A"- \m. AI.KMAAKSdli; 24 April. Dn DiEu fontein verscheid. M a a ii d a He STAATSRAAD GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND. Herinnert door deze alle autoriteiten en een ieder die daarbij be tang rangt hebben, aan de bepalingen der wet van den Ssl™ No vember 1815 (staatsblad n°. 51.) en aan den inhoud van art. 29 dei- Wet van den October 1S41 (Staatsblad n°. 40.) betreffende de verevening van Schuld vorderingen ten laste van het Rijk, met aanmaning om zoodanige Schuldvorderingen vóór den eersten Julij aanstaande intedienen; aangezien aan die wetsbepalingen, zoo nu als in het vervolg, stiptelijk de hand zal Worden gehouden. Haarlem, den llden April 184S. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, V a N E W IJ C K. De STAATSR A AD, GOUVERNEUR van de Péovincie NOOR D-IlOLLAND, Brengt door deze ter kennisse van alle daarbij belanghebbenden, dat. ten gevolge van vernieuwing der brug, liggende over de groo- te Zeesluis te Muiden, door Dijkgraaf en Hoogheemraden van den Zeedijk, beoosten Muidenals Directeuren der gehielde Zeesluis, de overtugt dier brug voor Rijtuigen zal gestremd zijn van den lS(lcn dezer loopende maand tot rlen 17(l™ Mei aanstaande, blijvende ech ter de passage voor ptlarden, vee en voetgangers, ongestremd. KÈNNISGE VING. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND. Brengt bij deze ter algeméene kennis, dat krachtens Zr. M*. be sluit van den l"'™ dezer N". 9, ook de betnalsrollen wegens Lijf renten gedurende drie maanden, met inbegrip van de inaand, waar in die zijn gedagteekendbij de Betaalmeesters geopend zullen blij ven en zidks met toepassing op de reeds ter dier zake in omloop gebragle belaalsrollen. Haarlem, den 13Jen Maart 1S48. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. Burgemeester en wethouders der Stad alkma ar ontvangen hebbende eeue missive van den Heer Arrondisements-IJker alhier van den ZR5'6" dezer n°. 8La. BB. houdende Kennisgeving van de da- gen tot den Herijk der Maten en Gewigten binnen deze Stad, voor a den dienst van J848 vastgestelden tevens verzoek om daarvan wel de vereischle kennisgeving aan de belanghebbenden te willen doen." Gezien art 13, Van het Reglement op den Herijk: vervat in de Dispositie van H. Ed. Gr. Ach tb. de Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van den 31steR Januarjj 1822, n°. 42, Prov. blad n°. 8.) Gelet op de Wettelijke bepalingen, ten aanzien van den Herijk bestaande. Brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden zoo in als onder de Jurisdictie dezer Stad wonende. Dat tot den Herijk zal worden gevaceerd in bet gewone IJlt- Kantoor onder het Stadhuis en we! VOOR VE GEfVONE MATEN en GEW1GTEN gedurende de maand April dezes jaars, te beginnen niet Maandag den 3de" en zoo vervolgens alle Vier eersie werkdagen van elke week tot en met den 29st<?n April ingesloten, van 's morgens 9 tot 12 en 's namiddags van 3 tot G urenen voor liet MEDÈCINAAL- en HET GOUD- en ZILV ER-GEW1GT gedurende diezelfde maand alle Vrijdagen des namiddags van 3 tot Guren. Burgemeester en Wethouders herinneren bij deze gelegendheid ieder belanghebbende, dat ten gevolge der bestaande Wettelijke Verordeningen 1°. De Herijk .Jnarlijhs moet geschieden. 2°. Dat de Herijk verpliglerid is voor alle in de Winkels, Magazij nen Verkoop- of Werkplaatsen in gebruik of roorhanden zijn de Nederlandsche Malen en Gewigten zoo voor natte als droo- ge waren, 3°. Dat dezelve voor zooveel de Lengtematen betreft, zich niet en kel bepaalt tot de Elle geschikt tot het meten nan stoffen; maar ook voor alle DuimstokkenKettingen en Maatstaven bij de handwerkslieden of adminisfratiën in gebruik. 4°. Dat van de drooge waren, welke met den strijker worden afge streken ook de strijkers aan den ijk zijn onderworpen. 5°. Dat de ijk van bet Goud- en Zilvergewigt zich uitstrekt tut de korrel en van bet Medicinaal gewigt de J grein ingesloten. 6°. Dat geene Maten en Gewigten anders dan behoorlijk schoonge maakt en van alle vuil ontdaan ten Herijk kunnen worden aan geboden. Dun Ed. Aehtb. vertrouwen dat de belanghebbenden zich deze be kendinaking en herinnering ten nutte zullen maken en door eene getrouwe vervulling hunner verpligtingenvoorkomen dat de Straf bepalingen der Wetniet op hun behoeven te worden toegepast. Alkmaar, den 24s(™ Maart 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. 1) R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van de zeiven De DIEU FONTEIN VEItSCIIUlR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bren gen hiermede Ier kennisse hunner ingezetenen Dat de Stedelijke Rekening en daartoe betrekkelijke Begrooliiig van den jare 184G, van af den 17™ tot eii niet den 29™ dezer maand, dagelijks (Zon- en Feestdagen uitgezonderd), ter Secretarie zal voor handen zijn, en dat aan ieder die zich daartoe, (van des morgens 10 tot des namiddags ten 2 ure.) zal aanmelden, een geschikt lokaal zal worden aangewezen, om daarvan behoorlijke inzage te kunnen nemen. Alkmaarden 15<l«n April 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. 