W 15. COURANT* A°- 1848. ALKMAARSCIIE 10 April. 2°. 3°. 4°. 6°. HEDEN VOOI1 EEN IÉDER TE ZIEN. NEDERLAND E N. Sij resolutie van Z. Exc. den Minister van Finantiën van 24 Maart 1848 jl. is vastgesteld de loterij n°. 205. Zij zal bestaan uit 20,000 loten 10,000 prijzen en twee premiën. l)e collecte zal geopend worden op Maandag den Isleu Mei 1848, en gesloten worden op Zaturdng den 13den dierzelfde maand. De trekking van de eerste klasse zal aanvangen den 29sten Mei 1848, terwijl de laatste 100 nummers op Vrijdag den 18den Augustus 1848, zullen getrokken worden. BURGEMEESTER rn WETHOUDERS oer Stad ALKMAAR ontvangen hebbende eene missive van den Heer Arrondiseiuents-IJker alhier van den 23s,e" dezer n°. 8 La. RB. houdende Kennisgeving van de da- o-en tot den Herijk der Maten en Gewigteu binnen deze Stad, voor n den dienst van 1848 vastgesteld en tevens verzoek om daarvan a wel de vereischte kennisgeving aan de belanghebbenden Ie willen doen." Gezien art. 13, van het Reglement op den Herijk: vervat in de Dispositie van H. Ed. Gr. Aehtb. de Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van den 31stel; Januarij 1822, n». 42, Prov. blad n°. 8.) Gelet op de Wettelijke bepalingen, ten aanzien van den Herijk bestaande. Brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden zoo in als onder de Jurisdictie dezer Stad wonende. Dat tot den Herijk zal worden gevaceerd in het gewone IJk- Kantour onder het Stadhuis en wel VOOR DE GE ff'ONE MATEN en GEW1GTEN gedurende de maand April dezes jaars, te beginnen met Maandag [jeil3den en zoo vervolgens alle Vier eerste werkdagen van elke week tot en met den 29sten April ingeslotenvan 's morgens 9 tot 12 en 's namiddags van 3 tot 6' uren, en voor het MEDECINAAL- en HET GOUD- en ZTLVER-GEW1GT gedurende diezelfde maand alle Vrijdagen des namiddags van 3 tol 6 uren. Burgemeester en Wethouders herinneren bij deze gelegendheid ieder belanghebbende, dat ten gevolge der bestaande Wettelijke verordeningen 1°. De Herijk Jaarlijks moet geschieden. Dat de Herijk verpligtend is voor alle in de Winkels, Magazij nen Verkoop- of Werkplaatsen in gebruik of voorhanden zijn de Nederlandsche Maten en Gewigteu zoo voor natte als droo- ge waren. Dat dezelve voor zooveel de Lengtematen betreft, zich niet en kel bepaalt tot de El Ie geschikt tot het meten van stoffenmaar ook voor alle Duimstokken Kettingen en Maatstaven bij de handwerkslieden of administratiën in gebruik. Dat van de drooge waren, welke met den strijker worden afge streken ook de strijkers aan den ijk zijn onderworpen. Dat de ijk van het Goud- en Zilvergewigt zich uitstrekt tot de korrel en van bet Medicinaal gewigt de grein ingesloten. Dat geene Maten en Gewigteu anders dan behoorlijk schoonge maakt en van alle vuil ontdaan ten Herijk kunnen worden aan geboden. Ed. Achlb. vertrouwen dat de belanghebbenden zieh deze be kendmaking en herinnering ten nutte zullen maken en door eene getrouwe vervulling hunner verpligtingenvoorkomen dat de Straf bepalingen der Wet, niet op hun behoeven te worden toegepast. Alkmaar, den 24sle" Maart 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. ÜR U1J