A0- 1848. ALKMAARSniE 3 April. Pr o gr a m m a« A 31ST E RDA31SCHE V O UIIA NT. NEDERLANDEN. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 0 Centen uitgegeven. AnvERTENTièri gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer '20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. K E N N I S G E VING. J.. STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND. Brengt bij deze ter algemeene kennis, dat krachtens Z1. - s. e Sluit van den Hen «lezer N". 9, nuk de betaalsrollen wegens Lijf renten gedurende drie maanden, met inbegrip var, de maand waar in die zijn gedagtcekendhij de Betaalmeesters geopend zullen blij ven en zulks met toepassing op de reeds ter dier zake in omloop gebragte betaalsrollen. 0,0 Haarlem den 13den Maart 1848. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W DC R. PROVINCIE NOORD-HOL L A N 1). AANBESTEDING. Op Woensdag den 5<t™ April 1848, des namiddags ten 2 ure, aal onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van'de Provincie Noord-Holland, of, bij deszelfs afwezen, door een der Leden van de Gedeputeerde Staten in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in dezelve Provincie, m de bureaux van het Provinciaal Gouvernement te Haarlem, worden aanbesteed De voltooijing van het nieuwe Huis van Arrest en Justitie, nij cte Leijdschepoort, te Amsterdam. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Exemplaren van het bestekwaarop de bovengemelde aanbeste ding zal plaats bobben, zijn verkrijgbaar gesteld op het evengemeld werk, tegen betaling van vijftig Cents per stuk; op welk werk de teekeningen, gedurende acht dagen voor de besteding ter visie van de gegadigden zullen liggen, en gedurende welken tijd, tevens de noodige aanwijzing zal worden gedaan. j BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR ontvangen hebbende eene missive van den Heer Arrondisements-IJker alhier van j den 23steD dezer n°. 8La. BR. houdende Kennisgeving van de da- o-en tot den Ilcrijk der Maten en Gewigteu binnen deze Stad. voor den dienst van 1848 vastgesteld, en tevens verzoek om daarvan wel de vereischte kennisgeving aan de belanghebbenden Ie willen doen." Gezien art. 13. van bet Reglement op den Herijk vervat in de Dispositie van H. Ed. Gr. Aehtb. de Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van den 31stcn Januarij 1822, n°. 42, Prov. blad n°. 8 Gelet op de Wettelijke bepalingen, ten aanzien van den Herijk bestaande. Brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden zoo m als onder de Jurisdictie dezer Stad wonende. Dat tot den Herijk zal worden gevaceerdin bet gewone IJk- Kantour onder het Stadhuis en wel VOOR DE GE TONE MATEN en GE WIGTEN gedurende de maand April dezes jaars, te beginnen met Maandag- den 3l'en en zoo vervolgens alle Vier eerste werkdagen van elke week tot en met den 29sten April ingesloten, van 's morgens 9 tot 12 en 's namiddags van 3 tot 6 urenen voor het MEDECINAAL- en HET GOUD- en ZILVER-GEW1GT wedurende diezelfde maand alle Vrijdagen des namiddags van 3 tol. C> uren. Burgemeester en Wethouders herinneren bij deze gelegendhcid ieder belanghebbende, dat ten gevolge der bestaande Wettelijke verordeningen 1°. De Herijk Jaarlijks moet geschieden. 2°. Dat de Herijk verpliglerid is voor alle in de Winkels, Magazij nen, Verkoop- of Werkplaatsen in gebruik of voorhanden zijn de Nederlandsche Maten en Gewigteu zoo voor natte als droo ge waren. 