^s?jsagws«S -j&k zzsxïïx: izsz t J0 - s^rrss;- - SËr,Z'SL^'^r'-« o»"»1 ™,hr,T,p ■««-. ®orf£ü:pt^ ïpcTSr1f? ioZ'J 4e 27 Maart. »ii«» uw». ->"clkon 'e™"s j» jtgjb andag j& o UI M a a ti ?I a %\x4 ÏTd ™a.n J" 1822, 42, (t Pr». blttd 8: Gelet 7do WW. bepalingen, ten aanzien van den Uenjk •"■SS,™ ntil» d«»n ta""™ in S T O O M B O O T Z AA NSTJt O O M. Ben 27.»ra«ir.«™r.tklan£, «1 mor de" alleen het uur van Vertrek 's namiddags van Amsterdam, van 3 op 5 ur„n worden veranderd. 'Snvn'^rVATi^^«ET°GÓ UD-lnZILEER-GEtFlGT, MED E t J i alle Vrijdagen des namiddags van 3 tot duren, gedurende diezelfde d«e gelegendheid 4„ ï^rdfd%0Va^:tdkeU detslrijlser worden dfgc 5° 6° N EDERLA-NDEN. dage''- - M»* VERKOOPING VAN 'G'RIVVAIa; OP E N B A REV E R K O OP INpG; ZZLrSZ «mvf, 1» de Schcrmcer. 0. 9m Ahk Deze Courant wordt eens in de week en wel elkeri Maandag, voor de Pi ijs vatl Centen uitgegeven. ADVERTENTïèN gelieve men desZalurdag raid d;ips vóiir 1 ure te bezorgende Prijs van 1 tu 5 regels is één Gulden, en voor eiken rege meer 2(« Centen, behalve 35 centen zegelr^t voor elke plaatsing. (V pnhViNCtE N 0 n R D - H n L b A N D. AAN 15 EST li DING. P Woensdag den 5<«™ April W48des na nu D iddagS#tdn 2 ure, Staatsraad Gouverneur onder na,lere approbatie doolr den dm(| de P--«-'^ ''tJ^ierde 8Jen in bijzijn van den der Leden van de J,,Provincie, m zal Van een der Leden van ae "'\v'.,'iers|aat in dezelve Provincie, de'bureank"vdn1" het "provincial Gouvel'iieinent ,e Haarled worden aaDbee'Iwhooijing van het nieuwe Huh van Arrest en Justitie, bij de T i*nfkohei)iiortte jéwstBvdcwi ij Exemplaren van het ges|eld .jp |,e! evengemeld ding zal plaats he tiiftig Cents per stuk op welk werk de werk, tegen oet^ fa vo0r de besteding ter visie van mmdig'e aanwijzing zal warden gedaan. ~T7.nH.'ittvvSTFR WETHOUDERS der Stad ALKMAAR ontvangen BLRGEMo (je|) 1Ieer Arrondisements-IJker alhier van hebbende cene imssi hoildende Kennisgeving van de da den 2VTJ Tln,;;i der Mater, en Gewigteu binnen deze Stad, voor gen tot den 'J.qzq vastgesteld, en tevens verzoek om daarvan .'IS fvereilch.e kennisgeving aan de belanghebbenden te willen in ka, ..one rö°3S e'n 1 v«r°V™ aerate werkdagen van elk. week 2I).« April ingeslotenvan '.morgens 9 tol 12 eU >1 i l ..«nn O TV Vil riname; Gouverneur van Zyhema i,P Kirssie v dito Genua, kerie- Ililtegine Hithes, kapt. A. d. karssie v. uu Ila,ij Ann, kapt. J. Cnnham v. Alkmaar n. London. DIENST tusschen Alkmaar en Amsterdam, Vice Versa, dagelijks uitgezonderd Dunderdag. Van Alkmaar 's morgens 5|'ure. '>snamiddags U ure. en 's ^at ten gevolge der bestaande Wettelijke verordeningen 1 10' !!atvtpligtend"iTvo'or alle in de Winkels, Magazjj- n Verkoop- "f Werkplaatsen in gebruik ol voorhanden zijn- de Nederlandsche Maten en Gewigteu zoo voor natte als droo ge wanli. z(jnveel de Lengtematen betreft, zieh niet en- 3°. Da f p/ j jap aeschiht tot het meten ran stoffen; maar ook voor alle DuimstokkenKettingen en Maatstaven bg de i. J nn van het Medicinaal gewigt de J grein ingesloten. 