VE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De Dl Eb FONTEIN VERSCHU1R. LIJST van SCHEPENsedert den 31 Maart tot den 6 April 1848, de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd} BINNENGEKOMEN. Cornelis Houtman, kapt. J. Rosman en de Elmina, kapt. J. C. Jansen, beide van Batavia; Thetis, kapt. P. Poelen Hillegonda Ida, kapt. A. Hendriks, beide v. Suriname; Delphin, kapt. B. J. Bakker v. Sa- mos; Zellack, kapt. 11. Fosker en Edgar, kapt. J. 1 uilakbeide v. Sun derland Perseverance, kapt. J. Bainbridge en Jane Dunn, kapt. J. Williams, beide v. Newcastle; Erstutnungkapt. A. J. Skarup v. Drontheim; Active, kapt. C. Reslong v. Assens; Prins Albert, kapt. C. II. Negen v. Wismar; Habets Anker, kapt. C. Andersen v. Dram men en alle n. Amsterdam Mary Ann. kapt. J. Cnnham v. London n. Alkmaar; Speculation, kapt. L. Steenveld v. Swaluwe en Jolo- habs, kapt. G. Hamester, v. Drammen en beide n. Purmerende. li I T G E G A A N. Orion, kapt. C. Borghorst v. Amst. n. Batavia; Anthonie Eugenie kapt. C. Meijer v. dito n. Suriname Hebekapt. J. Tindall en Me- demblik, kapt. J. Conwaijbeide v. dito n. London Catharina Jack son, kapt. W. W. Stafford v. dito n. NewjorkRaphael, kapt. T. Visser v, dito n. CuracaöKalava, kapt. J. Aspegren v. dito n. Lis sabon Bordeaux, kapt. G. Wortelboer v. dito n. Bordeaux; de Ver wachtingkapt. J. T. de Boer v. dito n. Rochelle. Hun H1NNENLANÜSCHE BERIGTEN. Veiling gehouden op Donderdag, den 6den April 1848, des middags ten 12 ure, in den Nieuwen Doelen, te Alkmaar, zijn finaal verkocht, de navolgende Obligatiën en Aandeelen 1. Eene OBLIGATIE, ten laste van den Bovenpolder, in de ge meente Egmond -Binnen groot 2500. kapitaal, rentende 5 percent 'sjaars. niet geveild. 2. Eene OBLIGATIE, ten laste der gemeente Bergen, spruitende uit de Negotiatie voor den aanleg van den Schelpweg van Ber gen naar Alkmaar, per reste groot 800. kapitaal, renten de 4| percent in het jaar. de Heer Hirsich 53 pCt. 3. Eene OBLIGATIE, ten laste der Stad Alkmaar, spruitende uit de geldleening voor den aanleg van den Schelpwegtusschen Alkmaar en Egmond aan den Hoef, groot f 1000. kapitaal, rentende 4 percent 'sjaars. de Makelaar JW. Westerman 80 pCt. 4. Een OBLIGATIE, ten laste der Hervormde Gemeente van Eg mond -Binnengroot 800. kapitaal, rentende 5 percent in het jaar. de beer S. C. S. Holland 7o pGt. Een AANDEEL in de Negotiatie, ten laste der Hervormde Ge meente te Alkmaar, groot 100. kapitaal, rentende 4 per cent in 't jaar, N°. 52. de Makelaar J. W. Westerman f 81 pCt. Een Dito dito, groot 100. - kapitaal, N°. 53. de Makelaar J. W. Westerman80 pCt. c. Een Dito ditogroot 100. kapitaalN°. 54. de Heer A. Hes81 pCt. C. Eene onderhandsche ODLIGATIE, ten laste van Dirk Hofstede, Mr. timmerman te Alkmaar, per resto groot 100. kapitaal, rentende 4 percent 's jaars. Dirk HofstedepCt. 