Aü' 1848. alrmaarscde iV° 21 COURANT» 1 IFF a a ii (1 a s; IKiMi OJUa V 22 Mei. PROVINCIE NOORD -HOL LAND. BEPALINGEN A If Deze Courant wordt eens in de weet en we] elkeri Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. rif'. 1 Advehtenitcn gelieve men des Zalurdag n id-- dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 ot 5 regels is één Gulden, en voor eiken reget meer 20 Centen, behalve 35 eenten zegelregl voor elke plaatsing. «AANBESTEDING, p Woensdag den 24»<<,n Mei 1848, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur der Provincie Noord-Holland, of, bij deszelfs absentie, door een dei- Leden van de Gedeputeerde Stalen, en in bijzijn van den Hoofd ingenieur van den Waterstaat, aan het Locaal van het Gouverne ment te Haarlemworden aanbesteed: Het verwijden van de vroeger gebaggerden GEUL in het zooge naamde Monnickendammer Gat. Deze Aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken op welke deze Aanbesteeding zal plaats hebben zullen ter lezing liggen, behalven aan hei Gouvernement van Noord- Holland te Haarlem, in de voornaamste Logementen en Xoffijhui- zen, als: te Amsterdam, in het Logement het Wapen ran Medem- blik op den Dam in hef Koffijhuis het Vosjebij liet plein van de afgebroken Beurs, in de Nieuwe Stads-Herbergaan liet IJ, in de Berebijtbuilen de Ulreehtselie Poort en in de Bel, op den hoek van bet Haarlemerplein te Haarlem, in liet Logement de Kroon, in het Noord-llollandsc/u- en in het Bossche Koffijhuis-, te Alkmaar, in de Logementen de Roode Leeuw, de Toelast en het Wapen van Haarlem, te Hoorn, in het Logement het Ongemaakte Schip; aan den Helder, in het Heeren-Rogementte Nieuwediepbij Ihnen en in het Logement den Burg; te Medemblikin het Logement de Valk; te Enkhnizen, in het Logement de Valk-, Ie Purmerende, in de Vergulde RoskamIe Monniekendam, in het Logement de Doe len te Edam, in het Heeren- Logementte Weespin het Loge ment de Roskam; te Muiden iu het Logement het Hof van Hol land; te Sliedrecht, in bet Reglhuis; te Hardinxveldin de Dorps- Herberg; o]i het Eiland Texel, te Oude Schild, in de Zeven Pro vinciën; op liet Eiland Wielingen, te Hippolitus Hoef; te Zaandam in het Logement den Otter; te Buiksloot, in het Roode Hert. Zullende acht dagen vóór de besteding zoo veel noodig aanwjzing in loco worden gedaan, en inmiddels information te bekomen zijn hij den Hoofd-Irigenieur E. de KIIUIJFF, te Haarlem, en bj dén Ingenieur J. G. van GENDT, te Amsterdam. ten worden vertoond; alsmede om zich ten behoorlijken tijde tot de insein ijving anntemelden, ten einde de straf, wegens nalatigheid vastgesteld voortekomen. Alkmaar, den 5de" Mei 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSGHU1R. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETII O U DERS der Stad ALKMAAR, Gezien Z. M. besluit van den 21sten Maart 1828, (Staatsblad n°.6.) huodrnde reglementaire bepalingen lot invoering der Wet op de Scholier jen van den ll'len April 1827, (Staatsblad n°. 17), in ver band gebragt met art. 67, 8 en 9, van gezegde Wet; Gezien de dispositie van den Heer Staatsraad, Gouverneur der Pro vincie Noord-Holland, dd. 11 April 1828 n°. g?|| (Prov. blad n°. 