3°. Dat dezelve voor zooveel de Lengtematen betreftzieli niet en kei bepaalt tot de Elle geschikt tot het meten van stoffen; maar ook voor alle Duimstokken, Kettingen en Maatstaven bij de handwerkslieden of admiuistratiën in gebruik. 4°. Dat van de drooge waren, welke met den strijker worden afge streken ook de strijkers aan den ijk zijn onderworpen. 5°. Dat de ijk van liet Goud- en Zilvergewigt zieli uitstrekt tot de korrel en van het Medicinaal gewigt de J grein ingesloten. 6°. Dat geene Maten en Gewigteu anders dan behoorlijk schoonge maakt en van alle vuil ontdaan ten Herijk kunnen worden aan geboden. Hun Ed. Achtb. vertrouwen dat de belanghebbenden, zich deze be kendmaking en herinnering ten nutte zullen maken en door eene getrouwe vervulling hunner verpligtingenvoorkomen dat de Straf bepalingen der Wet niet op hun behoeven te worden toegepast. Alkmaar, den 24sten Maart 1848. Burgemeester an Wethouders voornoemd F. C. W. D R U IJ VE STEIJN. Ter Ordonnantie van deselven De D1EU FONTEIN VERSCHU1R. Tot Minister voor de Zaken der II. C. Eeredienst Mr. L. A. Lig'i- tenvelt Tot Minister van Oorlog, de Generaal-Majoor, C. Nepten f in welke betrekking dan ook genoemde Ileeren den 25sten Maart jl. zijn opgetreden. Volgens alle berigten mag men eerstdaags een Wets-voordrngt tot wijziging in de Belastingen op bet gemaal en geslagt verwach ten tot wegneming van bet drukkende dat in dezelve voor den behoefligen stand gelegen is. De AKADEMIE van Reddende Kunsten, Rouw-, Toegepaste Werk- tuig- en Zeevaartkundeonder den naam MINERFAte Gronin gen, looft voor de mededinging van Binnenlandse/ie Kunstbeoefenaren, over 1848, de navolgende prijzen uit: 1) Een Getuigschrift en twintig Fijfguldenstukkenvoor de waar dig gekeurde Schilderijhoog 40 en breed 32 Ned. duimen, voor stellende: Eene jeugdige Dame zittende te lezen aan eene, met een groen kleed gedekte tafel, waaraan een kind staat te spelen, verlicht door twee op die tafel staande kaarsen met verdere stoffagie Alkmaar den 1 sten April 1848. Sedert onze laatste mededeeliiigen is door Z. M. aan de Heeren Ministers der verschillende Departementen op het daartoe door ben gedaan verzoek en onder dankzegging voor de door hun be wezen dienste een eervol ontslag verleend en zipi even als den Heer Donker Cnrtiusvan wiens optreding als Minister van Justi tie wij reeds vroeger mededeeling gaven tijdelijk benoemdtot President van den Raad en tevens tot Minister van buitenlandsche Zaken en van Financiën, Graaf G. Schimmelpennincklaatstelijk Nederlnndsch gezant bij bet Hof van Grool-llrittanje Tot Minister van Marine en Koloniën, de Arice - Admiraal J. C. Rijk; Tot Minister van Binnenlandsche Zaken en voor dc Zaken der Hervormde EeredienstMr. L. C. Luzac 2) Een Getuigschrift en vijf F jfguldenstukkenvooi de waardig gekeurde Teckening in kleuren, boog 35 en breed 45 Ned. duimen, voorstellende Een riviergezigt met twee zeilende schepenop den voorgrond een herder met eenig vee." Alle Binnenlandsche Kunstbeoefenaars worden tot mededinging uitgenoodigd. Do stukken zullen moeten geteekend zijn met eene spreuk, welke door eene andere hand dan die van den vervaardi ger van bel stuk geschrevenook zal moeten worden gesteld op een bijgevoegd verzegeld briefje, inhoudende naam en woonplaats van den maker, en des verkiezende, voor zoo veel de gevraagde Schilderij betreft, den prijs, waarvoor men dezelve aan de Akade- mie wil afslaan. 