torris,rskres Xs!z^rs£h!^ ..«.v.. - J-»-*,-; Tir a - %sl „a >-7' 29 M c i. F U B L I '"Ifeïae'diï.üi»' He«r £?„r. oï „eb 'eerec,»meeraroul^e vcldoe^e bo- r: c. w. i) r u ij v e s t e ij n. derlande Be kS jw.™ o'n ;rP ,oT bohoort. Zij negende in die grip en tor «ihW -"•« 3 '"e" 8 aangeboden- "2 ET.rüugS«.' tnnstbem.süng grnei, welig »p «hU. on- rr ITvoE dat°dezelve zich in een vol^l j«r -I ontwik- ■- Deze Cuurant wordt, eens in de week en we! eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. ADVERTENTiêN gelieve men des Znturdng niid- dn»s vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 tot 5 regels is één G uldenen voor eiken reget meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregl voor elke plaatsing. vincie Noord-Holland, dd. 11 April 1828 n°. (Prov. blad n omtrent executie der Wet op de Schutterijen Roe,,en hij deze op, alle Manspersonen, h.gezetenen dezer Stad en Jurisdictie, welke op den Eersten Januari, 1848hun 25,ten jajir ziin ingetreden en alzoo diegenen, welke in den jare 1823 zijn boren"alsmede de zoodanige,,, welke ofschoon ,n andere gemee.üen ingeschreven, sedert de laatste inschrijving. binnen deze Stad zijn komen wonen, en op den Januarij 11. hun 34ste jaar ,,og n,e^ hebben voleindigd, en alzoo geboren z,j„ ,n den jaren 18-^ tot en met 1814 ingesloten; de vreemdelingen van denzelfden onderd die sedert de laatste inschrijving iu de termen geval.en zijn, om, tlens aH 2. der wet van 11 April 1827, als ingezetenen e wor- den beschouwd, benevens de gepasporteerde militairenwelke zich don oosr Snlintfern hebben eenre- publicatie worden opgeroepen, om daarvan kennis te geven aan i) liet plaatse]lik bestuur. Wanneer deze kennisgeving mogt worden vcrzuimd en de na. lilio-e ten vevobm van dit verzuim, met bij de Schutlerp is I', IteüifJ geworden, zal deswege door het plaatselijk bestuur Pro- «es-Verbaal opgemaakt, en aan do bevoegde Regtbank 'oegezon- den wordenten einde de strafbepaling van art. 1 der wet van H Maart 1818op de nalatigen toetepassen Roepen bij deze op, alle zoodanige inwoners dezer Stad en Juris dictie, welke in de jaren 1843 tot en niet 1847, voor den Schut terlijken dienst zijn ingeschreven, en die alstoen hebben ew „ehiiwd of weduwnaars met kind of kinderen te zijndoch dien tijd door het overlijden van vrouw of kinderen, zijn gewor den weduwnaars, zonder kinderen, om te compareren ni ccn der vertrekken van het Stadhuis, op Maandag of Dingsdag den 15 of IG'lr-n Mei aanstaande, tusschen 10 en 2 ure, des voornn ag. ten einde aldaar van zoodanig overlijden kennis te geven, opdat daarvan behoorlijke aanteekening kunne geschieden 'burgemeester en Wethouders brengen voorts ter kenmsse van de daarbij belanghebbeoden.1»! »ijTlSM en do „ieid ca 85 der we. op d. Sebu.to,,II Apnl leidcerd ,e„ eind. .iel, i„ de daartoe gewed gee.ak,. "«-» Terlaagen gebruik I» »|^e,, geraeeer. - al J j, Maandag en Donderdag van iedere week, tot aan den eersten Junij aanstaande, telken dage des namiddags van 5 tot 7 ure. En ten einde voor te komen dat iemand ,n de termen der in schriiving vallende, zich door onwelenheid aan pligtverzuim schul di.r make heeft het Gemeente bestuur noodig geoordeeldeen ïedei bekend te maken met, en te herinneren aan de navolgende, bij de Wet van 11 April 1827, (Staatsblad n°. 