2 011 Palen en GewWen anders dan behoorlijk schoonge- maakfrv!H,ïle v,,irontdaan .en Herijk kunnen worden aan ,T Edb<Aehtb vertrouwen dat de belanghebbenden, zieh deze be Hnn Ed AcntD. H te„ nnlle zuHen tunken en door eene kendmaking hunner verpligtingenvoorkomen dat de Straf- Alkmaar, den 24^ en Wethouders voorntimd, F. C. W. D R IJ IJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezehen De D1EU EUNTÈIN VERSCHDIR. 2°. De Kommissie van Landbouw in N0JlD-R01-T-AND ter kennis» der belanghebbenden, dat de jaarbjksche 1ILNGSIER REP REN zullen gehouden worden, i n -i 11 Mnandaf den 27stea Maart de3 te Amsterdam, op bet DnlveldMaandag den 2:, namiddags teil twee ure. te np he, APnl' to midJag. ten tv.alfuro. J. van L EN NEP, Secretaris. RUW EL1JKS-PR0CLAMAT1EN gedaan binnen Alkmaar op Zondag den 26 Maart 1848. Co~.lt. B«-~. wcnond.'teTAlkm.rarê„\«tlm G/J.aa, wo.en, de ie Oldrteek. M, Schipper,wonende te Alkmaar en Uclbri, won.ndd Alkaiaar den Ihsten Maart 1848. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 20 tot den 25 Maart 1848. Piet er, zoontje van Pieter van Santé en Grietje tin dnebtertie van Cornelis Mollevnnger en Trij j garetha, dochtertje Jacob de Wijn en Dieuwke Nicolaij Cornells, ™on!je V hlertje van Erancisciis Philippus Eggen en Ca- Jan Christiaan, zoonljevan Jan D.uk Rolwda. H«0 Wubbenhorst Cornelis Drieljes Koetsveld en Maria Kapte,n. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, vau den 20 tot den 25 Maart 1848. Johenna Klep, eehtgenoote van Jacob Himmgt, "J |J'mr*"'0^ C„eS., zeen,je van KH«;f- KUj» en i.nni- circa 6 maanden. - Hendrik »oii .1 wei]uwe van Cor- na Barbara Kitsen oud jaar. dochtertje van Martinns de „elisEiene, oud 57 .ptren. ,J j Wilhelm Ferdinand, Moor en Alida Maria Martrnean,wdlj,mld 10 zoontje van Jan de Gr.iaff e steeman en Geertruida Boender- ^'l°fJi"oie'jche..e...«entje r»» Cornelis Johannes B.gnn». en Jacoba vith luijtoud 3 masindein Met opzigt tot de staatkundige gebeurtenissen in ons ™derlmid, waaromtrent wij in ons nummer van verleden weekeen vervolg bc- 1a ,.,vw ciAprlö wRrkzaam is 111 cie uitvoering Op Maandag den W» Aprü 1848 de, m.dJnp te 2 V men op de huoge Steenenbrug te Alkmaar, 1 'TTde Ct.mmissië döoV z. M. mede lot de zamenstelling van een j ter^n'paO? AEBRMK beslaandei„ JgS" tólaarm! ander Ministerie benoemd, nog steeds werkzaam is in de mt^ring t Lu;ken Schutten, Palen en PUmL en p,inlen«Ismd- bevestiging daarvan tot nog toe ontbreekt; alleen met opz.g n n r vt n 1 1) P V I- P, bet Ministerie van Justitie, beeft de Heer D. Donker Cnrtius liet Ministerie van Justitie, heelt de neer u. j.iarv.m voorlopig wel willen aannemen, en is genoei j STSS ld at wan r,!Ier de Jonge van Campens Nieuwheid, d,e tor Z. M op deszclfs verzoek eervol is ontslagen, opgetreden^ LIJST van SCHEPENsedert den 17 tot en met den 23 Maart 18-i8 de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd BINNENGEKOMEN. f1"6 J' kapt"L*" ÏU-pTet HaÏna'; ^Tgel^'JXp" J-' Edw'uDsV. kapi. 1'. nunc V. kapt. II. J. Kortfijk v, Liverpool n. Alkmaai. WMË °P baandag, den 3^ Apnl Kastelein in do Een'VV00NUBIS en ERVE, ge,eek end fl«. 94 —g gelegetz aldaarWzaarin tevens StaHmg P.^ (1p ccbermeernabij eu Een stuk allerbest WELLAixU g^ 53 roeden en 10 ellen. te» K»,».e Aotaris J. SUKKEL;, in de Schcrmeer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1