A0' 1848. alkmaarsciie n° 20. COURANT. Maan d a 15 Mei. -AoüaX ennisgefin S C 11 u T T E R IJ. NEDERLANDEN. Deze Courant wordt, eens in de week en wel elken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. llii.il il ADVEBTENTièN gelieve men des Zalurdag n id- dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 ot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regei meer 20 Centen, behalve 35 centeu zegelregl voor elke plaatsing. PUBLICATIE. J^URGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR Gezien Z. M. besluit van den 21sten Maart 1828, (Staatsblad n°.6.) houdende reglementaire bepalingen tot invoering der Wet op de Schutterijen van den 11 den April 1827, (Staatsblad n°. 17), iu ver band geil ragt met art. 6,7, 8 en 9, van gezegde Wet; Gesien de dispositie van den Heer Staatsraad, Gouverneur der Pro tincie Noord-llollnnddd. 11 April 1828 n°. B?|§ (Prov. blad n°. 41), omtrent executie der Wet óp de Schutterijen Roepen bij deze op, alle Manspersonen ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie, welke op den Eersten Jannarij 1848, hun 25sten jaar zijn ingetreden, en alzoo diegenen, welke in den jare 1823 zijn ge boren, alsmede de zoodanigenwelke ofschoon in andere gemeenten ingeschrevensedert de laatste inschrijving binnen deze Stad zijn komen wonen, en op den Utfcr. Januarij 11. hun 34ste jaar nog niet hebben voleindigd, en alzoo geboren zijn in deii jaren 1822 lot en met 1814 ingesloten; de vreemdelingen van denzelfden ouderdom, die sedert de laatste inschrijving in de termen gevallen zijn, om, volgens art 2. der wet van 11 April 1827, als ingezetenen te wor den beschouwdbenevens de gepasporteerde militairen, welke zich tot dus verre niet ter inschrijving voor de Schutterij hebben gepre senteerd ten einde zich ifi de daartoe gereed gemaakte registers te doen inschrijven, tevens Ie kennen gevende: Dat de inschrijving zal beginnen den 15den Mei aanstaande, en ge heel zal moeten zijn afgeloopen den Eersten Jnnij daaraanvolgende, terwijl in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, voor de in schrijving zal worden gevaceerd, van af den 15dc" Mei 1848, op Maandag en Donderdag van iedere week, tot aan den eersten Junij aanstaande, telken dage des namiddags van 5 tot 7 ure. En ten einde voor te komen, dat iemand, in de termen der in schrijving vallende, zich door onwetenlieid aan pliglverzuim schul- di° make, heeft het Gemeente bestuur noodig geoordeeld, een ieder bekend te maken met, en te herinneren aan de navolgende, bij de Wet van 11 April 1827, (Staatsblad n°. 17) gemaakte bepalingen. Dat een iegelijk, zonder onderscheid, of hij mogt-vermeenen al of niet onder de bij de wet vrijgestelden of uitgeslotenen te belmo ren verpligt iszich voor de Schutterij te doen inschrijven. Dat zij, die in meer dan eene gemeente hun verblijf houden, of den zetel van hun vermogen hebben gevesligdtot de inschrijving verpligt zullen zijn binnen die gemeente, waar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is, en bij aldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende, of alleen rustende Schutterij beslaat, zich te doen inschrijven ill die gemeente alwaar zij voor de personeele be lasting zijn aangeslagen en de ambtenaren in die gemeente, alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden. Dat degenen, die van hunnen juisten ouderdom geen voldoend bewijs gevennaar het oordeel van het Plaatselijk bestuur zullen worden ingeschreven onverminderd de bevoegdheid van de inge schrevenen, om van hunnen juisten ouderdom nader te doen blijken. (T En dat eindelijk zij die bevonden worden zich niet vóór den Jsten Junij te hebben doen inschrijven, door het Plaatselijk bestuur zullen worden ingeschreven, en in eene geldboete verwezen; ter wij! zij daarenboven zonder loting bij de Schutterij zullen worden ingelijfd, indien het zal blijken, dat er tijdens de verzuimde inschrij ving geene redenen tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aan zien bestonden. Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder Ingezeten dezer Stad en Jurisdictie, dien het aangaat, om zich tijdig vaneen Geboorte-extract te voorzien waardoor zich ieder van zijnen juisten ouderdom kan verzekeren, en hetwelk bij de inschrijving zal moe ten worden vertoondalsmede om zich ten behoorlijken tijde tot de inschrijving aantemelden, ten einde de straf, wegens nalatigheid vastgesteld voortekomen. Alkmaarden 5deu Mei 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelren De DIEU FONTEIN VERSCHU1R. publicatie worden opgeroepen, om daarvan kennis te geven aan a het plaatselijk bestuur. Wanneer deze kennisgeving inogt worden verzuimd, en dena- latige, ten gevolge van dit verzuim, niet bij de Schutterij is ingelijfd geworden, zal deswege door het plaatselijk bestuur Pro- noes-Verba