7. Eene onderhandsche OBLIGATIE, ten laste van Thomas de Jongh, Mr. verwer, onder borgtogt van Jacob Sonnevelt, Mr. kleeder- maker, beide te Alkmaar, per resto groot 100. kapitaal, rentende 5 percent 's jaars. Frederik Adolf55 pCt_ 5a. b. Amsterdam den hden April. Z. M. de Koning, vergezeld van BH. KK. Hn. den Prins van Oranje en Prins Hendrik is heden namiddag tegen 6 ure in deze hoofd stad aangekomen. Terstond na hunne komst op het paleis, zijn hoogstdezelven op het balcon verschenen, en toen door de groote menigte, die op den Dam vereenigd was, met de levendigste geest drift begroet. Amsterdam den 5dcn April. Z. M. de Koning heeft heden gehoor verleend aan de burgerlijke en militaire autoriteiten en aan de officieren der schutterij. Z. M. vertrekt heden avond weder naar 's Gravenhage. Alkmaar, den 7den April 1848. Bij de Commissie voor de opterigtene Bewaarschool ter dezer Stede, is heden ontvangen van Hare Majesteit de Koningin der Ne derlanden de som van Vijf en ticintig Gulden. Namens de Commissie voornoemd F. M. van de VELDE, Secretaris. Alkmaar, den 6den April De Directie van den Amsterdamschen Stads-Schouwburgheeft mits, deze de Eer bekend te maken, dat zij na bekomen verlof van het E. A. Slads-bestuur voornemens is; om in den loop der aanstaande VOOHJAAHSMaRKT en wel bepaald op DINGSDAG den 2den en VRIJDAG den MEI 184S, in den Stads-Schouwburg alhier te geven: TWEE TOONEEL-VOORSTELLINGENwaarvan de stukken nader te annonceren alsmede dat zij de vrijheid zal nemen daartoe onder de gewone voorwaarde van het winter-abonnement eene Iniee- keningslijst te doen aanbieden terwijl zij zich tot eene ruime deel neming daarin op grond van den bijval en de ondersteuning die zij ook in den afgeloopen winterf weder heeft mogen ondervinden, en waarvoor zij bij dezen haren dank betuigt, beleeft aanbeveelt. Namens de Directie, J. E. de V R 1 E S. De Makelaar J- W. WESTERMAN, zal ten overstaan van den te Schoorldam, gevestigde Notaris Abr. P. de LANGE, op Woensdag den 12 en Donderdag den 13<ten April 1848, des voormiddags te 10 Ore, te Alkmaar, in het Locaal van Publie ke Ferkoopingen, aan de meestbiedende, in het openbaar verkoopen: Een nette en zindelijke INBOEDEL, bestaande in gladhouten en andere MEUBELEN, als KabinettenSecretaireLinnenkasje, Bu reau, Penantkasjes, ConsolleMangel, Ledikanten met behangsels, Piano-Forto van 5| octaaf, besloten in eene Maghonijhouten kas, een Eikenhouten Schrijftafel, Lade-, Bufet-, Schuif-, Thee-, Speel—, Desert-, Wasch- en Bedtafels, Stoelen met trijpten en paarden haren Zittingen, welgevulde Ledikants en andere Bedden met huu toehchoorenwel geregelde Gang-Pendule met Speelwerk, Hang klokken, heldere SpiegelsGanglantaarns, Weêrglazen en Schil derijen, Oud blaauw Porceleinwaaronder groote Kas- en andere Stellen, Cristal-, Glas- en Aardewerk, Koper-, Tin-, Verlakt- IJzerwerk VloerkleedenKarpetten, Gang- en Traploopers, voorts een Juweelen voornaald, Zakhorologiën en hetgeen verder IJzeren Brandkas en Geldkisten, Goud- en Zilverwerk, accuraten te koop zal worden aangeboden. Men zal de Juweelen, het Goud- en Zilverwerk, Woensdags des middags ten 12 ure, te koop aanbieden. Ondertrouwd: Alkmaar 6 April 1848. Eënige kennisgeving binnen de Stad. HUWELIJKS-PROCLAMATIEN gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 9 April 1848. Eerste Gebod. Jlenrij Ilalin en Litnmugie Serrikerbeide ie Alkmaar woonachtig. ém— ADVERTENTiëN gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1