A°' ALRMAARSCBE 18. COURANT 1 M vfftw ss'i Zïa r - r vr?:ï A °z:;ïï. %-z O r t StSSA.w M b» Jr« rlein f jiel^TWUmr SSJTAJST SL?'5: «-.d815 -2* 5ÏS rf-IoSie,:; E. nr. KRU1JFFte Haarlem, en den In genieur A. B. MF.NTZte Pnrmerende. füt'dl,STNewell.i m., ue A. Arejlh. di,o ,,P A. neiiK v. ui i Strendel v. dito n. Gefle; Chnstopho- T 'Ti VlS dito oSnrinnmei Dia,,, kepi. J. W. 'Jrn°>Si; »W., kept. f. P-elke, 'w- nni,kept. i s»" n&ï ,,r n,,U. bii M 2- cllenieclosc,, 550,- 3. P.ei, stuk E™.,«d to 4- vei l.ó'ogd door den heer J. Kruijtmei "1, N„b i, (en ïelven d,5e, ure"i7p,.«», S»"™ Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs .van 6 Centen uitgegeven. p R O V I IN c I E N O O R 1) -11 O L L A N D. aanbesteding. u 0 woensdae den lö'l", Mei des jnars 1848 des namiddags ten 2 ure TPoml"r"ndc®e approbatie, door den Heere Staatsraad Gouverneur T P r o v i n c i e N oor d - H ill a 11 dof, bij deszelfs absent,e, door een der fa van de Gedeputeerde Stalen, en in bi,zip, van den Hoofd leden van 110 Waterstaat aan het Locaal van het Gnuverne- SffiTT'^leie:Zrïïn'ko-e van de ter dier zake bestaande Maatschappij worden aanbesteed: Het darstellen van eenen RIJWEG van Zaandijk en den ree dijk'te Westsman af, tot aan de Gemeente Beverwijkof wel tot aan den Gronten Rijksweg aldaar. 4 nnViestedinK zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het1 bestek op welke deze aanbesteding zal plaats hebben, za Het beste p (,n behalven aan het locaal van het Gou- ler ement dér Provincie Noord-Hollandin de voornaamste Loge- verneroent a]g. ,e Amsterdamin het Logement het :Wa- meuten e J d D het Noord-Hollandsche Koffij- t.nde alf-ebruken Bern; in hel L„Scmenl f A Tpvelsehe Kade, in de Nieuwe Sinds Herberg, aan het IJ, op de TexeU ütrechtsche Poort, in de Bel, op den hoek 1,1 w Haarlemmerplein; te Haarlem in het Logement de Kroon, Z\TNoZllollaniche en in het Bossche Kokhuis-, te Alkmaar, He Logementen de Roode Leeuw, de Toelast en u, het TT apen Haarlem - te Hoorn, in de Logementen het Ongemaakte Schip Vnn ,1 n Doelen aan den Helder, in het Tleeren-Logement-, te Nieuwe i Ihnen en in het Logement den te Medemblik en «p Fnkhnizen in de Logementen den Talk te Purnerei.de in den I Roskam te Monnickendam in den Doelen; te Edam m Vergulde llo YVeesp in den Roskam; te Muiden, in het het Heeren-Logement,^ te^Weesp, Utn,dltin de Koffiihuizen den Oudenen Niemcen Bak; te Sliedrechtin het Regt- f 3 te Hardinxveld, in de Dorps Herberg; te 's Gravenhage id I ,U'S 'n nle Teerhuis- op het Eiland Texel, aan het Oude Schild in het Bossche he, EiUmd Wieringen te St. Hippolitus- hoefTe Buikslootin het Roode Bert-, te Zaandam in den Otter; fp Beverwijk bij den Kastelein Hulsman; en te Zaandijk te West- laan en te Assendclft, in de Dorpsherbergen j alsmede te Koog aan de Zaau bij den Kastelein Jan de Jager. Zullende acht dagen vóór de besteding de noodige aanwijzing Zullende ac, i inmiddels informatiën te bekomen zip. AdveRtenti6n gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. belanghebbenden, dat als tegcnschatters ingevolge 2. van art. 29 U]nCor7elTcroll, Willem Hamer Cornells Koeman en, en dat de bevolking dezer Stad, voor zooveel dezelve tot maatstat van de belasting van sommige grondslagen dienen moet, bedraagt ^Burgemees'ter^en Wethouders vermanen ieder hunner Ingezete nen om met de meeste naauwkeurigheid en binnen den bepaalden termijn de invulling hunner beschrijvings-billetten te bewerkstelh- o-en ten einde de orde en geregelden afloop der bcschnjvuig e ïorderen en .jj en preóalileiten niemand hiemmlrent onwetendheid .enewende »Ide» afoekondiod en in de Stads-Courant geplaatst wordenterwijl af schrift zal worden medegedeeld aan den Gutvanger der Directe Be- lastingen tot deszelfs