41), omtrent executie der Wet op de Schutter jen Roepen bij deze op. alle Manspersonen, ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie, welke op den Eersten Jamiarij 1848, bun 25sten jaar zijn ingetreden, en alzoo diegenen, welke in den jare 1823 zijn ge boren, alsmede de zoodanige», welke ofschoon in andere gemeenten ingeschreven sedert de laatste inschrijving binnen deze Stad zijn komen wonen, en op den 1 ^er. Januarj II. hun 34ste jaar nog niet hebben voleindigd en alzoo geboren zjn in den jaren 1822 tot en roet 1814 ingesloten; de vreemdelingen van denzelfden ouderdom, die sedert de laatste inschrijving in de termen gevallen zijn, om, volgens art 2. der wet van II April 1827, als ingezetenen te wor den beschouwd, benevens de gepasporteerde militairenwelke zich tot dus verre niet Ier inschrijving voor de Schutterj hebben gepre senteerd ten einde zich in de daartoe gereed gemaakte registers te doen inschrijven, tevens Ie Kennen gevende: Dat de inschrijving zal beginnen den 15den Mei aanstaande, enge heel zal moeten zijn afgeloopen den Eersten Junj daaraanvolgende, terwijl in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, voor de in schrijving zal worden gevaceerd, van af den 15deR Mei 1848, op Maandag en Donderdag van iedere week, tot aan den eersten Junij aanstaande, telken dage des namiddags van 5 tot 7ure. En ten einde voor Ie komen dat iemand in de termen der in schrijving vallende, zich door onwelenheid aan pligtverzuim schul dig make, heeft bet Gemeente bestuur noodig geoordeeld, een ieder bekend te maken met, en te herinneren aan de navolgende, bij de Wet van 11 April 1827, (Staatsblad n°. 17) gemaakte bepal ingen. Dat een iegelijk, zonder onderscheid, of hj raogl vermeenen al of niet onder de bij de wet vrijgestelden of uitgeslotenen te behoo- ren verpligt is, zich voor de Schutterij te doen inschrijven. Dat zj die in meer dan eene gemeente hun verblijf houden of den zetel van huu vermogen hebben gevestigd tot de inschrijving verpligt zullen zijn binnen die gemeente, waar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is, en bij aldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende, of alleen rustende Schutterij bestaat, zich te doen inschrijven in die gemeente, alwaar zij voor de persorieele be lasting zijn aangeslagen en de ambtenaren in die gemeente, alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden. Dat degenen die van hunnen juisten ouderdom geen voldoend bewijs geven naar het oordeel van het Plaatselijk bestuur zullen Worden ingeschreven onverminderd de bevoegdheid van de inge schrevenenorn van hunnen juisten ouderdom nader te doen blijken. En dat éindelijk zij, die bevonden worden zich niet vóór den ls'e" Junij te hebben doen inschrijven, door het Plaatselijk bestuur Zullen woiden ingeschreven, en in eene geldboete verwezen; ter wij! zij daarenboven zonder loling bij de Schutterij zullen worden ingelijfd, indien het zal blijken, dat er tijdens de verzuimde inschrii ving geene redenen lot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aan zien bestonden. Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder Ingezeten dezer Stad en Jurisdictie, dien het aangaat, om zich tijdig van een Geboorte-extract te voorzien: waardoor zich ieder van zijnen juisten ouderdom kan verzekeren, en hetwelk bij de inschrijving zal oiue KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bren gen hij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad, dat de Kohieren der JJersoneele Belasting, dienst 18471848, suppletoir n°. 7 en 8, op den 13tIen Mei 1848, door den Heer Staatsraad, Gou verneur van de Provincie Noord - Holland zijn execuloir verklaard, en op heden door H. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe Be lastingen binnen deze Stad ter invordering overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingenwelke uit nalatigheid zou- I den voortvloeijen, te ontgaan. Alkmaar, den 19d«a Mei 1848. