanbesteding zal plaats hebben zal boven en behalve aan het Locaal van liet Gouverne ment te Haarlemter lezing liggen te Amsterdam in het Loge ment het Wapen van Medemblik op den üani en in het Kolïijhuis het Vosjebij het plein van de afgebroken Beurs; te Haarlemin de Kroon, in hel Noord-Hollandse/ie en in het Bossche Kvjjijhnis en in de Leeuwrikte Alkmaar, in den Rooden Leeuw, in de Toelast keud gemaakten HeerenMr. Mr. Mr. Mr. Mr. eene speciale Commissie bestaande uit de Dirk Donker Curtius J. M. de Kewpenuer, L. C. Luzac L. D. Storm en J. R. Torbecke. is door Hoogstdenzelven benoemd om in verband daarmede een vernieuwd ontwerp van Grondwets herziening en daarbij levens bare denkbeelden voor de zamenstelling van een ander Minis terie, aan Z. M. voor le dragen Ziedaar de stand van zaken op het ogenblik. Wij behouden ons voor ook de verdere loop der gebeurtenissen op deze wijze ill een volgend nummer mede te deelen. LIJST van SCHEPEN, sedert den 10 tot en met rlen 16 Maart 1848, de Koopvaardij-sltiis aan bet Nieuwe-diep gepasseerd BINNENGEKOMEN. Sara Johanna, kapt. H. Sew ijs Dcligenge, kapt. R. Smit en Sara Advertentjón gelieve men des Znturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 régels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1