informatie. Alkmaar, den 22 jjur„emeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van deselven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. I,-, hooWe van Reparatie., aan de TEXELSCHE POORT of BAR- ATKMAAR zal de weg door dezelve te rekenen van Ir nnL den 8'ten tot en met Woensdag den Hei 1S48, gesloten "at men gedurende dien tijd als hulpweg.ook voor rn- TJ"aen oebruik kunnen maken van het jaagpad langs het Noord-Hol- ISehf Kanaal, gaande achter en langs het Kantoor der Stedelijke Belastingenaan Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar. De Secretaris De DIEU FONTEIN YERSCnUIR. UFRGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAARont lasting, over den d.en.^1848/^ 1833 (Slaatsblad n° 4.) eMaken aan de Ingezetenen lezer Stad en Jurisdictie beken Dat de Ontvanger der Directe Bela.stingen^lStad, faï''döetrLor'gen een Beschrijvings-billet hetwelk inhoudt eene korte schets van de grondslagen der noemde belasting, zijnde: LIJST van SCHEPEN, sedert den 21 tot en met den 27 April 1848, de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd BINNENGEKOMEN. Prins Frederik, kapt. P. Hnidekoper en Java's Welvaren opt. A van Oosterom, beide v. Batavia; Nickene Faket, kapt. J. fluiter "it \m T GnjidBeAabee llanm t»Pl- u vr iVow Tittle Drie Broederskapt. 11. J. UuDeris v. ou benson v Nevv-Castle Wr e v, Sellcn en alle n. Amst. Te\,arZTa kapt F. R Johansen v. Faborg Spijkerboor; uAi f -\n L'nt J Niesch v. Drammen n. Pnrmerende; deTrouw Jannetjekapt.' P.'M. Kip van Osterrisoer n. Alkmaar. UITGEGAAN. gans en Onderneming, kapt. J. w p Westemau. i To melen w Zï S,™ beide YV V SaM XóSmirn.BajarJ. kept. AvoiUuur; K Well-er v. An,sl n. elf»,. FM.ab.tk, sabeth Cathanna. V^ C h^ka[)t C.N.Feght, JosTphine, Tit C' Them, Emanuel kapt, C. Pel tewn, £c. v. Purinerende n. Drammen. 1°. De Huurwaarde. 2°. n Deuren en Fensters. 3°. Haardsteden. 4°. Het Mobilair. 5°. De Dienst- en Werkboden. 6°. Paarden. bij welk billet, waarin de verpl.gt.ng jegens s Rijks &k(K i t betrekkin? lot de belasting, zal worden opgegeven; aan ieder In- li d nnndive vragen dienaangaande, ter beantwoording, Sen zijn voorgesteldten einde hetzelve met de meeste „aauw- ke Daf'ÉnJn nel,t'dagen na de uitreiking van voormelde billetten dezelve ingevuld van de woningen der Ingezetenendoor o halen van' dezelven, mogten zijn overgeslagen, zich in geen gev. lier, beroemen op zoodanig verzuim, maar integendeel gehouden! om de vereischle en behoorlijk ingevulde verklaring voor of uiterlijk op den lflJ» Mei eerstkomende intedienen, ten kantore des Ontvangers, alwaar de billetten ter invulling steeds verkrijgbaar zul- le,V,t "een ieder gehouden is, de te doene aangifte met zijne har.d- teekenincr te bekrachtigen of ingeval iemand betuigd met tein j-gp.p invulliiif ill zijnen naam door den Ontvanger cf"diens pema'gligde te doen bewerkstellingen met vermelding der marnni' hetwelk zal moeten geschieden in tegenwoordig heid" van een derde persoon, welke de aangifte na voorafgaande voorlezing met den Ontvanger of diens gemagligde zal teekenen Rureemeester en Wethouders verwittigen voorts, naar aanleiding „n E SIS Ü.-Ueelle v.„, S B. van 30. dc, ,o»r.. wb>, d. Veil in"', gehouden in den Nieuwen Doelen le Alkmaar, op Vrij- d,g* den 28" April 1848, des avonds te vijf urevan de na- v-o^ende jierceclen welke hebben gegolden Alkmaar, in buitenwijk A, N g 4259, strijkgeld de heer F. Kruijt verhoo"d door Denzelremet strijkgeld de heer C. Kruijt J niet verhoogd. 60 roeden en GO ellen, gelegen ,n de gemeente van strijkgeld de heer C. Kruijt niet verhoogd. N». 2 en 3 gecombineerd verhoogd door den heer C. Kruyt met verhoogd door nen neer u. j ot met het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1