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DBUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. voor de Tentoonstelling van voortbrengselen van Schilder-, Teek en-Graveer-, Bouw- en Beeldhouwkunstte AMSTER DAM voor den jare 1848. Heeren Burgemeester en Wethouderen der stad Amsterdam, on dersteund door Heeren Leden van den Raad van Bestuur der Ko ninklijke Akadeinie van Beeldende Kunsten hebben besloten dat dit jaar aldaar de een-en-twintigste openbare Tentoonstelling van Kunstwerken van levende Meesters zal plaats hebben. De ondergeteekendenals de vereenigde Kommissie van wege die Stad en den Baad voornoemdbrengen de volgende bepalingen ter kennis van alle Bestoren, Maatschappijen, Beoefenaars, Verza melaars, Voorstanders en Bevorderaars van Beeldende Kunsten: I. De Tentoonstelling voor Kunstwerken van Schilder-, Te eken-, Graveer-, Bouw- en Beeldbouwkunst van levenden Kunstenaars, zoo wel buiten als binnen dit Rijk gevestigd zal plaats hebben in het Locaal der Koninklijke Akadeinie van Beeldende Kunsten. II. Deze Tentoonstelling zal op Maandag den 28stcn Augustus eerst komende geopend en uiterlijk op Zaturdag den 30'<-*" September daaraanvolgende gesloten worden. III. Alle Schilderijen, Teekeningen, Prenten en Beeldwerken zul len moeten bezorgd worden, vóór of uiterlijk op Maandag den 14dcn Augustus aan het gemelde lokaal, mits vrachtvrij, en de Schilde rijen Teekeningen en Prenten met behoorlijke lijsten voorzien zij moeten geadresseerd zijn aan de Kommissie, met eenen brief, hou dende den naam en de juisten woonplaats van den vervaardiger; zullende al wat na den 14derl Augustus mogt worden ingezonden, alleen kunnen geplaatst worden, indien de ruimte zulks toelaat. En worden alle buiten dit Rijk wonende Inzenders van stukken uitgenoodigd op te geven, een daar binnen gevestigd Handelshuis, Kommissie-kantoor of bekend Persoon, waaraan zij het door hen verstrekte wenschen terug gezonden te hebben, IV. Alle geplaatste stukken zijn en blijven tot de finale sluiting der Tentoonstelling, (hetzij deze al dan niet verkocht zijn) onder bet opzigt der Kommissie, die, zoo veel mogelijk zal zorg dragen voor eene goede bewaring, zonder echter voor schade of gemis in te' staan zullende er geene stukken gedurende de Tentoonstelling worden afgegeven. V. Men zal niet toelaten stukken die bevorens op stedelijke Ten toonstellingen alhier geweest zijn, noch die, welke, volgens het ge voelen der Kommissie, niet genoegzaam geschikt zijn; en houdt de Kommissie het oordeel deswege ganschelijk aan zich ook uit de stukken van die vervaardigers, welke onderscheidene Kunstwerken mogien inzenden en die uit hoofde van de beperktheid van het Locaal niet alle zouden kunnen geplaatst wordenzal de keuze ter plaatsing door de Kommissie gedaan worden; kunnende men, ingeval van teruggavevan de behoorlijke geheimhouding en be scheidenheid verzekerd zijn. VI. Geene stukken, die door anderen dan door de vervaardigers zeiven worden ingezonden, zullen toegelaten worden, dan met bij voeging van eene schriftelijke toestemming van deze laatsten. VII. Eene gedrukte lijst der stukken zal de namen en woonsteden der Kunstenaren doen kennen. VIII. Gedurende de week, volgende op de sluiting der Tentoon stelling, zullen de stukken weder afgegeven worden, en de zooda nige, waarvan dit verlangd windt, mits in dit Rijk te huis behoo- reudemet den meeslen spoed, kostrloos terug gezonden winden. Be K oiumissie, wenscheude de belangstelling in de kunst te ver levendigen bij het algemeen noodigt iederdie tol bereiking van dit doel zou kunnen bijdragen, uit, om bare pogingen daartoe wel willend te ondersteunen. Amsterdam, 28 April 1848. De vereenigde Kommissie tot voornoemde Tentoonstelling Van wege Burgemeester en Wethouderen der Stad Amsterdam, Mr P. J. VAN NAAMEN van schfrpenzkel, Voorzitter. M'. J«. DL V R 1 E 5. t {l 1 If

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1