17) gemaakte bepalingen. Dat een iegelijk, zonder onderscheid, of hij mogt vermeenen al of niet onder de bij de wet vrijgestelden of uitgestotenen te belmo ren vers,ligt is. zich voor de Schutterij te doen inschrijven Dat zij" die in uieer dan eene gemeente hun verblijf houdenof den zetel van liu.i vermogen hebben gevestigdtot de inschrijving verpligt zullen zijn binnen die gemeente, vvaar ee.ie d.enstdoei.de Schutterij aanwezig is, en bij aldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende, of alleen ruslende Schutterij bestaat, zich te doen inschrijven iu die gemeente, alwaar zij voor de personeele he lasting zijn 'aangeslagen en de ambtenaren iu die gemeente, alwaar zn ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden. Dut degenen, die van hu,men juister, ouderdom geen voldoend bewijs gefen, naar het oordeel van liet Plaalselijk bestuur zullen worden ingeschrevenonvemiioderd de bevoegdheid van de mg sehrevenen om van hunnen juisten ouderdom nader te doen blijken. T? rlat eindelijk zii die bevonden worden zich niet voor den l'sten Junij te hebben'doen inschrijven, door het Plaatselijk bestuur zullen worden ingeschreven en in eene geldboete verwezen ter wij! zij daarenboven zonder loting bij de Schutterij zullen ingelijfd indien het zal blijken, dat er tijdens de verzuimde mschrij ving geene redenen lot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aan ^'ibif'eln'èesTer en Wethouders vermanen tevens ieder Ingezeten dezer Stad en Jurisdictie, dien het aangaat, om zich tijdig vaneen Geboorte-extract te voorzien: waardoor zich ieder van zijnen juisten ouderdom kan verzekeren, en hetwelk hij de inschrijving zal ..nie ten worden vertoondalsmede om zich ten behoorlijken tijde to de inschrijving aantemelde.iten einrle de straf, wegens nalatig mi vastgesteld voörlckomén. Alkmaar den Met 18 43. Burirenieeetér en Wethouders rooronemd, C. W. D RU IJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven, De Dl EU FONTEIN VERSG1IUIR. Ter Ordonnantie van dezelven, De D1EU EONTE1N YERSCHUIR. Amsterdam, den 18den Mei. ENNISGEriy SC 1IUTT ER IJ. li U R G EIE E ST E H en WETHOUDERS der Stad A t KM A AR, Gezien liehbeode het 7e artikel van Z M. besluit van din September 1828, houdende reglementaire bepalingen jot del Wet op de Schutterijen, van den li*» April 1827, luidende als volgt 's Gravenhage den 23 sten UI ei. Re verschillende ontwerpen van wetbetreffende de wijziging der Grondwet zijn, zoo als die laatstelijk zip. overwogen en vast- tjui that' in gereedheid en zullen, me. eene uitgebreide me- nu,rie tot toelichting, onverwijld aan den Raad van State vvo.deu Zwolle, den 19den Mei. Onze eerste bloemmarktmag men zeggen, heeft in vele opz.g- [Pn rm haar voorloopig doel beantwoord reeds den vroegen 7MO- men on de daartoe aangewezene plaats de bloemjcwee- kers"hunne^ sehoone natuurplanten aanvoeren; welk getal bedroeg 2174 en waaronder zeer framje en ^^ë^^èfhëbbers da niet minder zal zijn. Gboxingen, den 22sten Mei. De aanvoer van krijgsmaterialen voor deze stad en Delfzijl gaat nol s eeds voort. - Sedert onze laatste opgave zijn wederom aa.:- "el omen twee schepen van Amsterdam het eene beladen met ko el en lief andere met wagens en affuiten 1 schip met wagens en Sflniten, alsmede zes stukken ligt geschut, komende van e l sehin met affuiten en zes stukken zwaar geschut, we ke te Innen eene zwaarte hebben van 17,000 Ned. ponden, komende van Hertogenboschwelke dadelijk naar Delfzijl zullen worden vervoerd. 's IIertogenbosciï den Olsten Mei. tweede groeit even wel. De landlieden, dien !bouw het De gehuwden en weduwnaars, één of meer kinderen hebben- w rle (die bil de oprigting der Schutten], in het jaar 18-8, c liter ia ren voor den Schutterlijken dienst ingeschic\en1 j voorzien nat nezeivo kiuu o— zoodanig niettot den dienst geroepen zijn) door sterfgeval of an-. nieuwen uitweg tot ons volksbestaan zal geven, voor- derzins in de termen vallende, om in de eerste klasse (d.e der le d de op eene niet kostbare wijze de talrijke he.de- ^b,,.de„ of m*. M «ük» kun»,, word.» bepl,„l. 0.1,jke pn«,.« word.» bragt, zullen vóór de eerstvolgende jaarhjksche inschrijving, bij Sruuu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1848 | | pagina 1