al opgemaakt, en aan de bevoegde Regtbank toegezon- den worden ten einde de strafbepaling van art. 1 der wet van O Maart 181S, op de nalatigeri toetepassen Roepen bij deze op, alle zoodanige inwoners dezer Stad en Juris dictie, welke in de jaren 1843 tol en met 1847, voor den Schut terlijken dienst zijn ingeschreven, en die nistoen hebben bewezen, gehuwd of weduwnaars met kind of kimlpren te zijn, doch sedert dien tijd, door het overlijden van vrouw of kinderen, zijn gewor den weduwnaars, zonder kinderen, om te compareren iu een der vertrekken van liet Stadhuis, op Maandag of Dingsdag den 15d°n „f igden Mei aanstaande, tussehen 10 en 2 ure, des voormiddags, ten einde aldaar van zoodanig overlijden kennis te geven, opdat daarvan behoorlijke aantekening kunne geschieden. Burgemeester en Wethouders brengen voorts ter kennisse van de daarbij' belanghebbendendat zij die naar aanleiding van art. 26 en 85 der wet op de Schutterij, van 11 April 1827, en de nadere Koninklijke besluiten, op grond van 34jarigen ouderdom, of lOja- rigen dienst bij de Schutterij, aiogten vermeenen regt op ontslag verkregen te hebben, en daarvan zonden verlangen gebruik te ma ken zich schriftelijk kunnen aanmelden ter Secretarie dezer Stad, vóór'den 5den Junij aanstaande, met overlegging van bewijsstuk ken waardoor het regt op het gereclameerde ontslag voldoende be wezen wordt. Alkmaarden 5dr" Mei 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd f; c. w. DRUIJ veste ij n. Ter Ordonnantie van dezelven De D1EU FONTEIN VERSCHUIR. K G. RURGEMEESTER en W ET II OU D ER S dee Stad A L KM A A R Gezien hebbende het 7e artikel van Z. M. besluit van den 7den September 1828, houdende reglementaire bepalingen, tot invoering der Wet op de Schutterijen, van den llden April 1827, luidende als volgt De gehuwden en weduwnaars, één of meer kinderen hebben- de, (die bij de oprigting der Schutterij, in het jaar 1828, of in later jaren, voor den Schutterlijken dienst ingeschreven, doch als zoodanig niet tot den dienst geroepen zijn) door sterfgeval of an derzins in de termen vallendeoiu in de eerste klasse (die der 'ongehiiwden of weduwnaars zonder kinderen) te worden overge bragt, zullen vóór de eerstvolgende jaarlijksche inschrijving, bij Alkmaar, den 12den Mei. STADGENOUTEN De Commissie voor de op te rigtene Bewaarschool te dezer stede had het genoegen, in de laatst gehoudene Vergadering van het Departement Alkmaar der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, bij het verslag van hare werkzaamheden te kunnen mededeelen De behoefte aan eene Bewaarschool voor kinderen van minver mogenden kan worden vervuld alle geldelijke bezwaren welke de "oprigting derzelve in den weg stondenzijn opgeheven, de wijl aan de Commissie voornoemddaarvoor de aanzienlijke som van ongeveer dertien honderd guldens is toegezegd." Die krachtige hulp, die ruime bijdragen bewijzen, hoezeer Alk- maars ingezetenen gevoelen dat de kleinen onzer arme stadgenoo- len eene liefderijke zorg, eene goede leiding behoeven, en dat zij om hun die te 'verzekeren, zich gaarne belangrijke offers hebben getroost. Die algemeene medewerking van weldenkende stadgenooten is eene hulde, gebragt aan de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen waarin de erkenning ligt opgesloten dat men op verre na niet al gemeen deelt in het vooroordeel, dat de Maatschappij voornoemd zou hebben uitgediend, maar veeleer zich wil beijveren, den zede lijken weg te effenen, waarop dezelve naar bedaarde vooruitgang streeft. Eindelijk ook is het een blijk van vertrouwen geschonken aan de Commissie met de oprigting der Bewaarschool belasteen vertrouwen dat geenen anderen grond kan hebbendan den ijver, waarmede zij hare taak aanvaardde, en waarvoor zij dankbaar ver trouwen terug geeftdoor haren stadgenooten bij dezen ter kennisse te brengenwat kon verzwegen worden doch wal zij regt hebben te welen. Aan de bovengenoemde aanzienlijke som van bijna dertien hon- derd guldens hebben bijgedragen Het E. A. Stedelijk Bestuur Voor een proefjaar Het Hoofdbestuur der Maatschappij te Amsterdam De Leden van het Departement Alkmaar De Stadgenooten, nog geene leden zijnde H, M. de Koningin der Nederlanden De Loge de Noordstaralhier gevestigd te zamen 1270, Het genie en deszelfs uitvloeisel, de kunst, zullen door liefde, be stuurd, de voornoemde som trachten te vergrooten. Mejufvroow TOUSSA1NT, hooggeacht als Stadgenoole, als Romancière onze roem, heeft ten voordeele der Bewaarschool eene letterkundige bijdrage toegezegd. Eenige Dames hebben zich vereenigd tot zamenstelhng eener lote rij van handwerken en voorwerpen van smaak de opbrengst der- zélve is mede bestemd voor de Bewaarschool, waarom ook dat po- 300,- i» 150,— 400,— 370,— 25 25

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1