10/0 De Stukken zullen vóór of uiterlijk op den 15den November 1848, behoorlijk met Lijst of Pakraud voorzien, vrachtvrij moeten zijn in gekomen bij den Secretaris van het Bestuur J. II. GeertsemaCz. De behaalde prijzen zullen in de Jaarlijksche Vergadering van Ja nuarij 1849, worden uitgereikt en de onbekroonde Stukken binnen eene maand na den afloop der Vergadering door de eigenaars op vertoon van bet bij de ontvangst door den Secretaris afgegeven be wijs, moeten worden teruggehaald. De bekroonde Teckening wordt het eigendom der Akadenne, de bekroonde Schilderij blijft bet eigendom van den Vervaardiger, die nogtnns verpligt zai zijn, 0111, als het stuk niet wordt aangekocht, daarvan eene teckening of volledige schets in kleureu ter zelfde groot te aan de Akademie kosteloos te bezorgen. Namens het Bestuur der Akademie voornoemd: Groningen, J. 11. GEERTSEMA, Cz. den 21 Eebriinrij 1848. Secretaris. LIJST VAN SCHEPENsedert deii 24 tot en met den 30 Maart 1848 de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd BINNENGEKOMEN. Fier Gebroerders. kapt. C. Tjebbes v. BataviaNijverheid, kapt. W. Bakker v. Bordeaux; Sleepless, kapt. R. bandon en Bodlongton kapt. C. Charlton, beide v. Newcastle; Eraspeet, kapt. W. Summers v. Sunderland Grimstad, kapt. L. W. Molla v. ArendahlNicholi- na, kapt. J. J. Hansen v. Nuborg, alle 7 11. Amsterdam; de Frouw Maria, kapt. W. J. Kuipers v. London en Bien kapt. I). L. Meltz v. Culemborg, beide n. Spijkerboor en Anna Marepda, kapt. O. Op pen y. Krageroe n. Pui-merende. UITGEGAAN. De Stad Amsterdam, kapt. II. Blokzijl, Maria, kapt. N. van der Wijk en Graaf van Nassau kapt. A. Niehof, alle 3 v. Amsterdam n. Batavia; Phoenixkapt. H. J. de Boer, Astreakapt. J. A. de Lang, Alida Elisabeth, kapt. N. O. Wriborg, Susanna, kapt. G. D. Visser en Anna Elisabethkapt. A. A. Harken, alle 5 v. dito n. Su rinaitieDinter, kapt. C. Nieman v. dito 11. Konstantinopolen Mi nerva, kapt. G. A. Schjarve v. dito n. Genua; Juliana, kapt. J. B. Biel v. dito n. Bajonne; Idogtheden, kapt. A. Richard v. dito n. Lis sabon Antilope, kapt. N. Stad word v. dito n. St. Ubes; de Kaas handel, kapt. D. ZijIslra v. dito n. Bordeaux; Ellida kapt. W. Gram v. dito ïi. Dantzigen Hebe kapt. C. O. Olsen v. dito n. Elzeneur. Van de AM STERDAM SCHE COURANT verschijnt telken Dage eene Eerste Uitgifte 's namiddags ten 4 Ureter verzending met de Spoortreinen en vroegste Posten. Eene Tweede Uitgifte ten 5| Ure (voor de circulatie binnen Am en <sterdam, ter verzending met de Eene Derde Uitgifte ten 7Ure latere posten. Met 1°. April zal er bovendien eene geregelde Morgen-Editie van le Amsterdamsche Courant des middagsten 12 Ure worden uitgegeven De Abonnements-Prijs De Prijs der is per Drie Maanden Te Amsterdam «.50 Franco buiten de Stad 7,50. Enkele Nummers 0,10. Voor de MORGEN-EDITIE. Te Amsterdam 6,00 Franco buiten de Stad 6,50 iNB. Foor Kapitale Enkele Nummers. 0,10.j buitengewone verhooging. Abonnementen '[worden aangenomen aan liet Bureau der Arnsl. Courant, bij alle soliede Boekhandelaars en Post-Direcleuieii Ad verten tiën is: tot 3 regels 1,00. 1,50. 0,20. 0.35. regels geene

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1