1) R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van deselven BtJRGÈMËÉSTÈR én WETHOUDERS uer Stad ALKMAAR, ontvangen hebbende eene Dispositie van den Heer Staatsraad Gou verneur der provincie Noord-Holland van den 13™ April 1848 n°. 5|?r, brengen mits deze Ier kennisse van den belanghebbenden Dal bij art. 475, n°. 2, van bet thans nog Van kracht zijnde Wetboek Van SlFafregt, eene geldboete van «es lot tien fran- ken is bedreigd tegen de herbergiers, logementhouders of vcr- huurders van gestoffeerde huizen, die nagelaten zullen hebben, terstond en zonder eenige tusschenruimld in een regelmatig bock of register de namen, kwaliteiten, vaste woonplaatsdagvanaan- komst bij lien en van vertrek optesclirijvèn van al wie een nacht in hun huis zal hebben doorgebragt; alsmede tegen die i) genen van hen, welke nagelaten zullen hebben dit boek op de bij de reglementen bepaalde tijden of wanneer liet van ben ge- i) vorderd wordt, aan de Burgemeesters of limine Plaatsvervan a gers, Ambtenaren of Commissarissen Van Politie of aan degenen, die ten dien einde gesteld zijn, le vertooneu; en dat bij art. 73 van genoemd Wetbuek, de herbergiers en logementhouders, a overtuigd van langer dan vieren twintig uren iemand geher- bergd te hebben, die gedurende zijn verblijf een misdaad of een wanbedrijf heeft begaan, Wanneer zij nalatig moglen ge il wcest zijn van op hun register den naam het beroep en de >i woonplaats, van den schuldige le boekgesteld te hebben, aau- sprakelijk worden gesteld wegens de teruggaven, schadevergoe- dingen en onkosten, den genen toegewezen, aanwien die mis a daad of dat wanbedrijf schade heeft toegebragt. Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat deze herinnering do belanghebbenden, op hun eigenbelang opmerkzaam zal maken, en dat een ieder door getrouwe nakoming der bestaande bepalingen de toepassing der pcenaliteiten tegen overtreding daarvan gesteld, on- noodig zal maken. Alkmaar, den IS'1™ April 1S4S. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. G. W. D It U (J V E S T E IJ N 7er Ordonnantie van deze/ren, De DIEU FONTEIN YERSC1IUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, ont vangen hebbende eene dispositie van den Heer Staatsraad, Gouver neur van de Provincie Noord-Holland, van den lS'leR April 1848, (Provinciaalblad N°. 27) houdende bepaling omtrent den tijd der uitgifte van de verklaringen van aangifte, Voor de Personele Be lasting, over den dienst 1848/49. Cezien art. 3d 2 der wet van 29 Maart 1833, (Staatsblad n°. 4.) Maken aan de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie bekend: Dat de Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad, aan hunne woningen, te beginnen met Donderdag den 4''™ Mei aan staande en vervolgens, za! doen bezorgen een Beschrijvings-billet hetwelk inhoudt eene korte schets van de grondslagen der voor noemde belasting, zijnde: 1°. De Huurwaarde. 4°. Het Mobilair. 2°. n Deuren en Vensters. 5°. De Dienst- en Werkboden. 3°. Haardsteden. 0°. Paarden. bij welk billet, waarin de verpligting jegens 's Rijks Schatkist, met betrekking lot de belasting, zal worden opgegeven j aan ieder In gezetenen de noodige vragen dienaangaandeter beantwoording, zullen zijn voorgesteld, ten einde hetzelve met de meeste naauw- keuriglieid in te vullen. Dat binnen acllt dagen na de uitreiking van voormelde billetlen dezelve ingevuld van de woningen der Ingezetenen, door of van vvege den Ontvanger zullen worden afgehaald. Dat zijwelke bij bet bezorgen der billetlen of ook bij het terug halen van dezelven moglen zijn overgeslagen zich in geen 'geval mogen beroepen op zoodanig verzuim, maar integendeel gehouden Zijoom de vereischle eu behoorlijk ingevulde verklaring vóór of uiterlijk op den 1G('™ Mei eerstkomende intedienen, ten kantore des Ontvangers, alwaar de billetlen ter invulling steeds verkrijgbaar zul len zijn. Dat een ieder gehouden is, de le doene aangifte rnef zijne liand- teekéning te bekrachtigenof ingeval iemand betuigd niet le kun Deze Courant wordt, eens in de week en wel e'kon Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Advertenticn gelieve Uien des Zaturdag mid* dags viV.r 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tut 5 regels is één Gulden en voor eiken regel meer 21' Centen, behalve 35 centen zegelregt vuur elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1